„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 89
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/04/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/04/2013
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.017250
89
25/04/2013
ვებგვერდი, 26/04/2013
040030000.10.003.017250
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №89

2013 წლის 25 აპრილი

   ქ. თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იუ­რი­დიუ­ლი პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გა­წე­ვისათ­ვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგე­ნი­ლე­ბაში (სსმ, 2010 წელი, მუხ­ლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი­ლე­ბა:

1.     დადგენილების:

ა) 14 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

„1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსა­ხუ­რის საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების სამმართველოს და გაფორ­მე­ბის ეკონომიკური ზონების მიერ „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვე­თე­ბის“ 54-ე, 57-ე, 59-ე 64-ე, 66-ე და 86-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომ­სა­ხუ­რების განხორციელებისას მომსახურების საფასური გადახ­დი­ლი უნდა იქნეს მომსახურების გაწევიდან 5 კალენდარული დღის გან­მავ­ლობაში.“;

ბ)   110 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 110

1. საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების სამმართველოში და გაფორ­მე­ბის ეკონომიკურ ზონებში „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომ­სა­ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 54-ე, 66-ე და 822 გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევი­სათ­ვის დადგენილი ტარიფები ორმაგდება საქონლის არა­სამუ­შაო დროს დეკლარირების განხორციელების შემთხვევაში, გარდა:

ა) „ფოთის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ მომსა­ხუ­რე­ბის გაწევისა;

ბ) ქ. ბათუმში, ი. გოგებაშვილის ქ. №11-ში მდებარე გაფორმების ადგილ­ზე „ბათუმის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ გამარ­ტი­ვე­ბული საბაჟო დეკლარაციის ან კონტეინერით შემოტანილ სატრან­სპორ­ტო საშუალებაში განთავსებული საქონლის გაფორმების მიზნით სა­ბა­ჟო დეკლარაციის შევსებისა;

გ) საქონლის სპეციალური სატვირთო საბაჟო დეკლარაციით დეკ­ლა­რირების შემთხვევისა.

2. საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების სამმართველოში და გა­ფორ­მების ეკონომიკურ ზონებში (ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზო­ნის გარდა) „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწე­ვისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 57-ე, 59-ე – 64-ე გრა­ფე­ბით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის დად­გე­ნი­ლი ტარიფები ორმაგდება მომსახურების გაწევის მოთხოვნით არა­სა­მუშაო დროს მიმართვის შემთხვევაში.

       3. არასამუშაო დროს მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი ტა­რი­ფები არ ორმაგდება იმ პირისათვის, რომელსაც „ოქროს სიის“ მონა­წილის სტატუსი მინიჭებული აქვს შემოსავლების სამსახურის უფრო­სის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. ამ  დადგენილების მიზნებისთვის საბაჟო დეპარტამენტის გა­ფორ­­­­მების სამმართველოში და გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში არასა­მუშაო დროა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათის შემ­დე­გი პერიოდი, შაბათს – 15 საათის შემდეგი პერიოდი, კვირას – 14 საა­თის შემდეგი პერიოდი და უქმე დღეები.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამსა­ხუ­­რის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განა­კვე­­­თების“:

ა) 68-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„68

„თბილისის“ გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში (კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული საქონლის), „ბათუმის“ გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში (ქ. ბათუმში, ი. გოგებაშვილის ქ. №11-ში მდებარე გაფორმების ადგილზე), „ფოთის“ გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, საბაჟო გამშვებ პუნქტ „ბათუმის პორტში“ ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების სამმართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმების განყოფილებაში გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული 3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონლის გაფორმება

 

ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე – 20 ლარი“;

ბ) 83-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„83

კონტეინერით/ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი, საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში რეგისტრაცია საბაჟო გამშვებ პუნქტ „ბათუმის პორტის“ ან საბაჟო გამშვებ პუნქტ „ფოთისა და ყულევის პორტებისა და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების სამმართველოს ან გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ

 

50 ლარი“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 25 აპრილიდან.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.