„საქართველოს მთავრობის კანცელარიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საქართველოს მთავრობის კანცელარიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 85
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/04/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010220000.10.003.017249
85
25/04/2013
ვებგვერდი, 25/04/2013
010220000.10.003.017249
„საქართველოს მთავრობის კანცელარიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №85

2013 წლის 25 აპრილი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს მთავრობის კანცელარიის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუ­ხ­ლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საქართველოს მთავრობის კა­ნ­ცე­ლარიის  დე­ბულების დამტ­კი­ცე­ბის თაობაზე“ საქართველოს მთა­­ვ­­­­რო­­ბის 2012 წლის 6 ივ­ლი­­­სის №244 დადგე­ნი­ლე­ბაში (www.matsne.gov.ge, 06/07/2012, 010220000.10.003.016913) შე­ტა­ნილ იქნეს ცვ­­­ლი­ლება და დადგენილებით დამტკი­ცე­­ბული დებულების მე-3 მუ­ხ­ლის პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის სტრუქტურული ერ­თეუ­ლებია:

ა) იურიდიული დეპარტამენტი;

ბ) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;

გ) საფინანსო დეპარტამენტი;

დ) საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარ­ტა­მენტი;

ე)  სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი;

ვ) რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგა­ნო­ებთან ურთიერ­თობების დეპარტამენტი.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.