„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 250
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 17/04/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 20/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010210040.08.002.016777
250
17/04/2013
ვებგვერდი, 17/04/2013
010210040.08.002.016777
„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი
 

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №250

2013 წლის 17 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 30 ივნისის №562 ბრძანებულებაში (სსმ, III ნაწ., 2005 წ., №78, მუხ. 831) შეტანილ იქნეს დამატებები და ბრძანებულების პირველი პუნქტით დამტკიცებული საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დებულების:
ა) მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „მ“ ქვეპუნქტი:

„მ) საორგანიზაციო სამსახური.“;

ბ) მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21-ე პუნქტი:

„21. საორგანიზაციო სამსახურის ფუნქციებია:

ა) კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი ცალკეული ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება და მათი განხორციელების უზრუნველყოფა;

ბ) შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების ადმინისტრაციებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;

გ) საქართველოს პრეზიდენტისა ან/და ადმინისტრაციის უფროსის დავალების შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის და ადმინისტრაციის მიერ გასამართი ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით, ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია.“.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტიმიხეილ სააკაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.