საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 228
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 15/07/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 17, 28/07/2008
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.003.261
  • Word
228
15/07/2008
სსმ, 17, 28/07/2008
020.000.000.05.001.003.261
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32(39), 1999 წელი, მუხ. 166) მე-3 მუხლის მე-4 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის �გ1� ქვეპუნქტი:

�გ1) �სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ� საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აქტების აღსრულებასთან;�.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი.

თბილისი,

2008 წლის 15 ივლისი.

№228�რს