საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №9 ნაძალადევის, №52 ბაღდათის და №54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში 2013 წლის 27 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის უსინათლო ამომრჩეველთა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერისა და გამოყენების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №9 ნაძალადევის, №52 ბაღდათის და №54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში 2013 წლის 27 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის უსინათლო ამომრჩეველთა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერისა და გამოყენების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 07/04/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010240020.15.008.016080
საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №9 ნაძალადევის, №52 ბაღდათის და №54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში 2013 წლის 27 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის უსინათლო ამომრჩეველთა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერისა და გამოყენების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №14

2013 წლის 7 აპრილი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №9 ნაძალადევის, №52 ბაღდათის და №54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში 2013 წლის 27 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის უსინათლო ამომრჩეველთა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერისა და გამოყენების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის, 30-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს: 


მუხლი 1
საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით №9 ნაძალადევის, №52 ბაღდათის და №54 სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში 2013 წლის 27 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის უსინათლო ამომრჩეველთა თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცდეს საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერისა და გამოყენების ინსტრუქცია დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზურაბ ხარატიშვილი
ცესკოს მდივანიგიზო მჭედლიძედანართი
უსინათლო ამომრჩეველთა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერისა და გამოყენების ინსტრუქცია

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. ეს ინსტრუქცია განსაზღვრავს უსინათლო ამომრჩევლის მიერ დამოუკიდებლად არჩევანის გაკეთებისათვის საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერასა და მისი გამოყენების წესს.
2. გარდა ბრაილის შრიფტის მცოდნე უსინათლო ამომრჩეველისა, საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის გამოყენებით არჩევანის გაკეთება შეუძლია იმ უსინათლო ამომრჩეველს, რომელიც ვერ კითხულობს ბრაილს. 

მუხლი 2. საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის აღწერა 
1. საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო დამზადებულია სპეციალურ ბრაილონის ქაღალდისგან, რომელიც ორად არის დაკეცილი.
2. საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩოს შუაში თავსდება საარჩევნო ბიულეტენი, რომელზეც მითითებული ციფრები ზუსტად ემთხვევა ჩარჩოზე ამოჭრილ წრეებს.
3. ყოველი წრიული ჭრილის გასწვრივ რელიეფურად (ხელის შეგრძნებით აღქმისათვის) მითითებული არის ციფრი ბრაილის შრიფტით და ციფრი არაბული, ანუ ბრტყელი შრიფტით.

მუხლი 3. საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის  გამოყენება
1. საარჩევნო უბანზე გამოცხადებულ უსინათლო ამომრჩეველს, რეგისტრატორი კომისიის წევრი საარჩევნო ბიულეტენს აწვდის საარჩევნო ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩოში ჩადებულ მდგომარეობაში.
2. უსინათლო ამომრჩეველი დამოუკიდებლად ხაზავს მისთვის სასურველი საარჩევნო სუბიექტის ნომერს.
3. საარჩევნო ბიულეტენის შევსების შემდეგ, თავად იღებს ბიულეტენს ჩარჩოდან და კეცავს მას.  
4. უსინათლო ამომრჩეველს საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი აწვდის სპეციალურ კონვერტს.
5. საჭიროების შემთხვევაში, საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების   ზედამხედველი კომისიის წევრი ეხმარება უსინათლო ამომრჩეველს სპეციალურ კონვერტში მოთავსებული ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში განთავსებაში ან უსინათლო ამომრჩეველი თავად ათავსებს სპეციალურ კონვერტში მოთავსებულ ბიულეტენს  საარჩევნო ყუთში.
6. უსინათლო ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის იდენტიფიცირება შეუძლებელი და დაუშვებელია.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.