„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2015
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/05/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 20(27), 09/06/1999
სარეგისტრაციო კოდი 220.020.000.05.001.000.551
  • Word
2015
28/05/1999
სსმ, 20(27), 09/06/1999
220.020.000.05.001.000.551
„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №003, 1996 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-6 მუხლის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 6. საბანკო ლიცენზიების გაუქმება“;

ბ) პირველი პუნქტის:

ბ.ა) პირველი აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

საბანკო ლიცენზია შეიძლება გაუქმდეს:“;

ბ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის მე-6 აბზაცი ამოღებულ იქნეს,

ხოლო მე-7 აბზაციდან – სიტყვები „ან ოპერატიულად დამოუკიდებელმა“.

2. მე-7 მუხლის სათაურში სიტყვა „გამოთხოვა“ შეიცვალოს სიტყვით „გაუქმება“,

 ხოლო პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ბანკს შეუძლია წერილობით სთხოვოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს გააუქმოს მისი ლიცენზია.“.

3. მე-8 მუხლის სათაურსა და ტექსტში სიტყვა „გამოთხოვის“ შეიცვალოს სიტყვით „გაუქმების“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს 1999 წლის 1 ივლისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 28 მაისი.

№2015–IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.