„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2013
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/05/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 20(27), 09/06/2009
სარეგისტრაციო კოდი 470.000.000.05.001.000.550
  • Word
2013
28/05/1999
სსმ, 20(27), 09/06/2009
470.000.000.05.001.000.550
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №47-48, 31.12.1997) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-16 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) სამედიცინო დაწესებულების ლიცენზირება;“.

2. მე-4 თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი IV

სამედიცინო და ფარმაცევტული სახელმწიფო სერტიფიკატის მინიჭება“.

3. 23-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „და მის საფუძველზე სახელმწიფო ლიცენზიის“, ხოლო სიტყვა „სერტიფიკატისა“ შეიცვალოს სიტყვით „სერტიფიკატის“;

ბ) მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „და ლიცენზიის“, ხოლო სიტყვა „სერტიფიკატისა“ შეიცვალოს სიტყვით „სერტიფიკატის“.

4. 25-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

5. 26-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    მუხლი 26

სამედიცინო და ფარმაცევტული პერსონალის სერტიფიკაციას, ხელახალ სერტიფიკაციას წარმართავს სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანო – უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო და ფარმაცევტული პერსონალისათვის სახელმწიფო სერტიფიკატისა და სახელმწიფო ლიცენზიის მიმნიჭებელი საბჭო.“ .

6. 28-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „დადგენილი წესით ლიცენზირებულ“.

7. 29-ე, 33-ე და 153-ე მუხლებში სიტყვა „ლიცენზიის“ შეიცვალოს სიტყვით „სერტიფიკატის“.

8. 65-ე მუხლის პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „აგრეთვე იძლევა მისი იმპორტის, წარმოების და გასაღების უფლებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს 1999 წლის 1 ივლისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1999 წლის 28 მაისი.

№2013–IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.