საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/02/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/02/2013
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.017200
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
21/02/2013
ვებგვერდი, 22/02/2013
470230000.10.003.017200
საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (22/02/2013 - 15/03/2013)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №36

2013 წლის 21 თებერვალი

   ქ. თბილისი

 

საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლისა და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, დამტკიცდეს თანდართული „2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის  დაცვის სახელმწიფო პროგრამა“. 
მუხლი 2
2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის  დაცვის  სახელ­მწი­­ფო პროგრამის ამოქმედების ვადად განისაზღვროს 2013 წლის 28 თებერვალი.
მუხლი 3
ეთხოვოთ საქართველოში მოქმედ სადაზღვევო კომპა­ნიებს ამ პროგრამის მოსარგებლეთა იდენტიფიცირების უზრუნ­ველ­საყოფად, შექმნან პროგრამის განმახორციელებელსა და ამ კერძო სადაზღვევო კომპანიას შორის ურთიერთ მოსარგებლე/დაზღვეულ პირთა იდენტიფიცირების მექანიზმი, ურთიერთშეთანხმებული ფორმატით და აიღონ პასუხისმგებლობა მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე და სისრულეზე.
მუხლი 4
ამ დადგენილებით განსაზღვრული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულმა სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ 2013 წლის 28 თებერვლამდე და შემდეგ ყოველთვიურად, ყოველი თვის პირველ სამუშაო დღეს, თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიაწოდოს განახლებული მონაცემები მის მიერ რეგისტრირებული/აღრიცხული ფიზიკური პირების შესახებ, შეთანხმებული ფორმატით.
მუხლი 5
ამ დადგენილებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ:

ა) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებულ პროგრამულ კლასიფიკაციას დაამატოს პროგრამული კოდი „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ (პროგრამული კოდი - 35 03 05);

ბ) საჭირო ასიგნების გათვალისწინების მიზნით, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინადადებების საფუძველზე, განახორციელოს ცვლილებები „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში.

მუხლი 6
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი დანართი №1
2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის  დაცვის სახელმწიფო პროგრამ

თავი I
 

ზოგადი დებულებები


მუხლი 1. პროგრამის მიზანი
2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგ­რამის (შემდგომში – პროგრამა) მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვე­ვის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის შექმნას ფინანსური უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის, კერძოდ:

ა) პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

 ბ) ამბულატორიული მომსახურების მოხმარების გაზრდა ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალური მომსახურების მოხმარების რაციონალიზაციის მიზნით;

გ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.


მუხლი 2. პროგრამის მოსარგებლეები
ამ დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირები და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, გარდა:

 ა) “სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა;

ბ) „ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა;

გ) 2013 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო  სქემებში ჩართული პირებისა;

დ) იმ ბრალდებული/მსჯავრდებული პირებისა, რომლებიც იმყოფებიან პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში.


მუხლი 3. პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულება
პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს საქართველოს შრო­მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ –სოცია­ლური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში ტექსტსა და დანართებში – განმახორციელებელი).

მუხლი 4. პროგრამის მიმწოდებელი
1. პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი მომსახურების მიმწო­დებე­ლია პირი (შემდგომში – მიმწოდებელი), რომელიც აკმაყოფილებს ამ საქმიანობისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, გამოთქვამს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს, ეთანხმება ვაუჩერის პირობებს და დადგენილ ვადაში და წესით წერილობით დაუდასტურებს განმახორციელებელს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს.

2. წინამდებარე პროგრამა და თანდართული დანართები, ამ პროგრამის შესრულების უზრუნველსაყოფად გამოცემული შესაბამისი სამართლებრივი აქტები, ასევე სამედიცინო ვაუჩერის პირობებთან დაკავშირებული სხვა მარეგულირებელი აქტები და მიმწოდებლის წერილობითი დასტური პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე ერთობლივად წარმოადგენს შეთანხმებას პროგრამის განმახორციელებელსა და მიმწოდებელს შორის და, შესაბამისად, მხარეები თავისუფლდებიან რაიმე დამატებითი ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებისაგან.


მუხლი 5. პროგრამის დაფინანსება 
1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

2. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.


მუხლი 6. სამედიცინო ვაუჩერი 
1. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის გათვალისწინებით, სამედიცინო ვაუჩერი წარმოადგენს ამ პროგრამის მოსარგებლეებისათვის მომსახურების ანაზღაურების ფინანსურ ინსტრუმენტს.

2. ვაუჩერი შეიძლება იყოს მატერიალიზებული ან არამატერიალიზებული.

3. სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეა ფიზიკური პირი (შემდგომში – ვაუჩერის მოსარგებლე).

4. ვაუჩერის მოსარგებლეს უფლება აქვს, შესაბამისი სამედიცინო ვაუჩერით გათვალისწინებული მომსახურება მიიღოს პროგრამის ნებისმიერი მიმწოდებლისაგან, თუ პროგრამით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 


თავი II
 

პროგრამის ადმინისტრირება


მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულებები
პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულებებს წარმოადგენენ:

ა) პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულება;

ბ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ –   სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო (შემდგომში – რეგულირების სააგენტო). 


მუხლი 8. ანგარიშგება
1. სამედიცინო ვაუჩერის ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება ხდება ვაუჩერული პროგრამის განხორციელების დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. მიმწოდებლები განმახორციელებელს წარუდგენენ საანგარიშგებო დოკუმენტაციას. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ნუსხა, მისი წარდგენის წესი და ფორმა განსაზღვრულია ამავე დადგენილების მე-13 მუხლში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია შესაბამისი საანგარიშგებო დოკუმენტაცია წარადგინოს განმახორციელებელთან არა უგვიანეს შესრულებული სამუშაოს თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, თუ პროგრამის ცალკეული კომპონენტის სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

4. განმახორციელებელი უფლებამოსილია ვადაგადაცილებით წარდგენილი დოკუმენტაცია განიხილოს შემდეგი თვის დოკუმენტაციასთან ერთად დადგენილი წესით. ამასთან, ვადაგადაცილებით წარდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება, თუ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით გაწეული მომსახურების დასრულებიდან გასულია 3 საანგარიშგებო თვეზე მეტი, თუ პროგრამის ცალკეული კომპონენტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

5. პროგრამის იმ კომპონენტების შემთხვევაში, რომლებიც ითვალისწინებენ ინდივიდუალური მომსახურების გაწევას მოსარგებლეებისათვის, პროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა წარადგინოს თითოეულ მოსარგებლეზე გაწეული მომსახურების შესაბამისად (თუ პროგრამის ცალკეული კომპონენტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).  პროგრამის ასეთი კომპონენტის ფარგლებში გაწეული ხარჯები, რომლებიც არ იქნება დაკავშირებული კონკრეტული მოსარგებლის მომსახურებასთან, არ ანაზღაურდება ან ექვემდებარება უკან დაბრუნებას.

6. განმახორციელებელთან წარდგენილი დოკუმენტების ასლი (მათ შორის, განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული ელექტრონული ფორმითაც, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აუცილებლად უნდა ინახებოდეს მიმწოდებელთან კანონმდებლობით დადგენილი ვადითა და წესით.

7. შესრულებულ მომსახურებად უნდა ჩაითვალოს იმავე საანგარიშო თვეში პაციენტისათვის გაწეული დასრულებული მკურნალობის შემთხვევების მოცულობა და ღირებულება, თუ  პროგრამის ცალკეული კომპონენტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.


მუხლი 9. პროგრამის ზედამხედველობა
1. პროგრამის ზედამხედველობა მოიცავს პროგრამის განხორციელებაზე ზედამხედველობას პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანი შესრულების მიზნით.

2. პროგრამის ზედამხედველობას ახორციელებენ პროგრამის განმახორციელებელი და რეგულირების სააგენტო, დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში.

3. ამ დადგენილებაში მითითებული პროგრამის ზედამხედველობისთვის გამოყენებული წესები, ფორმები და მათი შევსების ინსტრუქცია მტკიცდება პროგრამის განმახორციელებლის მიერ.

4. პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ზედამხედველობის სახეობები განისაზღვრება შემთხვევათა ტიპების შესაბამისად. თავის მხრივ, შემთხვევები კლასიფიცირდება შემდეგ ტიპად:

ა) გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება (ამბულატორიული და სტაციონარული);

ბ) გეგმური ამბულატორიული მომსახურება.

5. შემთხვევათა ზედამხედველობა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს, თუ  პროგრამის  ცალკეული კომპონენტის პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული:

ა) პირის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაცია;

ბ) შეტყობინება შემთხვევის შესახებ;

გ) შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევის შერჩევითი შემოწმება (შემდგომში – შერჩევითი შემოწმება);

დ) ანგარიშის წარდგენა;

ე) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;

ვ) შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

ზ) გაწეული მომსახურების კონტროლი და ვალდებულებების ინსპექტირება (შემდგომში – შესრულებული სამუშაოს რევიზია). 


მუხლი 10. პირის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაცია
პროგრამაში პირის მოსარგებლედ ცნობა ხდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მოსარგებლის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისა და მიმწოდებლის მიერ განხორციელებული შეტყობინების დროს ან ანგარიშგების წარდგენის შემთხვევაში, როგორც ეს არის განსაზღვრული პროგრამის ცალკეული კომპონენტის პირობებით.

მუხლი 11. შეტყობინება შემთხვევის შესახებ
1. მიმწოდებელი ვალდებულია შემთხვევის (განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული კოდირების შესაბამისად) შესახებ შეტყობინება გააკეთოს დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს 24 საათისა, ან შემთხვევის დასრულებამდე (თუ პაციენტი ეწერება 24 საათზე ადრე, გარდა გარდაცვალებისა) განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.

2. შეტყობინების გაკეთებისას მიმწოდებელი ვალდებულია დააფიქსიროს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) მოსარგებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და დაბადების თარიღი;

ბ) წინასწარი დიაგნოზი დადგენილი კლასიფიკატორის შესაბამისად;

გ) შემთხვევის დაწყებისა და დასრულების ზუსტი დრო.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხდება პაციენტის იდენტიფიცირება, მიმწოდებელი მაინც აკეთებს შეტყობინებას და პაციენტი დროებით ფიქსირდება, როგორც „უცნობი“. პაციენტის საბოლოო იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს არა უგვიანეს შემთხვევის დასრულებისა ან საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარმოდგენისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მომსახურების ანაზღაურება.

4. შემთხვევის კოდის ცვლილების ან დამატების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გააკეთოს განმეორებითი შეტყობინება არა უგვიანეს შემთხვევის დასრულების ან საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარდგენისა. 


მუხლი 12. შემთხვევების შერჩევითი შემოწმება
1. შემთხვევების შერჩევითი შემოწმება ხდება განმახორციელებლის მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით.

2. შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას ხდება მიმწოდებელთან განმახორციელებლის უფლებამოსილი პირის ვიზიტი და შეტყობინებისას მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმება, საჭიროებისამებრ, პაციენტთან, მის ოჯახის წევრებთან და სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრება.

3. შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას განმახორციელებლის უფლებამოსილი პირის მიერ უნდა შედგეს შემთხვევის შემოწმების აქტი პროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის შესაბამისად, რომელსაც შემოწმების დასრულებისას ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი და მიმწოდებლის წარმომადგენელი. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აქტის ხელმოწერაზე, აქტში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი შენიშვნა.

4. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მიმწოდებელთან განხორციელდეს შემმოწმებლის განმეორებითი ვიზიტი.

5. თუ შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მოსარგებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები და შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია არ ემთხვევა შეტყობინების სისტემაში მიწოდებულ ინფორმაციას, ასეთი შემთხვევები ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.

6. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტის ვიზუალური დაკვირვებისას, შემმოწმებელი შემთხვევას მიიჩნევს დაფიქსირებული დიაგნოზისათვის შეუსაბამოდ, აღნიშნული შემთხვევა ავტომატურად გადამისამართდება რეგულირების სააგენტოში არაგეგმური რევიზიის განხორციელების მიზნით. შემთხვევის ანაზღაურების საკითხი გადაწყდება რევიზიის შედეგების შესაბამისად. 


მუხლი 13. ანგარიშის წარდგენა
1. დადგენილი ფორმითა და ვადებში მიმწოდებელი უზრუნველყოფს განმახორციელებელთან საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარდგენას ნაბეჭდი და ელექტრონული სახით.

2. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ნუსხა მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) შემთხვევათა რეესტრი – გაწეული სამედიცინო მომსახურების თვიური ჯამური ანგარიში (დადგენილი ფორმის შესაბამისად), რომელიც მოიცავს:

ა.ა) მოსარგებლის სახელს, გვარს, პირად ნომერს და დაბადების თარიღს;

ა.ბ) დიაგნოზსა და განხორციელებულ ჩარევებს დადგენილი კლასიფიკატორის შესაბამისად;

ა.გ) თითოეული შემთხვევის დეტალურ კალკულაციას – საჭიროების შემთხვევაში;

ბ) ფორმა №IV-100/ა-ს (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

გ) განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს (შემდგომში – ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი).

3. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ჩაბარებისას ხდება აღნიშნული დოკუმენტაციის პირველადი შემოწმება და მისი დადარება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ნუსხასთან, რის საფუძველზეც შედგება მიღება-ჩაბარების აქტი ორმხრივი ხელმოწერით. წარდგენილი დოკუმენტაციის შეუსაბამობის აღმოჩენისას საანგარიშგებო დოკუმენტაცია ითვლება არასრულყოფილად და არ ხდება მისი მიღება. მიმწოდებელს ეძლევა 2 სამუშაო დღე აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და პაკეტის ხელახლა წარსადგენად. 


მუხლი 14. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება 
1. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირებისას ხდება:

ა) მოსარგებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემების დადარება ფორმა №IV-100/ა-სა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შემთხვევათა რეესტრთან;

ბ) შემთხვევათა რეესტრსა და ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტში ჯამური ფინანსური მონაცემების სისწორის გადამოწმება;

გ) წარდგენილი დოკუმენტაციის შედარება მიმწოდებლის მიერ შეტყობინებისას დაფიქსირებულ მონაცემებთან და შემთხვევის შერჩევითი შემოწმების შედეგებთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ვადაა საანგარიშგებო დოკუმენტაციის წარდგენიდან არა უმეტეს 22 სამუშაო დღისა. 


მუხლი 15. შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი
1. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების შედეგად წარმოდგენილი შემთხვევები შეიძლება კლასიფიცირდეს სამ ჯგუფად:

ა) ასანაზღაურებელი შემთხვევა;

ბ) შემთხვევა, რომელიც არ ექვემდებარება ანაზღაურებას;

გ) სადავო შემთხვევები.

2. ანაზღაურებას არ ექვემდებარება შემთხვევები, როდესაც:

ა) წარდგენილ შემთხვევაზე არ არის გაკეთებული შეტყობინება;

ბ) წარდგენილი შემთხვევის მონაცემები არ ემთხვევა შეტყობინებისას ან შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას დადგენილ ფაქტებს;

გ) პიროვნების დამადასტურებელი მონაცემები არ ემთხვევა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (შემდგომში – სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) მონაცემებს.

3. სადავო შემთხვევებს განეკუთვნება შემთხვევა, როდესაც:

ა) საანგარიშგებო დოკუმენტაცია არ არის შევსებული დადგენილი წესის შესაბამისად;

ბ) პიროვნების საიდენტიფიკაციო მონაცემები წარდგენილ დოკუმენტაციაში ერთმანეთს არ ემთხვევა;

გ) დეტალურ კალკულაციაში წარდგენილი ფინანსური ინფორმაციის შეუსაბამობა მოთხოვნილ ჯამურ თანხასთან;

დ) არსებობს ამ დადგენილების მე-12 მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული გარემოება;

ე) მიმწოდებელი არ ეთანხმება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების შედეგს შემთხვევის კლასიფიცირების კუთხით და წერილობით მოითხოვს მის განხილვას სადავო შემთხვევებისათვის ამ მუხლით დადგენილი წესით.

4. შემთხვევების კლასიფიცირება (შემთხვევა ასანაზღაურებელია, არ ექვემდებარება ანაზღაურებას თუ სადავოა) მოხდება დოკუმენტების ინსპექტირების პროცესში. იმ შემთხვევებზე, რომლებიც ექვემდებარება ანაზღაურებას, მიმწოდებელსა და პროგრამის განმახორციელებელს შორის ფორმდება პირველადი მიღება-ჩაბარების აქტი 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებელთან. ამასთან, იმ შემთხვევებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ანაზღაურებას, ან სადავოა და დაზუსტების შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს ანაზღაურებას, ასანაზღაურებელ თანხებზე გაფორმებულ პირველად მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად იბეჭდება შესაბამისი რეესტრი 2 ეგზემპლარად, რომლის ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებელთან. სადავო საკითხების განსახილველად ან აღმოსაფხვრელად მიმწოდებელს ეძლევა ასანაზღაურებელ თანხებზე პირველადი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და სადავო შემთხვევების რეესტრის მიღებიდან 5 სამუშაო დღე. თუ მიმწოდებელი ამ პერიოდში არ მოახდენს რეაგირებას, შემთხვევა აღარ ანაზღაურდება. სადავო შემთხვევების განხილვაში ჩართულები არიან მიმწოდებელი, განმახორციელებელი და რეგულირების სააგენტო.

5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, ყველა შემთხვევა კლასიფიცირდება, როგორც ასანაზღაურებელი შემთხვევა. მიმწოდებელთან საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

6. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისას პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლები დროით დაყოვნების შემთხვევაში მომსახურება ანაზღაურდება ქვემოთ მოყვანილი წესით:

ა) თუ ადგილი აქვს სამედიცინო დაწესებულებაში განთავსებული პაციენტის გარდაცვალებას 24 საათზე ადრე – ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს განსაზღვრული ტარიფისა;

ბ) თუ პაციენტი თავისი სურვილით შეიცვლის მომსახურე სამედიცინო დაწესებულებას და მისი დაყოვნება აღნიშნულ დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკლებია, მომსახურების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდება;

გ) კრიტიკული მდგომარეობის დროს პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებიდან სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანისას – გადაყვანის დღისათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებას მიიღებს ორივე დაწესებულება. დღის მომსახურების ღირებულების გადაანგარიშება მოხდება დაწესებულებაში გატარებული სრული საათის რაოდენობის მიხედვით.

7. სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებად ამ სახელმწიფო პროგრამაში განხილული უნდა იქნეს მხოლოდ ის შემთხვევები, რომლებიც საჭიროებენ პაციენტის სტაციონარში 24 საათზე მეტი დროით მოთავსებას. შესაბამისად, მიმწოდებელთან მკურნალობის 24 სთ-ზე ნაკლები დროით დაყოვნება (გარდა კრიტიკული მდგომარეობების მართვის და ლეტალური გამოსავლის შემთხვევებისა) პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე არ განიხილება სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების შემთხვევად.

 


მუხლი 16. შესრულებული სამუშაოს რევიზია
1. ანაზღაურებული შემთხვევების დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში რეგულირების სააგენტოს მიერ ადგილზე წარმოებს მიმწოდებლების მიერ გაწეული მომსახურების რევიზია წინასწარ დადგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

2. რევიზია ითვალისწინებს მიმწოდებელ დაწესებულებაში სამედიცინო დოკუმენტაციის შემოწმებას. რეგულირების სააგენტოს სარევიზიო ჯგუფი მიმწოდებლისგან ითხოვს საჭირო დოკუმენტაციას და ახორციელებს მის დეტალურ შემოწმებას, ხოლო დაწესებულება ვალდებულია სარევიზიო ჯგუფს მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია.

3. რევიზიის დასრულების შემდეგ დგება აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ სარევიზიო ჯგუფის წევრები და მიმწოდებელი მხარის პასუხისმგებელი პირები. აღმოჩენილი დარღვევების შემთხვევაში, აქტის საფუძველზე, მიმწოდებელს დაეკისრება ანაზღაურებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება ან/და დამატებითი ფინანსური ჯარიმის გადახდა.

4. რევიზიისას გამოყენებული იქნება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციები (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტები (პროტოკოლები), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, და სადავო შემთხვევების განხილვისას მიენიჭება უპირატესობა მათში მოცემულ რეკომენდაციებს. საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება რეცენზენტთა დასკვნები.


მუხლი 17. გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზედამხედველობა
 

1. გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევაა (შემდგომში – გადაუდებელი შემთხვევა), როდესაც სამედიცინო დახმარების გარეშე გარდაუვალია პაციენტის სიკვდილი, დაინვალიდება ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გაუარესება.

2. გადაუდებელ შემთხვევათა ზედამხედველობა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

ა) შეტყობინება შემთხვევის შესახებ;

ბ) შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევების შერჩევითი შემოწმება (შემდგომში – შემთხვევის შერჩევითი შემოწმება);

გ) შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარება;

დ) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;

ე) შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

ვ) გაწეული მომსახურების კონტროლი და ვალდებულებების ინსპექტირება (შემდგომში – რევიზია).


მუხლი 18. გეგმურ ამბუალტორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობა
 

1. გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

ა) ანგარიშის წარდგენა;

ბ) საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირება;

გ) ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი;

დ) შესრულებული სამუშაოს რევიზია.

2. გეგმური ამბულატორიის შემთხვევაში ანგარიშგებისას მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ დადგენილი ფორმის შემთხვევათა რეესტრი და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ დამატებითი პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.


მუხლი 19. საჯარიმო სანქციები
1. ზედამხედველობის ნებისმიერ ეტაპზე გამოვლენილი დარღვევებისას გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის საჯარიმო სანქციები:

ა) შემთხვევის სრულ ანაზღაურებაზე უარი;

ბ) უკვე ანაზღაურებული შემთხვევისას თანხის უკან დაბრუნება;

გ) დამატებითი ფინანსური ჯარიმა.

2. შემთხვევის სრულ ანაზღაურებაზე უარი განისაზღვრება ამ დადგენილების მე-16 მუხლის შესაბამისად.

3. ანაზღაურებული თანხის სრულად უკან დაბრუნების საფუძვლებია:

ა) თუ ძირითადი (პროგრამულ ანაზღაურებას დაქვემდებარებული) დიაგნოზი არ დასტურდება პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაციაში არსებული მონაცემებით ან დამძიმებულია, ან წარმოდგენილია თანმხლები დიაგნოზის სახით;

ბ) თუ სრულად არ ჩატარებულა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება;

გ) თუ აღნიშნული შემთხვევა არ წარმოადგენს პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას:

გ.ა) პაციენტი არ არის ამ პროგრამის მოსარგებლე;

გ.ბ) მომსახურება გაწეულია იმ დიაგნოზით/მდგომარეობით, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამით;

დ) თუ მიმწოდებელი არ ფლობს ლიცენზიას/ნებართვას ან სანებართვო დანართს შესაბამის სამედიცინო საქმიანობაზე, ან აწარმოებს მაღალი რისკის სამედიცინო საქმიანობას სავალდებულო შეტყობინების გარეშე;

ე) თუ მკურნალობის პროცესში ჩართული ყველა ექიმი არ ფლობს შესაბამის სახელმწიფო სერტიფიკატს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელებისათვის;

ვ) თუ დადასტურდება, რომ სამედიცინო დაწესებულებისათვის პროგრამის მოსარგებლის მიმართვა/გარდაცვალება განპირობებულია ამ ან პროგრამის მონაწილე სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მანამდე ჩატარებული არასრული ან/და არაჯეროვანი სამედიცინო დახმარებით, თანხის დაბრუნება ხდება იმ დაწესებულების მიერ, რომლის მიზეზითაც უშუალოდ დაზარალდა მოსარგებლე;

ზ) თუ შემთხვევის შესახებ მონაცემები ან/და დოკუმენტაცია არ ასახავს სინამდვილეს.

4. თუ მიმწოდებელი შემთხვევის შესახებ შეტყობინებისას დააფიქსირებს არასწორ მონაცემებს და არ აღმოფხვრის ამ ხარვეზს შემთხვევის დასრულებამდე, თითოეულ შემთხვევისათვის დაეკისრება ჯარიმა 50 ლარის ოდენობით.

5. რევიზიისას გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება დამატებითი ფინანსური ჯარიმები. დამატებითი ფინანსური ჯარიმა შემსრულებელს არ ათავისუფლებს გამოვლენილი დარღვევით მოთხოვნილი თანხების უკან დაბრუნებისაგან.

6. ვაუჩერით დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში აღებული პასუხისმგებლობის ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიმწოდებელი ვალდებულია 2 თვით ადრე აცნობოს განმახორციელებელს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მიმწოდებლის სტატუსის შეწყვეტას ადგილი აქვს მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით, ან არსებობს ახალ ან არსებულ მიმწოდებელსა და სახელმწიფოს შორის ხელშეკრულება, რომელიც არეგულირებს ამ მიმწოდებელი დაწესებულების ვალდებულებას, უზრუნველყოს პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობა.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების დაცვის გარეშე ვაუჩერის პირობებზე ცალმხრივად უარის თქმის შემთხვევაში მიმწოდებელი იხდის ჯარიმის სახით სარევიზიო პერიოდში განმახორციელებლის მიერ ანაზღაურებული თანხის 10%-ს.

8. პროგრამაში მონაწილეობაზე უარი მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს საჯარიმო სანქციების შესრულებისაგან.

9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე უარი განუცხადა პროგრამის მოსარგებლეს ან მომსახურება გაუწია დაგვიანებით (მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გარდა), ან არასრულად, ან არაჯეროვნად, მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას გასაწევი/გაწეული მომსახურების ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით.

10. სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დარღვევა მიმწოდებლის მიერ, რომელიც გამოვლენილი იქნება რევიზიის დროს, გამოიწვევს ამ უკანასკნელის დაჯარიმებას შემთხვევის ღირებულების შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 10%-ით.

11. სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა (გარდა სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესისა), რომელიც გამოვლინდება რევიზიის დროს, გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას შემთხვევის ღირებულების შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 10%-ით.

12. იმ შემთხვევაში, თუ რევიზიისას გამოვლინდება, რომ ვაუჩერის მფლობელი და პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების ფაქტობრივად მიმღები სხვადასხვა პიროვნებაა, მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას შემთხვევის ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით.

13. იმ შემთხვევაში, თუ რევიზიისას გამოვლინდება, რომ მიმწოდებელმა მოსარგებლეს თანხა გადაახდევინა იმ მომსახურებაში, რომელიც მთლიანად დაფარულია პროგრამით, მიმწოდებელი იხდის ჯარიმას შემთხვევის ღირებულების სამმაგი ოდენობის სახით.

14. თუ დაწესებულება დაფინანსებას იღებს გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით (კაპიტაციით), რევიზიისას გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულ შემთხვევაზე შესაბამის თვეში ასანაზღაურებელი თანხის 0,5%-ით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში ჯამურად 3,000 ლარისა.

15. მიმწოდებლის მიერ პროგრამის მოსარგებლისთვის ამავე პროგრამის/კომპონენტის/ქვეკომპონენტის ფარგლებში გასაწევი იმ მომსახურების არასრულად გაწევის შემთხვევა (როგორც ეს განსაზღვრულია მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით), რომელსაც ითვალისწინებს პროგრამა და კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს მიმწოდებელი, ითვალისწინებს ჯარიმას, სარევიზიო პერიოდში განმახორციელებლის მიერ ანაზღაურებული თანხის 10%-ს.

16. ერთი შემთხვევის ფარგლებში ერთი და იმავე მიზეზით გამოწვეული დამატებითი ფინანსური საჯარიმო სანქციის დაკისრებისას ერთზე მეტი სანქციის არსებობის შემთხვევაში რეგულირების სააგენტომ იხელმძღვანელოს უმეტესი ფინანსური ჯარიმის ოდენობით.

17. მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით და მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციის ოდენობა განისაზღვრება სარევიზიო პერიოდში პროგრამის/კომპონენტის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 1%-ით. 


მუხლი 20. პროგრამებში მონაწილე სუბიექტების უფლება-მოვალეობები
1. პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულება (განმახორციელებელი დაწესებულება, რეგულირების სააგენტო - კომპეტენციის ფარგლებში) ვალდებულია:

ა) განახორციელოს პროგრამების ზედამხედველობა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში;

ბ) უფლებამოსილების შესაბამისად უზრუნველყოს პროგრამებში მონაწილე მიმწოდებლების გამოვლენა;

გ) უზრუნველყოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებას დაქვემდებარებული შემთხვევების დროული ანაზღაურება დადგენილი წესით;

დ) პროგრამის პირობების შეუსრულებლობისა ან არაჯეროვნად შესრულებისას დააკისროს მიმწოდებელს ფინანსური ჯარიმა დადგენილი წესის შესაბამისად.

2.პროგრამების ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულება კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილია:

ა) ზედამხედველობის, ინსპექტირების და რევიზიის პროცესში მიმწოდებლისგან მოითხოვოს პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია, მათ შორის, პროგრამის მოსარგებლის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული პირადი, სამედიცინო და ფინანსური ინფორმაცია;

ბ) ზედამხედველობის, ინსპექტირების და რევიზიის საფუძველზე გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში არ აუნაზღაუროს მიმწოდებელს მის მიერ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულება, მოსთხოვოს მიმწოდებელს კონტროლის (ინსპექტირების) საფუძველზე გამოვლენილი არასწორად მიღებული დაფინანსების სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება და დაკისრებული საჯარიმო სანქციების გადახდა და/ან დააკისროს დამატებითი ფინანსური ჯარიმის გადახდა;

გ) აღმოჩენილი დარღვევების საფუძველზე დააკისროს მიმწოდებელს საჯარიმო სანქციები დადგენილი წესის შესაბამისად;

დ) სამინისტროსთან შეთანხმებით განსაზღვროს პროგრამის ადმინისტრირების დამატებითი პირობები, რომლებიც არ რეგულირდება ამ დადგენილებითა და მოქმედი კანონმდებლობით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისას იხელმძღვანელოს მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

ბ) პროგრამის შესაბამისი კომპონენტის/ქვეკომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოს ყველა იმ სამედიცინო მომსახურების მიწოდება, რომელსაც ახორციელებს კანონმდებლობის შესაბამისად;

გ) შეუფერხებლად მოახდინოს  პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი მომსახურების მიწოდება, ყოველგვარი ბარიერებისა და დისკრიმინაციის გარეშე. ამასთან, დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ პროგრამის მოსარგებლისათვის რაიმე მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევაზე უარის თქმა;

დ) დადგენილი წესის შესაბამისად, მოახდინოს ანგარიშგება მართვაზე უფლებამოსილ მხარესთან და მოთხოვნის შესაბამისად მიაწოდოს საჭირო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია;

ე) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად;

ვ) პროგრამის განმახორციელებელს და პროგრამის/ვაუჩერის მოსარგებლეს არ გადაახდევინოს მომსახურების ღირებულების გარდა სხვა გადასახადი ან დამატებითი თანხა;

ზ) უზრუნველყოს ზედამხედველობის შედეგად დაკისრებული საჯარიმო სანქციების შესრულება აღიარებიდან არა უგვიანეს 60 კალენდარული დღისა;

თ) საჯარიმო სანქცი(ებ)ის დაკისრების მიუხედავად, უზრუნველყოს პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიწოდება სრულფასოვნად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების თანახმად;

ი) დაუშვებელია, მიმწოდებელმა პროგრამის/ვაუჩერის მოსარგებლეს მოსთხოვოს იმ მომსახურების ანაზღაურება, რომელიც პროგრამის განმახორციელებლის მხრიდან არ იქნა ანაზღაურებული საჯარიმო სანქციის დაკისრების გამო;

კ) დაწესებულებამ  პროგრამის ყოველი კომპონენტის მიხედვით მომსახურების შესრულებისთვის დანახარჯთა დადასტურების მიზნით, ცალ-ცალკე უნდა აწარმოოს პროგრამით/კომპონენტით გახარჯული მედიკამენტების, სამედიცინო დანიშნულების საგნების, სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო ღონისძიებების პროცედურების, მანიპულაციების, მათ შორის, საოპერაციო მასალის ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევების აღრიცხვა, ცალ-ცალკე საანგარიშო პერიოდში.

4. პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი უფლებამოსილია გაწეული მომსახურებისათვის დროულად მიიღოს ანაზღაურება შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული დადგენილი წესისა და პირობების მიხედვით.


თავი III
 

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის სპეციფიური პირობები


მუხლი 21. მომსახურების მოცულობა
პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:        

ა) ამბულატორიულ მომსახურებას დანართი №1.1-ის შესაბამისად;

ბ) გადაუდებელ ამბულატორიულ და სტაციონარულ მკურნალობას დანართი №1.2-ის შესაბამისად.


მუხლი 22. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების  წესი
1. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

 2. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამბულატორიული მომსახურებისათვის პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების დაფინანსება ხორციელდება კაპიტაციური მეთოდით (გარდა „სოფლის ექიმის“ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მონაწილე მიმწოდებლებისთვის ამ უკანასკნელი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მომსახურების მოცულობის მიწოდებისთვის), რომლის დროსაც ერთი მოსარგებლის მომსახურების ფიქსირებული ღირებულება შეადგენს თვეში:

ა) დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის 0,86 ლარს;

ბ) დანართი №1.1-ის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის 0,25 ლარს.

 3. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამბულატორიული მომსახურებისათვის მიმწოდებელი დაწესებულებისთვის ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობა განისაზღვრება საანგარიშგებო თვის ბოლო რიცხვის მდგომარეობით დარეგისტრირებული მოსარგებლეების შესაბამისად, ამასთან, მიმწოდებელი ვალდებულია ბენეფიციარს მიაწოდოს პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება მოსარგებლედ რეგისტრაციის თარიღიდან.

4. 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურება ფინანსდება  დანართი №1.2-ით განსაზღვრული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების შესაბამისად.

 5. 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია განაცხადთან (წერილობითი დასტური პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ) ერთად განმახორცილებელთან წარმოადგინოს დანართი №1.2-ით განსაზღვრული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების შესაბამისი ღირებულებები. ამასთან, ეს ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს “სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებითა და „ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის გაწეული შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების ბოლო 1 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ ისტორიულ მინიმალურ ღირებულებას, მაქსიმუმ 10 პროცენტიანი გადახრით.

6. 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელს უფლება აქვს მოახდინოს განმახორციელებელთან წარმოდგენილი დანართი №1.2-ით განსაზღვრული მომსახურების ღირებულების კორექტირება წარმოდგენიდან ერთი თვის ვადაში ამავე მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებული კრიტერიუმების დაცვით.

7. 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გაწეული მომსახურეობის ღირებულებას განმახორციელებელი ანაზღაურებს ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით განსაზღვრული ღირებულებისა.

8. დანართი №1.2-ით განსაზღვრული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობებისათვის წარმოდგენილი ღირებულებების  ამავე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თავად მიმწოდებელს. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასები არ შეესაბამება ამავე მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვას, მიღებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

 9. პროგრამა სრულად ფარავს 21-ე მუხლით  გათვალისწინებულ მომსახურებებს და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურებისა, როდესაც ერთეული (თითოეული) შემთხვევის ლიმიტი განისაზღვრება 15 ათასი ლარით.

10. ორი და მეტი ნოზოლოგიური კოდის არსებობის შემთხვევაში ანაზღაურდება ძირითადი ნოზოლოგიური კოდის ლიმიტის მთლიანი ღირებულების და თითოეული დამატებითი კოდის ლიმიტის 50%-ის ჯამი, გარდა კრიტიკული მდგომარეობებისა.

11. არასწორად ჩატარებული მკურნალობის შედეგად წარმოშობილი გართულებული შემთხვევა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ ანაზღაურდება, ამასთან ასეთი შემთხვევა პაციენტისთვის უფასოა და ხარჯები სამედიცინო დაწესებულების მიერ უნდა იქნეს დაფარული.


მუხლი 23. დამატებითი პირობები
1. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლედ ითვლება პირი, რომელიც რეგისტრირებულია შესაბამის მიმწოდებელთან.

 2. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის არამატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეს პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მისაღებად საჭირო რეგისტრაციისათვის აქვს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს შორის იმ პირობით, რომ მოსარგებლეს სამედიცინო დაწესებულების შეცვლა შეუძლია ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

3. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა განახორციელონ პროგრამის მოსარგებლეთა რეგისტრაცია და პროგრამის განმახორციელებელთან ინფორმაციის წარდგენა პროგრამით განსაზღვრული პერიოდის დაწყების მომდევნო თვის ბოლო რიცხვამდე და შემდეგ ყოველთვიურად ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

4. პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებმა პროგრამის მოსარგებლეთა რეგისტრაცია უნდა განახორციელონ მხოლოდ მოსარგებლის თანხმობის (დადგენილი წესით) საფუძველზე, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს მოსარგებლის ან არასრულწლოვანის შემთხვევაში - მისი კანონიერი წარმომადგენლის (მშობელი, პაპა, ბებია, და, ძმა, მეურვე ან მზრუნველი და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა კანონიერი წარმომადგენელი) ხელმოწერით.

5. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეთა მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება ხორციელდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ სამინისტროს ვებგვერდზე, ჯანმრთელობის დაცვის ერთიან საინფორმაციო სისტემაში განთავსებულ „ბენეფიციართა რეგისტრაციის მოდულში“  სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებზე დაყრდნობით.

6. სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეთა მონაცემთა ბაზაში დუბლირების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაწესებულება ვალდებულია წარმოადგინოს პაციენტის წერილობითი თანხმობა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.

7. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს სამედიცინო ვაუჩერით მოსარგებლეს სრულყოფილი ინფორმაცია პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურების მოცულობაზე.

 8. ამ პროგრამის მიზნებისათვის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება არის მომსახურება (ოპერაციული თუ კონსერვატიული მკურნალობა მედიკამენტების ჩათვლით, სამედიცინო მანიპულაციები, სამკურნალო-დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევები), რომელიც საჭიროებს პაციენტის სტაციონარში 24 (ოცდაოთხი) საათზე მეტი დროით  მოთავსებას.

9. დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში გამოყენება, გარდა კრიტიკული მდგომარეობებისა.

10. პროგრამის მოსარგებლის გარდაცვალების შემთხვევაში, დაწესებულება უფლებამოსილია მოითხოვს მხოლოდ გაწეული ფაქტიური ხარჯის ანაზღაურება, მაგრამ არა უმეტეს პროგრამით დადგენილი ღირებულებისა.

11. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს მიმაგრებული კონტინგენტის აღრიცხვა (მათ შორის, ასაცრელი კონტინგენტი) და რუტინული ვაქცინაციის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია დადგენილი ფორმისა და წესის შესაბამისად მიაწოდოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონალურ/რაიონულ ცენტრებს.

12. 21-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად;

13. 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების ზედამხედველობა ხორციელდება გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შესაბამისად.


მუხლი 24. პროგრამის ბიუჯეტი
 პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება დადგენილების მე-5 მუხლის  მიხედვით „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი - 35 03 05) გათვალისწინებული ასიგნების შესაბამისად.

დანართი №1.1 ამბულატორიული მომსახურების პირობები

1. ოჯახის ან უბნის ექიმის და ექთნის მიერ მიწოდებული ამბულატორიული მომსახურება, მათ შორის:

ა) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინაციით უზრუნველყოფა (მხოლოდ აცრა-ვიზიტი) და სამიზნე მოსახლეობის ადექვატური მოცვა;

ბ) ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რისკ-ფაქტორების შეფასება, პრევენციული ღონისძიებები;

გ) დაავადებათა დიაგნოსტიკა, მართვა და რეფერალი საჭიროების შესაბამისად;

დ) ლაბორატორიული გამოკვლევები ექსპრეს დიაგნოსტიკური მეთოდით: შარდის ანალიზი, გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში;

ე) ფტიზიატრიული, ფსიქიატრიული და ენდოკრინული პაციენტების გამოვლენა და რეფერალი სპეციალიზებულ დაწესებულებაში;

ვ) ინკურაბელური და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა  მეთვალყურეობა;

ზ) ელექტროკარდიოგრაფია, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე;

თ) ამბულატორიულ დონეზე სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე სამედიცინო დოკუმენტაციის (მათ შორის, საანგარიშგებო და სტატისტიკური ფორმები) წარმოება, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, სამედიცინო ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა (გარდა სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებული, ავტომობილის მართვის მოწმობისა და იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობებისა);

ი) სამედიცინო პრაქტიკის წარმოება ქვეყანაში დამტკიცებული გაიდლაინების და პროტოკოლების და/ან აღიარებული საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად;

კ) სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, მომსახურება ბინაზე (კომპეტენციის ფარგლებში).

2.   ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე კლინიკურ ლაბორატორიული გამოკვლევები: სისხლის საერთო ანალიზი და შარდის საერთო ანალიზი.

დანართი №1.2 გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების პირობები

1. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

 

 

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება

 

დასახელება

დაზუსტება

ჩარევის დასახელება

 

 

ტრავმა / ჭრილობა / უცხო სხეული / დამწვრობა, მოყინვა / ცხვირიდან სისხლდენა *

 

I დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

მოტეხილობა ცდომის გარეშე / ამოვარდნილობა / კუნთების და მყესების ნაწილობრივი დაზიანებები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, იმობილიზაცია / ჩაყენება

 

II დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

მოტეხილობა ცდომით / ამოვარდნილობა / კუნთების და მყესების ნაწილობრივი დაზიანებები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, რეპოზიცია ან ჩასწორება დახურული წესით, ფიქსაცია / იმობილიზაცია   / ბლოკადები

 

III დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

მოტეხილობა ცდომით / ამოვარდნილობა / კუნთების და მყესების ნაწილობრივი დაზიანებები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, რეპოზიცია ან ჩასწორება დახურული წესით, ფიქსაცია / მ.შ. ჩხირებით

 

IV დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

სახის ძვლების მოტეხილობები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, რეპოზიცია

 

I დონის ქირურგიული დახმარება

ზედაპირული ტრავმა და მცირე ზომის ღია ჭრილობები

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, შეხვევა, მედიკამენტები

 

II დონის ქირურგიული დახმარება

საშუალო ზომის ან ორი ან მეტი მცირე ზომის ჭრილობა

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, გაკერვა, მედიკამენტები

 

III დონის ქირურგიული დახმარება

დიდი ზომის ჭრილობები ან კომბინირებული ჭრილობები  და /ან მყესთა დაზიანება

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, გაკერვა, მედიკამენტები

 

IV დონის ქირურგიული დახმარება

სახის არის ღია ჭრილობები (ძვლების დაზიანების გარეშე)

 

 

უცხო სხეული

ზედა სასუნთქ გზებში, ყურში სასმენ ხვრელში, საჭმლის მომნელებელ სისტემაში

 

 

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (დამწვრობა, მოყინვა) 

რომელიც არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას

დაზიანებული უბნის ქირურგიული დამუშავება / ნეკროტომია, შეხვევა

 

ცხვირიდან სისხლდენა

 

ტამპონადა (გარდა უკანა ტამპონადისა)

 

გადაუდებელი თერაპია - სტაბილიზაცია

 

გულის რითმის დარღვევები

მოციმციმე არითმიის პაროქსიზმი

 

 

გულის რითმის დარღვევები

წინაგულ-პარკუჭოვანი (ატრიო-ვენტრიკულური) და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

 

 

გულის რითმის დარღვევები

პაროქსიზმული ტაქიკარდია

 

 

გულის რითმის დარღვევები

წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

 

 

გულის რითმის დარღვევები

პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა

 

 

გულის რითმის დარღვევები

სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი

 

 

ჰიპერტონული კრიზი

 

ეკგ, არტერიული წნევის სტაბილიზაცია

 

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი)

 

 

 

მწვავე ეპიგლოტიტი

 

 

 

ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების ტენდენციით

 

 

 

თირკმლის, აბდომინური და ნაღვლკენჭოვანი კოლიკა

 

სისხლის ს/ა, შარდის ს/ა, ერთი სისტემის ექოსკოპია,  ი/ვ ინფუზია, ტკივილის კუპირება

 

ტკივილი გულმკერდის და მუცლის არეში, დაუზუსტებელი

 

ტკივილის კუპირება, ბლოკადა

 

თავის ტკივილი

 

ტკივილის კუპირება

 

შარდის შეკავება

 

კათეტერიზაცია (შარდის გამოშვება),  ი/ვ ინფუზია და შარდის ს/ა

 

ინტოქსიკაციები

 

დეზინტოქსიკაცია / ინფუზიური თერაპია, ლაბორატორიული  კვლევები

 

*იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული სპეციფიკური შრატებით და ვაქცინებით (მათ შორის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით) მომსახურება

 

 

 

 

 

2. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება

ა) კრიტიკული მდგომარეობები;

         

კრიტიკული მედიცინა და ინტენსიური თერაპია

N

დასახელება

განმარტება

1

I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ სტაბილური ჰემოდინამიკა და რესპირაცია, თუმცა ვიტალური ფუნქციების მოსალოდნელი გაუარესების გამო, საჭიროებენ  მუდმივ ინტენსიურ მეთვალყურეობას და ფარმაკოლოგიურ ან/და მინიმალურ აპარატურულ მხარდაჭერას.

ეს პაციენტები იმყოფებიან ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის უკმარისობის განვითარების რისკის ქვეშ, მათ შორის არიან პაციენტები, რომელთაც მოეხსნათ ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, მაგრამ მათი მდგომარეობა ჯერ კიდევ არასტაბილურია.

ამასთან, ამ სტანდარტის ფარგლებში განხილულია მხოლოდ  ,,I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის დაზუსტება" - ფორმაში მოცემული ნოზოლოგიების ჩამონათვალი და არ ითვალისწინებს პაციენტის 24 საათზე ნაკლები დროით დაყოვნებას.

2

II დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა და საჭიროებენ ფარმაკოლოგიურ და ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია,  თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**)

3

III დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ:
1. ორი ამ მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა,  საჭიროებენ ორი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია,  თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და/ან
2. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა,  საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია,  თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და პარენტერალურ კვებას და/ან
3. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა,  საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია,  თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და სისხლის კომპონენტებს და/ან
4. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა და ნოზოკომიური ინფექცია,  საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია,  თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**).

4

თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია

თირკმლის მწვავე უკმარისობის დროს, უშუალოდ დიალიზის ერთი სეანსის ღირებულება

** უშუალოდ დიალიზის სეანსის ღირებულება არ არის გათვალისწინებული (იხ. N4 პუნქტი)

I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის დაზუსტება

 

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

დაზუსტება

 

E03.5

მიქსედემური კომა

 

 

E10.0
E11.0

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კომით

 

 

E10.1
E11.1

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

მძიმე დიაბეტური კეტოაციდოზი, ჰემოდინამიკური ან ნევროლოგიური დარღვევებით, რესპირატორული უკმარისობით ან მძიმე აციდოზით

 

E12.0

არასაკმარის კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი, კომით

 

 

E13.0

შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაზუსტებული ფორმები, კომით

 

 

E14.0

შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი, კომით

 

 

R40

ძილიანობა, სტუპორი და კომა

მხოლოდ ახლადაღმოცენებული

 

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

 

 

G41

ეპილეფსიური სტატუსი

 

 

G92

ტოქსიკური ენცეფალოპათია

ჰემოდინამიკის არასტაბილურობა, ან მისი განვითარების მაღალი რისკი
ცნობიერების დარღვევა, გულყრა

 

G93.1

თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ცნობიერების დარღვევით

 

I61

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

ცნობიერების დარღვევით / ღეროს ჰერნიაციის მაღალი რისკი ან
მწვავე ინსულტი ცნობიერების შეცვლის გარეშე

 

I63

თავის ტვინის ინფარქტი

 

 

S06

ინტრაკრანიალური ტრავმა

 

 

K72.0

ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

პორტოსისტემური ენცეფალოპათია,
ფულმინანტური უკმარისობა

 

R57

შოკი

 

 

T78.2

ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

 

 

T79.4

ტრავმული შოკი

 

 

T80.5

შრატისმიერი ანაფილაქსიური შოკი

 

 

T81.1

შოკი პროცედურის განმავლობაში ან მის შემდეგ, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

 

A48.3

ტოქსიკური შოკის სინდომი

 

 

S27.7

გულმკერდის ღრუს ორგანოთა მრავლობითი ტრავმა

 

 

S36.7

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა

 

 

T07

მრავლობითი ტრავმები, დაუზუსტებელი

 

 

T29.0

სხვადასხვა მიდამოს თერმული დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის

გართულებული შოკით

 

T75.4

ელექტრული დენის ზემოქმედება

 

 

A41

სეპტიცემია

 

 

D62

მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

 

 

D65

დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედება [დეფიბრინაციული სინდრომი]

 

 

R65

სისტემური ანთებითი პასუხის სინდრომი

 

 

K65.0

მწვავე პერიტონიტი

 

 

D59.3

ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი

მიმდინარე ჰემოლიზი, თირკმლის ფუნქციის დარღვევით

 

K91.2

პოსტოპერაციული მალაბსორბცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

 

J46

ასთმური სტატუსი (status asthmaticus)

 

 

J80

მოზრდილთა რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი

 

 

J81

ფილტვის შეშუპება

 

 

J96.0

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

 

 

R09.2

სუნთქვის შეჩერება

 

 

A05.1

ბოტულიზმი

 

 

I26

ფილტვის (არტერიის) (ვენის) ემბოლია

მწვავე ფილტვისმიერი გულის დროს

 

A34

სამეანო ტეტანუსი

 

 

A35

ტეტანუსის სხვა ფორმები

 

 

R56.8

დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები

სერიული გულყრები

 

O15

ეკლამპსია

 

 

N17

თირკმლების მწვავე უკმარისობა

ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა

 

N19

თირკმლების უკმარისობა, დაუზუსტებელი

ურემია

 

I46

გულის გაჩერება

 

 

I50

გულის უკმარისობა (მწვავე)

 

 

E27.2

ადისონური კრიზი

 

 

Е05.5

თიროიდული კრიზი ან შეტევა

 

 

G00

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

კრიტიკული მდგომარეობა - ცნობიერების დარღვევით, რესპირატორული უკმარისობით
ან

მენინგიტი შეცვლილი ცნობიერებით, რესპირატორული დარღვევების გარეშე

 

I20.0

არასტაბილური სტენოკარდია

ჰემოდინამიკის დარღვევა

 

I21

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

ჰემოდინამიკის დარღვევა

 

I44

წინაგულ-პარკუჭოვანი (ატრიო-ვენტრიკულური) და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

მხოლოდ გულის გაჩერების, ასისტოლიის და ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი პაუზების დროს
ან
მკვეთრი, ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი ბრადიკარდიის დროს

 

I47

პაროქსიზმული ტაქიკარდია

ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით

 

I48

წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით

 

I49.0

პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა

ჰემოდინამიკის დარღვევა

 

I49.5

სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი

მხოლოდ გულის გაჩერების, ასისტოლიის და ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი პაუზების დროს
ან
მკვეთრი, ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი ბრადიკარდია

 

J05.0

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი)

მძიმე სუნთქვის უკმარისობა, ცენტრალური ციანოზი, სატურაციის დაქვეითება 
ან
სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში

 

J05.1

მწვავე ეპიგლოტიტი

მძიმე სუნთქვის უკმარისობა და ინტოქსიკაცია, ცენტრალური ციანოზი, სატურაციის დაქვეითება 
ან
სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში, მკვეთრი სალივაცია

 

RO4.2

ჰემოპტიზისი [სისხლის ამოხველება]

მასიური

 

N00

მწვავე ნეფრიტული სინდრომი

რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის მწვავე უკმარისობა
ან
არტერიული ჰიპერტენზია, შეშუპება, ოლიგურია,მაკროჰემატურია

 

N01

სწრაფადპროგრესირებადი ნეფრიტული სინდრომი

რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის ფუნქციის პროგრესირებადი დაქვეითება(ანურია)
ან
არტერიული ჰიპერტენზია,მასიური შეშუპება,ოლიგურია,თირკმლის ფუნქციის პროგრესირებადი დაქვეითება,ყველა სხვა შემთხვევა, რომელიც მოითხოვს იმუნოსუპრესიული თერაპიის დაუყოვნებლივ დაწყებას

 

N04

ნეფროზული სინდრომი

ანასარკით გამოწვეული ჰიპოვოლემიური შოკი, თრომბოემბოლიური გართულებები
ან
მასიური შეშუპება, ოლიგურია, თირკმლის პრერენული უკმარისობა

 

N18.5

თირკმლების ქრონიკული დაავადება, სტადია5

კარდიული ასთმა, სიცოცხლისთვის საშიში ჰიპერკალემია და აციდოზი
ან
ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა

 

N23

თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

ძლიერი ტკივილი, ჰემატურია

 

T37-T64, W57, W59

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა / უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიკური ეფექტები /   კბენა ან დანესტრვა არაშხამიანი მწერის და სხვა არაშხამიანი ფეხსახსრიანების მიერ /   სხვა ქვეწარმავლების მიერ მიყენებული კბენა ან დარტყმა

ჰემოდინამიკის არასტაბილურობა, ან მისი განვითარების მაღალი რისკი, ცნობიერების დარღვევა და აირგამტარი გზების დაუცველობა / გულყრა

 

R10

მუცლისა და მენჯის ტკივილი

ძლიერი ტკივილი, რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას

 

D50-D64

ალიმენტური,  ჰემოლიზური, აპლაზიური და სხვა ანემიები (ღრმა ანემიები)

 

 

D69

პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობები

ჰემორაგიული დიათეზი, ღრმა თრომბოციტოპენია

 

D70

აგრანულოციტოზი

ღრმა ლეიკოპენია, ნეიტროპენია

 

G93.6

ცერებრული შეშუპება

 

ბ) გადაუდებელი მდგომარეობები;

         

გადაუდებელი ქირრგიული მომსახურება

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

NCSP კოდი

ქირურგიული ჩარევის დასახელება

დაზუსტება

დიაბეტური / ათეროსკლეროზული / აეროვანი განგრენა

მშრალი განგრენა კრიტიკული იშემიით; სველი განგრენა პერიფოკალური ანთებითი რეაქციით; ცელულიტის გავრცელება; დისტანციაზე გამოხატული ინტოქსიკაცია; ინფექციის გენერალიზაციის მოვლენები; და/ან შაქრიანი დიაბეტის დეკომპენსირება, ლპობით ნეკროზული ფლეგმონა, ჩირქოვანი ართრიტი

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით

NHSQ

ამპუტაციები  კოჭ-წვივზე და ტერფზე

დიაბეტური განგრენა

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით (დიაბეტური განგრენა)

NFSQ19

ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია

დიაბეტური განგრენა

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით (დიაბეტური განგრენა)

NGSQ19

წვივის ამპუტაცია

დიაბეტური განგრენა

A48.0

აეროვანი განგრენა

NFSQ19

ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

A48.0

აეროვანი განგრენა

NGSQ19

წვივის ამპუტაცია

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

A48.0

აეროვანი განგრენა

NBSQ

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი/მონათესავე ოპერაციები

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

A48.0

აეროვანი განგრენა

NCSQ

წინამხარის ამპუტაცია და მსგავსი ოპერაციები

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

A48.0

აეროვანი განგრენა

NFSS29 / NGSS29

ბარძაყის ძვლის ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა / მუხლის ან წვივის ძვლის ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად
კერის რადიკალური დამუშავებით _ ნეკრექტომია, დრენირება

მენინგიტი, ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

 

G00

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

G03.9

მენინგიტი, დაუზუსტებელი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია 

ოტოგენური მენინგიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია 

ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

ინტრაკრანიუ, ნერვის ფესვის და წნულის დაზიანებები

 

G06.0

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

G08

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია 

სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

G08

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი

 

კონსერვატული მკურნალობა

სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

G93.5

თავის ტვინის კომპრესია

AASB

ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება

 

G93.6

ცერებრული შეშუპება

AAS

ქირურგიული ჩარევა ქალაზე და ქალასშიდა სტრუქტურებზე

ორმხრივი დეკომპრესიული ტრეპანაცია

I61

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

AASD15

ინტრაცერებრული ჰემატომის ევაკუაცია

 

მსხვილი სისხლძარღვების ემბოლია, თრომბოზი და გამსკდარი ანევრიზმები

 

I71.0

აორტის განშრევება (ნებისმიერი უბანი) (აორტის განშრევებადი ანევრიზმა (გამსკდარი) (ნებისმიერი უბანი))

PASG / PASH

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება

 

I71.1

გულმკერდის აორტის ანევრიზმა (გამსკდარი)

PASG / PASH

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება

 

I71.3

მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი

PDXTSY

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

I71.5

თორაკო-აბდომინალური აორტის ანევრიზმა, გასკდომით

PDXTSY

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

I71.8

აორტის ანევრიზმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, გასკდომით

PDXTSY

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

I72

ანევრიზმების სხვა ფორმები, გამსკდარი

PDXTSY

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

I74.0

მუცლის აორტის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE10 / PDXTSY

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან / აორტის პროთეზირება

 

I74.1

აორტის სხვა დაუზუსტებელი უბნის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE/ PDXTSY

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან და თეძოს არტერიებიდან / აორტის პროთეზირება

 

I74.2

ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PBSE

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ზემო კიდურების არტერიებიდან

 

I74.2

ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

I74.3

ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PESE10

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის არტერიიდან

 

I74.3

ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

I74.5

თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE30

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია თეძოს არტერიიდან

 

I74.5

თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

I74.8

სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PFSE

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია მუხლქვეშა არტერიიდან, წვივისა და ტერფის არტერიებიდან

 

I74.8

სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

I82.1

მცოცავი თრომბოფლებიტი

PHSE22

თრომბექტომია ბარძაყის ვენიდან

აღმავალი თრომბოფლებიტი - (მუხლის ზედა ლოკალიზაციით) ვენების ემბოლია და თრომბოზი

I82.2

ღრუ ვენის ემბოლია და თრომბოზი

PHSE30

თრომბექტომია ქვემო ღრუ ვენიდან

 

I82.3

თირკმლის ვენის ემბოლია და თრომბოზი

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

I82.9

დაუზუსტებელი ვენის ემბოლია და თრომბოზი

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებები

 

H70.0

მწვავე მასტოიდიტი

DESB10

ატიკო-ანტრო-მასტოიდექტომია

ანტრომასტოიდექტომია

J01

მწვავე სინუსიტი

 

კონსერვატული მკურნალობა

რინოგენური ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

J36

პერიტონზილური აბსცესი

NSA32

ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის გაკვეთა

აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

J38.6

ხორხის მწვავე სტენოზი

GBSB00

ტრაქეოსტომია

 

J39.0

რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

ENSA

ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების გაკვეთა

აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

R04.0

ცხვირიდან სისხლდენა

DHSF20

ცხვირის უკანა წიაღის ტამპონადა

 

სისხლდენა, პერფორაცია

 

I85.0

საყლაპავის ვარიკოზი სისხლდენით

JCSA

ლოკალური ოპერაციები საყლაპავზე

პორტული ჰიპერტენზია

K22.6   

გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით

JDSA00

გასტროტომია

 

K22.6   

გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით

 

ეზოფაგოგასტრორაფია

 

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

JDS

კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია

გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით
 

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

JDS
 

კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია
 

გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით
 

K92.2  

გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

 

კონსერვატული მკურნალობა

ჰემოდინამიკის დარღვევით

გაუვალობა

 

K56.1 /K56.2 / K56.3 / K56.4 / K56.5 / K56.6

ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) / ნაწლავის შემოგრეხა / გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით / ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა / ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით / სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია 

JFSB60
JFSB63


JFSC10
JFSC20

JFSC30
JFSD96
JFSF23
JFSF26
JFSF30
JFSA70
JFSA73
JSFB00
JASP00
JFSK10
JFSK20
JFSL

სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება
მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე)
სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები)
კოლო-კოლოსტომია
სხვა სახის Bypass (შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე)
ტრანსვერზოსტომა
სიგმოიდოსტომა
სხვა სახის კოლოსტომები
წვრილი ნაწლავის გაკერვა
წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა
წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია
შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან
ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს
შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის მიერთება
ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე

ნაწლავის განგრენით


ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

K56.1 /K56.2 / K56.3 / K56.4 / K56.5 / K56.6

ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) / ნაწლავის შემოგრეხა / გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით / ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა / ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით / სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია 

JASP00

JFSK10

სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან
ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს

ნაწლავის განგრენის გარეშე

თიაქარი განგრენით

 

K40.1

ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, განგრენით

JASB

 

JFSA

საზარდულის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

K40.4

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი, განგრენით

JASB

 

JFSA

საზარდულის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

K41.4

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი განგრენით

JASC

 

JFSA

ბარძაყის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

K42.1

ჭიპის თიაქარი განგრენით

JASF

 

JFSA

ჭიპის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

K43.1

მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით

JASG

 

JFSA

სხვა სახის თიაქრების და მუცლის კედლის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

K44.1

დიაფრაგმული თიაქარი განგრენით

GASG

 

 

JFSA

ტრანსთორაკალური  და თორაკოსკოპიული ოპერაციები დიაფრაგმაზე

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

მწვავე აპენდიციტი

 

K35.8

მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი

JESA00

აპენდექტომია

გართულებების გარეშე

K35.8

მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი 

ZXZAOO

კონსერვატული მკურნალობა, ტკივილის მკურნალობისთვის

პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

K35.1

მწვავე აპენდიციტი პერიტონეული აბსცესით

JESA10

აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად

პერიაპენდიკულარული აბსცესი ან დაჩირქებული პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი 

მწვავე პერიტონიტი

 

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი
რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი)

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK

 

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი
ტოქსიკური სტადია ( 25 -72 საათი)

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი
ტერმინალური  სტადია (72 საათი და მეტი)

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK
JFSA   JKSA20 

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი
რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი); ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK
JFSA   JKSA20 

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი
ტოქსიკური სტადია (25 -72 საათი) ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი (ჩირქოვანი)

JASH00
JASK
JFSA   JKSA20 

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი
ტერმინალური  სტადია (72 საათი და მეტი) ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

K80.0 / K81.0 

ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (პერიფერიული ან გაჟონვით გავრცელებული პერიტონიტი (ნაღვლოვანი))  / მწვავე ქოლეცისტიტი (ნაღვლის ბუშტის აბსცესი, განგრენული, ჩირქოვანი ქოლეცისტიტი, ნაღვლის ბუშტის ემპიემა) 

 JKSA20

ქოლეცისტექტომია                    

 

K80.3

ნაღვლის სადინრის ქვები ქოლანგიტთან ერთად     (სეფსისური ქოლანგიტი გენერალიზებული ინფექციით)

JKSB
JKSA20
JKSE00
JKSD96

ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიით
ტრანსდუოდენური პაპილოტომია
სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

N73.3

ქალის მენჯის ღრუს მწვავე პერიტონიტი
(მწვავე პელვეოპერიტონიტი და პერიტონიტი)

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

რეაქტიული სტადია

ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა

 

K80.4

ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლეცისტიტთან ერთად   (ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა)  

JKSB
JKSA20
JKSE00
JKSD96

ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიით
ტრანსდუოდენური პაპილოტომია
სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

ნაწლავის ინფარქტი

 

K55.0

ნაწლავის მწვავე სისხლძარღვოვანი ავადმყოფობები  (ნაწლავის ინფარქტი)

JASH00 JFSA
JSFB
JFSC

ლაპაროტომია
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ნაწლავების ნაწილობრივი ამოკვეთა
ნაწლავების ანასტომოზები

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

 

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KBSV00

სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KASC00

ნეფრექტომია

 

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSV02

სტენტის ტრასლუმინარული ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSE12

შარდსაწვეთიდან კენჭის ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია

 

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSE00

ურეთროლითოტომია

 

R33

შარდის შეკავება

KCXX20

შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია

 

R33

შარდის შეკავება

KCSJ00

ცისტოსტომა

ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

N44

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

KFSH20

სათესლე ბაგირაკის დეტორსია და სათესლე ჯირკვლის ფიქსაცია

 

N44

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

N45.0

ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით

KFSC60

ეპიდიდიმექტომია

 

N45.0

ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

N47

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი

KGSA10

ჩუჩის ჩაჭრა

 

N47

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი

KGSH10

ასოზე რეკონსტრუქციული ოპერაცია

 

საშვილოსნოს გარეშე ორსულობა

 

O00

საშვილოსნოს გარეშე (ექსტოპიური) ორსულობა

LBSC

ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი ოპერაცია მილოვანი გარე ორსულობის გამო

 

O00

საშვილოსნოს გარეშე (ექსტოპიური) ორსულობა

LBSD

ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა

 

O00

საშვილოსნოს გარეშე (ექსტოპიური) ორსულობა

LBSE

ფალოპის მილის ტოტალური ამოკვეთა

 

გულმკერდის, მუცლის, მენჯის ღრუს და სასქესო ორგანოების ტრავმები

 

S26

გულის ტრავმა

 

 

 

S21

გულმკერდის ღია ჭრილობა

GASE03

გულმკერდის კედლის გაკერვა

 

S27.0 -S27.3 / S27.6

ტრავმული პნევმოთორაქსი / ტრავმული ჰემოთორაქსი / ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი / ფილტვის სხვა ტრავმები / პლევრის ტრავმა

GASB
GDS
GES

თორაკოტომია
ფილტვების ქირურგია
შუასაყარის ქირურგია

 

S27.0 - S27.3 / S27.6

ტრავმული პნევმოთორაქსი / ტრავმული ჰემოთორაქსი / ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი / ფილტვის სხვა ტრავმები / პლევრის ტრავმა

GASE03
GASA

გულმკერდის კედლის გაკერვა
პლევრის დრენირება

 

S27.4

ბრონქების ტრავმა

GASB
GCSA20

თორაკოტომია
ბრონქის გაკერვა ან რეკონსტრუქცია ტრავმის გამო

 

S27.5

ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ტრავმა

GASB
GBSA40

თორაკოტომია
ტრაქეის გაკერვა

 

S31.2

სასქესო ასოს ღია ჭრილობა

KGSH00

ასოს გაკერვა

დეფექტის აღდგენა

S31.3

სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა

KFSH

სათესლე პარკზე და სკროტალურ ორგანოებზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები

დეფექტის აღდგენა

S31.3

სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSW

შერეული ოპერაციები ელენთაზე

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSW96

სხვა ოპერაციები ელენთაზე

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSA10

ნაწილობრივი სპლენექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSA99

სხვა სპლენექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSA50

ღვიძლის გაკერვა

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJX010

ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB00

ღვიძლის სოლისებური რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB10

ღვიძლის ატიპიური რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB96

ღვიძლის სხვა რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JKSA20

ქოლეცისტექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.2

პანკრეასის ტრავმა

JLS

კუჭუკანა ჯირკვლის ქირურგია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

S36.3

კუჭის ტრავმა

JDSA

ლოკალური ოპერაციები კუჭზე

 

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSA70

წვრილი ნაწლავის გაკერვა

 

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSA73

წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

 

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JSFB00

წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია

 

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JSFA80

მსხვილი ნაწლავის გაკერვა

 

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSA83

მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

 

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSB33

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები

 

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JESF30

სხვა სახის კოლოსტომები

 

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSB63

მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვით

 

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSC30

კოლო-კოლოსტომა

 

S36.6

სწორი ნაწლავის ტრავმა

JHS

ანუსის და პერიანალური ქსოვილების ქირურგია

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, ანალური მიდამოს, შორისის რეკონსტრუქცია

S36.7

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა

JKSA20
JDSA
JFSA70
JFSA73
JSFB00
KCH00
JSFA80
JFSA83
JFSB33
JESF30
JFSB63

JFSC30
JMSW
JMSA10
JMSA99
JJSA50
JJX010
JJSB00
JJSB10
JJSB96

ქოლეცისტექტომია
ლოკალური ოპერაციები კუჭზე
წვრილი ნაწლავის გაკერვა
წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა
წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია
შარდის ბუშტის გაკერვა
მსხვილი ნაწლავის გაკერვა
მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა
წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები
სხვა სახის კოლოსტომები
მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვითი
კოლო-კოლოსტომა
შერეული ოპერაციები ელენთაზე
ნაწილობრივი სპლენექტომია
სხვა სპლენექტომია
ღვიძლის გაკერვა
ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება
ღვიძლის სოლისებური რეზექცია
ღვიძლის ატიპიური რეზექცია
ღვიძლის სხვა რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება


მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASH00

თირკმლის გაკერვა

ჰემატომის დრენირება და თირკმლის ნახეთქის გაკერვა ან თირკმლის კაფსულის გაკერვა

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASD00

ნაწილობრივი ნეფრექტომია

 

S37.1

თირკმლის ტრავმა

KASC00

ნეფრექტომია

 

S37.2

თირკმლის ტრავმა

KBSV00

სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSH00

შარდსაწვეთის გაკერვა  ან  ნეფროსტომია

 

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KASJ00

ნეფროსტომა

 

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSH06

ურეთეროურეთეროსტომა

 

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSV02

სტენტის ტრანსლუმინალური ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

S37.2

შარდის ბუშტის ტრავმა

KCH00

შარდის ბუშტის გაკერვა

 

S37.3

შარდსადენის ტრავმა

KDSH00

შარდსადენის გაკერვა

 

S37.3

შარდსადენის ტრავმა

KCSJ00

ცისტოსტომა

ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

S38.0

გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

ინტრაკრანიალური ტრავმები

 

S06.0

თავის ტვინის  შერყევა

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

S06.1

თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

S06.3

თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

S06.4

ეპიდურული სისხლჩაქცევა

AASD00

ეპიდურალური ჰემატომის ევაკუაცია

 

S06.5

ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

AASD05

მწვავე სუბდურალური ჰემატომის ევაკუაცია

 

S06.6

ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

S06.7

ქალასშიდა ტრავმა გახანგრძლივებული კომით

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

S06.8

სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი

AASB

ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება

 

T06.0

თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთად კისრის დონეზე

AASD99
ABSW99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო,
სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

თავის ტრავმები

 

S01

თავის ღია ჭრილობა

QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

S01

თავის ღია ჭრილობა

QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

S02.0

ქალასარქველის მოტეხილობა

AASK60

ქალას დაზიანების რეზექცია რეკონსტრუქციით

 

S02.0

ქალასარქველის მოტეხილობა

AASK75

თავის ქალას დაზიანების ამოკვეთა

 

S02.1

ქალას ფუძის მოტეხილობა

AASK10

თავის ტვინის მაგარი გარსის მთლიანობის აღდგენა

 

S02.4

ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

EESC30

 ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება

 

S02.4

ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

EESC35

ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება და ოსთეოსინთეზი

 

S02.6

ქვედა ყბის მოტეხილობა

EDSC39

ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ფიქსაცია

 

S02.6

ქვედა ყბის მოტეხილობა

EDSC40

ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ოსტეოსინთეზი

 

S02.7 / S02.8

ქალასა და სახის ძვლებს მრავლობითი მოტეხილობები / ქალასა და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა

AASD99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო

 

S07

თავის გაჭყლეტა

AASD99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო

 

თვალისა და თავლბუდის ტრავმა

 

S05.2

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა  თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით

CGSF

ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს

 

S05.3

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე

CGSF

ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს

 

S05.4

თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე

CDSW

სხვა ოპერაციები  თვალის კაკალზე                              

 

S05.5

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

CDSB

ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება

 

S05.6

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე (თვალის გამჭოლი ჭრილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)

CDSW

 სხვა ოპერაციები  თვალის კაკალზე

 

S05.7

თვალის კაკლის მოწყვეტა

CDSW

სხვა ოპერაციები  თვალის კაკალზე

 

სისხლძარღვების ტრავმები

 

S15.0

საძილე არტერიის ტრავმა

PASN20

საერთო საძილე არტერიის პლასტიკა

 

S15.0

საძილე არტერიის ტრავმა

PASN21

შიგნითა საძილე არტერიის პლასტიკა

 

S15.1

ხერხემლის არტერიის ტრავმა

PASN40

ხერხემლის არტერიის პლასტიკა

 

S15.2

გარეთა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSB99

სხვა ვენის ლიგირება

 

S15.3

შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSN99

სხვა ვენის პლასტიკა

 

S15.3

შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSB99

სხვა ვენის ლიგირება

 

S15.7 / S15.8 / S15.9

სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე / სხვა სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე /    დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S15.7 / S15.8 / S15.9

სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე / სხვა სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე /    დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

S25.0

გულმკერდის აორტის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S25.0

გულმკერდის აორტის ტრავმა

PASH

აორტის რკალისარტერიებისა და მათი ტოტების არტერიების შუნტირება

 

S25.1

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

 

S25.1

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S25.2

ზედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

S25.3

უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

S25.7

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

S25.7

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S25.8

გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

კენტი ვენა , ძუძუს არტერია ან ვენა

S25.8

გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა

PHSB

ვენების ლიგირება

 

S35.0

მუცლის აორტის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S35.0

მუცლის აორტის ტრავმა

PDSH

ინფრარენალური მუცლის აორტისა და თეძოს არტერიების შუნტირება

 

S35.1

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSN30

ქვემო ღრუ ვენის პლასტიკა

 

S35.1

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSB30

ქვემო ღრუ ვენის ლიგირება

 

S35.2

ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

კუჭის არტერია, კუჭ-თორმეტგოჯას არტერია, ღვიძლის არტერია, ჯორჯლის არტერია (ზედა) (ქვედა), ელენთის არტერია

S35.2

ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S35.3

კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა

PHSN99

სხვა ვენის პლასტიკა

 

S35.3

კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა

JMSA

სპლენექტომია

 

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

PHSC31

თირკმლის ვენის გაკერვა

 

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

PCSN40

თირკმლის არტერიის პლასტიკა

 

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

KASC00

ნეფრექტომია

 

S35.5

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

თეძოს სისხლძარღვების დაზიანება, ჰიპოგასტრიული არტერია ან ვენა, თეძოს არტერია ან ვენა, საშვილოსნოს არტერია ან ვენა

S35.5

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

S35.7

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

 

S35.8

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სხვა სისხლძარღვების ტრავმა  

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

საკვერცხის არტერია ან ვენა

S35.9

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული სისხლძარღვების ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

 

S35.9

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული სისხლძარღვების ტრავმა

PCSN

ვისცერალური არტერიების პლასტიკა

 

S45

სისხლძარღვების ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე

PBSN

ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა

 

S75

სისხლძარღვების ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის დონეზე

PESN

ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა

 

S85

სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

PFSB

მუხლქვეშა არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება

 

S85

სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

PFSN

მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა

 

ხერხემლის და კიდურების ტრავმები, ღია ჭრილობები, მოტეხილობები, ამოვარდნილობები

 

S11.7 / S11.9

კისრის მრავლობითი ღია ჭრილობები / კისრის ღია ჭრილობა დაუზუსტებელი ნაწილით

 QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

S12 / S14

ხერხემლის კისრის ნაწილის მოტეხილობა / ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე

NASG70

ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე

 

S22.0

გულმკერდის მალის მოტეხილობა

NASG90

ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა და უკანა რედრესაცია/სტაბილიზაცია

 

S32.0

წელის მალის მოტეხილობა (ხერხემლის წელის ნაწილის მოტეხილობა)

NASG47

ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალაზე მეტი

 

S32.3 - S32.5

თეძოს ძვლის მოტეხილობა / ტაბუხის მოტეხილობა / ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

NFSJ09

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება

 

S32.3 - S32.5

თეძოს ძვლის მოტეხილობა / ტაბუხის მოტეხილობა / ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

NFSJ49

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით

 

S32.3-S32.5

თეძოს ძვლის მოტეხილობა / ტაბუხის მოტეხილობა / ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

NFSJ79

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით

 

S32.3 - S32.5

თეძოს ძვლის მოტეხილობა / ტაბუხის მოტეხილობა / ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

NFSJ69

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით

 

S32.7

ხერხემლის გავა-წელის ნაწილის და მენჯის მრავლობითი მოტეხილობა

 

ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია

 

S41.1

მხრის ღია ჭრილობა

NBSL

ოპერაციები ბეჭის და ზედა კიდურის კუნთებზე და მყესებზე

 

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ22

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ლავიწი

 

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ42

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ლავიწი

 

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ52

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ლავიწი

 

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ62

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ლავიწი

 

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ72

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ლავიწი

 

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ23

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ბეჭი

 

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ43

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ53

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ63

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ73

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

 NBSJ21

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის ძვალი

 

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ41

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ51

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ61

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ71

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

S52.0

იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ40

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.0

იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ60

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.0

იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ70

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ43

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ53

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ63

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ73

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ41

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ51

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ61

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ71

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

S52.3

სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ44

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.3

სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ54

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.3

სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ64

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ46

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ56

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ66

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ86

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ45

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ55

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ65

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ75

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ47

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ57

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ67

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ87

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

S52.7

წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები

NCSJ48

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

S52.7

წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები

NCSJ58

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

S52.7

წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები

NCSJ78

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ48

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ58

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ68

წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის გამოყენებით

 

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ78

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ02

მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია

 

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ10

მაჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

 

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ20

მაჯის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

S62.2

ნების პირველი ძვლის მოტეხილობა

NDSJ12

ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

 

S62.2

ნების პირველი ძვლის მოტეხილობა

NDSJ22

ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

S62.3 - S62.7

ნების სხვა ძვლის მოტეხილობა / ნების ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა / ცერის მოტეხილობა / მტევნის სხვა თითის მოტეხილობა / მტევნის თითების მრავლობითი მოტეხილობა

NDSJ14

ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

 

S62.3 - S62.7

ნების სხვა ძვლის მოტეხილობა / ნების ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა / ცერის მოტეხილობა / მტევნის სხვა თითის მოტეხილობა / მტევნის თითების მრავლობითი მოტეხილობა

NDSJ24

ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

S72.0

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ40

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

 

S72.0

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ60

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

 

S72.0

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ70

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

 

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ41

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ51

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ61

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ71

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

S72.2

ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა

NFSJ52

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ (სუბტროქანტერული)

 

S72.2

ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა

NFSJ62

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ(სუბტროქანტერული)

 

S72.2

ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა

NFSJ72

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ (სუბტროქანტერული)

 

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ44

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ54

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ64

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ74

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ45

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ55

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ65

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ75

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

S72.7

ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა

NFSJ49

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით

 

S72.7

ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა

NFSJ59

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით

 

S72.7

ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა

NFSJ69

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით

 

S73.0

ბარძაყის ამოვარდნილობა

NESH09

მენჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება

 

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ40

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; კვირისტავი

 

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ70

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; კვირისტავი

 

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ80

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; კვირისტავი

 

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ42

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ52

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ52

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ62

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ72

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ22

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის დიაფიზი

 

S82.5

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ41

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, მედიალური გოჯი

 

S82.5

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ61

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, მედიალური გოჯი

 

S82.5

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ71

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, მედიალური გოჯი

 

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ40

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ50

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარი ლურსმნის გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ60

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ70

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ42

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ52

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულური ლურსმნის გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ62

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ72

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ43

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; მცირე წვივი

 

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ53

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მცირე წვივი

 

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ63

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი

 

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ73

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი

 

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ25

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ქუსლის ძვალი

 

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ45

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ქუსლის ძვალი

 

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ65

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ქუსლის ძვალი

 

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ75

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ქუსლის ძვალი

 

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ24

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია,კოჭის ძვალი

 

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ44

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,კოჭის ძვალი

 

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ64

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით,კოჭის ძვალი

 

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ74

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით,კოჭის ძვალი

 

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ26

 კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ46

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ66

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ76

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ86

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ27

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, მეტატარზალური

 

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ47

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, მეტატარზალური

 

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ67

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, მეტატარზალური

 

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ77

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, მეტატარზალური

 

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ87

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, მეტატარზალური

 

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ28

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ფეხის თითი

 

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ48

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ფეხის თითი

 

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ68

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ფეხის თითი

 

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ29

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ49

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ69

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ89

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

T02

მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რემოდენიმე მიდამოს

NASJ99

ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია

 

T06.1

ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმა, რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს

ABSW99 

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

T08-T09

ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე / ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები  დაუზუსტებელ დონეზე

NASG

ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი

 

T09.3

ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე

ABSW99 

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

უცხო სხეული

 

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA10

ბრონქის გაკვეთა და უცხო სხეულის ამოღება

 

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA12

უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით      

 

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

DHSD40

პენეტრირებული  უცხო  სხეულის  ამოღება  ცხვირიდან

 

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC00

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება  

 

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC!0

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA10

ტრაქეოტომია და უცხო სხეულის ამოღება 

 

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA12

ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSB06

ტრაქეოსტომია და უცხო სხეულის ამოღება   

 

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JCSA08

საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSA08

კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSH08

თორემტგოჯა ნაწლავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFEO03

უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFSA12

უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JGEO03

უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

 

კომბუსტიოლოგია

დასახელება

დაზუსტება

ჩარევის დასახელება

 

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (დამწვრობა, მოყინვა)  - დაზიანების ხარისხის, ფართობის, ლოკალიზაციის და პაციენტის ასაკის მიხედვით

კრიტიკული მდგომარეობა / გადაუდებელი ქირურგია

კრიტიკული მდგომარეობის მართვა /შეხვევა, ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა, აუტოდერმოპლასტიკა, ნეკრექტომია, ნეკროტომია, ამპუტაცია

         

 103. 16/04/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 136 - ვებგვერდი, 16/04/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 102. 02/04/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 118 - ვებგვერდი, 03/04/2024 101. 29/02/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 01/03/2024 100. 29/02/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 01/03/2024 99. 29/02/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 48 - ვებგვერდი, 01/03/2024 98. 29/02/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 01/03/2024 97. 15/01/2024 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 16/01/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 96. 29/12/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 530 - ვებგვერდი, 29/12/2023 95. 27/12/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 525 - ვებგვერდი, 28/12/2023 94. 20/11/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 450 - ვებგვერდი, 21/11/2023 93. 14/11/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 442 - ვებგვერდი, 15/11/2023 92. 14/11/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 440 - ვებგვერდი, 14/11/2023 91. 08/11/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 437 - ვებგვერდი, 08/11/2023 90. 07/11/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 435 - ვებგვერდი, 08/11/2023 89. 31/10/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 431 - ვებგვერდი, 31/10/2023 88. 30/10/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 429 - ვებგვერდი, 31/10/2023 87. 10/10/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 390 - ვებგვერდი, 11/10/2023 86. 01/09/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 346 - ვებგვერდი, 01/09/2023 85. 30/08/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 342 - ვებგვერდი, 31/08/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 84. 08/08/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 295 - ვებგვერდი, 09/08/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 83. 08/08/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 294 - ვებგვერდი, 09/08/2023 82. 04/07/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 249 - ვებგვერდი, 04/07/2023 81. 29/05/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 199 - ვებგვერდი, 29/05/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 80. 29/05/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 196 - ვებგვერდი, 29/05/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 79. 29/05/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 194 - ვებგვერდი, 29/05/2023 78. 22/05/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 185 - ვებგვერდი, 23/05/2023 77. 11/04/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 141 - ვებგვერდი, 11/04/2023 76. 20/03/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 114 - ვებგვერდი, 21/03/2023 75. 21/02/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 72 - ვებგვერდი, 21/02/2023 74. 30/12/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 610 - ვებგვერდი, 30/12/2022 73. 27/12/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 598 - ვებგვერდი, 28/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 72. 09/11/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 522 - ვებგვერდი, 10/11/2022 71. 26/10/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 507 - ვებგვერდი, 26/10/2022 70. 13/06/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 313 - ვებგვერდი, 15/06/2022 69. 29/03/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 157 - ვებგვერდი, 29/03/2022 68. 28/02/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 92 - ვებგვერდი, 01/03/2022 67. 12/01/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 13/01/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 66. 27/10/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 521 - ვებგვერდი, 27/10/2021 65. 11/10/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 502 - ვებგვერდი, 11/10/2021 64. 27/08/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 429 - ვებგვერდი, 31/08/2021 63. 10/08/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 399 - ვებგვერდი, 12/08/2021 62. 02/08/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 389 - ვებგვერდი, 02/08/2021 61. 08/07/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 334 - ვებგვერდი, 09/07/2021 60. 26/03/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 141 - ვებგვერდი, 01/04/2021 59. 19/11/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 688 - ვებგვერდი, 20/11/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 58. 24/09/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 596 - ვებგვერდი, 25/09/2020 57. 24/09/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 595 - ვებგვერდი, 24/09/2020 56. 04/09/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 555 - ვებგვერდი, 04/09/2020 55. 03/09/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 552 - ვებგვერდი, 04/09/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 54. 21/08/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 520 - ვებგვერდი, 21/08/2020 53. 02/07/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 399 - ვებგვერდი, 03/07/2020 52. 25/06/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 380 - ვებგვერდი, 26/06/2020 51. 01/06/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 343 - ვებგვერდი, 02/06/2020 50. 13/05/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 301 - ვებგვერდი, 14/05/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 49. 04/05/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 289 - ვებგვერდი, 05/05/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 48. 16/04/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 249 - ვებგვერდი, 16/04/2020 47. 17/03/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 175 - ვებგვერდი, 18/03/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 46. 05/03/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 146 - ვებგვერდი, 09/03/2020 45. 06/02/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 79 - ვებგვერდი, 10/02/2020 44. 09/01/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 10/01/2020 43. 18/11/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 551 - ვებგვერდი, 19/11/2019 42. 05/11/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 517 - ვებგვერდი, 07/11/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 41. 05/11/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 520 - ვებგვერდი, 06/11/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 40. 10/06/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 273 - ვებგვერდი, 12/06/2019 39. 25/03/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 149 - ვებგვერდი, 28/03/2019 38. 12/11/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 536 - ვებგვერდი, 13/11/2018 37. 16/04/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 180 - ვებგვერდი, 17/04/2018 36. 07/03/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 120 - ვებგვერდი, 09/03/2018 35. 18/01/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 22/01/2018 34. 28/12/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 577 - ვებგვერდი, 29/12/2017 33. 30/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 486 - ვებგვერდი, 03/11/2017 32. 25/10/2017 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/11/629,652 - ვებგვერდი, 02/11/2017 31. 05/10/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 446 - ვებგვერდი, 06/10/2017 30. 11/08/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 394 - ვებგვერდი, 15/08/2017 29. 07/07/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 335 - ვებგვერდი, 11/07/2017 28. 25/04/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 208 - ვებგვერდი, 26/04/2017 27. 22/02/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 102 - ვებგვერდი, 23/02/2017 26. 09/02/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 73 - ვებგვერდი, 10/02/2017 25. 27/01/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 51 - ვებგვერდი, 27/01/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 24. 19/10/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 473 - ვებგვერდი, 21/10/2016 23. 06/07/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 309 - ვებგვერდი, 06/07/2016 22. 06/05/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 204 - ვებგვერდი, 13/05/2016 21. 29/03/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 147 - ვებგვერდი, 31/03/2016 20. 19/11/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 586 - ვებგვერდი, 20/11/2015 19. 26/10/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 552 - ვებგვერდი, 27/10/2015 18. 30/03/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 139 - ვებგვერდი, 31/03/2015 17. 23/02/2015 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 79 - ვებგვერდი, 24/02/2015 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 16. 30/12/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 746 - ვებგვერდი, 31/12/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 15. 19/09/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 559 - ვებგვერდი, 22/09/2014 14. 26/08/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 512 - ვებგვერდი, 27/08/2014 13. 08/08/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 480 - ვებგვერდი, 08/08/2014 12. 16/07/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 451 - ვებგვერდი, 18/07/2014 11. 30/06/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 420 - ვებგვერდი, 01/07/2014 10. 08/04/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 277 - ვებგვერდი, 10/04/2014 9. 13/03/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 228 - ვებგვერდი, 14/03/2014 8. 07/02/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 134 - ვებგვერდი, 11/02/2014 7. 17/01/2014 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 93 - ვებგვერდი, 20/01/2014 6. 31/12/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 396 - ვებგვერდი, 31/12/2013 5. 23/10/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 272 - ვებგვერდი, 23/10/2013 4. 15/07/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 178 - ვებგვერდი, 16/07/2013 3. 28/06/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 165 - ვებგვერდი, 28/06/2013 2. 16/05/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 111 - ვებგვერდი, 16/05/2013 1. 15/03/2013 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 57 - ვებგვერდი, 21/03/2013