"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1843
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/03/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 12(19), 06/04/1999
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.000.05.001.000.500
  • Word
1843
19/03/1999
სსმ, 12(19), 06/04/1999
010.320.000.05.001.000.500
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997) მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:

„ზ) საქართველოს დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსამსახურეები;“, ხოლო „ზ“ – „თ“ ქვეპუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს „თ“–„ი“ ქვეპუნქტებად.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 19 მარტი.

№1843-IIს