„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/01/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 280120000.10.003.017171
7
21/01/2013
ვებგვერდი, 22/01/2013
280120000.10.003.017171
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №7

2013 წლის 21 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში (სსმ, 2006 წელი, მუხლი 1375) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტ­კიცებული „სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების ძირითადი პრინციპები, რეინტეგრაციის შემწეობის ოდენობა, შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების ოდენობა, სოციალური დახ­მა­რე­ბის ოდენობის გაანგარიშების, ღონისძიებათა დაფინანსებისა და ანგარიშ­სწო­რების, აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა, ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანი­ტა­რუ­ლი სტატუსის  მქონე პირთა ყოველთვიური შემწეობის დაფინა­ნ­სე­ბის წე­სის“:

1.   III3 თავის  შემდეგ დაემატოს  თავი III4  შემდეგი რედაქციით:

„თავი III4. შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების დანიშვნის პრინციპები

მუხლი 106.  ანაზღაურების დანიშვნის პრინციპები

ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირის, დედობილის და მამო­ბი­ლის რეგისტრაციისა და მათთან მინდობით აღზრდის შესახებ ხელშეკრუ­ლე­ბის გაფორმების მომენტისათვის ამ პირის/პირების ოჯახი დად­გე­ნილი წესით რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუც­ველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა უნდა აღემა­ტე­ბოდეს 100000-ს (ასი ათასს). (აღნიშნული პირობა არ ვრცელდება ,,შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ნათესაურ მიმღებ ოჯახებზე).“.

  2. მე-11 მუხლის:     

ა) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის გაცემა გაგრძელდეს დანიშნული ოდენობით 2013 წლის 1 ივლისამდე. სააგენტომ 2013 წლის 20 იანვრიდან 2013 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყოს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება, სააგენტოსთვის ცნობილი მათი ბოლო საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 2013 წლის 1 ივლისიდან ასეთ ოჯახებზე საარსებო შემწეობის გაცემა გაგრძელდება, თუ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ ოდენობაზე, გადამოწმების შედეგად ოჯახის წევრთა ფაქტობრივი რაოდენობის შესაბამისად, ან შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახი უარს ამბობს დადგენილი წესით მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციაზე, ან თუ არსებობს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუ­ძველი. ოჯახის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შე­დე­გად მიღებული სარეიტინგო ქულის ოდენობის მიუხედავად, ასეთი ოჯახები დანიშნულ საარსებო შემწეობას მიიღებენ  2013 წლის 1 ივლისამდე.“; 

ბ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ზღვრული ქულა 2009 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 ივლისამდე გავრცე­ლდეს დევნილთა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ იღებენ საარსებო შემწეობას, 2008 წლის 6 აგვისტოდან საქართველოზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდა­სხმის შედეგად იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგი­ლი, აღრიცხულნი არიან საქართველოს ოკუპი­რებუ­ლი ტერიტორიებიდან იძულე­ბით გადაადგილებულ პირთა, განსახლე­ბისა და ლტოლვილთა სამინი­სტ­­როში არსებულ დევნილთა მონაცემთა ბაზაში და განსახლებული არიან სახე­ლ­მწიფოს მიერ შესყიდულ, რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ საცხო­ვრებელ ფართობებში, რომელთა დაბრუნება მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე შეუძლებელია (ამ ადგილების ოკუპაციის გამო) და, ამავდროულად, ოჯახის არც ერთი წევრი არ ეწევა საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ანაზღაურებად საქმია­ნო­ბას, გარდა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანო­ბისა.“;

გ) მე-12 და მე-13 პუნქტები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი  რედაქციით:    

„12. საარსებო შემწეობა გაიცეს ამ მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად წარდ­გენილი სიის მდგომარეობით დანიშნული ოდენობით, 2009 წლის 1 იანვრი­დან 2013 წლის 1 ივლისამდე. სააგენტომ 2013 წლის 20 იანვრიდან 2013 წლის 1 ივნისამდე, უზრუნველყოს ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალის­წინე­ბული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება, სააგენტო­ს­თვის ცნობილი მათი ბოლო საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 2013 წლის 1 ივლისიდან, ასეთ ოჯახებზე საარ­სებო შემწეობის გაცემა გაგრძელდება, თუ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ ოდენობაზე, გადამოწმების შედეგად ოჯახის წევრთა ფაქტობრივი რაოდენობის შესაბამისად, ან შეწყდება იმ შემთხვე­ვაში, თუ ოჯახი უარს ამბობს დადგენილი წესით მონაცემთა ბაზაში რეგი­სტრა­ციაზე, ან თუ არსებობს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწი­ნებული სხვა საფუძველი. ოჯახის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარე­ობის შეფასების შედეგად მიღებული სარეიტინგო ქულის ოდენობის მიუხე­დავად, ასეთი ოჯახები დანიშნულ საარსებო შემწეობას მიიღებენ 2013 წლის 1 ივლისამდე. 

13. 2009 წლის 10 იანვრიდან ამ მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად დამატებით შერჩეულ ოჯახებს საარსებო შემწეობა დაენიშნოთ საქართველოს ოკუპი­რებული ტერიტორიებიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახ­ლე­ბისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ ამ მუხლის მე-11 პუნქტის შესა­ბა­მისად ფორმირებული დამატებითი სიის სააგენტოში წარდგენის მომდევნო თვიდან და გაიცეს 2013 წლის 1 ივლისამდე. სააგენტომ 2013 წლის 20 იანვრიდან 2013 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყოს ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება, სააგენტოსთვის ცნობილი მათი ბოლო საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  2013 წლის 1 ივლისიდან ასეთ ოჯახებზე საარსებო შემწეობის გაცემა გაგრძელდება, თუ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად მინიჭებული სა­რეი­ტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ ოდე­ნო­ბაზე, გადამოწმების შედეგად ოჯახის წევრთა ფაქტობრივი რაოდენობის შესაბამისად, ან შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახი უარს ამბობს დადგენილი წესით მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციაზე, ან თუ არსებობს მოქმედი კანონმდე­ბ­ლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი. ოჯახის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად მიღებული სარეიტინგო ქულის ოდენობის მიუხედავად, ასეთი ოჯახები დანიშნულ საარსებო შემწეობას მიიღებენ  2013 წლის  1 ივლისამდე.“; 

დ) 141 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ციით:

„ა) სააგენტომ განაგრძოს საარსებო შემწეობის გაცემა დანიშ­ნული ოდე­­ნობით, 2013 წლის 1 ივლისამდე. სააგენტომ 2013  წლის 20 იანვრიდან 2013 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყოს ამ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდ­გო­მა­რე­ობის შეფასება, სააგენტოსთვის ცნობილი მათი ბოლო საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 2013 წლის 1 ივლისიდან, ასეთ ოჯახებზე საარსებო შემწეობის გაცემა გაგრძელდება, თუ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად  მინიჭე­ბული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ ოდენობაზე, გადამოწმების შედეგად ოჯახის წევრთა ფაქტობრივი რაოდე­ნო­ბის შესაბამისად, ან შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახი უარს ამბობს დადგე­ნილი წესით მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციაზე, ან თუ არსებობს მოქმედი კანონმ­დებ­ლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი. ოჯახის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად მიღებული სარეიტინგო ქულის ოდენობის მიუხედავად, ასეთი ოჯახები დანიშნულ საარსებო შემწეობას მიიღებენ  2013 წლის  1 ივლისამდე;

ბ) ამ პუნქტით გათვალისწინებული იმ ოჯახების მიმართ, რომლებიც არ არიან საარსებო შემწეობის მიმღებნი, გავრცელდეს ამ წესის მე-7 მუხ­ლით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ზღვრული ქულა 2013 წლის 1 ივლისამდე. სააგენტომ 2013 წლის 20 იანვრიდან 2013 წლის 1 ივნისამდე უზრუნველყოს ამ ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფა­სება, სააგენტოსთვის ცნობილი მათი ბოლო საცხოვრებელი ადგილის მიხე­დვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  2013 წლის 1 ივლისიდან ასეთ ოჯახებზე საარსებო შემწეობის გაცემა გაგრძელდება, თუ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად  მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ ოდენობაზე, გადა­მო­წმების შედეგად  ოჯახის წევრთა ფაქტობრივი რაოდენობის შესაბამისად, ან შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახი უარს ამბობს დადგენილი წესით მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციაზე, ან თუ არსებობს მოქმედი კანონმდებ­ლო­ბით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი. ოჯახის მიერ სოციალურ-ეკონომი­კუ­რი მდგომარეობის შეფასების შედეგად მიღებული სარეიტინგო ქულის ოდე­ნობის მიუხედავად, ასეთი ოჯახები დანიშნულ საარსებო შემწეობას მიიღებენ 2013 წლის 1 ივლისამდე;“;

ე) 143 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

         „143. ამ მუხლის 141 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწი­ნე­ბული ოჯახების მიმართ საარსებო შემწეობა გაიცეს 2012 წლის აგვის­ტოდან 2013 წლის 1 ივლისამდე  და სააგენტომ უზრუნველყოს ამ ოჯახების სოცია­ლურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება. 2013 წლის 1 ივლისიდან, ასეთ ოჯახებზე საარსებო შემწეობის გაცემა განხორციელდეს ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“;

ვ) მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„15. ამ მუხლის მე-7, მე-9 პუნქტებითა და 141 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ოჯახებზე 2013 წლის 1 ივლისამდე არ ვრცელდება ამ წესის მე-5, მე-9, მე-10 მუხლებით, „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მო­სახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიება­თა შესახებ“  საქა­რთველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენი­ლე­­ბით და­მტკიცებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონა­­ცემ­თა ერთი­ანი ბა­ზის ფორმირების წესითა“ და „მიზნობრივი სოციალური დახმა­რე­ბის და­ნიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების  შესახებ“ საქართვე­ლოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვის­ტოს №225/ნ ბრძანებით გათვალისწინებული დებულებები, გარდა ამ მუხ­ლის 81 პუნქტითა და 141 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შე­მ­თხვევებისა.“.

3. მე-11 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 151 პუნქტი:

„151. ამ მუხლის მე-7 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებულ იმ ოჯახებს, რომლებსაც 2013 წლის 1 ივლისიდან შეუწყდებათ საარსებო შემწეობის გაცემა იმ მოტივით, რომ სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ვერ მოხერხდა ოჯახის იდენტიფიცირება (მაგ.: სააგენტოსათვის ცნობილი ბოლო საცხოვრე­ბელი ადგილის მისამართი არ არსებობს, ან ოჯახი მუდმივად არ ცხოვრობს ამ მისამართზე, ან ოჯახის ცნობილი ბოლო საცხოვრებელი ადგილი მდებარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ა.შ.), 2013 წლის 1 აგვისტომდე ოჯახის ერთ-ერთი წევრის სააგენტოში მომართვის საფუძველზე, თუ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგად მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ ოდენობაზე, სააგენტო ვალდებულია საარსებო შემწეობის გაცემა განაახლოს უკანდახევით, 2013 წლის 1 ივლისიდან და გასცეს შეწყვეტილი სოციალური დახმარება სრულად, გადამოწმების შედეგად ოჯახის წევრთა ფაქტობრივი შემადგენლობის გათვალისწინებით.“.

4.  111 მუხლს დაემატოს  შემდეგი შინაარსის  მე-4  პუნქტი:

,,4. ამ დადგენილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული 106 მუხლის ამოქმედებამდე დედობილ/მამობილთან ბავშვის მინდობით აღზრდის შესახებ გაფორ­მებული ხელშეკრულებები ძალაშია ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა­მდე.’’.

მუხლი 2
1. დადგენილება, გარდა პირველი მუხლის პირველი და მე-4 პუნქტებისა,  ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.      

2.  დადგენილების პირველი მუხლის პირველი და მე-4 პუნქტები ამოქმედდეს 2013  წლის 1 აპრი­ლიდან.


პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი