საქართველოს სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1703
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/11/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 6, 24/12/1998
სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.000.453
  • Word
1703
28/11/1998
სსმ, 6, 24/12/1998
080.000.000.05.001.000.453
საქართველოს სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

III. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 164-ე მუხლის პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხასიდან ხუთას ლარამდე.

2. 1642 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას ორმოცდაათიდან ორას ლარამდე;

ბ) მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

3. 1643 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორას ორმოცდაათიდან სამას ლარამდე;

ბ) მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

4. 1644 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან სამოცდაათ ლარამდე;

ბ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ას ოცდაათ ლარამდე;

გ) მე-3 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას ორმოცდაათიდან ას ოთხმოც ლარამდე;

დ) მე-4 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან ორას ორმოცდაათ ლარამდე;

ე) მე-5 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

5. 165-ე მუხლის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ას ოცდაათ ლარამდე.

6. 1651 მუხლის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ას ოცდაათ ლარამდე.

7. 1652 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას რვაასიდან ათას ლარამდე;

ბ) მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

8. 1653 მუხლის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას რვაასიდან ათას ლარამდე.

9. 270-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 ნაწილი:

საქმის განმხილველი ორგანო ვალდებულია ამ კოდექსის მე-12 თავით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე გამოტანილი დადგენილების თაობაზე აცნობოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრს დადგენილების გამოტანიდან 10 დღის ვადაში.

IV. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 28 ნოემბერი

№1703_Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.