„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1145
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 27/03/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 9, 13/04/2009
სარეგისტრაციო კოდი 040.170.310.05.001.003.498
  • Word
1145
27/03/2009
სსმ, 9, 13/04/2009
040.170.310.05.001.003.498
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებსაქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   მუხლი 1. „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 2008 წლის 10 დეკემბრის კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №37, 17.12.2008, მუხ. 239) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 2. 2009 წლის 1 ივლისამდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უზრუნველყოს ტენდერის ჩატარება ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე უფლებამოსილი პირის გამოსავლენად. ეს ნორმა გავრცელდეს 2009 წლის 16 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 27 მარტი.

№1145_Iს