„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1028
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/03/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 5, 24/03/2009
სარეგისტრაციო კოდი 070.000.000.05.001.003.478
  • Word
1028
10/03/2009
სსმ, 5, 24/03/2009
070.000.000.05.001.003.478
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №13(20), 1999 წელი, მუხ. 52)  113-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-17 პუნქტი:

„17. პირი ამ კანონით გათვალისწინებულ საკვალიფიკაციო გამოცდაში მონაწილეობისათვის იხდის საფასურს 200 ლარის ოდენობით.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და იმოქმედოს 2009 წლის 1 ივლისამდე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2009 წლის 10 მარტი.

№1028–Iს