„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 969
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 30/12/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 41, 30/12/2008
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.000.05.001.003.463
  • Word
969
30/12/2008
სსმ, 41, 30/12/2008
210.020.000.05.001.003.463
„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №50, 30.12.2006, მუხ. 401) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    ,,მუხლი 5. მოსაკრებლის განაკვეთები

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის განაკვეთების დიფერენცირება ხდება სათამაშო ბიზნესის სახეობის მიხედვით და განისაზღვრება:

ა) კაზინოს (სამორინეს) თითოეულ სათამაშო მაგიდაზე – კვარტალში 15 000-დან 30 000 ლარის ჩათვლით;

ბ) თითოეულ სათამაშო აპარატზე – კვარტალში 600-დან 1 200 ლარის ჩათვლით;

გ) ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს თითოეულ სალაროზე – კვარტალში 1 500-დან 3 000 ლარის ჩათვლით;

დ) თითოეულ წამახალისებელ გათამაშებაზე – საპრიზო ფონდის 10%;

ე) სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობაზე – კვარტალში 12 000-დან 90 000 ლარის ჩათვლით;

ვ) ლატარიების მოწყობაზე – ლატარიის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული ამონაგების არა უმეტეს 20%-ისა.“.

    მუხლი 2

1. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც კანონით დადგენილი წესით აიღეს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 37-ე–42-ე პუნქტებით გათვალისწინებული ნებართვები 2008 წლის 15 დეკემბრამდე. 2008 წლის 15 დეკემბრამდე გაცემული ნებართვების მფლობელების მიმართ მოქმედებს ამ კანონის ამოქმედებამდე დადგენილი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის განაკვეთები.

2. ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანოებმა 2009 წლის 1 აპრილამდე დაადგინონ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის განაკვეთები.

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებამდე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის განაკვეთები განისაზღვროს ამ კანონის ამოქმედებამდე არსებული განაკვეთების შესაბამისად.

    მუხლი 3.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2008 წლის 30 დეკემბერი.

№969–რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.