„საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის №278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის №278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 451
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 19/11/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 10/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი 200030000.10.003.017127
451
19/11/2012
ვებგვერდი, 20/11/2012
200030000.10.003.017127
„საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის №278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №451

2012 წლის 19 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის №278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირო­ბების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივ­ლი­სის №278 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14.07.2011, 200030000.10.003.016438) შეტანილ იქნეს ცვლი­ლება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული „საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესი­სა და პირობე­ბის“ მე-4 მუხლის:

1. პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. 31 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.                 

3.  მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა ეგ­ზავ­ნე­ბა გა­და­სა­ხა­დის გა­დამ­ხდელს, სა­ქარ­თვე­ლოს ფი­ნან­სთა სამი­ნის­ტ­როსა და შემო­სა­ვ­ლების სამ­სა­ხურს.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.