„საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 446
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/11/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 480180000.10.003.017123
446
09/11/2012
ვებგვერდი, 19/11/2012
480180000.10.003.017123
„საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №446

2012 წლის 9 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ‑საკარანტინო კონტროლის გან­ხორციე­ლების ტექნოლოგიური სქემისა და სანიტარიულ‑საკარანტინო კონ­ტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №428 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 11/01/2011, 480180000.10.003.016169) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგე­ნილებით დამ­ტკიცებული №3 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                              

                                                                                                                                                   „დანართი №3

საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილი საზღვაო პორტების, აეროპორტების, სახმელეთო სასაზღვრო გადასასვლელების – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების ნუსხა, სადაც ხორციელდება სანიტარიულ‑საკარანტინო კონტროლი

საზღვაო პორტები, აეროპორტები,

რკ/გ სადგურები, სახმელეთო გადასასვლელები

საბაჟო გამშვები პუნქტი

საზღვაო ტრანსპორტზე

 

„ფოთისა და ყულევის პორტები“

„ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“

„ბათუმის პორტი“

„ბათუმის პორტი“

საჰაერო ტრანსპორტზე

 

„თბილისის აეროპორტი“

„თბილისის აეროპორტი“

„ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები“

„ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“

„ბათუმის აეროპორტი“

„ბათუმის აეროპორტი“

სარკინიზგო ტრანსპორტზე

 

„გარდაბანი“

„გარდაბანი და მტკვარი“

„სადახლო რკინიგზა“

„სადახლო“

საავტომობილო ტრანსპორტზე

 

„წითელი ხიდი“

„წითელი ხიდი“

„გეგუთი“

„გეგუთი“

„სადახლო“

„სადახლო“

„ლაგოდეხი“

„ლაგოდეხი“

„ვალე“

„ვალე“

„ნინოწმინდა“

„ნინოწმინდა“

„ყაზბეგი“

„ყაზბეგი“

„სარფი“

„სარფი“ .“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 7 ნოემბრიდან წარმოშობილ სამარ­თლებ­რივ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.