„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20833
დოკუმენტის მიმღები შემოსავლების სამსახური
მიღების თარიღი 10/10/2012
დოკუმენტის ტიპი შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/11/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 10/10/2012
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.00.016180
  • Word
20833
10/10/2012
ვებგვერდი, 05/11/2012
000000000.00.00.016180
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
შემოსავლების სამსახური

შემოსავლების სამსახურის უფროსის

ბრძანება №20833

2012 წლის 10 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებები ს შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებით დამტკიცებულ:

 ა) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის დებულების “ (დანართი №9):

ა.ა) მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ1“ და „ლ2“ ქვეპუნქტები:

„ლ1) გადასახადის გადამხდელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, მის მიერ შეცდომით ან ზედმეტად გადახდილი დეპარტამენტისა და შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის დაბრუნებასთან დაკავშირებული დასაბუთებული მიმართვის მომზადება და მისი წარდგენა შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტისთვის;

2) „შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 30 ნოემბრის №2385 ბრძანებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, „მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის“ კორექტირება .“;

ა.ბ) მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ და „გ2“ქვეპუნქტები:

„გ1) გადასახადის გადამხდელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, მის მიერ შეცდომით ან ზედმეტად გადახდილი დეპარტამენტისა და შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის დაბრუნებასთან დაკავშირებული დასაბუთებული მიმართვის მომზადება და მისი წარდგენა შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტისთვის;

2) „შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 30 ნოემბრის №2385 ბრძანებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, „მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის“ კორექტირება.“;

ბ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის გაფორმების დეპარტამენტის დებულების“ (დანართი №11):

ბ.ა) მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ 1“ ქვეპუნქტი:

„რ1 ) კომპეტენციის ფარგლებში „მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის “ კორექტირება .“;

ბ.ბ) მე-9 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „5 “ ქვეპუნქტი:

„თ5 ) კომპეტენციის ფარგლებში „მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის“ კორექტირება.“;

ბ.გ) მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „3 “ ქვეპუნქტი:

„ლ3 ) კომპეტენციის ფარგლებში „მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის“ კორექტირება.“.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

 

ჯ. ებანოიძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.