„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 222/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 10/10/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/10/2012
სარეგისტრაციო კოდი 430030000.22.022.016488
222/ნ
10/10/2012
ვებგვერდი, 10/10/2012
430030000.22.022.016488
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №222/ნ

2012 წლის 10 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის  №99/ნ ბრძანებაში (სსმ, 126, 01/10/2010, სარეგისტრაციო კოდი:  430030000.22.022.016012) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების მე-40 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები:

,,4. 2015-2016 სასწავლო წლის დაწყებამდე სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ იმ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, რომლების მატერიალური რესურსით აღჭურვასაც ახორციელებს სახელმწიფო, არ ვრცელდება ამ დებულების მე-4 მუხლის მოთხოვნები.

5. 2013-2014 სასწავლო წლის დაწყებამდე სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, რომლების მატერიალური რესურსით აღჭურვასაც ახორციელებს სახელმწიფო, არ ვრცელდება ამ დებულების მე-7 მუხლის მოთხოვნები.“.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიხატია დეკანოიძე