„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 51
დოკუმენტის მიმღები თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
მიღების თარიღი 14/09/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 330120000.35.132.016141
  • Word
51
14/09/2012
ვებგვერდი, 24/09/2012
330120000.35.132.016141
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №51

2012 წლის 14 სექტემბერი

ქალაქი ბათუმი

„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

„სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონ ­ის, საქართ ­ველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 2008 წლის 08 ივლისის 1-1/1254 ბრძანებით დამტკიცებული „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების ძირითადი დებულებების“ 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მე-5 პუ ­ ­ ­ ­ის, „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ­მტკი ­ცებისა და სივრცით-ტერიტო -რიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხ ­ვა დოკუმენ ­ტაცი ­ის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმ ­მართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის       №4-1 დადგე ­ნილებაში შესატანი ცვლი ­ლე ­ბებისა და დამატებების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“ თვით ­ ­ ­ ­ ­თველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებ ­ლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის 192 განკარგულების, „თვითმმარ ­თვე ­ლი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკი-ცებისა და სი ­ვრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებლობითი) სხვა დოკუმენ-ტაციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებებისა და და ­მა ­ტე ­ბების გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 16 აგვისტოს 205 განკარგულებისა და „თვითმ ­მარ ­ ­ველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცე ­ბი ­სა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებ ­ლობითი) სხვა დოკუმე ­ ­­ტა ­ციის დამტკიცების წესის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებ ­ ­ლოს 2009 წლის 27 თებერვლის      №4-1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატე ­ბე ­ბის შეტანის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს დადგე ­ნი ­ლე ­ბის პროექტის მოსამზა ­დებ ­ლად ადმინისტრა-ციული წარმოების დაწყების შესახ ­ებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 16 აგვისტოს 206 გან ­კა ­რგულების შესაბამისად, თვითმ ­მართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

1. „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგ­მ­ის დამტკიცებისა და სივრცით-ტერი ­ტო ­­რიული დაგეგმვის (ქალაქთმშენებ­ლო­ბი­თი) სხვა დო-კუმენტაციის დამტკიცების წე ­სის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრე-ბულოს 2009 წლის 27 თე ­ბე ­რვლის №4-1 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი-ლებები:

ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ­მტკიცების თაობაზ ე“;

ბ) თანდართული (გრაფიკული) სახით დამტკიცდეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ზონირების ნაწილის ზოგადი ზო ­ნი ­რების ახალი რუკა (1.1);

გ) დადგენილების მე-2, 21, 22, 23 და 24 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

2. წინამდებარე დადგენილება საჯაროდ გაცნობის მიზნით , მისი ძალაში შესვ­ლ­ის შემდეგ, საკრებულოს რეგლა ­მეტით დადგენილი წესით გამოქვეყნდეს თვით ­მმა ­ ­თველი ქალაქის – ბათუმის საკრე ­ბულოს ინტერნეტგვერდზე და გაზეთ „აჭარაში“.

3. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.

4. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.  

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                გ. კირთაძე

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.