„მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/09/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/09/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 20/03/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.103.016060
  • Word
18
17/09/2012
ვებგვერდი, 21/09/2012
010260020.35.103.016060
„მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
მესტიის მუნიციპალიტეტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2012 წლის 17 სექტემბერი

დ. მესტია

 „მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ,

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

 მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge , 29.12.2012 წ ; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.103.016008) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება და დამატება:

 1.1. დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით: 1. დამტკიცდეს მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება , თანახმად დანართისა (დანართი თან ერთვის);

 1.2. დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებია:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო დაბა მესტიაში;

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო უშგულის თემში;

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო კალის თემში;

4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო წვირმის თემში;

5. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო იფარის თემში;

6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო მულახის თემში;

7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ლენჯერის თემში;

8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ლატალის თემში;

9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ცხუმარის თემში;

10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ბეჩოს თემში;

11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ეცერის თემში;

12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ფარის თემში;

13. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ლახამულას თემში;

14. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ნაკრას თემში;

15. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ჭუბერის თემში;

16. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ხაიშის თემში;

17. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო იდლიანის თემში.

 მუხლი 2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის

შესაბამისად.

 მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

  საკრებულოს თავმჯდომარე  გ. გვარლიანი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.