საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 393
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 17/09/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/09/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 17/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 010240010.10.003.017065
393
17/09/2012
ვებგვერდი, 17/09/2012
010240010.10.003.017065
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 3 93

2012 წლის 17 სექტემბერი

 ქ. თბილის

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე - 2 მუხლის „ჯ“ ქვეპუნქტის, მე-6 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების თანდართული წესი.

მუხლი 2 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 17 სექტემბრიდან .

პრემიერ-მინისტრი      ი . მერაბიშვილი

                                    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებისა და ამონაგები თანხის განაწილების წესი

1. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) ანაზღაურება შედგება :

ა) საპრივატიზებო თანხის/სარგებლობაში გადაცემის საფასურის 7%-ი სგან ;

ბ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული გადასახდელი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხის 7%-ი სგან ;

გ) სააგენტოს ანგარიშზე განთავსებულ ნებისმიერ თანხაზე შესაბამისი საბანკო დაწესებულების მიერ დარიცხული საპროცენტო სარგებლისგან .

2. პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 7%-ის გათვალისწინება უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ქონების პრივატიზების/სარგებლობაში გადაცემის/მართვის უფლებით გადაცემის დროს.

3. სააგენტო ვალდებულია ყოველი კვარტალის დასრულებამდე, არა უგვიანეს 25 რიცხვისა, სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართოს თავის ანგარიშზე მობილიზებული, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასარიცხი თანხა.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.