„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 396
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 12/09/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016466
  • Word
396
12/09/2012
ვებგვერდი, 14/09/2012
190040000.22.033.016466
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №396

2012 წლის 12 სექტემბერი

ქ. თბილისი

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანე :

მუხლი 1. „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის  ეროვნული სასაქონლო, ომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებით (ვებგვერდი, 17/07/2012, სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016392) დამტკიცებულ  „საგარეო- ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)”-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-8 ჯგუფის 0803 სასაქონლო პოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„0803

ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი:

 

0803 10

— პლანტაინები:

 

0803 10 100 00

— — ახალი

0803 10 900 00

— — ხმელი

0803 90

— დანარჩენი:

 

0803 90 100 00

— — ახალი

0803 90 900 00

— — ხმელი

—”

2. 27-ე ჯგუფის:

ა) 2714 სასაქონლო პოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„2714

ბიტუმი და ასფალტი, ბუნებრივი; ბიტუმოვანი ფიქალები ან ფიქალის ზეთი და ბიტუმოვანი ქვიშაქვა; ასფალტიტები და ასფალტის ქანები:

 

2714 10 000 00

— ბიტუმოვანი ფიქალები ან ფიქალის ზეთი და ბიტუმოვანი ქვიშაქვა

2714 90 000 00

— დანარჩენი

—“

ბ) 2714 სასაქონლო პოზიციის 2714 90 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციის

შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სასაქონლო პოზიციები:

 

„2715 00 000 00

ბიტუმოვანი ნარევები, ბუნებრივი ასფალტის, ბუნებრივი ბიტუმის, ნავთობის ბიტუმის, მინერალური ფისებისა ან მინერალური ფისების სქელფისის ფუძეზე (მაგალითად ბიტუმოვანი მასტიკები, ასფალტოვანი ნარევები გზების საფარებისათვის)

 

2716 00 000 00

ელექტროენერგია

1000 კვტ.სთ“

 

3. 48-ე ჯგუფის 4819 სასაქონლო პოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„4819

ყუთები, კოლოფები, ტომრები, პაკეტები და სხვა საფუთავი ტარა ქაღალდის, მუყაოს, ცელულოზის ბამბისა ან ცელულოზის ბოჭკოების ტილოსაგან; კართოტეკის კოლოფები, ხონჩები წერილებისათვის და სხვა ანალოგიური       ნაწარმი, ქაღალდისა ან მუყაოსაგან, გამოსაყენებელი დაწესებულებებში, მაღაზიებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის:

 

4819 10 000 00

—კოლოფები და ყუთები გოფრირებული ქაღალდისა ან გოფრირებული მუყაოსაგან

 

4819 20 000 00

—კოლოფები და ყუთები დასაკეცი, არაგოფრირებული ქაღალდისა ან არაგოფრირებული მუყაოსაგან

 

4819 30 000 00

– ტომრები და ჩანთები 40 სმ ან მეტი სიგანის ძირით

4819 40 000 00

— ტომრები და პაკეტები დანარჩენი, კონუსურების ჩათვლით

4819 50 000 00

— დანარჩენი საფუთავები, გრამფირფიტების კონვერტების ჩათვლით

4819 60 000 00

— კარტოთეკის კოლოფები, ხონჩები წერილებისათვის, დოკუმენტების შესანახი   ყუთები და           ანალოგიური ნაწარმი, გამოსაყენებელი დაწესებულებებში, მაღაზიებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის

 

—“

4. 98-ე ჯგუფი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ჯგუფი 98

კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები

შენიშვნები:

1. მეორადი, არაერთგვაროვანი საქონლის სასაქონლო პარტია მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: პარტია შეძენილია ერთი ტრანზაქციით და დოკუმენტების საფუძველზე ვერ ხერხდება პარტიის შემადგენელი ნაწილების ღირებულების დადგენა; საქონლის დათვალიერებისას ნათლად ჩანს, რომ ის მეორადი მოხმარებისაა; არ გააჩნია საცალო შეფუთვა და წარმოდგენილია ნაყარი სახით ან შეფუთულია არასტანდარტულ ტარაში (ტომარა, ფუთა, ყუთი და ა.შ.).

2. ამ ჯგუფში საქონელი ჩაირთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი, არ იქნება წარმოდგენილი იმ რაოდენობით და       ფასით,            რომ მასთან    ერთად წარმოდგენილი სხვა დანარჩენი საქონელი ჩაითვალოს უმნიშვნელო ოდენობით წარმოდგენილად.

3. ამ ჯგუფში არ ჩაირთვებიან 4011 და 4012 სასაქონლო პოზიციის საბურავები და სალტეები მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წარმოდგენილია სხვა საქონელთან ერთად და არიან მეორადი მოხმარების.

დამატებითი შენიშვნები პოზიციების მიმართ:

1. 9801 სასაქონლო           პოზიციაში ტერმინი „მანქანის ნაწილი“ აღნიშნავს ნებისმიერ ნაწილს, რომლიც დამატებითი გამოკვლევის გარეშე შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული ასეთად.

2. 9803 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება 4201, 4202 და 4203 სასაქონლო პოზიციების შესაბამისი მეორადი მოხმარების საქონლის ნაკრებები.

3. 9805 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ისეთი ნაჭრები და ქსოვილები, რომელთა სამკერვალო საწარმოებში გამოყენება შეუძლებელია ერთი სახეობის ნაჭერის მცირე რაოდენობის გამო.

 

სეს ესნ კოდი

 

პოზიციის დასახელება

დამატებითი ზომის ერთეული

 

I. მეორადი მოხმარების საქონელი

 

9801

ავტომანქანების ნაწილები, ექსპლუტაციაში ნამყოფი:

 

9801 10 000 00

—ავტომანქანების ნაწილები, 87-ე სასაქონლო ჯგუფის

9801 90 000 00

— დანარჩენი

9802 00 000 00

მეორადი მოხმარების რბილი სათამაშოები

9803 00 000 00

მეორადი მოხმარების ტყავის ნაწარმი

9804 00 000 00

მეორადი მოხმარების, რბილი ავეჯის ნაკრები

 

II. ნაკრებები და მრავალკომპონენტიანი ნარევები;

 

9805 00 000 00

ნაჭრები და ქსოვილების ნაკრები მრეწველობაში გამოყენებისათვის გამოუსედაგარი

 

—”

 

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება   გავრცელდეს 2012            წლის 15 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ა. ხეთაგური