"ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინალური სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინალური სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 361
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 06/09/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.017034
  • Word
361
06/09/2012
ვებგვერდი, 07/09/2012
340030000.10.003.017034
"ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინალური სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №361

2012 წლის 6 სექტემბერი

ქ. თბილის

 „ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ცხოველთა, მეც­ხოვე­ლე­ობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გა­მოსა­ყენე­ბელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გა­ცე­მის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge, 14/01/2011, 340030000.10.003.016172) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული წესის:

1. მე-6 მუხლის 22 და 23 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„22. სანაშენე და საკლავი ცხოველების ექსპორტის დროს ცხოველთა ჯანმრთელობის კლინიკურად დადგენის მიზნით, კარანტინში განთავსების ვადა განისაზღვრება 5 დღით, ხოლო წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის 48 საათით, თუ იმპორტიორი მხარე ან განმცხადებელი არ ითხოვს უფრო ხანგრძლივ საკარანტინო ვადას.

23. სანაშენე და საკლავი ცხოველების ექსპორტის დროს ცხოველთა ჯანმრთელობის დადგენის მიზნით, კარანტინში განთავსების ვადა განისაზღვრება 1 დღით, თუ იმპორტიორი მხარე ან განმცხადებელი არ ითხოვს უფრო ხანგრძლივ საკარანტინო ვადას და განმცხადებლის მიერ წარდგენილი იქნება ვეტერინარი ექიმის მიერ დამოწმებული ინფორმაცია, რომ:

ა) სანაშენე და საკლავი ცხოველების ექსპორტის დროს ცხოველი დანომრილია ცხოველებისათვის განკუთვნილი საყურე ნიშნით, რომლითაც შესაძლებელია ცხოველის იდენტიფიკაცია და მიკვლევადობა;

ბ) დანომრილ სანაშენე და საკლავ ცხოველებს ბოლო 6 თვის განმავლობაში და არანაკლებ ბოლო 21 დღისა, ჩაუტარდათ თურქულის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ან/და ბოლო 14 დღის განმავლობაში ლაბორატორიული გამოკვლევა არასტრუქტურულ პროტეინებზე (N SP), რომლის ანალიზის პასუხი უარყოფითია;

გ) დანომრილ სანაშენე და საკლავ ცხოველებს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და არანაკლებ ბოლო 14 დღისა, ჩაუტარდათ ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია;

დ) დანომრილ სანაშენე და საკლავ ცხოველებს ჩაუტარდათ ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ან/და ბოლო 14 დღის განმავლობაში ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომლის ანალიზის პასუხი უარყოფითია.“.

2. მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 24 და 25 პუნქტები:

„24. განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე საკარანტინო ვადა შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ საერთო საკარანტინო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 21 დღეს.

25. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში, კარანტინში განთავსების ვადა გრძელდება ანალიზის პასუხის მიღებამდე.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      ი . მერაბიშვილი

                                  

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.