საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 360
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/09/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/09/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 220020040.10.003.017033
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
360
05/09/2012
ვებგვერდი, 06/09/2012
220020040.10.003.017033
საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღებით! თქვენ ეცნობით არა საბოლოო რედაქციას. საბოლოო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (06/09/2012 - 15/01/2013)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 360

2012 წლის 5 სექტემბერი

ქ. თბილის

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხ­ლის მე-2 ნაწილისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ზ“ და „ი“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, დამტკიცდეს:

1. საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა ნუსხა (დანართი №1) .

2. სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხა (დანართი 2).

მუხლი 2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

1. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილება „საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ .

2. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 დეკემბრის №1064 განკარგულება „საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      ი . მერაბიშვილი

დანართი 1

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა ნუსხა

საწარმოებს დასაბეგრი ქონების ღირებულების განსაზღვ­რის მიზნით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხ­ლის პირველი ნაწილის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტების მიხედვით გათვა­ლის­წი­ნებული აფასების ვალდებულება არ წარმოეშობათ, თუ ბა­ლანს­ზე რიცხულ უძრავ ქონებას აღრიცხავენ გადაფასების მეთოდის გა­მოყენებით და აქვთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პი­რის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება . ასევე „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ზ“ და „ი“ ქვეპუნქტებიდან გამომდინარე, პრივატიზების განმახორციელებელი ორგანო უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დადასტურებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ქონების შემძენ/მმართველ/მოსარგებლე პირებს მოსთხოვოს ექსპერტიზის ან/და აუდიტის ჩატარების მიზნით მიმართონ ქვემოთ ჩამოთვლილ პირებს:

ა) სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის

ეროვნულ ბიუროს;

ბ) ფრაისვოთერჰაუსკუპერს‑ს (PricewaterhouseCoopers);

გ) დელოიტი‑ს (Deloitte);

დ) ქეი-ფი-ემ-ჯი‑ს (KPMG);

ე) ერნსტ ენდ იანგ‑ს (Ernst & Young);

ვ) გრანთ თორნთონ‑ს (Grant Thornton);

ზ) ბიდიო‑ს (BDO);

თ) ბეიკერ ტილი‑ს (Baker Tilly);

ი) სმით ენდ ვილიამსონ‑ს (Smith & Williamson);

კ) პი-ქეი-ეფ‑ს (PKF);

ლ) შპს „კაპტო ჯგუფს“ (RSM-ის წევრი);

მ) შპს „აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი ჯორჯიას“ (MGI).

დანართი 2

სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხა

დასაბეგრი ქონების ღირებულების განსაზღვრის მიზნით სა­ქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის პირველი ნა­წილის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტების მიხედვით გათვალისწინებული აფასე­ბის ვალდებულება არ წარმოეშობათ შემდეგ სახელმწიფო საწარ­მოებს:

ა) სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“;

ბ) შპს „ ენგურჰესს“;

გ) სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა „ საქრუს­ენერ­გოს“;

დ) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“;

ე) შპს „საქართველოს რკინიგზას“;

ვ) შპს „ რეილვეი ფროფერტი მენეჯმენტს“;

ზ) შპს „ ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერს“;

თ) შპს „ ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენს“;

ი) შპს „ ვარდნილჰესების კასკადს“;

კ) შპს „მარაბდა- კარწახის რკინიგზას“;

ლ) შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომ­­პანიას“.

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.