საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12858
დოკუმენტის მიმღები შემოსავლების სამსახური
მიღების თარიღი 01/08/2012
დოკუმენტის ტიპი შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/08/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/08/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.00.016122
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
12858
01/08/2012
ვებგვერდი, 22/08/2012
000000000.00.00.016122
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე
შემოსავლების სამსახური
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (04/10/2017 - 07/11/2017)

შემოსავლების ამსახურის უფროსის

ბრძანება № 12858

2012 წლის 1 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს:

ა) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქცია (დანართი №1);

ბ) დეკლარირების კლასიფიკატორი (დანართი №2).

2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2010 წლის 31 დეკემბრის №2724 ბრძანება.

 3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

. ებანოიძე

 

                                                                                                                                                             დანართი №1

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან / საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქცია

თავი I.

ASYCUDA- მეშვეობით საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის შევსება, გაცემა და კონტროლიდან მოხსნა, TIR - წიგნაკის შესახებ მონაცემების ელექტრონულად აღრიცხვა

    მუხლი 1. მოწმობის შევსება და გაცემა

1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის (შემდგომში მოწმობის) ელექტრონულად შევსებას, რეგისტრაციას „ASYCUDA - მეშვეობით და გაცემას ახორციელებს საგადასახადო ორგანო . შევსებულ მოწმობას ენიჭება უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი.

2. საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული გაფორმების ეკონომიკური ზონის დანიშნულებით გადაადგილებულ საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალებაზე აღრიცხვის მოწმობის შევსება   რეგისტრაცია და საბაჟო კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით.

3. მოწმობა შეიძლება შეივსოს აგრეთვე სისტემაში დაშვებული პირის მიერ, რომელიც წარმოადგენს საქონლის შემოტანისას – სასაქონლო პარტიის მიმღებს, საქონლის გატანისას – სასაქონლო პარტიის გამგზავნს, ტრანზიტით გადაადგილებისას – სასაქონლო პარტიის მფლობელს, ხოლო საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საბაჟო საწყობის დანიშნულებით ან ამავე რადიუსში მდებარე საბაჟო საწყობიდან საზღვაო ნავსადგურის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას, ასევე საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული საბაჟო საწყობიდან საქონლის გადაადგილებისას − საწყობის მფლობელს, ან ამ პუნქტში მითითებული პირის წარმომადგენელს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 37-ე მუხლის შესაბამისად.

4. პირის ASYCUDA-ში დაშვება ხორციელდება ამ ბრძანების მე-9 მუხლის შესაბამისად.

5. ASYCUDA-ში დაშვებულ პირს უფლება აქვს, წინასწარ ელექტრონულად შეავსოს მოწმობა.

6. საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენისას, მფლობელი საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს სატრანსპორტო დოკუმენტაციას და წერილობით ან სიტყვიერად აწვდის შევსებული სტატუსის მქონე მოწმობის შესახებ ინფორმაციას. უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელებს სისტემაში რეგისტრირებული მოწმობის მოძიებას და გამოძახებას (ეკრანზე გამოსახვის ბრძანებას). მოწმობის გამოძახების ბრძანების მიცემა ნიშნავს მოწმობის საგადასახადო ორგანოში წარდგენის დადასტურებას.

7. მოწმობა ივსება დეკლარანტის მიერ წარმოდგენილი სატრანსპორტო დოკუმენტების, ხოლო საქონლის გატანისას – ასევე საბაჟო დეკლარაციის საფუძველზე.

8 . საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერების განხორციელების შემთხვევაში, მოწმობა ივსება დათვალიერების შედეგების საფუძველზე. საბაჟო გამშვებ პუნქტში საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მოწმობა ივსება წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე და ხორციელდება საქონლის გადაადგილება უახლოეს საგადასახადო ორგანომდე ან კანონმდებლობით დადგენილ სხვა ადგილამდე (არასაგადასახადო ორგანო) დათვალიერების განხორციელების მიზნით. ასეთ შემთხვევაში საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება იდენტიფიკაციის საშუალებების დადებას და მოწმობის D გრაფის („გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კონტროლი”) განყოფილებაში „შედეგი” მიეთითება A3. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკური ან სხვა მიზეზის გამო მოწმობის D გრაფაში ვერ ხორციელდება აღნიშნული მითითება, გამოწერილ მოწმობაზე დაისმება დამღა – „ექვემდებარება დათვალიერებას“.

9. ერთი მოწმობა გაიცემა მხოლოდ ერთ სასაქონლო პარტიაზე.

10. მოწმობა წერილობითი ფორმით გაიცემა 2 ეგზემპლარად:

ა) პირველი ეგზემპლარი თან მიყვება საქონელს ან/და სატრანსპორტო საშუალებას დანიშნულების საგადასახადო ორგანომდე;

ბ) მეორე ეგზემპლარი რჩება დეკლარანტს ან გადამზიდველს.

11. მოწმობაზე შტრიხ-კოდის (ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკური ან სხვა მიზეზის გამო მოწმობას შტრიხ-კოდი არ მიენიჭება – კონტროლზე აყვანის დამადასტურებელი დამღისა და ხელმოწერის) გარეშე აკრძალულია ამ მოწმობაში ასახული საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება საბაჟო კონტროლის ზონიდან.

12. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან უკან დაბრუნების შემთხვევაში, საბაჟო გამშვები პუნქტი ერთდროულად ახორციელებს მოწმობის გაცემასა და კონტროლიდან მოხსნას. აღნიშნულთან ერთად, წარდგენილ დოკუმენტებზე (სატრანსპორტო ზედდებული ან ინვოისი ან კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი) საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომელი აკეთებს აღნიშვნას – „დაბრუნებულია საქონელი”, უთითებს თარიღს და ადასტურებს პირადნომრიანი ბეჭდით.

121. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის გაფორმების ორგანოდან უკან დაბრუნების შემთხვევაში, გაფორმების ორგანო ერთდროულად ახორციელებს მოწმობის კონტროლიდან მოხსნას და ახალი მოწმობის გამოწერას. აღნიშნულთან ერთად, წარდგენილ დოკუმენტებზე ( სატრანსპორტო ზედდებული ან ინვოისი ან კანონმდებლობით დადგენილი სხვა დოკუმენტი) გაფორმების ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი აკეთებს აღნიშვნას – „ დაბრუნებულია საქონელი”, უთითებს თარიღს და ადასტურებს მრგვალი ბეჭდით, ხოლო მოწმობის კონტროლიდან მოხსნას ახორციელებს საბაჟო გამშვები პუნქტი.

122. წინასწარ დეკლარირებული საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას საბაჟო გამშვებ პუნქტში საბაჟო დეკლარაციისათვის წითელი ან ყვითელი დერეფნის შერჩევის დროს, აგრეთვე დეკლარაციასა და საქონლის თანმხლებ დოკუმენტებში შეუსაბამობისას თუ ხორციელდება მოწმობის გამოწერა საქონლის გაფორმების ორგანოში წარსადგენად, გამოწერილი მოწმობის მე-40 გრაფის ქვემოთ  არსებულ ცარიელ  ადგილზე, გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ დაესმება საბაჟო დამღა წარწერით ყურადღება!!! საქონელი წარსადგენია საბაჟო კონტროლის ზონაში“.

123. არასატარიფო ღონისძიებებს დაქვემდებარებულ საქონელზე ( საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის გარდა) შესაბამისი ნებართვის/ სერტიფიკატის ზოგადი დეკლარირებისათვის განსაზღვრულ ვადაში წარუდგენლობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი  დეკლარანტს გადასცემს შეტყობინებას საქონლის განკარგვის განზრახვის თაობაზე“ ( დანართი №I–04) და ადგენს ნაკლოვანებების აღმოფხვრის ან საქონლის უკან დაბრუნების ან რეექსპორტის განხორციელების 3 სამუშაო დღის ვადას, ხოლო საზღვაო გზით შემოტანილ საქონელზე აღნიშნული ვადა ემთხვევა სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრის ვადას.

13. მოწმობის ფურცლის უკანა გვერდი გამოიყენება სხვადასხვა მაკონტროლებელი ორგანოების შენიშვნების, აღნიშვნებისა და დამღებისათვის.

14. უცხოეთში რეგისტრირებული სატვირთო ავტომანქანით საქართველოში საქონლის შემოტანის შემთხვევაში, მოწმობა კონტროლიდან იხსნება დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში, ხოლო სატრანსპორტო საშუალებამ საქართველოს საბაჟო ტერიტორია უნდა დატოვოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში რეგისტრაციის თარიღიდან არა უგვიანეს 45 დღისა.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 201 3 წლის 31 იანვრის ბრძანება №3701 - ვებგვერდი, 08.02.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 10 მაისის ბრძანება №19867 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 ივნისის ბრძანება №28763 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანება №44089 - ვებგვერდი, 03.11.2014წ.

    მუხლი 2. მოწმობის გრაფების შევსების წესი

1. გრაფა 1 - „მოწმობა” – სისტემის მიერ ავტომატურად ივსება მხოლოდ გრაფის მესამე ნაწილი და ეთითება სიმბოლო – T1.

2. გრაფა 2 − „ექსპორტიორი” – მიეთითება საქონლის გამგზავნის/ექსპორტიორის, გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობისას), სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი. თუ გამგზავნი ერთზე მეტია, გრაფის პირველ რიგში აღინიშნება „სხვადასხვა”, ქვედა რიგში – გამგზავნის/ექსპორტიორის შესახებ ინფორმაცია, რომელშიც აისახება გადასახადის გადამხდელის სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი. გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში – აღინიშნება საქონლის მფლობელის/მესაკუთრის საიდენტიფიკაციო ნომერი, სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი.

3. გრაფა 3 – გრაფის პირველი ნაწილში სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება ფურცლის რიგითი ნომერი, ხოლო მეორე ნაწილში – მოწმობის ძირითადი და დამატებითი ფურცლების საერთო რაოდენობა.

4. გრაფა 4 – მიეთითება საქონლის გადაადგილების თაობაზე შემდეგი კოდირებული ინფორმაცია:

ა) გადამუშავებული საქონლი /ნაშთი /ნარჩენები ს ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციით გატანისას – „10”;

ბ) თავისუფალი ზონიდან საბაჟო გამშვები პუნქტის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიდან გატანა ხორციელდება თავისუფალი ზონის გასასვლელში განთავსებული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით) – „11’’;

გ) თავისუფალი ზონიდან საქონლის არასასაზღვრო საგადასახადო ორგანოს დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას – „12’’;

დ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების ადგილამდე მიტანის 60-დღიანი ვადით გადაადგილებისას – „60”;

ე) სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული, საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების ადგილამდე 60-დღიანი ვადის ფარგლებში დარჩენილი ვადით გადაადგილებისას – „19”;

ვ) გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის გატანის მიზნით – „21’’;

ზ) საქონლის უცვლელ მდგომარეობაში უკან დაბრუნებისთვის ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის გატანის მიზნით – 23’’;

თ) რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელება – „31”;

ი) იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის მიზნით – „40”;

კ) ოქროს სიის მონაწილის მიერ ან მისი დანიშნულებით იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის მიზნით შემოტანილ საქონელზე გამარტივებული საბაჟო კონტროლის განხორციელებისას – „44”;

ლ) საქონლის შიდა გადამუშავების მიზნით – „51’’;

მ) საქონლის დროებითი შემოტანის მიზნით – „53”;

ნ) უცხო ქვეყნის მოქალაქის/რეზიდენტის მიერ იმპორტის გადასახდელებისაგან სრულად გათავისუფლებული საქონლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით დროებითი შემოტანისას – „54’’;

ო) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 223-ე მუხლის შესაბამისადიმპორტის გადასახდელების გადახდის გარეშე დაბრუნებული საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის შემთხვევაში – „63’’;

პ) საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვის მიზნით – „71’’;

ჟ) საბაჟო გამშვები პუნქტიდან თავისუფალი ზონის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილებისას – 77’’;

) არასასაზღვრო საგადასახადო ორგანოდან თავისუფალ ზონაში საქონლის შეტანის მიზნით – „78’’;

) ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას – „80”;

) სპეციალური კოდები:

.) იმ შემთხვევაში, როცა ერთი სატრანსპორტო საშუალებით ერთდროულად გადაადგილდება იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოსაქცევად გამიზნული და ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი,  გრაფაში აღინიშნება – „47”;

.) იმ შემთხვევაში, როცა ერთი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილდება ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი და მას საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ემატება ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი, ახალი მოწმობის გრაფაში აღინიშნება - „81”, ხოლო, როდესაც საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ემატება რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონელი, ახალი მოწმობის გრაფაში აღინიშნება - „83”;

.) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის საბაჟო გამშვები პუნქტის ან გაფორმების ორგანოს მიერ უკან დაბრუნების შემთხვევაში – „15“;

.) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში რეალიზებისათვის განკუთვნილი საქონლის შემთხვევაში – „72”;

.) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ერთი საბაჟო კონტროლის ზონიდან მეორე საბაჟო კონტროლის ზონაში გადაადგილებისას ( გარდა საბაჟო გამშვებ პუნქტებს შორის გადაადგილებისა ) – 73”;

ტ.ვ) გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის გადაადგილებისას – „75“;

) ზოგადი კოდები, როცა შეუძლებელია საქონლის გადაადგილების თაობაზე ინფორმაციის აღმნიშვნელი, ამ პუნქტის ”–„ ქვეპუნქტებში ასახული რომელიმე კოდის მითითება, მოწმობაში შეიტანება შემდეგი კოდირებული ინფორმაცია:

.) საქონლის ან / და სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო ტერიტორიდან გატანისას – „16”;

.) საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას – „46”.

5. გრაფა 5 - „საქ. რაოდ.” – სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება მოწმობის 31- გრაფაში მითითებული საქონლის რიგითი ნომრების საერთო რაოდენობა, სარკინიგზო ტრანსპორტით საქონლის გადაადგილებისას თითოეული სარკინიგზო ვაგონის მიხედვით დამატებითი ფურცლების საერთო რაოდენობა.

6. გრაფა 6 - „ადგ. რაოდ.” – ეთითება 31- გრაფაში მითითებული საქონლის სატვირთო ადგილების (ყუთები, ქვეში და ..) საერთო რაოდენობა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში (ეთითება მთლიანი რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი).

7. გრაფა 7 - „საცნობარო ნომერი ” – ეთითება მოწმობის უნიკალური ნომერი, რომელიც ენიჭება სისტემაში დაშვებული თითოეული პირის, ან საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ელექტრონულად შევსებული მოწმობის რეგისტრაციისას ან TIR წიგნაკით გადაადგილებულ საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალების შესახებ მონაცემების ელექტრონულად რეგისტრაციისას.

8. გრაფა 8 - „იმპორტიორი” – გრაფაში ეთითება:

ა) საქონლის მიმღების:

ა.ა) იურიდიული პირის ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის – სრული სახელწოდება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობისას);

ა.ბ) ფიზიკური პირის – სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი;

ბ) თუ საქონლის მიმღები ერთზე მეტია, გრაფის პირველ რიგში აღინიშნება „სხვადასხვა”, მომდევნო რიგში მიმღების შესახებ ინფორმაცია, რომელშიც აისახება მათი სრული სახელწოდება (ფიზიკური პირის – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და მისამართი.

9. გრაფა 14 – „დეკლარანტი/წარმომადგენელი:

ა) გრაფა არ ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ მოწმობის შევსებისას;

ბ) სისტემაში დაშვებული პირის მიერ მოწმობის შევსებისას, გრაფაში მიეთითება ამ პირის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „N” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება პირის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

10. გრაფა 15 – „გამომგზავნი ქვეყანა” – მიეთითება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის დასახელება და კოდი (ციფრული) კლასიფიკატორის №3 ნაწილის შესაბამისად.

11. გრაფა 17 – „დანიშნულების ქვეყანა” – მიეთითება იმ ქვეყნის დასახელება და კოდი (ციფრული), კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, სადაც სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული ინფორმაციით დასრულდება საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა (რამდენიმე დანიშნულების ქვეყნის არსებობის შემთხვევაში მიეთითება პირველი).

12. გრაფა 18 - „გამწევი სატრ. საშ. ნომერი გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში” – გრაფის:

ა) პირველ განყოფილებაში მიეთითება:

ა.ა) გამწევი ავტოსატრანსპორტო საშუალების და მისაბმელის (ნახევარმისაბმელი) სახელმწიფო სანომრე ნიშნები;

ა.ბ) სარკინიგზო ტრანსპორტის შემთხვევაში – რკინიგზის ვაგონების რაოდენობა;

ბ) მეორე განყოფილებაში ეთითება სატრანსპორტო საშუალების (რკინიგზის ვაგონების გარდა) რეგისტრაციის/მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, როცა:

ბ.ა) სატრანსპორტო საშუალება შედგება რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებისაგან, მიეთითება გამწევი სატრანსპორტო საშუალების (საწევარას) რეგისტრაციის/მფლობელი ქვეყნის კოდი;

ბ.ბ) ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოხსნილია რეგისტრაციიდან, მიეთითება დროებითი სანომრე ნიშნის გამცემი ქვეყნის კოდი.

13. გრაფა 19 - „კტ.” – როცა საქონელი:

ა) არ გადაიზიდება კონტეინერით, გრაფა რჩება ცარიელი;

ბ) გადაიზიდება კონტეინერით, შემვსები პირის მიერ გრაფაში მონაცემის შეტანისას ავტომატურად ეთითება შესაბამისი სიმბოლო, რის შედეგად შესაძლებელი ხდება 31-ე გრაფის სპეციალურ ნაწილში კონტეინერის შესახებ მონაცემის შეტანა.

14. გრაფა 21 - „სატრანსპორტო საშუალება გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში” – გრაფის:

ა) პირველ ნაწილში მიეთითება სარეგისტრაციო მონაცემი (ავტოტრანსპორტის მარკა, მოდელი, საზღვაო, საჰაერო ხომალდის დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის, ბორტის ნომერი) (არ მიეთითება სარკინიგზო ვაგონის ნომერი); 

ბ) მეორე ნაწილში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების (რკინიგზის ვაგონების გარდა) რეგისტრაციის/მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის მიხედვით; თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალება მოხსნილია რეგისტრაციიდან – დროებითი სანომრე ნიშნის გამცემი ქვეყნის კოდი.

15. გრაფა 25 - „ტრანსპორტის სახე” – გრაფაში ეთითება მე-18 გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის მიხედვით.

16. გრაფა 27 - „დანიშნულების ადგილი“ – გრაფაში ეთითება საბაჟო საწყობის ან შენახვის სხვა ადგილის ხუთნიშნა კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად. სასაქონლო პარტიათა ნაკრების შემთხვევაში გრაფაში ეთითება გადამზიდველის საბაჟო საწყობის ხუთნიშნა კოდი ან დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით. გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის შემთხვევაში გრაფაში ეთითება იმ საბაჟო საწყობის ან შენახვის სხვა ადგილის ხუთნიშნა კოდი, სადაც უნდა მოხდეს საქონლის დაბრუნება.

17. გრაფა 31 - „ადგილების აღწერა და რაოდ.” – გრაფაში:

ა) „საქონლის აღწერა” – ეთითება საქონლის კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად:

ა.ა) ორნიშნა დონეზე, ამასთან, შესაბამისი ჯგუფის ორნიშნა რიცხვის მითითების შემდგომ ეთითება ორი ციფრი „00”;

ა.ბ) ოთხნიშნა დონეზე – იმ საქონელზე, რომლის შემოტანას/გატანას ესაჭიროება ლიცენზია/ნებართვა/სერტიფიკატი;

ა.გ) რვანიშნა დონეზე – აქციზური საქონლის (მსუბუქი ავტომანქანის შემთხვევაში – ოთხნიშნა), აგრეთვე ნავთობის მსუბუქი, საშუალო, მძიმე დისტილატების შემთხვევაში;

ა.დ) ხუთზე მეტი საქონლის მითითების აუცილებლობისას, მიეთითება 5 საქონლის კოდი და შემდეგ სიტყვა „სხვადასხვა”;

ა.ე) სარკინიგზო გადაზიდვების შემთხვევაში – ივსება თითო დამატებითი ფურცელი რკინიგზის თითოეულ ვაგონზე;

ა.ვ) ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთული, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ„ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დაუბეგრავ რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონლის გადაადგილე ბის შემთხვევაში – პირველ ნაწილში სიტყვა „სხვადასხვა”;

ბ) სატვირთო ადგილების რაოდენობა, სახეობა” – შემდეგი რიგითობით ეთითება მონაცემები:

ბ.ა) პირველ განყოფილებაში – სატვირთო ადგილების რაოდენობა;

ბ.ბ) მეორე განყოფილებაში – სისტემაში ინტეგრირებული მზა მონაცემებიდან ამორჩეული საქონლის შეფუთვის კოდი კლასიფიკატორის მე-11 ნაწილის მიხედვით;

ბ.გ) მესამე განყოფილებაში – მეორე განყოფილებაში ამორჩეული კოდის შესაბამისი შეფუთვის დასახელება (ივსება სისტემის მიერ ავტომატურად);

გ) კონტეინერის №” – შესაძლებელია მიეთითოს მხოლოდ 2 კონტეინერის საიდენტიფიკაციო ნომერი;

დ) დამატებითი ფურცლის გახსნა ხორციელდება პროგრამულად – „ერთეულის დამატება”, ამასთან, დამატებითი ფურცელი შეიცავს მხოლოდ 31-ე, 32-ე, 33-ე, 35-ე, 38-ე, მე-40 და 44-ე გრაფებს;

ე) გრაფის ქვედა ნაწილში საჭიროების შემთხვევაში ეთითება: საქონლის დასახელება და სხვა მონაცემები, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების საშუალებას, ხოლო სარკინიგზო გადაზიდვების განხორციელებისას – ვაგონის ნომერი.

18. გრაფა 32 - „საქ. №” – სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის რიგითი ნომერი.

19. გრაფა 33 - „საქონლის კოდი” – გრაფაში იწერება – 0000.

20. გრაფა 35 – „ბრუტო წონა” – გრაფაში ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის მთლიანი წონა კილოგრამებში სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მიხედვით (სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში ბრუტო წონის შესახებ სხვადასხვა მონაცემის არსებობისას მიეთითება უმცირესი მონაცემი), რომელიც მოიცავს საქონლის საერთო წონას ყველა სახის შეფუთვასთან ერთად. ამასთან, გრაფაში მონაცემი აღინიშნება მთელი რიცხვის სახით (0,001-დან 0,499 ჩათვლით მრგვალდება 0-მდე, ხოლო 0,500-დან 0,999 ჩათვლით მრგვალდება 1-მდე). მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა სატრანსპორტო დოკუმენტაცია არ შეიცავს საქონლის ბრუტო წონის შესახებ ინფორმაციას, აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება საერთო წონა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ფიზიკური აწონვის მონაცემის საფუძველზე. ამ შემთხვევაში მოწმობის 44-ე გრაფაში „სატრ. დოკუმენტები “ სავალდებულოა მიეთითოს შესაბამისი კოდი კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.

21. გრაფა 38 - „ნეტო წონა” – გრაფაში ეთითება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში, სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მიხედვით (სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში ნეტო წონის შესახებ სხვადასხვა მონაცემის არსებობისას მიეთითება უმცირესი მონაცემი), რომელიც მოიცავს საქონლის წონას ყველა სახის შეფუთვის გარეშე. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის წონა 1 კგ-ზე ნაკლებია (მაგ. ძვირფასი ლითონები), 38-ე გრაფაში ჩაიწერება – „1”. იმ შემთხვევაში, როცა სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში არ არის მითითებული ნეტო წონის შესახებ ინფორმაცია, აღნიშნული გრაფაში ჩაიწერება – 0.

22. გრაფა 40 - „წინმსწრები დოკუმენტი” – გრაფაში ეთითება წინმსწრები მოწმობის/დეკლარაციის/განაცხადის სარეგისტრაციო ნომერი.

23. გრაფა 44 - „სატრ. დოკუმენტები” – გრაფის:

ა) პირველ განყოფილებაში მიეთითება საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტების კოდები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის მიხედვით.

ბ) მეორე განყოფილებაში:

ბ.ა) მიეთითება წარდგენილი დოკუმენტის ინდივიდუალური ნომერი. სატრანსპორტო საშუალების გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში აწონვის შემთხვევაში მიეთითება წონა ციფრებით კგ-ში;

ბ.ბ) მიეთითება საქონლის გადაადგილების მარშრუტი იმ შემთხვევაში, როცა ავტოსატრანსპორტო საშუალების საგაბარიტო პარამეტრები ან/და დატვირთვა აღემატება კანონმდებლობით ნებადართულ მაჩვენებლებს და შეუძლებელია ასეთი პარამეტრების კორექტირება ან/და ტვირთი არ ექვემდებარება დაშლა-დანაწილებას გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში;

ბ.გ) საქონლის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის დანიშნულებით გადაადგილებისას მიეთითება:

ბ.გ.ა) „XRS01“ − გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმის (სოფ. ადლია) კონტროლის ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ბ.გ.ბ) „XRS02“− საბაჟო გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ბ.გ.გ) „XRS03”− საბაჟო გამშვები პუნქტი „ყაზბეგის“ კონტროლის ზონაში განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ბ.გ.დ) „XRS04” − საბაჟო გამშვები პუნქტი „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სარკინიგზო სკანერის შემთხვევაში;

..) „XRS05“ − საბაჟო გამშვები პუნქტი გარდაბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სარკინიგზო სკანერის შემთხვევაში ;

ბ.გ.ვ) „XRS06“ − მობილური სკანერის (ZBV) შემთხვევაში;

ბ.გ.ზ) „XRS07“ − მობილური სკანერის (1213) შემთხვევაში;

ბ.გ.თ) „XRS08“ − მობილური სკანერის (EAGLE M60) შემთხვევაში;

ბ.გ.ი) „XRS09“ − მობილური სკანერის (1213LC) შემთხვევაში;

ბ.გ.კ) „XRS10“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი „ლაგოდეხის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ბ.გ.ლ) „XRS11“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი „ვალეს“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ბ.გ.მ) „XRS12“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი „სადახლოს“ კონტროლის ზონაში განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ბ.გ.ნ) „XRS13“ − საბაჟო გამშვები პუნქტი „ნინოწმინდის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

გ) მესამე განყოფილებაში მიეთითება მეორე განყოფილებაში მითითებული დოკუმენტის გაცემის (რეგისტრაციის) თარიღი;

24. გრაფა 50 – გრაფის:

ა) განყოფილებაში „პრინციპალი” მიეთითება „000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „საერთაშორისო გადაზიდვა”;

ბ) განყოფილებაში „წარმდგენი” მიეთითება სატრანსპორტო დოკუმენტების გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარმდგენი ფიზიკური პირის სახელი, გვარი;

გ) განყოფილებაში „თარიღი” მიეთითება ამ პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტში მითითებული ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში მიეთითება პასპორტის ნომერი, როდესაც პასპორტში არ ფიქსირდება პირადი ნომერი;

) საქონლის TIR წიგნაკით გადაადგილებისას :

.) განყოფილებაში პრინციპალი მიეთითება „111”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა TIR წიგნაკი”;

.) განყოფილებაში წარმდგენი მიეთითება გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში TIR წიგნაკის წარმდგენი ფიზიკური პირის სახელი, გვარი;

.) განყოფილებაში თარიღი პირველ ნაწილში მიეთითება . ქვეპუნქტში მითითებული ფიზიკური პირის პირადი ნომერი, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში მიეთითება პასპორტის ნომერი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პასპორტში არ ფიქსირდება პირადი ნომერი;

.) განყოფილებაში თარიღი მეორე ნაწილში ეთითება TIR წიგნაკის გაცემის თარიღი;

) განყოფილებაში პრინციპალი”:

.) საქონლის საჰაერო ან საზღვაო ტრანსპორტით გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „222”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა საჰაერო ან საზღვაო ;

.) საქონლის სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „333”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა რკინიგზა”;

.) საქონლის გადაადგილებისას, როცა საქონლის მიმღები პირი, რომელსაც წარმოეშვა ან შეიძლება წარმოეშვას საგადასახადო ვალდებულება, სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოა, მიეთითება „444”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა სახ. ორგანო”;

.) ნებისმიერი სასაქონლო ოპერაციის ქვეშ მოქცეული ან მისთვის განკუთვნილი, სეს ესნ- ის 8429, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები ( რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ3 - ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ- ზე მეტია) და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვის შემთხვევაში მიეთითება „777”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა სატრ. საშუალება“;

.) ჰუმანიტარული, გრანტის ან დიპლომატიური საქონლის სტატუსით საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „888”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა ჰუმ.გრანტ. დიპ.”;

.) იმ შემთხვევაში, როცა საქონლის მიმღები არის იმპორტის გადასახდელებისაგან საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად გათავისუფლებული პირი , მიეთითება „999”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა საერთაშ.”;

.) ექსპორტში მოქცეული საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „10000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა ექსპორტი .”;

.) შემოტანილი და სპეციალური ანგარიშ - ფაქტურით გადაადგილებული ნავთობპროდუქტების შემთხვევაში მიეთითება „20000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა წინასწარი”;

.) ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთული, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199- მუხლის დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დაუბეგრავ რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონლის გადაადგილებისას შემთხვევაში მიეთითება „40000”, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა პირ . სარგ ’’.

ე.კ) გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში მიეთითება „74000“, სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „ექსპერტიზა.

25. გრაფა 52 „ გარანტია ” - გრაფაში:

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისათვის TIR- წიგნაკის წარდგენის შემთხვევაში:

) პირველ განყოფილებაში მიეთითება TIR- წიგნაკის სერია და ნომერი (სასვენი ნიშნების, შორისის და დეფისის გარეშე );

) მეორე განყოფილებაში – TIR- წიგნაკის იმ მოსახევი ფურცლის რიგითი ნომერი (მითითებულია ფურცლის მარცხენა კიდეზე წითელი შრიფტით PAGE), რომლითაც ხორციელდება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის საბაჟო კონტრო ლზე აყვანა;

) მესამე განყოფილებაში – TIR- წიგნაკის ყდის მე-2 და მე -3 გრაფების ან მოსახევი ფურცლის მე-4 გრაფაში დასმული სატრანსპორტო ფირმის ასოითი კოდი;

26. გრაფა 53 - „ დანიშნულების ორგანო და ქვეყანა ” – მიეთითება:

) დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება იმ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის დანიშნულებით, რომელიც განთავსებული არ არის საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტრო ლის ზონაში, აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება ­– 00000;

ბ) დანიშნულების ქვეყანა − ეთითება იმ ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის მიხედვით, სადაც სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული ინფორმაციით დასრულდება საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა. საქართველოს შემთხვევაში, აღნიშნული გრაფა არ ივსება.

27. გრაფა 54 - „პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა” - გრაფაში:

) საქონლის რკინიგზით გადაადგილების დროს მიეთითება საქართველოს რკინიგზა, მოწმობაზე დაესმება რკინიგზის დამღა ( ბეჭედი ) და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;

1) გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში – მიეთითება საქონლის მფლობელის/მესაკუთრის საიდენტიფიკაციო ნომერი; ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი. ხელს აწერს საქონლის მფლობელი/მესაკუთრე ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

) მიეთითება მონაცემები გადამზიდველის შესახებ :

.) საქართველოში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული გადამზიდველის შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ნომერი;

.) სხვა შემთხვევაში გადამზიდველის დასახელება, ხოლო თუ საერთაშორისო გადაზიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტში არ არის გადამზიდველის თაობაზე ინფორმაცია, მიეთითება მძღოლის სახელი და გვარი;

) ხელს აწერს სატრანსპორტო საშუალების გადამაადგილებელი პასუხისმგებელი პირი .

28.  გრაფა 55 – „გადატვირთვა” – ივსება ავარიის ან/და დაუძლეველი ძალის მოქმედების დროს საქონლის ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში (მათ შორის, კონტეინერში) საბაჟო კონტროლის ქვეშ გადატვირთვის შემთხვევაში. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, გამოწერილ მოწმობაში, გადატვირთვის ოპერაციის დასრულებისთანავე ხელით, ხოლო მომდევნო სამუშაო დღის 12 საათამდე ელექტრონულად, შეიტანოს გადატვირთვის შესახებ მონაცემები, კერძოდ:

ა) გრაფის განყოფილებაში „ადგილი და ქვეყანა” – მიეთითება ადმინისტრაციული ერთეულისა და დასახლებული პუნქტის (თუ გადატვირთვის აუცილებლობა წარმოიშვა დასახლებული პუნქტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე) დასახელება;

ბ) განყოფილებაში „ახალი სატრანს. საშ. იდენტ.” – მიეთითება ახალი სატრანსპორტო საშუალების შესახებ მონაცემები, მოწმობის მე-18 გრაფის შევსების წესის შესაბამისად;

გ) განყოფილებაში „კტ” – ახალ კონტეინერში საქონლის გადატვირთვისას, კონტეინერის ველის გასააქტიურებელ კვადრატში დაისმება ციფრი „1” და მეორე ნაწილში მიეთითება კონტეინერის ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ არ ხდება ახალ კონტეინერში საქონლის ჩატვირთვა, აღნიშნული კვადრატი არ ივსება;

დ) განყოფილება „ახალი კონტეინ. იდენტ” ივსება, როცა განყოფილებაში „კტ” მითითებულია კოდირებული მონაცემი „1”, ასეთ დროს ეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ დადებული ლუქების რაოდენობა (ციფრებით);

ე) განყოფილებაში „ლუქის ახალი №№”:

ე.ა) მიეთითება შემდეგი კოდირებული ციფრული მონაცემები:

ე.ა.ა) 0 – იმ შემთხვევაში, როცა არ არის საჭირო ლუქების დადება (მაგ., დიდგაბარიტიანი საქონელი);

ე.ა.ბ) 1 – მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, როცა რკინიგზის მიერ არ არის მოწოდებული ინფორმაცია ლუქების დადების შესახებ;

ე.ა.გ) 2 – მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, როცა რკინიგზის მიერ მოწოდებულია ინფორმაცია ლუქების დადების შესახებ;

ე.ა.დ) 5 – როცა სატრანსპორტო საშუალებაზე იდება ლუქები;

ე.ბ) ქვეგანყოფილება „იდენტ.” ივსება გრაფის განყოფილებაში „ლუქის ახალი №№” კოდირებული მონაცემი „5“-ის ჩაწერისას და მიეთითება იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ტიპი („1“ – ძალოვანი ლუქის შემთხვევაში, „2“ – მწებავი ლენტის შემთხვევაში), ხოლო მძიმის შემდეგ ნომერი. რამდენიმე იდენტიფიკაციის საშუალების შემთხვევაში მიეთითება თითოეულის ნომერი სრულად, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით, ხოლო თუ ისინი თანმიმდევრობითაა აღებული, პირველი ნომერი ჩაიწერება სრულად, მომდევნო იდენტიფიკაციის საშუალებებზე კი მხოლოდ ნომრ(ებ)ის ბოლო ორი ციფრი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა წილადის ხაზებით. ამასთან, იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ნომერი/ნომრები მიეთითება მხოლოდ ციფრებით;“;

ვ) განყოფილებაში „ხელმოწერა”, „ბეჭედი” – მონაცემების სინამდვილის დადასტურებისთვის დაისმება ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი ან საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის/ქვედანაყოფის მრგვალი ბეჭედი.

29. მოწმობის ელექტრონული ფორმატის 56- გრაფაში - „გადაადგილებისას მომხდარი ინციდენტი” - 55- გრაფის შევსების შემთხვევაში ან სხვა საჭიროებისას ელექტრონულად მიეთითება მოკლე ინფორმაცია (. . საგადასახდო ორგანოში აღნიშნულის შესახებ შეტყობინების მიღების თარიღი და დრო ) გადაადგილებისას მომხდარი ავარიის ან სხვა დაუძლეველი ძალის თაობაზე, აგრეთვე მოწმობის დახურვის არასწორად რეგისტრირების შემთხვევაში მოწმობის დახურვის რეგისტრაციის გაუქმებისას.

30. გრაფა მოწმობის ნომერი ” – ავტომატურად ივსება სისტემის მიერ, გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში მოწმობის რეგისტრაციისას, მიეთითება „D” ნომერი,  მოწმობის გამოწერის თარიღი, და მოწმობას ენიჭება შტრიხ - კოდი . იმ შემთხვევაში , როდესაც ტექნიკური ან სხვა მიზეზის გამო მოწმობას შტრიხ - კოდი არ მიენიჭება , მოწმობის მე -17 გრაფის ქვევით არსებულ ცარიელ ადგილზე გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ დაისმება დამღა აყვანილია კონტროლზე და მოწმდება ხელმოწერით.

31. გრაფა A - „ გამგზავნი საგადასახადო ორგანო” – მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება იმ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტიდან, რომელიც განთავსებული არ არის საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონაში, აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება ­– 00001.

32. გრაფა D – „გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კონტროლი” - გრაფა ივსება გაგზავნის საგადასახადო ორგანოში, სადაც აისახება საბაჟო კონტროლის შედეგები, კერძოდ:

) გრაფის განყოფილებაში შედეგი ” - მიეთითება:

.) A1 - როცა სასაზღვრო საგადასახადო ორგანოში განხორციელებული სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი ( ვიზუალური ) დათვალიერების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი დამაკმაყოფილებელია;

.) A3 – „ ექვემდებარება დათვალიერებას”;

.) ექვსციფრა კოდი კლასიფიკატორის მე-13 ნაწილის – „სამართალდარღვევათა კლასიფიკატორის მიხედვით და შემდეგ მიეთითება სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი (სერიის მითითების გარეშე), იმ შემთხვევაში, როცა გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში განხორციელებული საბაჟო კონტროლის შედეგად გამოვლენილია საგადასახადო ორგანოს ქვემდებარე სამართალდარღვევის ფაქტი. ექვსციფრა კოდი და სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი ერთმანეთისგან მძიმით გამოიყოფა;

ა.დ) B − როცა სკანირების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი დამაკმაყოფილებელია;

ა.ე) C – როცა სკანირების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი არადამაკმაყოფილებელია და საქონელი ექვემდებარება დათვალიერებას;

) გრაფის განყოფილება ლუქი” - მიეთითება:

.) შემდეგი კოდირებული მონაცემები:

..ა ) 0 - თუ არ არის საჭირო ლუქების დადება;

..) 1 - მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, თუ სარკინიგზო ზედნადებში არ არის მითითებული ლუქების შესახებ ინფორმაცია;

..) 2 - მხოლოდ სარკინიგზო გადაზიდვის შემთხვევაში, თუ სარკინიგზო ზედნადებში მითითებულია ლუქების შესახებ ინფორმაცია;

..) 3 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე უკვე დადებულია ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ არ ხდება სატრანსპორტო საშუალების გადალუქვა ;

..) 4 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე არ არის დადებული ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მოხელის მიერ ხდება სატრანსპორტო საშუალების დალუქვა;

..) 5 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებულია ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ ხდება სატრანსპორტო საშუალების დამატებით დალუქვა;

)  განყოფილება „იდენტ” ივსება განყოფილებაში „ლუქი“ კოდირებული მონაცემი „4“-ის ან „5“-ის ჩაწერისას და მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ტიპი („1“ – ძალოვანი ლუქის შემთხვევაში, „2“ – მწებავი ლენტის შემთხვევაში), ხოლო მძიმის შემდეგ ნომერი. რამდენიმე იდენტიფიკაციის საშუალების შემთხვევაში მიეთითება თითოეულის ნომერი სრულად, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით, ხოლო თუ ისინი თანმიმდევრობითაა აღებული, პირველი ნომერი ჩაიწერება სრულად, მომდევნო იდენტიფიკაციის საშუალებებზე კი მხოლოდ ნომრ(ებ)ის ბოლო ორი ციფრი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა წილადის ხაზებით. ამასთან, იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ნომერი/ნომრები მიეთითება მხოლოდ ციფრებით;

დ) გრაფის განყოფილებაში „ვადა” − მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში ან დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების თარიღი, რომელიც ამოირჩევა სისტემაში ინტეგრირებული კალენდრიდან. თუ გამოცხადების ვადა აღემატება ერთ დღეს, გამოცხადების დროდ ჩაითვლება გამოცხადების დღის 24.00 საათი, თუ გამოცხადების ვადა არ აღემატება ერთ დღეს – მიეთითება გამოცხადების ზუსტი დრო; გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში – მიეთითება საბაჟო საწყობში ან შენახვის სხვა ადგილზე დაბრუნების თარიღი, რომელიც განისაზღვრება საქონლის მფლობელთან/მესაკუთრესთან შეთანხმებით და არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს. 

33. საქონლის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის დანიშნულებით გადაადგილებისას, მოწმობის ელექტრონული ფორმატის ფუნქციის – „კონტროლი გადაადგილებისას“ გრაფაში „შემოწმების ადგილი“ საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება სკანირების ადგილი, ხოლო სკანირების შედეგად საეჭვო ნივთის (ნივთების) აღმოჩენის შემთხვევაში, ხორციელდება მოწმობის ელექტრონული ფორმატის ფუნქციაში – „კომენტარი” შესაბამისი აღნიშვნა.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება №22683 - ვებგვერდი, 02.11.2012წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 4 აპრილის ბრძანება №13808 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი, 27.01.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანება №44089 - ვებგვერდი, 03.11.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 15 მაისის ბრძანება №16554 - ვებგვერდი, 20.05.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 27 ოქტომბრის ბრძანება 29290 - ვებგვერდი, 31.10.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 3. მოწმობის გამარტივებულად შევსება

1. მოწმობა ივსება გამარტივებულად , როცა საქონელი გადაადგილდება:

) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საბაჟო საწყობის დანიშნულებით ან ამავე რადიუსში მდებარე საბაჟო საწყობ იდან საზღვაო ნავსადგურის დანიშნულებით;

) საბაჟო გამშვები პუნქტი სარფიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განთავსებული საბაჟო კონტროლის ზონის (მათ შორის, ტვირთის X-Ray რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის ან გაფორმების ეკონომიკური ზონა ბათუმის“)  დანიშნულებით ან ამავე რადიუსში მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონიდან საბაჟო გამშვები პუნქტი სარფის დანიშნულებით;

) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული გაფორმების ეკონომიკური ზონის დანიშნულებით.

2. იმ შემთხვევაში, თუ სისტემაში დაშვებული პირის გადამზიდველის მიერ ელექტრონულად შევსებულ მოწმობაში არ არის მითითებული შესაბამისი საქონლის (კონტეინერის, მისაბმელის) გადამაადგილებელი (ამწევი) საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების რეკვიზიტები, საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ახორციელებს ქვემოთ მითითებულ პროცედურას შემდეგი თანმიმდევრობით:

) იძახებს სერვერზე შენახულ მოწმობას უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომრის მეშვეობით;

) ელექტრონულად შეაქვს სისტემაში საქონლის (კონტეინერის, მისაბმელის) გადამაადგილებელი (ამწევი) საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების სანომრე ნიშანი, აგრეთვე მისაბმელის სანომრე (არეგისტრაციო) ნიშანი მოწმობის ელექტრონული ფორმატის მე-18 გრაფის პირველ ნაწილში და არეგისტრირებს მონაცემის ცვლილებას;

) არეგისტრირებს მოწმობას, რის შედეგადაც სისტემის მიერ ავტომატურად ივსება გრაფა მოწმობის ნომერი”, მას ენიჭება „D” ნომერი და შტრიხ - კოდი;

) ქაღალდზე ამობეჭდავს დარეგისტრირებულ მოწმობას.

3. მოწმობის ორივე ეგზემპლარი, გარდა საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული გაფორმების ეკონომიკური ზონის დანიშნულებით მოწმობის მხოლოდ ელექტრონული ფორმით წარდგენის შემთხვევისა, დამოწმდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით ან საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამისისტრუქტურული ერთეულის/ქვედანაყოფის მრგვალი ბეჭდითა და ხელმოწერით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

 

    მუხლი 4. მოწმობის გამარტივებულად შევსებისას გრაფების შევსების წესი

1. მე -3 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოწმობის ქვემოთ ჩამოთვლილი გრაფები ივსება მე -2 მუხლისაგან განსხვავებული წესით :

) გრაფა 2 - „ექსპორტიორი” – გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს უცნობი’’, თუ ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილ დოკუმენტებში არ არის მითითებული საქონლის გამგზავნი/ექსპორტიორი;

) გრაფა 4 – გრაფაში მიეთითება საქონლის გადაადგილების თაობაზე შემდეგი კოდირებული ინფორმაცია  ;

.) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საბაჟო საწყობის დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში – „3;

.) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საბაჟო საწყობ იდან საზღვაო ნავსადგურის დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში – „13 ;

.) საბაჟო გამშვები პუნქტი სარფიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განთავსებული საბაჟო კონტროლის ზონის (მათ შორის, ტვირთის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის ან გაფორმების ეკონომიკური ზონა ბათუმის) დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში –„3;

.) საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული გაფორმების ეკონომიკური ზონის დანიშნულებით გადაადგილების შემთხვევაში –„4;

) გრაფა 8 - „იმპორტიორი” – გრაფაში შესაძლებელია მიეთითოს უცნობი’’, თუ ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილი დოკუმენტებში არ არის მითითებული საქონლის იმპორტიორი;

) (ამოღებულია - 04.04.2013, №13808);

) გრაფა 50 - „ პრინციპალი ” – გრაფის განყოფილებაში პრინციპალი მიეთითება ციფრი „50000” და სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება სიტყვა „12 კმ რადიუსი .

2. საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული გაფორმების ეკონომიკური ზონის დანიშნულებით საქონლის გადაადგილების შემთხვევაში , მოწმობის გამარტივებულად შევსებისას:

) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ან სისტემაში დაშვებული პირი ავსებს მხოლოდ მე-7 და მე-18 გრაფებს და 31- გრაფაში – „კონტეინერის - , დანარჩენი გრაფები ივსება სისტემის მიერ ავტომატურად;

) გრაფა D – „გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კონტროლი” – გრაფის განყოფილებაში ვადა” – გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში გამოცხადების ზუსტი თარიღი და დრო, რომელიც ამოირჩევა სისტემაში ინტეგრირებული კალენდრიდან. გამოცხადების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ დღეს.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 4 აპრილის ბრძანება №13808 - ვებგვერდი, 15.04.2013წ.

    მუხლი 5. საქონლის დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურება

1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების დანიშნულების ადგილზე წარდგენის დადასტურება ხდება არა უგვიანეს 1 საათისა, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ სისტემაში ელექტრონულად (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გამოცხადების დადასტურება ხორციელდება საბაჟო საწყობის, ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის, ან ოქროს სიის მონაწილის, ან შენახვის სხვა ადგილის მფლობელის მიერ ელექტრონულად ან რკინიგზის მიერ სარკინიგზო ზედნადებზე და მოწმობის უკანა გვერდზე გაკეთებული აღნიშვნით), ამ მიზნით:

ა) მოწმობის ელექტრონული ფორმატის დამატებით ფურცელში გრაფა „I”-ში სისტემაში ინტეგრირებული კალენდრიდან ამოირჩევა თარიღი და სისტემის მიერ ავტომატურად ეთითება დრო;

ბ) განყოფილებაში – „ლუქების შემოწმება” ეთითება:

ბ.ა) A1 – როცა სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერების შედეგად დასტურდება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული ლუქების მთლიანობა;

ბ.ბ) A2 – როცა არ ხდება სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერება.

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც სარკინიგზო ტრანსპორტით ერთი მოწმობით გადაადგილებული საქონელი დანიშნულების ადგილზე წარედგინება ნაწილ-ნაწილ, ყოველი წარდგენილი ვაგონის გამოცხადების დადასტურება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ხორციელდება მოწმობის ელექტრონული ფორმატის დამატებით ფურცელში ფუნქციაში – „კომენტარი” შესაბამისი აღნიშვნით, ხოლო მოწმობა ელექტრონულად დაიხურება მოწმობით გადაადგილებული ბოლო ვაგონის წარდგენისას.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 201 3 წლის 31 იანვრის ბრძანება №3701 - ვებგვერდი, 08.02.2013წ.

    მუხლი 6. მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა

1. მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ ASYCUDA- ში მოწმობის ელექტრონული რეგისტრაციით (სრული ან არასრული დახურვით).

2. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ახდენს ამ პუნქტში მითითებული ჩანაწერის ელექტრონულად რეგისტრაციას:

)  სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება მოწმობით გადაადგილებული საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით საზღვრის გადაკვეთა ან მოწმობით გადაადგილებული საქონლის თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში წარდგენა და მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R“. ამასთან, მოწმობის „I“ გრაფის განყოფილებაში „შენიშვნა“ საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომელი უთითებს ტრანზიტული ტვირთის გადამზიდავი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის/მძღოლის მიერ წარდგენილი გზათსარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესებულებაში გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათის მონაცემებს;

) არასრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საბაჟო საწყობ ში ან პირიქით, საბაჟო გამშვები პუნქტი სარფი - დან 12 კილომეტრის რადიუსში განთავსებული საბაჟო კონტრო ლის ზონის ( მათ შორის ტვირთის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის ) დანიშნულებით საქონლის გადაადგილება და მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი R. მოწმობა სრულად იხურება საქონლის მთლიან რაოდენობაზე სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის ან მოწმობის რეგისტრაციისას;

) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების საგადასახადო ორგანოში მოწმობის და მოწმობაში მითითებული საქონლის მთლიან რაოდენობაზე საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაცია. ამ შემთხვევაში მოწმობის „I‘’ გრაფის განყოფილებაში შენიშვნა ’’ სასაქონლო ოპერაციის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის ნომერი;

) არასრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების საგადასახადო ორგანოში ან სხვა დანიშნულების ადგილზე წარდგენა და მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R”. მოწმობა სრულად იხურება საქონლის მთლიან რაოდენობაზე სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის ან მოწმობის რეგისტრაციისას;

) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება მოწმობით გადაადგილებული, სეს ესნ- ის 8701, 8702, 8703 8704, 8705, 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები ( რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ3 - ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ- ზე მეტია) და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები წარდგენა სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განყოფილებებთან შექმნილ საბაჟო კონტროლის ზონებში რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გაცხადების, საექსპერტო შემოწმების განხორციელებისა და საკუთრების უფლების გადაცემის გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დადასტურების მიზნით. მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R” და სააგენტოს მიერ გაიცემა ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა;

) სრული დახურვის მეშვეობით , როცა მოწმობით გადაადგილებულ საქონელზე წარედგინება დროებით შენახვის განაცხადი”. ამ შემთხვევაში მოწმობის „I” გრაფის განყოფილებაში შენიშვნა საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი.

) არასრული დახურვის მეშვეობით, როცა სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მიეთითება ექვსციფრა კოდი კლასიფიკატორის მე -13 ნაწილის მიხედვით და შემდეგ მიეთითება სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი. მოწმობა სრულად იხურება სამართალდამრღვევი პირის მიერ ვალდებულების შესრულებისას;

თ) სრული დახურვის მეშვეობით, როცა ხდება გამოკვლევის (ექსპერტიზის) ჩატარების მიზნით საბაჟო კონტროლის ზონიდან დროებით გატანილი საქონლის დაბრუნება საბაჟო კონტროლის ზონაში და მოწმობით გადაადგილებულ საქონელზე წარედგინება „დროებით შენახვის განაცხადი“. ამ შემთხვევაში მოწმობის „I” გრაფის განყოფილებაში „შენიშვნა” საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი.

3. როდესაც მოწმობას ენიჭება დახურვის ნომერი „R”, მოწმობის მე -17 გრაფის ქვევით არსებულ ცარიელ ადგილზე ავტომატურად ეთითება – „ მოხსნილია კონტროლიდან . იმ შემთხვევაში , როდესაც ტექნიკური ან სხვა მიზეზის გამო მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა ავტომატურად ვერ ხორციელდება , მოწმობის „C“ გრაფაში დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი სვამს დამღას – „ მოხსნილია კონტროლიდან ”, დამღაში მითითებულ ადგილზე აწერს ხელს და უთითებს კონტროლიდან მოხსნის თარიღს .

4. მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა ხორციელდება :

) დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს მიერ, სადაც მთავრდება საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება, ან გადაადგილებაზე საბაჟო კონტროლი, ან სადაც მოხდა საქონლის სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთვა, ან როცა დანიშნულების ადგილზე გამოცხადებულ სასაქონლო პარტიაზე იწერება ახალი მოწმობა (სასაქონლო პარტიის დანაწევრების შემთხვევაში, რამდენიმე მოწმობის გაცემისას, წინმსწრები მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა დასაშვებია მხოლოდ სასაქონლო პარტიის ბოლო ნაწილზე მოწმობის გაცემისას);

) გაფორმების ორგანოს მიერ, როცა მოწმობის 53- გრაფაში მითითებულის დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს ნაცვლად, საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება წარედგინება სხვა ნებისმიერ საგადასახადო ორგანოს (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქონლის წარდგენის ადგილზე დაუშვებელია მოწმობის მე-4 გრაფაში მითითებული სასაქონლო ოპერაციის ან/და ნებისმიერი სხვა სასაქონლო ოპერაციის განხორციელება;

) საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ, როცა ტრანზიტით გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა, მოწმობის 53- გრაფაში მითითებული საბაჟო გამშვები პუნქტის ნაცვლად, ხდება იმავე უცხო ქვეყანასთან არსებულ საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მდებარე სხვა საბაჟო გამშვებ პუნქტში (თუ სატრანსპორტო საშუალების ან საქონლის გადაადგილება ამ მიმართულებით არ იკრძალება);

) საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ, როცა ტრანზიტით გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა, მოწმობის 53- გრაფაში მითითებული საბაჟო გამშვები პუნქტის ნაცვლად, ხდება სხვა უცხო ქვეყანასთან არსებულ საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მდებარე საბაჟო გამშვებ პუნქტში ( თუ სატრანსპორტო საშუალების ან საქონლის გადაადგილება ამ მიმართულებით არ იკრძალება ). ამ შემთხვევაში, დეკლარანტმა ან გადაზიდვაზე პასუხისმგებელმა პირმა უნდა წარადგინოს დანიშნულების ქვეყნის შეცვლის დამადასტურებელ სატრანსპორტო დოკუმენტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს წინმსწრები სატრანსპორტო დოკუმენტის შესახებ მონაცემები (ნომერი, გაცემის თარიღი). წარდგენილი სატრანსპორტო დოკუმენტების კოდები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის მიხედვით და დოკუმენტების ნომრები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება (თუ დანიშნულების ქვეყანა რამდენიმეა, მიეთითება პირველი) მიეთითება მოწმობის უკანა გვერდზე და მოწმდება საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერითა და პირადნომრიანი ბეჭდით. საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, იმავდროულად სისტემაში გრაფის – „ანიშნულების საგადასახადო ორგანოს კონტროლი განყოფილება შენიშვნაში მიუთითოს სატრანსპორტო დოკუმენტის კოდი და ინდივიდუალური ნომერი;

) საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ, როდესაც დროებით შემოტანილი საქონელი გაიტანება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან;

) იმ შემთხვევაში, როდესაც დანიშნულების საბაჟო გამშვებ პუნქტში არ არის წარდგენილი მოწმობის კონტროლიდან მოხსნის დამადასტურებელი ეგზემპლარი და მოწმობის კონტროლიდან მოხსნა არ არის დარეგისტრირებული სისტემაში საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების (წერილობითი დასტური საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოდან ან/და უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოდან მიღებული ინფორმაცია ან/და საგამოძიებო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაცია) საფუძველზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში შესაბამისი ინფორმაციის გადამოწმების შემდგომ, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენ ტის მიერ ხორციელდება მოწმობის კონტროლიდან მოხსნის რეგისტრაცია სისტემაში.

5. გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში , დანიშნულების საგადასახადო ორგანო ახორციელებს მონაცემთა ავტომატიზიებული ბაზიდან ამობეჭდილი მოწმობის გაცემას.

6.  მოწმობით განსაზღვრულ გამოცხადების თარიღში საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების გამოუცხადებლობის შემთხვევაში დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს მიერ შესაბამისი ინფორმაცია, არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა (სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში – არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა), რეაგირებისათვის გადაეცემა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო კონტროლის ორგანიზაციის სამმართველოს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, საბაჟო დეპარტამენტის მიერ შესაბამისი ინფორმაცია ეგზავნება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას ან/და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება № 22683 - ვებგვერდი, 02.11.2012 წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი , 25.04.2013 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი , 27.01.2014 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი , 06.05.2016 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 27 ოქტომბრის ბრძანება 29290 - ვებგვერდი, 31.10.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება 26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

    მუხლი 7. მოწმობაში ცვლილების შეტანა

1. ASYCUDA-ში დაშვებული პირი ან საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი უფლებამოსილია, მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შეიტანოს ცვლილება მოწმობის გაცემამდე მოწმობის შევსებისას, შევსების რეგისტრაციამდე, ან შევსების რეგისტრაციიდან მის საგადასახადო ორგანოში წარდგენამდე. მოწმობის შევსების რეგისტრაციის შემდეგ მონაცემების შეცვლის ცალკეული შემთხვევა რეგისტრირდება სისტემის მიერ.

2. მოწმობაში არასწორი ინფორმაციის გამოვლენისას , საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, მოწმობის გაცემის შემდეგაც შეცვალოს არასწორი მონაცემები . შესწორება ხორციელდება შემდეგი წესით:

) გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში არსებულ 56- გრაფაში, სადაც აღინიშნება:

.) გრაფის ნომერი ან/და განყოფილების სათაური, რომელშიც შეტანილია არასწორი მონაცემები;

.) სწორი მონაცემი;

.) სწორი მონაცემის შეტანის საფუძველი მოწმობის 44- გრაფაში მითითებული დოკუმენტის კოდი და დოკუმენტის ნომერი ან სხვა;

) დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს მიერ მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში „I” გრაფის განყოფილებაში შენიშვნა”, სადაც აღინიშნება (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არასწორი მონაცემის შესახებ უკვე შეტანილია ინფორმაცია გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ 56- გრაფაში):

.) გრაფის ნომერი, განყოფილების სათაური, რომელშიც შეტანილია არასწორი მონაცემები;

.) სწორი მონაცემი;

.) სწორი მონაცემის შეტანის საფუძველი მოწმობის 44- გრაფაში მითითებული დოკუმენტის კოდი და დოკუმენტის ნომერი ან სხვა ;

.) მოწმობის შესაბამის გრაფაში იშლება არასწორი მონაცემი და მიეთითება სწორი მონაცემი.

გ) შეადგინოს აქტი (სადაც აისახება მოწმობის გაუქმების მიზეზი), რომელიც გაუქმებულ მოწმობასთან ერთად სათანადო რეესტრით ეგზავნება შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო კონტროლის ორგანიზაციის სამმართველოს.

3. არასწორად გაცემული მოწმობის გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში გაუქმების აუცილებლობისას, უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია: 

) მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შევიდეს ინციდენტის მეშვეობით, შეიტანოს მოწმობის 56- გრაფაში გაუქმების თაობაზე მოკლე ინფორმაცია და მიუთითოს გაუქმებული მოწმობის ნაცვლად გაცემული ახალი მოწმობის D’’ ნომერი;

) გაცემულ მოწმობაზე გააკეთოს აღნიშვნა ანულირებულია", რომელიც მოწმდება თანამშრომლის პირადნომრიანი ბეჭდით (საბაჟო გამშვები პუნქტის შემთხვევაში );

) შეადგინოს აქტი ( სადაც აისახება მოწმობის გაუქმების მიზეზი), რომელიც გაუქმებულ მოწმობასთან ერთად სათანადო რეესტრით ეგზავნება შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს საბაჟო კონტროლის სამმართველოს.

4. სეს ესნ 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებულ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე ( რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ3- ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ- ზე მეტია) და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებულ მისაბმელებზე და ნახევრად მისაბმელებზე საბაჟო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში ( საბაჟო საწყობში დროებით შენახვის გარეშე), საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, სატრანსპორტო საშუალების გაფორმებისას ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანისას, მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შევიდეს ფუნქციის – „ შემოწმება გადაადგილებისას მეშვეობით, მოწმობის D გრაფაში მითითებული დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში ან დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების თარიღი შეცვალოს საბაჟო დეკლარაციის ან სატრანსპორტო საშუალების წარდგენის თარიღით, ხოლო გვერდზე – „ კონტროლი გადაადგილებისას მიუთითოს: ცვლილების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს კოდი, მომსახურების გაწევისათვის ( დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელებისათვის) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის მონაცემები ( ნომერი და თარიღი) და სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

41. თუ საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებიდან საქონლის ჩამოტვირთვამდე გამოწერილ მოწმობაში საქონლის წონის შესახებ დაფიქსირებული მონაცემები არ ემთხვევა ფიზიკური აწონვის მონაცემებს, საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში შევიდეს ფუნქციის – „ შემოწმება გადაადგილებისას მეშვეობით, მოწმობის 35- ე გრაფაში ან/ და 38- ე გრაფაში მითითებული წონა შეცვალოს საქონლის ფიზიკური აწონვის მონაცემების გათვალისწინებით და 44- ე გრაფაში მიუთითოს შესაბამისი კოდი კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, ხოლო გვერდზე – „ კონტროლი გადაადგილებისას მიუთითოს: ცვლილების განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს კოდი, ცვლილების განხორციელების საფუძველი და სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება № 22683 - ვებგვერდი, 02.11.2012წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი , 25.04.2013 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 21 მაისის ბრძანება №17373 - ვებგვერდი, 21.05.2015 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 16 ივლისის ბრძანება №25833 - ვებგვერდი, 17.07.2015წ .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება 26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

         მუხლი 71. რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის გრაფების შევსების წესი

  1. გრაფა რეგისტრაციის ნომერი“ – ივსება სისტემის მიერ ავტომატურად, გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის რეგისტრაციისას.

2. გრაფა ვაგონის ნომერი“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე და მიეთითება სარკინიგზო ვაგონის ნომერი.

3. გრაფა უწყისის ნომერი“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე და მიეთითება სარკინიგზო უწყისის ( ზედდებულის) ნომერი.

4. გრაფა გამგზავნი საგადასახადო ორგანო“ – მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

5. გრაფა დანიშნულების საგადასახადო ორგანო“ – მიეთითება დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს კოდი კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

6. გრაფა სასაქონლო ოპერაცია“ – ივსება ამ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მოწმობის მე-4 გრაფის შევსების წესის შესაბამისად.

7. გრაფა გამგზავნის დასახელება“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული მონაცემებით და გრაფაში მიეთითება საქონლის გამგზავნის/ ექსპორტიორის სრული სახელწოდება ( ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი და გვარი) და მისამართი. თუ გამგზავნი ერთზე მეტია, გრაფაში აღინიშნება სხვადასხვა და შემდეგ თითოეული გამგზავნის/ ექსპორტიორის შესახებ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის სრული სახელწოდება ( ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი) და მისამართი.

8. გრაფა გამგზავნის ს/“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული მონაცემით და მიეთითება საქონლის გამგზავნის/ ექსპორტიორის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი.

9. გრაფა მიმღების დასახელება“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული მონაცემებით. გრაფაში მიეთითება საქონლის მიმღების სრული სახელწოდება ( ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი და გვარი) და მისამართი. თუ მიმღები ერთზე მეტია, გრაფაში აღინიშნება სხვადასხვა და შემდეგ თითოეული მიმღების შესახებ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის სრული სახელწოდება ( ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი და გვარი) და მისამართი.

10. გრაფა მიმღების ს/“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული მონაცემით. გრაფაში მიეთითება საქონლის მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი.

11. გრაფა გამომგზავნი ქვეყანა“ – გრაფის პირველ ნაწილში სისტემაში ინტეგრირებული მზა მონაცემებიდან მიეთითება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ხოლო გრაფის მეორე ნაწილი ივსება სისტემის მიერ ავტომატურად.

12. გრაფა დანიშნულების ქვეყანა“ – გრაფის პირველ ნაწილში, კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად სისტემაში ინტეგრირებული მზა მონაცემებიდან მიეთითება იმ ქვეყნის დასახელება, სადაც სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული ინფორმაციით დასრულდება საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა ( რამდენიმე დანიშნულების ქვეყნის არსებობის შემთხვევაში მიეთითება პირველი ქვეყნის დასახელება), ხოლო გრაფის მეორე ნაწილი ივსება სისტემის მიერ.

13. გრაფა ტვირთის დასახელება“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან რუსულ ენაზე მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც გრაფის შევსებისას რედაქტირდება ქართულ ენაზე. გრაფაში მიეთითება საქონლის დასახელება და სხვა მონაცემები, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების საშუალებას.

14. გრაფა ტვირთის კოდი“ – ივსება სისტემის მიერ, რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში რედაქტირდება. გრაფაში მიეთითება საქონლის კოდი სეს ესნ- ის შესაბამისად:

) ორნიშნა დონეზე, ამასთან, შესაბამისი ჯგუფის ორნიშნა რიცხვის მითითების შემდეგ აღინიშნება „00“;

) ოთხნიშნა დონეზე იმ საქონელზე, რომლის შემოტანას/ გატანას ესაჭიროება ლიცენზია/ ნებართვა/ სერტიფიკატი, ასევე მსუბუქი ავტომანქანის შემთხვევაში;

) რვანიშნა დონეზე აქციზური საქონლის ( გარდა მსუბუქი ავტომანქანისა), აგრეთვე ნავთობის მსუბუქი, საშუალო, მძიმე დისტილატების შემთხვევაში.

) ხუთზე მეტი დასახელების საქონლის მითითების აუცილებლობისას, მიეთითება 5 საქონლის კოდი.

15. გრაფა ტვირთის რაოდენობა“ – მიეთითება სატვირთო ადგილების რაოდენობა და შეფუთვის სახე.

16. გრაფა ბრუტო“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული საქონლის ბრუტო წონით.

17. გრაფა ნეტო“ – მიეთითება საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში სატრანსპორტო დოკუმენტაციის მიხედვით ( სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში ნეტო წონის შესახებ სხვადასხვა მონაცემის არსებობის შემთხვევაში გრაფაში მიეთითება უმცირესი მონაცემი), რომელიც მოიცავს საქონლის წონას ყველა სახის შეფუთვის გარეშე.

18. გრაფა დეკლარაციის ნომერი“ – ივსება წინასწარი დეკლარირების შემთხვევაში. როდესაც დეკლარაციას განესაზღვრება მწვანე ან ლურჯი დერეფანი, გრაფაში მიეთითება: „ დეკლარაციის შეფასების ნომერი/A“, ხოლო ყვითელი ან წითელი დერეფნის შემთხვევაში – „ დეკლარაციის რეგისტრაციის ნომერი/C“.

19. გრაფა კონტეინერის სუფიქსი და ნომერი“ – ივსება სისტემის მიერ რკინიგზის მონაცემთა ბაზიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე და მიეთითება კონტეინერის სუფიქსი და ნომერი.

20. გრაფა კონტროლის შედეგი“ – მიეთითება:

) A1 – როცა სასაზღვრო საგადასახადო ორგანოში განხორციელებული სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი ( ვიზუალური) დათვალიერების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი დამაკმაყოფილებელია;

) A3 – როცა სასაზღვრო საგადასახადო ორგანოში განხორციელებული სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი ( ვიზუალური) დათვალიერების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი არადამაკმაყოფილებელია და საქონელი ექვემდებარება დათვალიერებას;

) B − როცა სკანირების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი დამაკმაყოფილებელია;

) C – როცა სკანირების შედეგად საბაჟო კონტროლის შედეგი არადამაკმაყოფილებელია და საქონელი ექვემდებარება დათვალიერებას.

21. გრაფა საბაჟო ლუქები“:

) პირველ განყოფილებაში მიეთითება შემდეგი კოდირებული მონაცემები:

.) 0 – თუ არ არის საჭირო ლუქების დადება;

.) 1 – როდესაც სარკინიგზო ზედნადებში არ არის მითითებული ლუქების შესახებ ინფორმაცია;

.) 2 – როდესაც სარკინიგზო ზედნადებში მითითებულია ლუქების შესახებ ინფორმაცია;

.) 3 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე უკვე დადებულია ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ არ ხდება სატრანსპორტო საშუალების გადალუქვა;

.) 4 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე არ არის დადებული ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ ხდება სატრანსპორტო საშუალების დალუქვა;

.) 5 – თუ გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებულია ლუქები და გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ხდება სატრანსპორტო საშუალების დამატებით დალუქვა;

)  მეორე განყოფილება ივსება პირველ განყოფილებაში კოდირებული მონაცემი „4“-ის ან „5“-ის ჩაწერისას და მიეთითება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის მიერ დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ტიპი („1“ – ძალოვანი ლუქის შემთხვევაში, „2“ – მწებავი ლენტის შემთხვევაში), ხოლო მძიმის შემდეგ ნომერი. რამდენიმე იდენტიფიკაციის საშუალების შემთხვევაში მიეთითება თითოეულის ნომერი სრულად, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით, ხოლო თუ ისინი თანმიმდევრობითაა აღებული, პირველი ნომერი ჩაიწერება სრულად, მომდევნო იდენტიფიკაციის საშუალებებზე კი მხოლოდ ნომრ(ებ)ის ბოლო ორი ციფრი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა წილადის ხაზებით. ამასთან, იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ნომერი/ნომრები მიეთითება მხოლოდ ციფრებით;

22. გრაფა დოკუმენტის ტიპი“ – მიეთითება საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტების კოდები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. საქონლის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემის განთავსების ადგილის დანიშნულებით გადაადგილებისას მიეთითება: 

) „XRS01“ – გაფორმების ეკონომიკური ზონა ბათუმის“ ( სოფ. ადლია) კონტროლის ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

) „XRS02“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

) „XRS03“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგის კონტროლის ზონაში განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

) „XRS04“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სარკინიგზო სკანერის შემთხვევაში;

) „XRS05“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი გარდაბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სარკინიგზო სკანერის შემთხვევაში;

) „XRS06“ – მობილური სკანერის (ZBV) შემთხვევაში;

) „XRS07“ – მობილური სკანერის (1213) შემთხვევაში;

) „XRS08“ – მობილური სკანერის (EAGLE M60) შემთხვევაში;

ი) „XRS09“ − მობილური სკანერის (1213LC) შემთხვევაში;

კ) „XRS10“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი „ლაგოდეხის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ლ) „XRS11“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი „ვალეს“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

მ) „XRS12“ – საბაჟო გამშვები პუნქტი „სადახლოს“ კონტროლის ზონაში განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

ნ) „XRS13“ − საბაჟო გამშვები პუნქტი „ნინოწმინდის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული სტაციონარული სკანერის შემთხვევაში;

23. გრაფა „დოკუმენტის ნომერი“ მიეთითება:

ა) წარდგენილი დოკუმენტის ინდივიდუალური ნომერი;

ბ) სამართალდარღვევის ოქმის ნომერი.

24. გრაფა „დამატებითი ინფორმაცია გამგზავნი საგადასახადო ორგანო“ – გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება ინფორმაცია, რომელიც სტანდარტულ გრაფებში ვერ მოხვდა და მისი მითითება აუცილებელია საბაჟო კონტროლის განხორციელების უზრუნველსაყოფად. სატრანსპორტო საშუალების გამგზავნ საგადასახადო ორგანოში აწონვის შემთხვევაში მიეთითება წონა ციფრებით კგ-ში.

25. გრაფა „დამატებითი ინფორმაცია დანიშნულების საგადასახადო ორგანო“ – დანიშნულების საგადასახადო ორგანოს მიერ მიეთითება:

ა) ინფორმაცია, რომელიც სტანდარტულ გრაფებში ვერ მოხვდა და მისი შეტანა აუცილებელია საბაჟო კონტროლის განხორციელების უზრუნველსაყოფად;

ბ) A1 – როცა სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერების შედეგად დასტურდება სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალების მთლიანობა;

გ) A2 – როცა არ ხდება სატრანსპორტო საშუალების გარეგანი (ვიზუალური) დათვალიერება.

26. გრაფა „მიმდინარე სტატუსი“ – ივსება სისტემის მიერ, გრაფაში „აირჩიეთ სტატუსი“ შესაბამისი სტატუსის მითითების შედეგად.

27. გრაფა „აირჩიეთ სტატუსი“ – გრაფაში ინტეგრირებული მზა მონაცემებიდან მიეთითება ერთ-ერთი შემდეგი სტატუსი:

ა) „აყვანილია კონტროლზე “ – შესაძლებელია სარკინიგზო ვაგონში/კონტეინერში განთავსებული ტვირთის შემდგომი გადაადგილება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე;

ბ) „უარყოფილია “ – დაუშვებელია სარკინიგზო ვაგონში/კონტეინერში განთავსებული ტვირთის შემდგომი გადაადგილება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე;

გ) „დროებით შეჩერებულია “ – საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე სარკინიგზო ვაგონში/კონტეინერში განთავსებული ტვირთის გადაადგილება შეჩერებულია, ვიდრე აღნიშნულ ვაგონს/კონტეინერს მიენიჭება სტატუსი „ აყვანილია კონტროლზე “ ან „უარყოფილია“;

დ) „გამოცხადებულია რკინიგზაზე“ – ვაგონში/კონტეინერში განთავსებული ტვირთის გამოცხადება დასტურდება საბაჟო კონტროლის ზონაში განთავსებული რკინიგზის სადგურის მიერ;

ე) „გამოცხადებულია საგადასახადო ორგანოში“ – ვაგონში/კონტეინერში განთავსებული ტვირთის გამოცხადება დასტურდება საბაჟო საწყობის ან საგადასახადო ორგანოს მიერ;

ვ) „გამოცხადებულის უარყოფა“ – ტვირთის გამოცხადების შეცდომით დადასტურების შემთხვევაში ხორციელდება გამოცხადების გაუქმება, შესაძლებელია საქონლის გამოცხადების ხელმეორედ დადასტურება;

ზ) „მოხსნილია კონტროლიდან“ – საბაჟო კონტროლი საქონლის გადაადგილებაზე დასრულებულია;

თ) „გაუქმებულია“ – უქმდება ვაგონში/კონტეინერში განთავსებული ტვირთის შესახებ შესაბამისი ჩანაწერი.

28. გრაფა „სტატუსის თარიღი“ – ივსება სისტემის მიერ ავტომატურად და მასში მიეთითება სტატუსის მინიჭების თარიღი და დრო.

29. გრაფა „გამოცხადების ვადა“ – ივსება სისტემის მიერ გრაფის „გამოცხადების ვადის ცვლილება“ შევსების შედეგად და მიეთითება დანიშნულების საგადასახადო ორგანოში ან დანიშნულების ადგილზე გამოცხადების თარიღი.

30. გრაფა „გამოცხადების ვადის ცვლილება“ – გრაფის მეშვეობით, სისტემაში ინტეგრირებული კალენდრიდან გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს მიერ ამოირჩევა გამოცხადების თარიღი.

 31. გრაფა „მებაჟე-ოფიცერი“ – ივსება სისტემის მიერ და გრაფაში მიეთითება:

ა) სტატუსის ან/და ცვლილების ავტორი მებაჟე-ოფიცრის სახელი და გვარი;

ბ) საქონლის გამოცხადების რკინიგზის მიერ დადასტურების შემთხვევაში – შესაბამისი სტატუსის მიმნიჭებელი რკინიგზის სადგურის დასახელება და კოდი;

გ) საქონლის გამოცხადების საბაჟო საწყობის მიერ დადასტურების შემთხვევაში – საბაჟო საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის დასახელება და კოდი.

32. გრაფა „ტერმინალის კოდი/დასახელება“ – ივსება სისტემის მიერ და მიეთითება იმ საბაჟო საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის კოდი და დასახელება, რომელმაც მოახდინა საქონლის გამოცხადების დადასტურება.

33. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ მუხლის მე-2, მე-3, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-16 და მე-20 პუნქტებით გათვალისწინებული გრაფების რედაქტირება.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 27 ოქტომბრის ბრძანება 29290 - ვებგვერდი, 31.10.2016წ.

     მუხლი 8. TIR წიგნაკის რეგისტრაცია

1. TIR წიგნაკით გადაადგილებული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში გამგზავნი საგადასახადო ორგანო ან სისტემაში დაშვებული პირი უზრუნველყოფს TIR წიგნაკის შესახებ მონაცემების ელექტრონულად შეტანას მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში . წიგნაკის შესაბამის ( თეთრ და მწვანე ) ფურცლებზე და ყუაზე აღინიშნება ASYCUDA- მიერ მინიჭებული „D” ნომერი . საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი , მონაცემთა დადატურების მიზნით , აწერს ხელს , მიუთითებს შევსების თარიღს და სვამს პირადნომრიან ბეჭედს ან საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამისის ტრუქტურული ერთეულის / ქვედანაყოფის მრგვალ ბეჭედს.

2. TIR წიგნაკის მოსახევი ( მწვანე ) ფურცლის უკანა გვერდი გამოიყენება სხვადასხვა მაკონტროლებელი ორგანოების შენიშვნების, აღნიშვნებისა და დამღებისათვის, ხოლო საქონლის დაბრუნებისას საგადასახადო ორგანოს მიერ დამღის - „დაბრუნებულია საქონელი დასმისთვის.

3. TIR წიგნაკს კონტროლიდან ხსნის დანიშნულების საგადასახადო ორგანო, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. კონტროლიდან მოხსნის მიზნით, TIR წიგნაკის 27-ე გრაფაში მიეთითება „ASYCUDA“-ს მიერ მინიჭებული „R“ ნომერი; 28-ე გრაფაში დაესმება საგადასახადო ორგანოს დამღა „მოხსნილია კონტროლიდან“, ხოლო დამღაში შესაბამის ადგილზე მიეთითება კონტროლიდან მოხსნის თარიღი, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის ხელმოწერა და პირადნომრიანი ბეჭედი ან საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამისის ტრუქტურული ერთეულის/ქვედანაყოფის მრგვალი ბეჭედი. ამასთან, მოწმობის ელექტრონულ ფორმატში „I“ გრაფის განყოფილებაში „შენიშვნა“ საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომელი უთითებს ტრანზიტული ტვირთის გადამზიდავი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის/მძღოლის მიერ წარდგენილი გზათსარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესებულებაში გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათის მონაცემებს;

4. საქართველოს საწარმოს საწყობში (შენახვის სხვა ადგილზე) დროებით შენახვისა და იმპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი, ახალი (საქართველოში შემოტანამდე დაურეგისტრირებელი) სეს ესნ- 8429, 8701, 8702, 8704, 8705, 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების (რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავის შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია) და 8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელების და ნახევრადმისაბმელების ან/და 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების გადამზიდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე TIR წიგნაკს კონტროლიდან ხსნის საბაჟო გამშვები პუნქტი, რომლის გავლითაც ცარიელი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ტოვებს საქართველოს საბაჟო ტერიტორიას. კონტროლიდან მოხსნის მიზნით, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ, საბაჟო გამშვებ პუნქტს წარედგინება სასაქონლო პარტიაში შემავალ ყველა მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე გაფორმებული საბაჟო დეკლარაციების ეგზემპლიარები.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 ოქტომბრის ბრძანება № 22683 - ვებგვერდი, 02.11.2012 წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 27 ოქტომბრის ბრძანება 29290 - ვებგვერდი, 31.10.2016წ.

    მუხლი 9. პირის დაშვება „ASYCUDA”-ში, „ORACLE”-ში და სპეციალური სატვირთო საბაჟო დეკლარაციის მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემაში 

1. საქართველოს საწარმო ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც გააჩნია შემოსავლების სამსახურის შესაბამის სერვერთან მიერთების შესაძლებლობა, მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA”-ში, ან მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა „ORACLE„-ში დაშვების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს შესაბამის განცხადებას (დანართი №I–01 და დანართი №I–02).

2. არასრულად შევსებული განცხადება უბრუნდება განმცხადებელს, განცხადების რეგისტრაციიდან 5 დღის ვადაში და, იმავდროულად, განესაზღვრება ხარვეზის აღმოფხვრის ვადაც.

3. განცხადებით გათვალისწინებული ინფორმაციის სრულყოფილად წარმოდგენიდან (განცხადების რეგისტრაციიდან) ხუთი დღის ვადაში, შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მიერ მიიღება გადაწყვეტილება პირის მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA”-ში ან/და მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა „ORACLE”-ში დაშვების თაობაზე, ხოლო დაშვებისთვის აუცილებელი მონაცემები სისტემაში (სისტემებში) დაშვებულ პირს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს ეგზავნება მათ მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

4. მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA”-ში ან/და მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა „ORACLE“-ში დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველია:

ა) განცხადების რეგისტრაციიდან 12 კალენდარული თვის განმავლობაში საგადასახადო ორგანოში სისტემაში დაშვებული პირის მიერ შევსებული საბაჟო დეკლარაციის დაურეგისტრირებლობა;

ბ) სისტემაში დაშვებული პირის მიმართ საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის ან/და გაფორმების პროცედურების განხორციელებისას წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულების კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კანონმდებლობით დადგენილი წესით გასაჩივრებული იქნება ამ ჯარიმის ან საგადასახადო ვალდებულების დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილება;

გ) სისტემაში დაშვებული პირის მიერ გაფორმების პროცედურების განხორციელებისას დანაშაულის ჩადენის ფაქტის დადასტურება ან კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების არსებითი ან/და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არაერთჯერადი დარღვევა;

დ) სისტემაში საბაჟო დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირების შეცვლის შემთხვევაში ინფორმაციის მიუწოდებლობა, ცვლილების განხორცი­ელებიდან 20 კალენდარულ დღეში.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 დეკემბრის ბრძანება №29453 - ვებგვერდი, 25.12.2012წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 6 თებერვლის ბრძანება №4257 - ვებგვერდი, 18.02.2013წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 ივნისის ბრძანება №28763 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი, 27.01.2014წ.

    მუხლი 10. ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობის გრაფების შევსების წესი

1. მოწმობის გრაფები ივსება გრაფის დასახელებების შესაბამისად, ამასთან:

) გრაფა 1. „ექსპორტიორი” – აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების გამგზავნის შესახებ მონაცემები: იურიდიული პირის სრული სახელწოდება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო ნომერი; ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი ან საიდენტიფიკაციო ნომერი.

) გრაფა 2. „არმომადგენელი” – აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების გადამაადგილებელი პირის (ძღოლის) სახელი და გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი.

) გრაფა 3. „დანიშნულების ქვეყანა” – მიეთითება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება და კოდი.

) გრაფა 9. „წინმსწრები დოკუმენტი” – მიეთითება წინმსწრები მოწმობის ან TIR წიგნაკის ნომერი.

ე) მე-12 გრაფაში მისათითებელი, საბაჟო გამშვებ პუნქტში საქონლის მიტანის საბოლოო თარიღი აითვლება მოწმობის რეგისტრაციის თარიღიდან 45 კალენდარული დღით;

) გრაფა R. „ოპერაცია” – გრაფაში მიეთითება საქონლის რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის კოდი 11–74”.

2. D გრაფაში საბაჟო გამშვები პუნქტის ან საბაჟო საწყობის მიერ დაესმება დამღა მოხსნილია კონტროლიდან”. დამღაში მითითებულ ადგილზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი აწერს ხელს, უთითებს კონტროლიდან მოხსნის თარიღს და ამოწმებს პირადნომრიანი ბეჭდით .

3. სატრანსპორტო საშუალების გაყიდვის ხელშეწყობის მიზნით საბაჟო საწყობიდან ან საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილიდან დროებით გატანის ან/ და სხვა საბაჟო საწყობამდე ან დროებით შენახვის სხვა ადგილამდე გადაადგილების შემთხვევაში , მოწმობის მე -3 გრაფა არ ივსება , ამასთან :

) გრაფა 1. „ექსპორტიორი” – აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის შესახებ მონაცემები: იურიდიული პირის სრული სახელწოდება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო ნომერი; ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი ან საიდენტიფიკაციო ნომერი;

) მე-12 გრაფაში მისათითებელი, სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო საწყობში ან დროებით შენახვის სხვა ადგილზე დაბრუნების/იმპორტის ან რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების /სხვა საბაჟო საწყობამდე ან დროებით შენახვის სხვა ადგილამდე გადაადგილების ვადა განისაზღვრება არა უმეტეს 48 საათით;

) გრაფა R. „ოპერაცია ” – გრაფაში მიეთითება დამხმარე კოდი „74–74”.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 10 მაისის ბრძანება №19867 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

    მუხლი 11. საბაჟო კონტროლის სპეციალური საშუალება

1. საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების ამსახველი ელექტრონული ფორმატის სურათის ელექტრონულ მოწმობაში სავალდებულო ასახვის მიზნით, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ საგადასახადო ორგანოებში ხორციელდება ტვირთის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემების ან სხვა ელექტრონული სისტემების დანერგვა და გამოყენება.

2. ტვირთის X-RAY რენტგენული ინსპექტირების სისტემების ან სხვა ელექტრონული სისტემების მეშვეობით მიღებული სურათის ელექტრონულ მოწმობაში ასახვის წესი განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

 

 

დანართი №I–01

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს -

შემოსავლების სამსახურს

განმცხადებელი: (შემოხაზეთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელს წარმოადგენთ)

საწარმოს ხელმძღვანელი ( დირექტორი) / მისი წარმომადგენელი

მეწარმეფიზიკურიპირი / მისი წარმომადგენელი

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის დასახელება ( ფიზიკური პირის შემთხვევაში - სახელი და გვარი) ,

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის მისამართი, საიდენტიფიკაციო

 

–––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის ტელეფონი/ფაქსი

 

მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA”- ში დაშვების შესახებ

განცხადება

გთხოვთ, უზრუნველყოთ მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა ASYCUDA - ში დაშვება საგადასახადო ორგანოს შემდეგ კოდზე:

 

­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუთითეთ საგადასახადო ორგანოს კოდი, რომელზედაც გსურთ დაშვება

 

 

მიუთითეთ იმ ფიზიკური პირის ( პირების) საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელთა მიერ

უშუალოდ შეივსება სასაქონლო საბაჟო დეკლარაცია:

 

–––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ფიზიკური პირის სახელი, გვარი

 

––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია, ნომერი, პირადი ნომერი

 

––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი

 

(რამდენიმე ფიზიკური პირის შემთხვევაში განცხადებას დაურთეთ ამ პირების შესახებ

აღნიშნული მონაცემები)

სისტემაში დაშვებული პირის (პირების) სტატუსი:

1. უშუალოდ დეკლარანტი

შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სტატუსი

2. პირდაპირი წარმომადგენელი

 

3. ირიბი წარმომადგენელი

 

4. მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარა ციასთან დაკავშირებული როცედურები

მე-4 პოზიცია შემოხაზეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში , თუ თქვენ აპირებთ მხოლოდ ტრანზიტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას მონაცემთა   ავტომატიზებულ სისტემა „ASYCUDA”-ს მეშვეობით

 

დანართი: –––––––––––––––––––

 ფურცლების რაოდენობა

 

შენიშვნა: თუ საწარმოს/ორგანიზაციის ან მეწარმე ფიზიკური პირის სახელით მოქმედებთ და ხართ მასთან დასაქმებული პირი, განცხადებას აუცილებლად დაურთეთ საწარმოს/ორგანიზაციის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ან მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ხელმოწერილი, წარმომადგენლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი დაწარმოდგენილ პირთან თქვენი დასაქმების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

 განმცხადებლის ხელმოწერა და

არსებობის შემთხვევაში ბეჭედი : ------------------------------ -

 

 თარიღი:----------------------- --------

 

 

დანართი №I–02

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს -

შემოსავლების სამსახურს

განმცხადებელი: (შემოხაზეთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელს წარმოადგენთ)

საწარმოსხელმძღვანელი ( დირექტორი) / მისი წარმომადგენელი

მეწარმეფიზიკურიპირი / მისი წარმომადგენელი

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის დასახელება ( ფიზიკური პირის შემთხვევაში - სახელი და გვარი) ,

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის მისამართი, საიდენტიფიკაციო

 

–––––––––––––––––––––––––––––

განმცხადებლის ტელეფონი/ფაქსი

 

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა „ORACLE - ში დაშვების შესახებ

განცხადება

გთხოვთ, უზრუნველყოთ მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა „ORACLE - ში დაშვება საგადასახადო ორგანოს შემდეგ კოდზე:

 

­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუთითეთ საგადასახადო ორგანოს კოდი, რომელზედაც გსურთ დაშვება

 

მიუთითეთ იმ ფიზიკური პირის (პირების) საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელთა მიერ უშუალოდ შეივსება საბაჟო დეკლარაცია:

 

–––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ფიზიკური პირის სახელი, გვარი

 

––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მოქალაქის პირადობის მოწმობის სერია, ნომერი, პირადი ნომერი

 

––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი

 

 

(რამდენიმე ფიზიკური პირის შემთხვევაში განცხადებას დაურთეთ ამ პირების შესახებ აღნიშნული მონაცემები)

სისტემაში დაშვებული პირის (პირების) სტატუსი:

1. უშუალოდ დეკლარანტი

შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სტატუსი

2. პირდაპირი წარმომადგენელი

 

3. ირიბი წარმომადგენელი

 

 

 

დანართი: –––––––––––––––––––

 ფურცლების რაოდენობა

 

შენიშვნა: თუ საწარმოს/ორგანიზაციის ან მეწარმე ფიზიკური პირის სახელით მოქმედებთ და ხართ მასთან დასაქმებული პირი, განცხადებას აუცილებლად დაურთეთ საწარმოს/ორგანიზაციის ხელმძღვანელის (დირექტორის) ან მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ხელმოწერილი, წარმომადგენლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი დაწარმოდგენილ პირთან თქვენი დასაქმების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 განმცხადებლის ხელმოწერა და

არსებობის შემთხვევაში ბეჭედი : ------------------------------ -

 თარიღი:----------------------- ------

                                                                                                      

 

დანართი №I–03(ამოღებულია - 20.01.2014, №2516)

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 18 დეკემბრის ბრძანება №29453 - ვებგვერდი, 25.12.2012წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 6 თებერვლის ბრძანება №4257 - ვებგვერდი, 18.02.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი, 27.01.2014წ.

 

 

 

                                                                                                                                                         დანართი №I–04

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანება №44089 - ვებგვერდი, 03.11.2014წ.

 

 

საბაჟო დეპარტამენტის

 

-------------------------------------------------------------

(სტრუქტურული ერთეული)

 

შეტყობინება

საქონლის განკარგვის განზრახვის თაობაზე

 

____________________________________________

(დეკლარანტის დასახელება/ გვარი, სახელი)

 

_____________________________________________

(საიდენტ./პირადი/პასპ. №)

 

_____________________________________________

(მისამართი)

 

 

          თუ თქვენ მიერ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ საქონელზე

——————————————————————————————————————————

(საქონლის დასახელება)

 

ზოგადი დეკლარირებისათვის დადგენილ  ვადაში არ იქნება წარმოდგენილი

—————————————————————————————————————————— ,

(დოკუმენტის დასახელება)

 

დამატებით გეძლევათ 3 სამუშაო დღის ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა უზრუნველყოთ მითითებული დოკუმენტის წარმოდგენა ან საქონლის უკან დაბრუნება ან რეექსპორტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური განახორციელებს საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემას ან უზრუნველყოფს საქონლის განადგურებას.

 

          საქონელი ნიშანდებულია ————————————————————

                                                                                              ( იდენტ. საშუალების დასახელება და № )

 

ჩავაბარე —––––––––————————————————————————————

                              (უფლებამოსილი თანამშრომლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ხელმოწერა)

 

ჩავიბარე ———————————————————

                                           (დეკლარანტის ხელმოწერა)

 

 თარიღი  ———————————    ;

თავი II. დროებით შენახვის განაცხადის შევსება და კონტროლიდან მოხსნა

    მუხლი 12. დროებით შენახვის განაცხადის შევსება

1. დროებით შენახვის განაცხადი (შემდგომში – განაცხადი) ივსება სატრანსპორტო დოკუმენტებში ან/და ზოგადი დეკლარირებისათვის წარსადგენ დოკუმენტებში ან/და წინმსწრებ დოკუმენტში, ხოლო საბაჟო საწყობში დროებით შენახულ საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემისას – ასევე ახალი მესაკუთრის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებში არსებული მონაცემების საფუძველზე. ასეთი დოკუმენტების არარსებობის შემთხვევაში, საქონელი ექვემდებარება სრულ დათვალიერებას და განაცხადი ივსება დათვალიერების შედეგების საფუძველზე.

2. განაცხადი გაიცემა 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი განკუთვნილია საქონლის მფლობელისათვის, მეორე – საბაჟო საწყობისათვის.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 7 აგვისტოს ბრძანება №29515- ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

    მუხლი 13. დროებით შენახვის განაცხადის გრაფების შევსების წესი

1. განაცხადის შევსებისას საბაჟო საწყობ ის (დროებით შენახვის ადგილის) მფლობელის ან დეკლარანტის (საქონლის მფლობელის ან/და მესაკუთრის) მიერ ივსება შემდეგ გრაფები: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 15ა, 16, 17, 17ა, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 54.

2. გრაფა „A” – აღინიშნება საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი და დასახელება კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. განაცხადის რეგისტრაციას ნომრისა და თარიღის მინიჭებით ახორციელებს დეკლარანტი ან საბაჟო საწყობ ის მფლობელი, ან წარმომადგენელი, აგრეთვე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი, როდესაც დეკლარანტი ან მისი წარმომადგენელი თხოვნით მიმართავს განაცხადის შევსების თაობაზე.

3. გრაფა 1 „განაცხადი” – პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – „გან.”, მეორეში – ციფრული კოდი „7”.

4. გრაფა 2 „ექსპორტიორი” – საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანისას აღინიშნება საქონლის გამომგზავნის რეკვიზიტები, იურიდიული პირის და სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახელწოდება და მისამართი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი). საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის გატანისას გრაფაში აღინიშნება საქონლის გამგზავნის რეკვიზიტები ამ მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად.

 5. გრაფა 3 „ფორმები” – პირველ განყოფილებაში აღინიშნება ფურცლის რიგითი ნომერი, მეორეში – განაცხადის ფურცლების საერთო რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ფურცლების ჩათვლით (მაგალითად, თუ გვაქვს ერთი განაცხადი ორი დამატებითი ფურცლით, მაშინ ძირითადი ფურცლის მე-3 გრაფის პირველ განყოფილებაში უნდა აღინიშნოს - 1, მეორე განყოფილებაში - 3, პირველ დამატებით ფურცელში - 2 და 3, მეორეში - 3 და 3).

 6. გრაფა 5 „საქონლის რაოდენობა” – მიეთითება წარმოდგენილ განაცხადში გაცხადებული უკანასკნელი საქონლის რიგითი ნომერი.

 7. გრაფა 6 „ადგილების რაოდენობა” – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) ადგილების საერთო რაოდენობა, რაც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში. საქონლისათვის, რომელიც გადაიზიდება კონტეინერებით, ყუთებით, ქვეშით და ა.შ. მიეთითება რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი.

8. გრაფა 7 „საცნობარო ნომერი” – აღინიშნება განაცხადის შემვსების მიერ განაცხადისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

9. გრაფა 8 „იმპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის მიმღების შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:

 ა) როცა განსაზღვრულია საქონლის მიმღები და თუ იგი წარმოადგენს:

 ა.ა) იურიდიულ პირს ან სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საქონლის მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი;

 ა.ბ) ფიზიკურ პირს, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება პირადი ნომერი;

 ა.გ) არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს, გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საქონლის მიმღები არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი;

 ა.დ) არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება „0”, ხოლო ქვედა ნაწილში მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის ნომერი;

 ბ) თუ არ არის განსაზღვრული საქონლის მიმღები, გრაფის ზედა ნაწილში ,№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება „0”, ხოლო ქვედა ნაწილში „–”.

 10. გრაფა 9 „ფინანსურ დარეგულირებაზე პასუხისმგებელი პირი” – აღინიშნება დროებითი შენახვის ადგილის მფლობელის შემდეგი რეკვიზიტები, თუ იგი:

 ა) იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საქონლის მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი;

 ბ) ფიზიკური პირია, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ – პირადი ნომერი.

11. გრაფა 11 „მოვაჭრე ქვეყანა” – აღინიშნება „0”.

12. გრაფა 14 „დეკლარანტი/წარმომადგენელი” – აღინიშნება სისტემაში დაშვებული პირის (დეკლარანტი, ან საბაჟო საწყობ ის მფლობელი, ან წარმომადგენელი) სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება საიდენტიფიკაციო ნომერი (კოდი). იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ, მიეთითება „000000000”.

13. გრაფა 15 „გამომგზავნი ქვეყანა” – აღინიშნება საქართველოში საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გამომგზავნი ქვეყანა განისაზღვრება სატრანსპორტო დოკუმენტებში მოყვანილი ცნობების საფუძველზე, რომელთა თანახმად ხორციელდებოდა საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა.

14. გრაფა 15ა „გამომგზავნი ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება საქართველოში საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

15. გრაფა 16 „წარმოშობის ქვეყანა” – ჩაიწერება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ შეუძლებელია საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადგენა, გრაფაში ჩაიწერება – „უცნობია”.

16. გრაფა 17 „დანიშნულების ქვეყანა” - ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა განაცხადში ასახულ, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატან საქონელზე უკვე განსაზღვრულია სასაქონლო ოპერაცია და მიეთითება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

17. გრაფა 17ა „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება მე-17 გრაფაში მითითებული დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

18. გრაფა 18 „სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც ხდება საქონლის მიწოდება გაფორმების ორგანომდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, სარკინიგზო ვაგონის ნომერი, ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – „იხ. უკანა გვერდზე”. განაცხადის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები.

19. გრაფა 19 „კტ” – გრაფაში აღინიშნება:

ა) თუ საქონელი იგზავნება კონტეინერით – 1, ხოლო კონტეინერის ნომრები მიეთითება განაცხადის 31-ე გრაფაში ან განაცხადის ველზე „თანმხლები დოკუმენტები“;

ბ) თუ საქონელი არ იგზავნება კონტეინერით – 0.

20. გრაფა 20 „მიწოდების პირობები” – გრაფის პირველ და მეორე განყოფილებაში აღინიშნება „0”.

21. გრაფა 21 „სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც საქონელი მიწოდებულ იქნა საქართველოს საბაჟო საზღვრამდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისისა და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა ამგვარი მონაცემები). გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – „იხ. უკანა გვერდზე”. განაცხადის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები. გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

22. გრაფა 22 „ვალუტა და საქონლის საერთო ფაქტურული ღირებულება” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება - „000”, ხოლო მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება მე-5 გრაფაში მითითებული რიცხვი.

23. გრაფა 23 „ვალუტის კურსი” – აღინიშნება „1”.

24. გრაფა 24 „გარიგების სახე” – აღინიშნება „0”.

25. გრაფა 25 „ტსს კოდი” – ჩაიწერება 21-ე გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად.

26. გრაფა 26 „სატრანსპორტო საშუალება ქვეყანაში” – აღინიშნება მე-18 გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად.

27. გრაფა 28 „ფინანსური და საბანკო მონაცემები/სხვა ინფორმაცია“ – აღინიშნება „0“.

28. გრაფა 29 „ საბაჟო გამშვები პუნქტი ” – აღინიშნება საბაჟო გამშვები პუნქტის კოდი და დასახელება, საიდანაც შემოვიდა საქონელი საქართველოში, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის მიხედვით.

29. გრაფა 30 „საქონლის ადგილმდებარეობა” – იმ შემთხვევაში, როდესაც დროებით დასაწყობება ხორციელდება საბაჟო საწყობ ში ან საქონლის დროებითი შენახვის სხვა ადგილებში, გრაფაში აღინიშნება ხუთ ნიშნაკოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად.

30. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა” –

ა) ეთითება საქონლის (სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით გადაადგილებული ნავთობპროდუქტების, ან აქციზური საქონლის გარდა) კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად:

ა.ა) ორნიშნა დონეზე, ამასთან, შესაბამისი ჯგუფის ორნიშნა რიცხვის მითითების შემდგომ ეთითება ორი ციფრი „00”;

ა.ბ) ოთხნიშნა დონეზე – იმ საქონელზე, რომლის შემოტანას/გატანას ესაჭიროება ლიცენზია/ნებართვა/სერტიფიკატი;

ა.გ) ხუთზე მეტი საქონლის მითითების აუცილებლობისას, მიეთითება 5 საქონლის კოდი და შემდეგ სიტყვა „სხვადასხვა”;

ბ) ქვედა ნაწილში საჭიროების შემთხვევაში ეთითება: საქონლის დასახელება და სხვა მონაცემები, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების საშუალებას. აქვე აღინიშნება „იხილეთ თანდართული დოკუმენტები“, რომლებიც აიტვირთება განაცხადის შესაბამის ველზე – „Scan.Doc“.

31. გრაფა 32 „საქ. №” – მიეთითება 31-ე გრაფაში დეკლარირებული საქონლის რიგითი ნომერი. მაგალითად: თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, მაშინ განაცხადის ძირითად ფურცელში ჩაიწერება - 1, პირველ დამატებით ფურცელზე - 2, 3, 4; მეორე დამატებით ფურცელზე - 5, 6, 7 და ა.შ. ერთი დასახელების საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში იწერება - 1.

32. გრაფა 33 „საქონლის კოდი” – აღინიშნება „77000000001”, ხოლო საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი და სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურით გადაადგილებული ნავთობპროდუქტების , ან აქციზური საქონლის დეკლარირებისას – საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით. თერთმეტნიშნა კოდის მითითითებისას ივსება 41-ე გრაფა „დამატებითი ზომის ერთეული”, რომელშიც აღინიშნება საქონლის რაოდენობა იმ განზომილებაში, რომელიც სეს ესნ-ში შეესაბამება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდს.

33. გრაფა 34 „წარმოშობის ქვეყნის კოდი” – ჩაიწერება „0”.

34. გრაფა 35 „ბრუტო (კგ)” – აღინიშნება თანდართულ დოკუმენტებში მითითებული ბრუტო წონა. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის წონა 1კგ-ზე ნაკლებია (მაგ. ძვირფასი ლითონები), 35-ე გრაფაში ჩაიწერება 1, ხოლო საქონლის ზუსტი წონა გრამებში აღინიშნება 31-ე გრაფაში.

35. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია” – პირველ განყოფილებაში აღინიშნება „7900”, ხოლო მეორეში – „000”.

36. გრაფა 38 „ნეტო (კგ)” – ჩაიწერება თანდართულ დოკუმენტებში მითითებული ნეტო წონა, წონის დაზუსტების საჭიროების შემთხვევაში აღინიშნება – „1“.

37. გრაფა 40 „ წინმსწრები დოკუმენტი “ – გრაფაში აღინიშნება წინმსწრები განაცხადის , მოწმობის , რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის ან დეკლარაციის ნომერი და გაფორმების წელი .

38. გრაფა 42 „საქ. ღირებულება” – გრაფაში აღინიშნება „1”.

39. გრაფა 43 „ს.ღ.მ.” – აღინიშნება „1”.

40. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” – გრაფაში აღინიშნება განაცხადთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.

41. გრაფა 45 „კორექტირება” – აღინიშნება „1”.

42. გრაფა 46 „საბაჟო ღირებულება” – აღინიშნება „1”.

43. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება“ – პირველ ნაწილში აღინიშნება საბაჟო საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის საიდენტიფიკაციო კოდი, გრაფის მეორე ნაწილში მიეთითება საქონლის შენახვის ვადა დღეებში.

44. გრაფა 50 „პრინციპალი” – მე-9 გრაფაში აღნიშნული პირი (ან მისი წარმომადგენელი) ხელმოწერით და ბეჭდის დასმით (არსებობის შემთხვევაში) ადასტურებს განაცხადში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს.

 45. გრაფა 54 „ადგილი და თარიღი” – გრაფაში მიეთითება განაცხადის შევსების ადგილი და თარიღი. 54-ე გრაფაში, მე-14 გრაფაში აღნიშნული პირი ხელისმოწერით და ბეჭდის დასმით (არსებობის შემთხვევაში) ადასტურებს განაცხადში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს.

46. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ივსება გრაფა „B” – გრაფაში აღინიშნება შეფასების ნომერი და მისი მინიჭების თარიღი. აღნიშნულთან ერთად განაცხადს ავტომატურად ენიჭება შტრიხ-კოდი.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 15 მაისის ბრძანება №16554 - ვებგვერდი, 20.05.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 4 აგვისტოს ბრძანება №28959- ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

 

თავი III. დათვალიერება/სინჯებისა და ნიმუშების აღება/ექსპერტიზა

    მუხლი 14. დათვალიერების სახეები

1. დათვალიერების სახეებია:

ა) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერება;

ბ) მგზავრის პირადი ნივთების (ბარგის/ხელბარგის) დათვალიერება;

გ) მგზავრის დათვალიერება;

დ) საფოსტო გზავნილის დათვალიერება.

2. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის ან გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის ან სასაქონლო ზედნადების/ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების წარდგენით საბაჟო გამშვებ პუნქტში დეკლარირებული საქონლის დათვალიერება ხორციელდება სკანირებით ან ვიზუალური დათვალიერებით, ხოლო სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვამდე ექსპორტში, რეექსპორტში ან ტრანზიტში დეკლარირებული საქართველოდან საზღვაო გზით გასატანი საყარი საქონლისა – ვიზუალური დათვალიერებით.

3. საქონლის სახით იმ სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერება და მისი რეკვიზიტების (საიდენტიფიკაციო მარკირების, ნომრის) შემოწმება, რომელიც იმპორტში მოქცევის მიზნით შემოდის საქართველოში და რომლის რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სატრანსპორტო საშუალებების სარეგისტრაციო სამსახური, შეიძლება განხორციელდეს ამავე დაწესებულების სპეციალისტების მონაწილეობით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 აგვისტოს ბრძანება №28705 - ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №31939 - ვებგვერდი, 27.08.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 20 აპრილის ბრძანება №10425 - ვებგვერდი, 25.04.2017წ.

    მუხლი 15. დათვალიერებაზე დამსწრე პირები

1. დათვალიერებას ესწრებიან:

ა) საგადასახადო ორგანოს (საბაჟო დეპარტამენტის) უფლებამოსილი თანამშრომელი;

ბ) დეკლარანტი – თავისი სურვილით ან საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნით;

გ) საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირები ან მათი წარმომადგენლები საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნით;

დ) საბაჟო საწყობ ის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის პასუხისმგებელი პირი, როცა საქონელი ინახება აღნიშნულ საწყობში ან პუნქტში;

ე) ტექნიკური პერსონალი, რომლებიც აუცილებლობიდან გამომდინარე ახორციელებენ საქონლის დატვირთვა-გადმოტვირთვის ან დათვალიერებასთან დაკავშირებულ სხვა სამუშაოებს;

ვ) სახელმწიფო მაკონტროლებელი ან/და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები – საგადასახადო ორგანოს უფროსის გადაწყვეტილებით, შესაბამისი წერილობითი მომართვის საფუძველზე;

ზ) მოწვეული ექსპერტები, სპეციალიტები.

2. დათვალიერებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს:

ა) მოსთხოვოს დეკლარანტს საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა დათვალიერების ადგილზე და დახმარების აღმოჩენა (საქონლის ტრანსპორტირების, აწონვის, საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის, გადმოტვირთვა-დატვირთვის, გადატვირთვის, შეფუთვების გახსნისა ან ხელმეორედ შეფუთვის უზრუნველყოფა, ასევე შენობების, საცავების და სხვა ადგილების გახსნა, სადაც შესაძლებელია იმყოფებოდეს საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალებები);

ბ) მიიღოს ინფორმაცია დათვალიერებაში მონაწილე პირთაგან;

გ) ამ ბრძანებით დადგენილი წესით, საგადასახადო ორგანოს ხელმძღვანელის თანხმობით გაზარდოს დათვალიერების მოცულობა და/ან გამოიყენოს დათვალიერების უფრო დეტალური ფორმა;

დ) კანონმდებლობის შესაბამისად მოიწვიოს ექსპერტები და სპეციალისტები;

ე) აიღოს საქონლის სინჯი და/ან ნიმუში.

3. დათვალიერებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ვალდებულია:

ა) არ მიაყენოს არამართლზომიერი ზიანი საქონელსა და სატრანსპორტო საშუალებებს;

ბ) დაიცვას დეკლარანტისა და დათვალიერებაში მონაწილე სხვა პირთა უფლებები;

გ) საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების სკანირებისას:

გ.ა) სკანირების მეშვეობით მიღებული სურათი დადგენილი წესით ასახოს მოწმობის ელექტრონულ ბაზაში, ხოლო როცა მოწმობა არ ივსება – შეინახოს დოკუმენტების შენახვისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვადით.

გ.ბ) თუ სკანირების მეშვეობით მიღებული სურათი შეიცავს მონაცემებს სამართალდარღვევის ნიშნების თაობაზე, რეაგირებისთვის გადასცეს საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს;

დ) განახორციელოს დათვალიერება გონივრულ ვადაში, დასათვალიერებელი ობიექტის, საქონლის სახეობის, რაოდენობის, დათვალიერების მოცულობისა და სხვა პირობების გათვალისწინებით;

ე) სამართალდარღვევის ფაქტის გამოვლენისას, დათვალიერების შედეგები ელექტრონულად ასახოს საბაჟო დეკლარაციის ინსპექტირების აქტში და შეადგინოს სამართალდარღვევის ოქმი.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი , 25.04.2013.

    მუხლი 16. საქონლის დათვალიერება

1. საქონლის დათვალიერება შესაძლებელია საბაჟო კონტროლის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე და მისი მიზანია: საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, აკრძალული საქონლის შემოტანა/გატანის ან/და ფარულად გადაადგილების ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა, საქონლის მიმართ სატარიფო და არასატარიფო ღონისძიებების გატარება, დეკლარირებული საქონლისთვის მინიჭებული სეს ესნ-ის კოდის სისწორის განსაზღვრა.

2. საქონლის დათვალიერება ხორციელდება საბაჟო კონტროლის ზონაში:

ა) ტექნიკური საშუალების – რენტგენული ინსპექტირების სისტემის (სკანერის) გამოყენებით (შემდგომში – სკანირება) ან/და

ბ) ლუქების, შტამპებისა და იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნითა და სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სატვირთო სათავსების, საქონლის შეფუთვის გახსნით და დათვალიერებით.

3. დეკლარანტის მოთხოვნით და საგადასახადო ორგანოს თანხმობით, საქონლის დათვალიერება შესაძლებელია განხორციელდეს საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე, თუ:

ა) საქონელი გაგზავნილია ერთი მიმღების მისამართით, განკუთვნილია იმპორტის ან შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციისათვის და დანიშნულების ადგილზე მიტანის ვადის გასვლამდე დეკლარანტის მიერ შეივსო და დარეგისტრირდა სასაქონლო საბაჟო დეკლარაცია;

ბ) საქონელი განკუთვნილია ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №23635 - ვებგვერდი, 03.10.2017წ.

    მუხლი 17. საქონლის დათვალიერებაზე გადაწყვეტილების მიღება

1. საბაჟო გამშვებ პუნქტში საქონლის დათვალიერებაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, დათვალიერება შესაძლებელია განხორციელდეს სკანირებით ან სხვა საშუალების გამოყენებით. ამასთან, აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმის შემოტანისას, საქონელი თვალიერდება დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. გაფორმების ორგანოს მიერ საქონელი დათვალიერდება, თუ სისტემაში რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციისათვის განისაზღვრა „წითელი დერეფანი“. დათვალიერება ხორციელდება გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე ელექტრონულად მიღებული შეტყობინების შესაბამისად. ამასთან, ერთ სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული, ერთი დეკლარაციით წარდგენილი ერთი დასახელების (სეს ესნ-ის 11-ნიშნა კოდის შესაბამისი) საქონლის დათვალიერება შესაძლებელია განხორციელდეს სკანირებით.

3. გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით საქონლის გაფორმებისას, თუ საქონლის თანმხლები დოკუმენტები არ არსებობს, საქონლის ღირებულების განსაზღვრის მიზნით შესაძლებელია განხორციელდეს საქონლის დათვალიერება/ექსპერტიზა, რომლის შედეგებიც აისახება გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის შესაბამის გრაფებში, დეკლარაციის შევსებაზე ან საქონლის დათვალიერების/ექსპერტიზის განხორციელებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ.

4.  საჭიროების შემთხვევაში, დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილებას, საბაჟო დეკლარაციის წითელ დერეფანში გადაყვანის ფორმით, იღებს: საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი ან მისი მოადგილე, საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილების უფროსი ან მისი მოადგილე, გეზ-ის უფროსი ან მისი მოადგილე, გეზ-ის შესაბამისი სამმართველოს უფროსი, საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსი ან მისი მოადგილე ან ცვლის უფროსი, საბაჟო რისკების მართვის სამმართველოს უფროსი ან მისი მოადგილე.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი , 25.04.2013 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 ივნისის ბრძანება №28763 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 17 დეკემბრის ბრძანება №66314 - ვებგვერდი, 20.12.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება 26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

    მუხლი 18. დათვალიერების შეტყობინება

1. დათვალიერებ აზე დეკლარანტის ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირის ან მათი წარმომადგენლის დასწრების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ შესაბამის პირს ეგზავნება ელექტრონული შეტყობინება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დათვალიერება ხორციელდება სკანერის მეშვეობით, ან ხორციელდება აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერება.

2. იმ შემთხვევაში, როცა საქონელი წარდგენილია საბაჟო საწყობ ში ან შენახვის სხვა ადგილზე, ელექტრონული შეტყობინება აგრეთვე ეგზავნება ამ ადგილის მფლობელს.

3.  დათვალიერების შეტყობინებაში დათვალიერების დროდ უნდა მიეთითოს შეტყობინების გაგზავნის დღიდან მომდევნო კალენდარული დღის (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კალენდარული დღე ემთხვევა კვირა დღეს ან საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეს) არაუგვიანეს 17.00 საათი. გეზ-ში ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებაში წარდგენილი საქონლის დათვალიერების ელექტრონულ შეტყობინებაში დათვალიერების დროდ უნდა მიეთითოს შეტყობინების გადაცემის მომენტიდან არაუგვიანეს 2 საათი.

4. დეკლარანტს ან საბაჟო საწყობ ის/შენახვის სხვა ადგილის მფლობელს, დეკლარანტის თანხმობით, უფლება აქვს, დათვალიერების დაწყების დროის ამოწურვამდე არა უგვიანეს 1 საათისა, განცხადებით მიმართოს დათვალიერების უწყების გამცემ საგადასახადო ორგანოს (გარდა გეზ-ისა) და მოითხოვოს შეტყობინებით განსაზღვრული დათვალიერების დროის გადავადება, მაგრამ არაუმეტეს 5 კალენდარული დღისა. ამ შემთხვევაში, დათვალიერების დროის განსაზღვრისას, უნდა მიეთითოს შეტყობინების გაგზავნიდან არა უგვიანეს მეხუთე კალენდარული დღის 17.00 საათი.

5. საქონლის (გეზ–ში წარდგენილის გარდა) დათვალიერების გადავადების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი , 25.04.2013.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება 26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

    მუხლი 19. განმეორებითი, დამატებითი და მიზანმიმართული დათვალიერება

1. განმეორებითი დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება საქონლის საბაჟო კონტრო ლის ზონიდან გატანამდე, ამ ინსტრუქციის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ, ამავე პირის ინიციატივით ან დეკლარანტის დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

2. დეკლარანტის მოთხოვნის საფუძველზე განხორციელებულ განმეორებით დათვალიერებაში მონაწილეობის უფლება არა აქვს თავდაპირველი დათვალიერების განმახორციელებელ თანამშრომელს.

3. დამატებითი დათვალიერება ხორციელდება:

ა) დეკლარანტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, თუ იგი მიიჩნევს, რომ საქონლის ნაწილის დათვალიერების შედეგები არ შეიძლება გავრცელდეს მთელ საქონელზე;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ დათვალიერებისას აღმოჩნდება შეუსაბამობა წარდგენილ დოკუმენტებსა და საქონლის ფაქტიურ მონაცემებს შორის, აგრეთვე სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით საქონლის რაოდენობრივ მონაცემებს შორის, და ასეთი შეუსაბამობა აღემატება საქონლის ტრანსპორტირებისას ან შენახვის ნორმალური პირობების გათვალისწინებით დასაშვებ მაჩვენებლებს.

4. დამატებითი დათვალიერება გულისხმობს საქონლის სრულ ან შერჩევით (ამ ბრძანებით დადგენილ დათვალიერების მოცულობაზე მეტი ოდენობით) დათვალიერებას და ხორციელდება ამ ინსტრუქციის მე-17 მუხლის მე-4 განსაზღვრული პირის გადაწყვეტილებით.

5. მიზანმიმართული დათვალიერება ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სკანირების შედეგების ამსახველი სურათის ან სამართალდამცავი ორგანოებიდან ან სხვა წყაროებიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ადგილი აქვს ან შესაძლოა ჰქონდეს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევას ან ასეთი დარღვევის მცდელობას, და გულისხმობს საქონლის ნებისმიერი შეფუთვის (შეკვრის) გახსნას ან/და სატრანსპორტო საშუალების ნებისმიერი სათავსის (განყოფილების) შემოწმებას, მასში საქონლის სამალავების ან/და საბაჟო კონტროლისგან მალულად გადაადგილებული საქონლის აღმოჩენის მიზნით.

6. მიზანმიმართული დათვალიერება შეიძლება განხორციელდეს დათვალიერებასთან, განმეორებით დათვალიერებასთან ან დამატებით დათვალიერებასთან ერთად, ამ წესის მე-17 მუხლის მე-4 განსაზღვრული პირის გადაწყვეტილებით.

    მუხლი 20. დათვალიერების მოცულობა და ფორმა

1. თუ საბაჟო დეკლარაციაში გაცხადებულია ერთი სახეობის, კერძოდ, ერთი დასახელების (მარკა, მოდელი და ა.შ.), სეს ესნ-ს ერთი სასაქონლო ქვესუბპოზიციის შესაბამისი, იდენტურად შეფუთული, სტანდარტული უმცირესი შეფუთვის, ან შეუფუთავი (საყარი, ჩასხმით და ა.შ.) საქონელი, მისი დათვალიერება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევითობით, საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 5%-ის ოდენობით. საქონლის რაოდენობა განისაზღვრება საბაჟო დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტისგან განსხვავებულ შემთხვევაში, საქონლის დათვალიერება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევითობის საფუძველზე, თითოეული სახეობის (ამ მუხლის პირველი პუნქტის განსაზღვრებით) საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით. შეფუთვის ცალკეული სახეობის გახსნისას ამოღებული საქონლის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს საბაჟო დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული საქონლის სახეობათა რაოდენობა აჭარბებს 50-ს, დათვალიერება ხორციელდება შემთხვევითი შერჩევითობის საფუძველზე სხვადასხვა სახეობის საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 20%-ის ოდენობით.

4. საქონლის შემოტანისას (გარდა ტრანზიტისა ან იმ შემთხვევისა, როდესაც პირი საბაჟო გამშვებ პუნქტშივე აცხადებს საქონლის მიმართ რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების განზრახვას) აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმი თვალიერდება საბაჟო გამშვებ პუნქტში, შემთხვევითი შერჩევითობით. დათვალიერება ხორციელდება თამბაქოს ნაწარმის უდიდესი შეფუთვის საერთო რაოდენობის 2% ოდენობის შერჩევით. შერჩეული უდიდესი შეფუთვის საერთო რაოდენობიდან დათვალიერებას ექვემდებარება არანაკლებ 2% თამბაქოს ნაწარმის ყუთი, ხოლო თითოეული ყუთიდან – თამბაქოს ნაწარმის არანაკლებ 2% ოდენობის უმცირესი შეფუთვა. თამბაქოს ნაწარმის რაოდენობა განისაზღვრება სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის 41-ე გრაფაში (საბაჟო გამშვებ პუნქტში დათვალიერებისას – ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილ დოკუმენტში) მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.

5. ამ მუხლის პირველი–მე-3 პუნქტებით დადგენილი პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით დათვალიერებას დაქვემდებარებული საქონლის მოცულობის სწორად განსაზღვრისთვის, სავალდებულოა სატრანსპორტო საშუალებაში ფაქტიურად განთავსებული საქონლის საერთო რაოდენობის დადგენა. საერთო რაოდენობა დგინდება საბაჟო დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში (ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევაში – ზოგადი დეკლარირებისთვის წარდგენილ დოკუმენტში) ასახული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით.

6. ამ მუხლის პირველი პუნქტისაგან განსხვავებულ შემთხვევაში, როცა საქონელი არ არის დახარისხებული თითოეული სახეობის მიხედვით, დათვალიერება ხორციელდება საქონლის რაოდენობის არანაკლებ 100%-ის ოდენობით. შეფუთვის ცალკეული სახეობიდან ამოღებული საქონელი ექვემდებარება რაოდენობის განსაზღვრას, რაც ხორციელდება საბაჟო დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულის შესაბამისად, ხოლო ასეთი სახის ზომის ერთეულის არარსებობისას – ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით. ამ პუნქტის მიზნებისთვის „საქონელი არ არის დახარისხებული თითოეული სახეობის მიხედვით” აღნიშნავს იმ შემთხვევას, როცა სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული, სეს ესნ-ს ერთი სასაქონლო ქვესუბპოზიციის შესაბამისი, ერთი დასახელების (მარკა, მოდელი და ა.შ.), სტანდარტული უმცირესი შეფუთვის სახით იდენტურად შეფუთული ან შეუფუთავი საქონელი შერეულია სხვა სახეობის საქონელთან, რომლის შედეგად შეუძლებელია ცალკეული სატვირთო ადგილის ან უმსხვილესი შეფუთვის მიხედვით ცალსახად განხორციელდეს საქონლის თითოეული სახეობის იდენტიფიკაცია.

7. ამ მუხლის პირველი – მე-6 პუნქტების მოთხოვნები არ ვრცელდება საბაჟო გამშვებ პუნქტში გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის ან სასაქონლო ზედნადების/ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების წარდგენით დეკლარირებულ ან სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციით წარდგენილ საქონელზე ან სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვამდე ექსპორტში, რეექსპორტში ან ტრანზიტში დეკლარირებულ საქართველოდან საზღვაო გზით გასატან საყარ საქონელზე, რომლის დათვალიერებაც ხორციელდება სკანირებით ან ვიზუალური დათვალიერებით.

8. საჰაერო ტრანსპორტით ბარგით ან/და ხელბარგით შემოტანილი, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაცხადებული საქონლის დათვალიერებაზე გადაწყვეტილება მიიღება საბაჟო დეკლარაციის წითელ დერეფანში მოხვედრის შემთხვევაში და დათვალიერება ხორციელდება საქონლის რაოდენობის 100%-ის ოდენობით.

9. თუ საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციამდე საქონელი დათვალიერებულია შემოსავლების სამსახურის ექსპერტის მიერ, დეკლარაციის წითელ დერეფანში გადაყვანის შემთხვევაში, საქონელი დათვალიერდება მხოლოდ იმ მონაცემების დადგენის მიზნით, რომლებიც შემოსავლების სამსახურის ექსპერტის მიერ გამოკვლეული (დადგენილი) არ ყოფილა.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

      შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 16 ივლისის ბრძანება №25833 - ვებგვერდი, 17.07.2015წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 აგვისტოს ბრძანება №28705 - ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №31939 - ვებგვერდი, 27.08.2015წ.

      შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 20 აპრილის ბრძანება №10425 - ვებგვერდი, 25.04.2017წ.

 

    მუხლი 21. საქონლის წონისა და რაოდენობის დადგენა

1. საქონლის საერთო წონის დადგენა შესაძლებელია ფაქტობრივი აწონვით ან/და საშუალო წონის დადგენით – შეკვრის (ყუთის, ტომრის და სხვ.) აწონვით ან/და გადათვლით ან გაზომვით (თხევადი ან საყარი ტვირთების შემთხვევაში).

2. როცა საქონლის რაოდენობის განსაზღვრა ხორციელდება ძირითადი ზომის ერთეულის (კგ.) მიხედვით და დასათვალიერებელია იდენტური სახეობის, დასახელების, სტანდარტული უმცირესი შეფუთვის მქონე საქონელი, წონის დადგენა ხორციელდება შერჩევით. ასეთი საქონლის საერთო წონა განისაზღვრება უმცირესი შეფუთვის საქონლის წონის გადამრავლებით იდენტური შეფუთვის რაოდენობაზე.

3. აკრძალულია დადგენილი ნორმების დარღვევით არსებული ასაწონი/გასაზომი საშუალებების გამოყენება.

4. იმ შემთხვევაში, როდესაც ექსპორტში, რეექსპორტში ან ტრანზიტში მოქცეულ საზღვაო გზით გასატან საყარ საქონელზე საბაჟო დეკლარაცია წარდგენილია სატრანსპორტო საშუალებაში მის ჩატვირთვამდე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი საქონლის წონის/რაოდენობის დადგენისას ხელმძღვანელობს დეკლარირებისას წარმოდგენილი საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილი აქტით, ხოლო საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებაში საქონლის ჩატვირთვისას, დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე დეკლარანტის წერილობითი განცხადებით მიმართავის შემთხვევაში – საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ საქონლის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვისას შედგენილი აქტით.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 16 ივლისის ბრძანება №25833 - ვებგვერდი , 17.07.2015 .

      შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 აგვისტოს ბრძანება №28705 - ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 20 აპრილის ბრძანება №10425 - ვებგვერდი, 25.04.2017წ.

 

    მუხლი 22. საქონლის სინჯის ან/და ნიმუშის აღება, საქონლის გამოკვლევა/ექსპერტიზა

1. საბაჟო კონტროლის განხორციელებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი უფლებამოსილია, თავისი ინიციატივით ან დეკლარანტის მოთხოვნით აიღოს გამოკვლევისათვის საჭირო საქონლის სინჯები ან/და ნიმუშები, სათანადო აქტის გაფორმებით, რომლის ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა საქონელზე უფლებამოსილ პირს ან მის წარმომადგენელს.

2. აუცილებლობის შემთხვევაში, საქონლის სინჯისა და ნიმუშის აღება წარმოებს ექსპერტის ან სპეციალისტის მონაწილეობით.

3. საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის სინჯებისა და ნიმუშების აღება, საგადასახადო ორგანოს წერილობითი თანხმობით, შეუძლია ასევე დეკლარანტს, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილ პირს, მათ წარმომადგენლებს და სხვა სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოების თანამშრომლებს, თუ მათი აღება:

ა) არ ეწინააღმდეგება და არ ართულებს საგადასახადო კონტროლის განხორციელებას;

ბ) არ ცვლის საქონლის მახასიათებელ ნიშნებს.

4. სინჯისა და ნიმუშის აღებისას დეკლარანტის მიერ სინჯებზე და ნიმუშებზე ცალკე საბაჟო დეკლარაცია არ წარედგინება, იმ პირობით, რომ ისინი გათვალისწინებული იქნება საბაჟო დეკლარაციაში.

5. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს:

ა) დეკლარანტს ან საქონელზე სხვა უფლებამოსილ პირს და მათ წარმომადგენლებს მოსთხოვოს დასწრება საქონლის სინჯისა და ნიმუშის აღებისას და აღნიშნულთან დაკავშირებული სატვირთო და სხვა საჭირო ოპერაციების განხორციელება;

ბ) დაესწროს დეკლარანტის, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილი პირის, მათი წარმომადგენლების და სხვა სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოს თანამშრომლის მიერ სინჯებისა და ნიმუშების აღებას.

6. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს, დეკლარანტისა და მისი წარმომადგენლის დაუსწრებლად აიღოს საქონლის სინჯი ან/და ნიმუში.

7. სინჯებსა და ნიმუშებს იღებენ იმ მინიმალური ოდენობით, რაც საკმარისია მათ გამოსაკვლევად.

8. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის სინჯების ან/და ნიმუშების გამოკვლევა საჭიროებს სპეციალური ცოდნას, ინიშნება ექსპერტიზა.

9. ექსპერტიზა ტარდება შემოსავლების სამსახურის ან მოწვეული ექსპერტების (შესაბამისი ორგანიზაციების წარმომადგენლების) მიერ, რომელთაც დასკვნის გასაცემად გააჩნიათ სპეციალური ცოდნა.

10. გადაწყვეტილება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ მიიღება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ან ამ ინსტრუქციის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ, მათი ინიციატივით.

101. შემოსავლების სამსახურის ექსპერტების მიერ ექსპერტიზა აგრეთვე შეიძლება ჩატარდეს დეკლარანტის, დაინტერესებული პირის, დავის განმხილველი ორგანოს, საგამოძიებო, სასამართლო ორგანოს ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მოთხოვნით.

11. გადაწყვეტილება ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ მიიღება წერილობითი (მათ შორის, ელექტრონული) ფორმით, რომელშიც აღინიშნება ექსპერტიზის ჩატარების მიზანი, ექსპერტიზის ჩატარების ადგილი, იმ ორგანიზაციის (ექსპერტის) დასახელება, რომელშიც უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა, ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები, ექსპერტიზისათვის წარსადგენი დოკუმენტებისა და მასალების ჩამონათვალი.

12. ექსპერტის მოწვევა ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელშიც, სხვა პირობებთან ერთად, აღინიშნება ექსპერტის მიერ შეგნებულად ცრუ დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში მისი პასუხისმგებლობის შესახებ.

13. საქონლის სინჯებისა და ნიმუშების გამოკვლევის/ექსპერტიზის შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს დეკლარანტს ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალების მიმართ სხვა უფლებამოსილ პირებს ან მათ წარმომადგენლებს.

14. სხვა სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ აღებული სინჯისა და ნიმუშის გამოკვლევის შედეგების შესახებ უნდა ეცნობოს საგადასახადო ორგანოს და დეკლარანტს ან საქონლის და/ან სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ სხვა უფლებამოსილ პირს ან მათ წარმომადგენლებს.

15. გამოკვლევის/ექსპერტიზის დამთავრების შემდეგ საქონლის სინჯები ან/და ნიმუშები უბრუნდება მათ მფლობელს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სინჯები და ნიმუშები კანონმდებლობის შესაბამისად ექვემდებარება განადგურებას ან მათი ნაწილი გახარჯული იქნა გამოკვლევის პროცესში ან როდესაც სინჯებისა და ნიმუშების დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯები აღემატება მათ ღირებულებას. ამასთან, საგადასახადო ორგანო ვალდებული არ არის აანაზღაუროს სინჯის და/ან ნიმუშის აღებით გამოწვეული დანაკლისი.

   16. სასაქონლო ექსპერტიზის (საქონლის რაოდენობის , შემადგენლობის და ძირითადი მახასიათებლების დადგენის, საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის , საქონლის მიმართ საგარეო - ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად , სასაქონლო კოდის განსაზღვრის ან / და საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადგენის მიზნით) შედეგებზე შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველო გასცემს :

     ა) „ექსპერტის დასკვნას _ ფორმა №1“ (დანართი №III–04) − ამ მუხლის მე -10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

     ბ) „ექსპერტის დასკვნას _ ფორმა №2“ (დანართი №III–05) − ამ მუხლის 101 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან განმეორებითი სასაქონლო ექსპერტიზის ჩატარებისას .

    17. ამ მუხლის მე -16 პუნქტით გათვალისწინებულ ექსპერტის დასკვნა ფორმა №1“- სა და ექსპერტის დასკვნა ფორმა №2“- ხელს აწერს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველოს ექსპერტი, რომელიც ატარებს შესაბამის სასაქონლო ექსპერტიზას, ან საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელსაც დასკვნის გასაცემად გააჩნია სპეციალური ცოდნა.

18. იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის სინჯის/ნიმუშის აღება შეუძლებელია, ამ მუხლის მე-10 და 101 პუნქტებით გათვალისწინებულ პირთა მოთხოვნით გამოკვლევის/ექსპერტიზის ჩასატარებლად შესაძლებელია განხორციელდეს საქონლის დროებით (არა უმეტეს 30 კალენდარული დღის ვადით) გატანა საბაჟო კონტროლის ზონიდან, აღრიცხვის მოწმობის გამოწერით, საბაჟო კონტროლის ზონაში დაბრუნების პირობით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება №57392 - ვებგვერდი, 22.11.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 17 დეკემბრის ბრძანება №66314 - ვებგვერდი, 20.12.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი, 27.01.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016წ.

    მუხლი 23. საქონლის დათვალიერების აქტი                             

აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერების შედეგები ფორმდება „ თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერების აქტით“ (დანართი №III–01).

    მუხლი 24. მგზავრის დათვალიერება

1. თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საზღვრის გადამკვეთი მგზავრი სხეულში ან სხეულზე - მალავს საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთს, საბაჟო გამშვები პუნქტის უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით ხდება მგზავრის დათვალიერება.

2. საბაჟო კონტროლისგან მგზავრის გათავისუფლება ხორციელდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 219-ე მუხლის გათვალისწინებით.

3. თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 219-ე მუხლით გათვალისწინებული პირი ან/და მისი პირადი ბარგი/ხელბარგი შეიცავს საგნებს, რომელთა შემოტანა-გატანა აკრძალულია, ან რეგულირდება საქართველოს საკარანტინო წესებით, დათვალიერება ხორციელდება დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე ან სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანდასწრებით.

4. მგზავრის შემოწმება ხორციელდება:

ა) ფიზიკური დათვალიერებით;

ბ) მგზავრის გაგზავნით სამედიცინო დაწესებულებაში სხეულის შიდა ორგანოების დათვალიერების მიზნით (თუ არის ეჭვი, რომ მგზავრი სხეულის შიდა ორგანოებში მალავს საქონელს), რაც ხორციელდება საგადასახდო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის თანხლებით.

5. მგზავრის დათვალიერების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ, რომელიც ახორციელებს მგზავრის საბაჟო კონტროლს ან მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ, ზეპირად ან წერილობით.

6. მგზავრის დათვალიერება წარმოებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის ან მოწვეული სპეციალისტის მიერ, რომელიც დასათვალიერებელი პირის სქესისაა, ამისათვის ცალკე გამოყოფილ ადგილას, იმავე სქესის პირის (პირების) თანდასწრებით.

7. მგზავრის დათვალიერების დაწყებამდე, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ვალდებულია, პირს წარუდგინოს თანამდებობრივი მოწმობა, აცნობოს გადაწყვეტილება, გააცნოს მისი უფლება-მოვალეობანი ასეთი დათვალიერების დროს (მათ შორის, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით) და მისცეს წინადადება დამალული საქონლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ნებაყოფლობით გადაცემის თაობაზე.

8. დამალული საქონლის მგზავრის მიერ ნებაყოფლობით გადაცემის ან/და დათვალიერების შედეგად ასეთი საქონლის აღმოჩენის შესახებ დგება მგზავრის დათვალიერების ოქმი (დანართი №III–02) და სამართალდარღვევის ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

9. მგზავრის დათვალიერების ჩატარების მონაწილე ნებისმიერი პირის მიერ ოქმში შეტანილი ყველა შენიშვნა, დამატება ან შესწორება დადასტურებული უნდა იყოს მათივე ხელმოწერით. თუ არსებობენ მოწმეები, რომლებსაც შესაძლებელია გააჩნდეთ ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით დასადგენ გარემოებათა შესახებ, ოქმს შეიძლება ხელი მოაწერონ ამ პირებმაც.

10. მგზავრის დათვალიერების ოქმი დგება ორ ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი რჩება შემდგენელთან, ხოლო მეორე გადაეცემა მგზავრს. თუ დათვალიერებას ესწრებიან სახელმწიფო საზღვარზე კონტროლის განმახორციელებელი სხვა სახელმწიფო ორგანოს თანამშრომლები, ოქმში შეიტანება მათი მონაცემებიც, რაც დასტურდება მათი ხელმოწერით და გადაეცემათ ოქმის ასლი. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, ოქმის ასლი საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა მასალებთან და ნივთმტკიცებულებებთან ერთად გადაეცემა შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს.

11. მგზავრის დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი სამართალდარღვევის საგანი/საგნები, ოქმში დაწვრილებითი აღწერის შემდეგ, საჭიროებისა და შესაძლებლობის შემთხვევაში, უნდა შეიფუთოს და დაილუქოს.

    მუხლი 25. მგზავრის პირადი ნივთების (ბარგის/ხელბარგის) დათვალიერება

1. მგზავრის ბარგისა და ხელბარგის დათვალიერება წარმოებს მგზავრის ან მისი წარმომადგენლის თანდასწრებით, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2. მგზავრის დაუსწრებლად დათვალიერება შესაძლებელია განხორციელდეს:

ა) თუ ბარგისა და ხელბარგის მესაკუთრის დადგენა შეუძლებელია;

ბ) საჰაერო გზით შემოტანილი/გასატანი ბარგის მიზანმიმართული დათვალიერებისას, როდესაც სკანირების შედეგების ამსახველი სურათის ან სამართალდამცავი ორგანოებიდან ან სხვა წყაროებიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ადგილი აქვს ან შესაძლოა ჰქონდეს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევას ან ასეთი დარღვევის მცდელობას.

3. საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელმა, მგზავრის ბარგის ან/და ხელბარგის დათვალიერების დაწყებამდე, მგზავრს უნდა შესთავაზოს დამალული/აკრძალული საქონლის ნებაყოფლობით წარდგენა.

4. დათვალიერებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელს უფლება აქვს:

ა) მოსთხოვოს მგზავრს ბარგის/ხელბარგის წარდგენა და განთავსება დათვალიერებისათვის გამოყოფილ ადგილზე;

ბ) მოსთხოვოს მგზავრს დახმარების აღმოჩენა ბარგის/ხელბარგის გახსნასა, საქონლის გადმოლაგებასა და რაოდენობის განსაზღვრისას;

გ) მიიღოს ინფორმაცია მგზავრისგან ბარგის/ხელბარგის შიგთავსის შესახებ.

5. დათვალიერებისას საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ვალდებულია, არ მიაყენოს არამართლზომიერი ზიანი მგზავრის ბარგს/ხელბარგს და მასში მოთავსებულ ნივთებს.

6. მგზავრის ბარგის/ხელბარგის დათვალიერებისას სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, დათვალიერების შედეგები აისახება სამართალდარღვევის ოქმში.

7. მგზავრის ბარგის/ხელბარგის დათვალიერებისას სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში, არსებული ნივთმტკიცებულებები უნდა შეიფუთოს, დაილუქოს და დათვალიერების შედეგები გაფორმდეს „მგზავრის ბარგის/ხელბარგის დათვალიერების ოქმით“ (დანართი №III–03) ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი რჩება შემდგენელთან, ხოლო მეორე გადაეცემა მგზავრს. აღნიშნული ოქმის ასლი აღმოჩენილ ნივთმტკიცებულებებთან ერთად გადაეცემა შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს.

8. ჩამორთმეული ან მიტოვებული საქონელი, შესაბამის ოქმში ან აქტში დაწვრილებით აღწერის შემდეგ, შესაძლებლობის შემთხვევაში, უნდა შეიფუთოს და დაილუქოს.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 21 ოქტომბრის ბრძანება №39106 - ვებგვერდი, 23.10.2015წ.

 

 

დანართი №III–01

თამბაქოს ნაწარმის დათვალიერების აქტი №

 

„ ––––„ „––––––––––––––––––––„ 20     წ.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საგადასახადო ორგანოს დასახელება (კოდი)

 

დათვალიერების ადგილი –––––––––––––––––––––––––––––––––––

ექსპორტიორი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

იმპორტიორი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საქონლის მომწოდებელი ქვეყანა –––––––––––––––––––––––––––––

თანმხლები დოკუმენტები –––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სატრანსპორტო საშუალებები –––––––––––––––––––––––––––––––––

გაცხადებული თამბაქოს ნაწარმი, რაოდენობის მიხედვით ––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შერჩევით შემოწმებული თამბაქოს ნაწარმის აქციზური მარკების ნომრები

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის სახელი,

გვარი. პირადნომრიანი ბეჭედი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

დანართი №III–02

მგზავრის დათვალიერების

ოქმი N

თარიღი : „---------------------- ” 20----- წელი      ––––––––––––––––––––––––––––––  

                                                                                      ოქმისშედგენისადგილი

 

1. დათვალიერებაზე გადაწყვეტილების მიმღები პირი

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ( თანამდებობა , სახელი და გვარი )

 

2. დათვალიერების ჩამტარებელი პირი

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ( თანამდებობა , სახელიდაგვარი )

3. დათვალიერება ჩაუტარდა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ( სახელი , გვარი , მისამართი , სამგზავრო დოკუმენტის რეკვიზიტები )

 

4. ფიზიკურ პირს ეცნობა მისი დათვალიერების ჩატარების შესახებ გადაწყვეტი ­ ლება , განემარტა

მისი უფლებები და მოვალეობები და მიეცა წინადადება დამალული საქონლის , ასეთის

არსებობის შემთხვევაში, ნებაყოფლობით გადაცემის თაობაზე .

5. საუბარიმიმდინარეობდა ––––––––––––––––––– ენაზე . თარჯიმნობას ეწეოდა ––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,

 ( სახელი , გვარი და მისამართი )

 

რომელიც სრულყოფილად ფლობს ორივე ენას .

6. დათვალიერების პროცედურას ესწრებოდნენ :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ( სახელი , გვარიდამისამართი )

 

7. დათვალიერების პროცედურა მიმდინარეობდა –––– სთ –––– წთ - დან , –––– სთ ––– წთ - მდე .

8. დათვალიერების მიზნით ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები : –––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. დათვალიერების ჩატარების პირობები : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. აღმოჩენილი ნივთმტკიცებულებები :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

( საგნებისსახეობა , რაოდენობა , ინდივიდუალური დაგვარეობითი ნიშნები და სხვა

მახასიათებლები )

 

11. დათვალიერების შემდეგ აღმოჩენილი ნივთმტკიცებულებები დალუქულ იქნა ––––––––––

ლუქით და განთავსდა / გაიგზავნა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

12. წინამდებარე ოქმის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით :

დათვალიერების ჩამტარებელი პირი ––––––––––––––––––––

დათვალიერება ზედამსწრე პირი/პირები : ––––––––––––––––––––

  ––––––––––––––––––––

მოწვეულის პეციალისტი ( არსებობის შემთხვევაში ) ––––––––––––––––––––

მოწმეები ( არსებობის შემთხვევაში ) ––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

13. ჩამიტარდა დათვალიერების პროცედურა , რის შემდეგაც გავეცანი წინამდებარე ოქმს და

მივიღე ოქმის მეორე ეგზემპლარი, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით –––––––––––––––––––––––––

შენიშვნა :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––– –––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––– ––

 

 

დანართი №III–03

მგზავრის ბარგის/ხელბარგის დათვალიერების

ოქმი N

 

თარიღი : „---------------------- ” 20----- წელი ––––––––––––––––––––––– ­­­­––––––––––––––––

                                                                   ოქმის შედგენის ადგილი (საბაჟო გამშვები პუნქტი)

 

–––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------მიერ დათვალიერდა

(დათვალიერების განმახორციელებელი თანამშრომლის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– კუთვნილი ბარგი/ხელბარგი

( მგზავრის სახელი, გვარი, მოქალაქეობა, პირადი ან სამგზავრო დოკუმენტის №)

 

დათვალიერებას ესწრებოდნენ

მგზავრი––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დამსწრე/დამსწრეები –––––––––––––––––––––––––––––––

 

დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ოქმის მონაცემებს ვადასტურებთ:

დათვალიერების განმახორციელებელი თანამშრომელი ––––––––––––––––––––––––

მგზავრი –––––––––––––––––––––––

 

დამსწრე/დამსწრეები –––––––––––––––––––––––

 

აღმოჩენილი ნივთმტკიცებულებები დალუქულ იქნა N–––––––––– ლუქით და გადაეცა ––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (საგამოძიებო ორგანოს დასახელება)

 

საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომელი ------------------------------------------------------------------

 

საგამოძიებო თანამშრომლის ხელმოწერა ----------------------------------------------------------------

 

შენიშვნა––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -----------  

 

 

დანართი №III–04

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება №57392 - ვებგვერდი, 22.11.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 17 დეკემბრის ბრძანება №66314 - ვებგვერდი, 20.12.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

 

 

თარიღი: --/--/----

 

-----------------------------------------------

(სტრუქტურული ერთეული)

-------------------------------------------------------------

 

ექსპერტის დასკვნა № 001/001

----------------------------------------- შესახებ

(ფორმა №1)

 

     დამნიშნავი

 

სახელი

გვარი

 

თანამდებობა

 

წარმოდგენილი დოკუმენტების

ან / და გამოსაკვლევი საქონლის ჩამონათვალი

 

საქონლის მფლობელი

 

 

წარმოშობის ქვეყანა

 

         

შემსრულებელი

 

 

სახელი

 

გვარი

 

სამუშაო ადგილი და თანამდებობა ;

 

 

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანების ან / და შესაბამისი სერტიფიკატის ნომერი

 

ექსპერტის წინაშე დასმული კითხვები

 

 

ექსპერტიზის ჩატარების ადგილი

 

 

განმარტება ექსპერტიზის შედეგებზე

( ექსპერტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები . არსებობის შემთხვევაში მიეთითება საქონლის შეფასების დანართები ( დანართის №, გვერდების რაოდენობა ).

 

ექსპერტის ხელმოწერა :“.

 

 

დანართი №III–0 5

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება №57392 - ვებგვერდი, 22.11.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016წ.

 

 

 

 

 

თარიღი: --/--/----

 

საბაჟო დეპარტამენტის

საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველოს

ექსპერტის დასკვნა № 001/001

 

-------------------------------------- შესახებ

(ფორმა №2)

 

გაფრთხილება

ჩემთვის , როგორც ექპერტისათვის ცნობილია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ექსპერტის უფლება -მოვალეობები და გაფრთხილებული ვარ , რომ ყალბი დასკვნის მომზადებისათვის ან საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის დამეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა , რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370- მუხლით .

 

ექსპერტი

 

სახელი , გვარი

სამუშაო ადგილი და

თნამდებობა

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

ბრძანების ან / და

სერტიფიკატის ნომერი

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

განათლება , სპეციალობა , სპეციალობით მუშაობის სტაჟი , სამეცნიერო ხარისხი და სამეცნიერო წოდება ( არსებობის შემთხვევაში )

 

 

დამკვეთი

 

სახელი , გვარი / იურიდიული პირის დასახელება

 

პირადი / საიდენტიფიკაციო ნომერი

მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია , ელ . მისამართი / ტელეფონი

 

 

 

 

წარმომადგენლის სახელი , გვარი

 

 

 

 

 

 

 

 

დასმული კითხვები

( დანიშნული ექსპერტიზის სახეობა და ინფორმაცია გამოსაკვლევი საქონლის შესახებ )

 

დასკვნა

( ექსპერტის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგები . არსებობის შემთხვევაში,  მიეთითება საქონლის შეფასების დანართები ( დანართის №, გვერდების რაოდენობა ).

 

ექსპერტის ხელმოწერა :

 

წარმოდგენილი დოკუმენტების ან / და გამოსაკვლევი საქონლის ჩამონათვალი :

 

საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებანი :

( საქონლის აღწერილობა , რაოდენობა , მდებარეობა , ექსპერტიზის ჩატარების ადგილის დასახელება და მისამართი , დამსწრე პირები , ინფორმაცია ნიმუშების აღების შესახებ ( აქტის №)

 

მომზადებული დასკვნის დასაბუთება

( რა გამოკვლევა ჩაატარა და რა მეთოდები გამოიყენა ექსპერტმა , დასაბუთებული პასუხები დასმულ კითხვებზე , არსებობის შემთხვევაში მიეთითება დასკვნის დანართები ( დანართის №, გვერდების რაოდენობა ).

 

  ექსპერტის ხელმოწერა : ---------------------------.

 

 

თავი IV. საქონლის ნიშანდება, იდენტიფიკაციის საშუალებები

    მუხლი 26. ნიშანდება

1. საბაჟო ზედამხედველობის ნებისმიერ ეტაპზე, როდესაც არსებობს საქონლის ნიშანდების აუცილებლობა მისი შემდგომი იდენტიფიკაციისათვის ან/და საჭიროა საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა, ხორციელდება მათი ნიშანდება იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენებით, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ, ხოლო 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში – დეკლარანტის ან მისი წარმომადგენლის მიერ.

2. საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიცირების მიზნით, იდენტიფიკაციის საშუალებების გარდა (ან მათთან ერთად), აგრეთვე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ვიდეო და ფოტოგადაღება, მასშტაბურად გამოსახვა და საქონლის მონიშვნა ციფრული ან მწარმოებლის მიერ დატანილი სერიული ნომრების მარკირებით ან აღწერით.

3. საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანისას, სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილი ან უცხო ქვეყნის შესაბამისი ორგანოს მიერ გამოყენებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) ცვლის შემოსავლების სამსახურის იდენტიფიკაციის საშუალებებს (ნიშნებს):

ა) სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის ის საშუალებები (ნიშნები), რომლის თაობაზე საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ შეიტანება ინფორმაცია მოწმობაში ან რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობაში;

ბ) საერთაშორისო გადაზიდვის განმახორციელებელ სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები).

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით და 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) შეცვლაზე, მოხსნაზე/მოცილებაზე, განადგურებაზე, დაზიანებაზე ვრცელდება ამ ბრძანებით დადგენილი წესი.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ

    მუხლი 27. იდენტიფიკაციის საშუალებები

1. იდენტიფიკაციის საშუალებებია (ნიშნებია): შტამპი, ბეჭედი, პლომბი, ლუქი, მწებავი ლენტი, ტომრები, შესაფუთი მასალები, ზონარი და სხვა, რომლებიც გამოყენების სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად მოთხოვნებს:

ა) უნდა იყოს მყარი და გამძლე დაზიანების მიმართ;

ბ) შესაძლებელი უნდა იყოს მათი დადება მარტივად და სწრაფად;

გ) შესაძლებელი უნდა იყოს მათი შემოწმება და იდენტიფიკაცია;

დ) შეუძლებელი უნდა იყოს მათი მოხსნა ან მოცილება დაზიანების, გატეხვის (თვალნათლივი ნიშნების) გარეშე;

ე) უნდა იყოს ერთჯერადი (გარდა მრავალჯერადი გამოყენების ლუქებისა) და გააჩნდეს უნიკალური ნომერი (მრავალჯერადი გამოყენების ლუქებს შესაძლებელია არ გააჩნდეს უნიკალური ნომერი);

ვ) უნდა იყოს იმგვარად კონსტრუირებული, რომ შეუძლებელი იყოს მათი კოპირება, გაყალბება ან მეორადი გამოყენება, მათზე ქარხნული წესით უნდა იყოს აღნიშნული რეგისტრაციის უნიკალური ნომერი, სერია და ინიციალები: „საქართველოს საგადასახადო“, ქართულად და ინგლისურად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მოთხოვნები არ ვრცელდება ისეთ იდენტიფიკაციის საშუალებებზე (ნიშნებზე), რომლითაც არ ხდება უშუალოდ საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის ნიშანდება.

3. იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) ისე უნდა იქნეს დადებული, რომ გამოირიცხოს დაუზიანებლად მისი მოხსნა/მოცილება და შეუძლებელი იყოს საქონელთან მისვლა ან კვალის დატოვების გარეშე სატრანსპორტო საშუალებაში ან შენობა-ნაგებობაში უკანონო შეღწევა.

4. საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე ან/და შენობა-ნაგებობაზე შესაძლებელია იდენტიფიკაციის ერთი ან რამოდენიმე საშუალების (ნიშნის) დადება.

    მუხლი 28. სავალდებულო ნიშანდება

საგადასახადო ორგანო აუცილებლად ახორციელებს საქონლის ნიშანდებას, თუ:

ა) მისი შემდგომი იდენტიფიკაცია აუცილებელია სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებისას გათვალისწინებული მოთხოვნების შესასრულებლად;

ბ) საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საშუალებად დაგირავებულია საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება;

გ) საბაჟო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე შემოსულია საქონელი, რომელზეც არ არის წარმოდგენილი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემდგომი გადაადგილებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტები (ნებართვა, სერტიფიკატი და სხვა);

დ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანას ან განადგურებას დაექვემდებარა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე უკვე შემოტანილი საქონელი, რომლის შემოტანაც იკრძალება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე;

ე) საბაჟო ზედამხედველობის დაწყებისას ან/და პროცედურების განხორციელებისას საჭიროა საქონლის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

ვ) საქონელი და სატრანსპორტო საშუალება გაიტანება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან, გარდა 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

    მუხლი 29. შენობა-ნაგებობების ნიშანდება

1. ნიშანდებას შესაძლებელია დაექვემდებაროს ის შენობა-ნაგებობები, სადაც იმყოფება საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი, ან/და ხორციელდება საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა, აგრეთვე საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მილსადენი და ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონლის ტრანსპორტირების საშუალებები და ობიექტები.

2. სავალდებულო ნიშანდებას ექვემდებარება საბაჟო გამშვებ პუნქტში ან საბაჟო ტერმინა ლში საქონლის შესანახად განკუთვნილი შენობა-ნაგებობები.

3. დროებით შენახული და საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლისათვის განკუთვნილი საბაჟო საწყობ ების, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების შენახვის სხვა ადგილების შენობა-ნაგებობები ნიშანდებას შეიძლება დაექვემდებაროს:

ა) საქონლის დათვალიერების და სინჯის ან/და ნიმუშის აღების დროს;

ბ) სამართალდარღვევის საქმის წარმოების უზრუნველყოფის ან/და საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელებისას, აგრეთვე საგადასახადო სამართალდარვევის საქმის წარმოებისას ჩამორთმეული პირადი ნივთების ან/და საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალებებისა და დოკუმენტების განთავსების შემთხვევაში;

გ) საქონლის დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოებისას დათვალიერებული საქონლის დასათვალიერებელი საქონლისაგან განცალკევებულად შენახვისას;

დ) ოქროს სიის მონაწილის შენობა-ნაგებობაში განთავსებული საქონლის მიმართ ამ პუნქტის „ა”- გ” ქვეპუნქტებში ასახული საბაჟო ზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელებისას.

    მუხლი 30. სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდება

1. საქონლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანისას (მათ შორის საზღვაო ტრანსპორტით შემოტანილი საქონლის საზღვაო ნავსადგურიდან 10 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საბაჟო საწყობში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას) საბაჟო გამშვები პუნქტი ახორციელებს აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალების დამატებით სავალდებულო ნიშანდებას, იმ შემთხვევის გარდა, როცა სატრანსპორტო საშუალებაზე არსებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) უზრუნველყოფს საქონლის ხელშეუხებლობას, ხოლო თუ დამატებითი ნიშანდების შედეგად შესაძლებელია არსებითად გაუარესდეს იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) ხარისხი ან მდგომარეობა, საბაჟო გამშვები პუნქტი ახორციელებს აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალების ხელახალ ნიშანდებას.

2. თუ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე გამოყენებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) მოცილებულია ან/და დაზიანებულია ან/და თუ საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება დაექვემდებარა დათვალიერებას, უნდა განხორციელდეს დამატებითი ან ხელახალი ნიშანდება.

3. თუ სხვა უფლებამოსილი ორგანოს ან უცხო ქვეყნის შესაბამისი ორგანოს მიერ ნიშანდებული სატრანსპორტო საშუალებით შემოტანილი საქონლის დათვალიერება საბაჟო გამშვებ პუნქტში არ ხორციელდება, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დამატებითი ან ხელახალი ნიშანდება არ იწვევს საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის პასუხისმგებლობას საქონლის ზოგადი დეკლარირების განმახორციელებელი პირის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე შევსებულ მოწმობაში , რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობაში ან დროებითი შენახვის განაცხადში ასახული მონაცემების ფაქტობრივ მონაცემებთან შეუსაბამობის აღმოჩენისას .

4. საბაჟო კონტროლის ზონაში, მათ შორის საბაჟო საწყობ ში და საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილში განთავსებული საქონლის გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება ხელახალ ნიშანდებას, თუ სატრანსპორტო საშუალებაზე არსებული იდენტიფიკაციის საშუალებები (ნიშნები) მოცილებულია (დარღვეულია) და არ ხდება საქონლის ჩამოტვირთვა, სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში გადატვირთვა ან/და შენობა-ნაგებობაში შესანახად განთავსება.

5. თუ აღმოჩნდება, რომ სატრანსპორტო საშუალება არ არის ნიშანდებული ან დარღვეულია ნიშანდება ან იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) რეკვიზიტები განსხვავდება გადამაადგილებელი პირის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებში მითითებული რეკვიზიტებისაგან, საგადასახადო ორგანოს მიერ ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებაში მოთავსებული საქონლის დათვალიერება; ხოლო თუ ადგილზე დათვალიერება შეუძლებელია, სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება ხელახალ ნიშანდებას და მოწმობით ან რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობით გადაადგილდება უახლოეს ან საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ შერჩეულ საბაჟო ტერმინალამდე ან საბაჟო საწყობამდე ან საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილამდე.

6. თუ სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდება შეუძლებელია, ხორციელდება სატრანსპორტო საშუალებაში მოთავსებული საქონლის ნიშანდება და საქონელი წარედგინება დანიშნულების ორგანოს.

7. დასაშვებია, ნიშანდების გარეშე საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადაადგილდეს: საყარი ტვირთები, ჯართი, ცოცხალი ცხოველები, მცენარეები, სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, აგრეთვე ისეთი მსხვილგაბარიტიანი ტვირთები, რომლებიც არ ექვემდებარება დაშლა - დანაწილებას / გადანაწილებას .

8. ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებ ით გადაადგილებული საქონლისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია ხორციელდება „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას სამგზავრო დოკუმენტებში შესაბამისი აღნიშვნების განხორციელებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №985-№1187 ერთობლივი ბრძანების შესაბამისად.

9. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მილსადენით გადაადგილებული საქონლის ტრანსპორტირების საშუალებებისა და ობიექტების ნიშანდება ხორციელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 16 ივლისის ბრძანება №25833 - ვებგვერდი, 17.07.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

    მუხლი 31. ნიშანდების განხორციელების ადგილები

1. საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადმომკვეთი სატრანსპორტო საშუალება (გარდა რკინიგზით გადაადგილებული ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი უნივერსალური ან სპეციალური ვაგონისა, საჰაერო და საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებისა), რომლითაც ხორციელდება საქონლის შემოტანა, ექვემდებარება ნიშანდებას საბაჟო გამშვებ პუნქტში, ხოლო საქონლის საბაჟო გამშვები პუნქტის გარდა სხვა ადგილში საგადასახადო ორგანოს თანხმობით შემოტანისას – საგადასახადო ორგანოს მიერ შერჩეულ საბაჟო კონტროლის ზონაში.

11. ( ამოღებულია - 20.01.2014, №2516 );

2. საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადამკვეთი სატრანსპორტო საშუალება, რომლითაც ხორციელდება საქონლის გატანა, ექვემდებარება ნიშანდებას:

ა) საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ, როდესაც:

ა.ა) ექსპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარა ციის მიმართ გამოსაყენებელი საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების შერჩევა ხორციელდება საბაჟო გამშვებ პუნქტ ში;

ა.ბ) საქონელი და ავტოსატრანსპორტო საშუალება ექსპორტის/რეექსპორტის განხორციელების მიზნით პირდაპირ წარედგინება საბაჟო გამშვებ პუნქტს ;

ბ) გაფორმების საგადასახადო ორგანოს მიერ, როდესაც ექსპორტის/რეექსპორტის/გარე გადამუშავების სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის მიმართ საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების გამოყენებისას ხორციელდება საქონლის დათვალიერება. ამასთან, გაფორმების ეკონომიკურის ზონა ახორციელებს მხოლოდ მის ტერიტორიაზე წარდგენილი საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდებას;

გ) დეკლარანტის მიერ, საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენებით, როდესაც:

გ.ა) ექსპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარა ციის მიმართ გამოსაყენებელი საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების შერჩევა, დეკლარანტის სურვილისამებრ, ხორციელდება გაფორმების საგადასახადო ორგანოში, გარდა გეზ-ის ტერიტორიაზე წარდგენილი საქონლისა;

გ.ბ) საქონლის რეექსპორტი ხორციელდება სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის წარდგენით, გარდა გეზ-ის ტერიტორიაზე წარდგენილი საქონლისა;

დ) დეკლარანტის წარმომადგენლის მიერ, საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენებით, საბაჟო საწყობიდან ტრანზიტში გაცხადებული საქონლის გატანისას.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 6 თებერვლის ბრძანება №4257 - ვებგვერდი, 18.02.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი, 27.01.2014წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

    მუხლი 32. განხორციელებული ნიშანდების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა

1. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე განხორციელებული ნიშანდების შესახებ მონაცემები დააფიქსიროს რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობაში ან ელექტრონულად შევსებულ მოწმობაში, ასევე TIR- წიგნაკით გადაადგილების შემთხვევაში – TIR- წიგნაკის საქართველოს ტერიტორიაზე გამოსაყენებელ მოსახევ ფურცელსა და ყუაზე.

2. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის გატანის დროს, ასევე ტრანზიტისას საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო გამშვებ პუნქტში გამოცხადებისას, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი საქონლის თანმხლებ დოკუმენტებთან ერთად ამოწმებს სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მთლიანობას, მათი რეკვიზიტების შემოწმებას თანმხლები დოკუმენტების მიხედვით, ხოლო საგადასახადო ორგანოს თანხმობის გარეშე იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილების ან/და განადგურების შემთხვევაში, ადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ საქონლის დათვალიერების შედეგად საქონლის დანაკლისი არ გამოვლინდა, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახდენს ხელახალ ნიშანდებას და აკეთებს აღნიშვნას თავის მიერ დადებული იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ საქონლის თანმხლებ დოკუმენტებში, ასევე TIR-წიგნაკით გადაადგილების შემთხვევაში – TIR-წიგნაკის შესაბამის მოსახევ ფურცელსა და ყუაზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც საბაჟო გამშვებ პუნქტში შეუძლებელია საქონლის დათვალიერება, საქონლის გადამაადგილებელი სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება ნიშანდებას და მოწმობით ან რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობით გადაადგილდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ შერჩეულ საბაჟო ტერმინალამდე ან საბაჟო საწყობამდე ან დროებით შენახვის სხვა ადგილამდე, სადაც განხორციელდება საქონლის დათვალიერება.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

    მუხლი 33. იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილება

1. თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, საგადასახადო ორგანოს მიერ ნიშანდებულ საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებებზე ან/და შენობა-ნაგებობაზე იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილება ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:

ა) ზიანი გამოწვეულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული დაუძლეველი ძალის მოქმედებით ან მის შედეგად საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების დაზიანების, განადგურების ან დაკარგვის თავიდან აცილების აუცილებლობით;

ბ) დათვალიერების გარეშე (რისკების მართვის სისტემის გამოყენებით, შესაბამისი დერეფნის მეშვეობით) გაშვებულ საქონელსა ან/და სატრანსპორტო საშუალებებზე იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) მოხსნა/მოცილება ხორციელდება საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ;

გ) საბაჟო საწყობ ის ტერიტორიაზე შეტანილ საქონელსა ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე – საბაჟო საწყობ ის უფლებამოსილი პირის მიერ;

დ) საქონლის დროებით შენახვის სხვა ადგილზე განთავსებისას – საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ;

ე) ოქროს სიის მონაწილის კუთვნილ საქონელზე გამარტივებული პროცედურების დამთავრებისას – აღნიშნული პირის მიერ.

2. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი, დაზიანებული ან მოცილებული იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) თაობაზე შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის დათვალიერების შემდეგ ახორციელებს ხელახალ ნიშანდებას.

3. ნიშანდებული შენობა–ნაგებობის მფლობელი ვალდებულია, კაპიტალური ან მიმდინარე შეკეთების ან დემონტაჟის განხორციელებამდე, წერილობით, წინასწარ შეატყობინოს საგადასახადო ორგანოს სამუშაოთა დაწყების თარიღისა და ხანგრძლივობის შესახებ. სამუშაოს დაწყებამდე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ხსნის შენობა–ნაგებობაზე არსებულ იდენტიფიკაციის საშუალებებს (ნიშნებს), ხოლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ მასში განთავსდება ან განთავსებულია საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონელი, ახდენს ხელახალ ნიშანდებას.

    მუხლი 34. იდენტიფიკაციის საშუალებების აღრიცხვა, გაცემა, განადგურება

1. შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტი იდენტიფიკაციის საშუალებებს გასცემს გაფორმების ეკონომიკური ზონის ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილების ან საბაჟო გამშვები პუნქტის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ თანამშრომელზე, რომელიც პასუხისმგებელია იდენტიფიკაციის საშუალებების მიღებაზე, აღრიცხვაზე, განაწილებასა და ანგარიშგებაზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში იდენტიფიკაციის საშუალებები გაიცემა გასავლის ზედდებულით, იდენტიფიკაციის საშუალებების რაოდენობის, სერიებისა და ნომრების დაფიქსირებით.

3. საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილების, გაფორმების ეკონომიკური ზონის და საბაჟო გამშვები პუნქტის პასუხისმგებელი თანამშრომელი მიღებულ იდენტიფიკაციის საშუალებებს აღრიცხავს „იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების) აღრიცხვისა და გაცემის ჟურნალში“ (შემდგომში – ჟურნალი) (დანართი№IV-01), ინახავს დაცულ ადგილას და საჭირო რაოდენობას გასცემს გაფორმების განყოფილების ან გაფორმების ეკონომიკური ზონის პასუხისმგებელ თანამშრომელზე ან ცვლის უფროსზე, ხოლო ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში − პირზე ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელზე.

4. საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილების, გაფორმების ეკონომიკური ზონის პასუხისმგებელი თანამშრომლების ან ცვლის უფროსების მიერ მიღებული და გამოყენებაზე უფლებამოსილ თანამშრომლებზე გაცემული იდენტიფიკაციის საშუალებები ასევე აღირიცხება ჟურნალში (დანართი №IV–01).

5. 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ნიშანდებისათვის, პირის მოთხოვნით, იდენტიფიკაციის საშუალებების გაცემა ხორციელდება „განცხადება – მიღება-ჩაბარების აქტის“ (დანართი №IV–05) გაფორმებით, რომელიც მოწმდება პირის ხელმოწერით ან ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ელექტრონული ხელმოწერით. ამასთან, იდენტიფიკაციის საშუალებები გაიცემა პირზე ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელზე.

6. 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/მოცილება საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის ან საბაჟო საწყობის უფლებამოსილი პირის მიერ ხორციელდება აქტის (დანართი IV–02) გაფორმებით, რომელსაც ინახავს 6 წლის განმავლობაში.

7. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ მოხსნილი/მოცილებული იდენტიფიკაციის საშუალებები მოხსნისთანავე ჩაითვლება განადგურებულად, ხოლო ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქონლის მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის ან საბაჟო საწყობის უფლებამოსილი პირის მიერ მოხსნილი/მოცილებული იდენტიფიკაციის საშუალებები ინახება აღნიშნულ პირებთან, 15 კალენდარული დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც იდენტიფიკაციის საშუალებები ჩაითვლება განადგურებულად.

8. გამოყენებამდე ან დადებისას დაზიანებულ ან უვარგის იდენტიფიკაციის საშუალებებს, აგრეთვე ინფორმაციას ასეთი იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ №IV–03 დანართის ფორმით, გაფორმების ეკონომიკური ზონის, საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილების და საბაჟო გამშვები პუნქტის პასუხისმგებელი თანამშრომელი აბარებს შემოსავლების სამსახურის ფინანსურ დეპარტამენტს. ეს ინფორმაცია წარდგენილი უნდა იქნეს საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 15 იანვრამდე.

  9. შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტი ახორციელებს გამოყენებამდე ან დადებისას დაზიანებული ან უვარგისი იდენტიფიკაციის საშუალებების განადგურებას და შედეგებს ასახავს აქტში №IV–04 დანართის შესაბამისად .

      შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი , 25.04.2013 .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 10 მაისის ბრძანება №19867 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 ივნისის ბრძანება №28763 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება 26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

 

 

დანართი №IV–01

იდენტიფიკაციის საშუალებების ( ნიშნების ) აღრიცხვისა და გაცემის

ჟურნალი

ჟურნალი

მიღებულია (მონიშნეთ გახაზვით):

- ფინანსური დეპარტამენტიდან

- გაფორმების ეკონომიკური ზონის, საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილების ან საბაჟო გამშვები პუნქტის პასუხისმგებელი თანამშრომლისაგან 

გაცემულია

იდენტ. საშუალების დასახელება და დიაპაზონი   №-დან − №-მდე

იდენტ. საშუალე-ბის რაოდე-ნობა ცალობით

მიღების თარიღი

პასუხის-მგებელი თანამ-შრომლის სახელი და გვარი გარკვევით, ხელმოწერა

 

სტრუქტ-ურული ქვედა-ნაყოფის დასახე-ლება

იდენტ. საშუა-ლების დასახე-ლება და დიაპა-ზონი    №-დან −№-მდე

იდენტ. საშუა-ლების რაო-დე-ნობა ცალო-ბით

 

 

გაცემის თარიღი

გაფორმების განყოფილების,  გეზის ან საბაჟო გამშვები პუნქტის პასუხისმგებელი თანამშრომლის, ცვლის უფროსის ან გამოყენებაზე უფლებამოსილი თანამშრომლის სახელი და გვარი გარკვევით, პირის საიდენტიფიკაციო/ პირადი ნომერიხელმოწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “’

 

    შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

    შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

    შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 აპრილის ბრძანება №12187 - ვებგვერდი, 06.05.2016წ.

   შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება №26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

 

დანართი №IV–02

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

ა ქ ტ ი

არასაგადასახადო ორგანოს მიერ იდენტიფიკაციის საშუალებების (ნიშნების)

მოხსნის/მოცილების შესახებ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 გადასახადის გადამხდელის დასახელება ან/და სიდენტიფიკაციო ნომერი

 

 აქტის შედგენის თარიღი „-----„ ------------- 20 წ.

 

აქტის შედგენის ადგილი: --------------------------------------------------------------

(საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და

შენობა-ნაგებობის ადგილსამყოფელი - მისამართი)

 

აქტი შეადგინა: -----------------------------------------------------------------------------

(საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ან/და შენობა-ნაგებობის

მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი)

 

აქტი შედგენილია მასზე, რომ: --------------------------------------------------------

(აღინიშნოს იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნა/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

მოცილების, შეცვლის ან ჩაბარების კონკრეტული მიზეზი)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოწმობის, რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის, საბაჟო დეკლარაციის,

სატრანსპორტო საშუალების ნომერი №, შენობა-ნაგებობის № -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 თუ იდენტიფიკაციის საშუალებების განახლების საჭიროება არსებობს, მიეთითოს აღნიშნულის

 

თაობაზე: -------------------------------------------------------------------------------------------

განახლებული იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ გაკეთებულია აღნიშვნა: -----------------------------------------------------------------------------------------------

(მიეთითოს დოკუმენტები)

 

აქტი შევადგინე:

უფლებამოსილი პირის

სახელი, გვარი, ხელმოწერა -------------------------------------------

 

ბეჭედი (არსებობის შემთხვევაში)

 

 

დანართი №IV–03

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

 შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

 

„ ----- „ –––––– 20… წელი

ინფორმაცია

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– მიერ

(საბაჟო დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულის დასახელება)

20 ... წლის განმავლობაში გამოყენებამდე ან დადებისას დაზიანებული ან უვარგისი იდენტიფიკაციის საშუალებების შესახებ

 

იდენტიფიკაციის საშუალების დასახელება

დაზიანებული იდენტიფიკაციის საშუალების რიგითი №

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პასუხისმგებელი

თანამშრომლის ხელმოწერა -----------------------------------------------

 პ/ნომრიანი ბეჭედი ან

საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის/ქვედანაყოფის

მრგვალი ბეჭედი  

 

 

 

 

დანართი № IV –04

„ ----- „ –––––– 20… წელი

 

ა ქ ტ ი

 

-------------------------------------------------------------------------------- მიერ

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

 

იდენტიფიკაციის საშუალებების განადგურების შესახებ

 

 

1. განადგურების თარიღი და ადგილი: ---------------------------------------------------

 

2. აქტი შეადგინა -----------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის/ების სახელი, გვარი)

 

3. განადგურებულია იდენტიფიკაციის საშუალებები: ------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(მიეთითოს რომელი იდენტიფიკაციის საშუალებებია განადგურებული, რაოდენობა, ნომრები)

 

4. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის/ების სახელი , გვარი, ხელმოწერა,

პირადნომრიანი ბეჭედი (არსებობის შემთხვევაში)

 

--------------------------------------------------

 

 --------------------------------------------------

 

  --------------------------------------------------

 

 

დანართი № IV –05

 

 სსიპ – შემოსავლების სამსახურის

საბაჟო დეპარტამენტს

 ---------------------------------------------------------------------

განმცხადებლის დასახელება / ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი და გვარი

---------------------------------------------------------------------

განმცხადებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი / პირადი ნომერი

--------------------------------------------------------

წარმომადგენელის სახელი და გვარი / პირადი ნომერი

--------------------------------------------------------

ტელეფონი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 გთხოვთ, გასცეთ იდენტიფიკაციის საშუალებები -------------------------------------------სახელზე. (დასახელება/სახელი და გვარი)

  რაოდენობა: --------------------------- ცალი.

მიღება-ჩაბარების აქტი

(ივსება საგადასახადო ორგანოში და ადასტურებს

იდენტიფიკაციის საშუალებების გაცემას/მიღებას)

 იდენტიფიკაციის საშუალების ნომერი

რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 გავეცი: ------------------------------------------- ხელმოწერა: -------------------------------

(საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი

პირის სახელი და გვარი გარკვევით)

 ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ვეთანხმები

განცხადებაში მოცემულ ინფორმაციას და მივიღე

მოთხოვნილი რაოდენობის იდენტიფიკაციის

 საშუალებები: ------------------------------- ხელმოწერა: ----------------------------------

(განმცხადებლის ან მისი წარმომადგენლის (არსებობის შემთხვევაში, განმცხადებლის ან მისი სახელი და გვარი გარკვევით) წარმომადგენლის ბეჭედი)

  თარიღი: -------------------------------------

 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

 

თავი V. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსება

    მუხლი 35. იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

1. იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარანტი ავსებს სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შემდეგ გრაფებს: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15ა, 15ბ, 16, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, B.

2. გრაფა „A“ – აღინიშნება გაფორმების საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი და დასახელება კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. ამავე გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციის რეგისტრაციის C (სტატისტიკური) ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი.

3. გრაფა 1 „დეკლარაცია“ – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – იმპორტი - „იმ“, მეორეში – ციფრული კოდი „4“.

4. გრაფა 2 „ექსპორტიორი“ – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნის რეკვიზიტები: იურიდიული პირის ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან მათი სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახელწოდება და მისამართი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი. თუ საქონლის გამომგზავნი ერთზე მეტი პირია, გრაფაში მიეთითება მათგან ერთ-ერთი იმ პირის რეკვიზიტები, რომლის მიერ გამოგზავნილი საქონლის ფაქტურული ღირებულებაც ყველაზე მეტია, ხოლო შემდეგ – ექსპორტიორების საერთო რაოდენობა „... ექსპორტიორი.

5. გრაფა 3 „ფორმები“ – გრაფის პირველ განყოფილებაში აღინიშნება ფურცლის რიგითი ნომერი, მეორეში – დეკლარაციის ფურცლების საერთო რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ფურცლების ჩათვლით (მაგალითად, თუ გვაქვს ერთი დეკლარაცია ორი დამატებითი ფურცლით, მაშინ ძირითადი ფურცლის მე-3 გრაფის პირველ განყოფილებაში უნდა აღინიშნოს - 1, მეორე განყოფილებაში - 3, პირველ დამატებით ფურცელში - 2 და 3, მეორეში - 3 და 3).

6. გრაფა 5 „საქონლის რაოდენობა“ – მიეთითება დეკლარირებული უკანასკნელი საქონლის რიგითი ნომერი.

7. გრაფა 6 „ადგილების რაოდენობა“ – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის სახეობათა რაოდენობა მე-5 გრაფის მიხედვით. თუ დეკლარირდება მილსადენით ან ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონელი, გრაფაში ჩაიწერება – „1“.

 8. გრაფა 7 „საცნობარო ნომერი“ – აღინიშნება დეკლარანტის მიერ დეკლარაციისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

9. გრაფა 8 „იმპორტიორი“ – აღინიშნება საქონლის მიმღების შესახებ მონაცემები: თუ საქონლის მიმღები იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის (ტელეფაქსის) ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ – 9-ნიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი; თუ საქონლის მიმღები ფიზიკური პირია (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, გრაფის ზედა ნაწილში „№“ ნიშნის შემდეგ – პირადი ნომერი, ხოლო არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში – ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი.

 91. გრაფა 11 „მოვაჭრე ქვეყანა” – გრაფაში აღინიშნება მოვაჭრე ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

10. გრაფა 12 „დაწვრილებითი ღირებულება“ – აღინიშნება თანხა ლარებში, რომლითაც კორექტირდება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) საერთო ფაქტურული ღირებულება საბაჟო ღირებულებამდე.

11. გრაფა 13 „მომსახურების საფასური“ – ივსება მხოლოდ ამ პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში და აღინიშნება:

ა) ციფრი „0“ – მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებისას;

ბ)  ციფრი „1“ – საქონლის (სასაქონლო პარტიათა ნაკრებით გადაადგილებული საქონლის გარდა) წინასწარი დეკლარირებისას, როდესაც დეკლარაციას ავსებს დეკლარანტი ან სასაქონლო ოპერაციისათვის საჭირო დოკუმენტებს საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებას ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონას ან თავისუფალი ზონის საბაჟო გამშვებ პუნქტს წარუდგენს ელექტრონულად, ან დეკლარანტი/მისი წარმომადგენელი საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებას ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონას ან თავისუფალი ზონის საბაჟო გამშვებ პუნქტს სამუშაო დროს მიმართავს თხოვნით დეკლარაციის შევსების თაობაზე;

გ) ციფრი „2“ – საქონლის დეკლარირებისას, როდესაც დეკლარანტი/მისი წარმომადგენელი საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებას ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონას არასამუშაო დროს მიმართავს თხოვნით დეკლარაციის შევსების თაობაზე ან როდესაც „ASYCUDA“-ში დაშვებული პირი, საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებაში ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში არასამუშაო დროს ახორციელებს დეკლარირებას (გარდა წინასწარი დეკლარირებისა);

დ) ციფრი „3“ – როდესაც საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს;

ე) ციფრი „4“ − საქონლის (სასაქონლო პარტიათა ნაკრებით გადაადგილებული საქონლის გარდა) წინასწარი დეკლარირებისას, როდესაც დეკლარანტი/მისი წარმომადგენელი საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებას ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონას არასამუშაო დროს მიმართავს თხოვნით დეკლარაციის შევსების თაობაზე;

) ციფრი „5“ – როდესაც ერთი მიმღების მისამართით გაგზავნილი, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი საქონლის წარდგენა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე და დეკლარაციას ავსებს და არეგისტრირებს დეკლარანტი, ან სასაქონლო ოპერაციისათვის საჭირო დოკუმენტებს წარუდგენს საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების განყოფილებას ან გაფორმების ეკონომიკურ ზონას სამუშაო დროს.

12. გრაფა 14 „დეკლარანტი/წარმომადგენელი“ – აღინიშნება დეკლარანტის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება დეკლარანტის ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარანტი არის საქონლის მიმღები, მაშინ შესაძლებელია გრაფაში მიეთითოს „იხ. გრაფა 8“.

13. გრაფა 15 „გამომგზავნი ქვეყანა“ – აღინიშნება საქონლის საქართველოში გამომგზავნი ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გამომგზავნი ქვეყანა განისაზღვრება სატრანსპორტო დოკუმენტებში მოყვანილი ცნობების საფუძველზე, რომელთა თანახმად ხორციელდებოდა საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა, ხოლო სასაქონლო ოპერაციის შეცვლის დროს საქონლის დეკლარირებისას გამომგზავნ ქვეყნად მიიჩნევა წინმსწრები დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული ქვეყანა.

14. გრაფა 15ა „გამომგზავნი ქვეყნის კოდი“ – აღინიშნება საქონლის საქართველოში გამომგზავნი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

141. გრაფა 15ბ „გამომგზავნი ქვეყნის კოდი“ – აღინიშნება საქონლის საქართველოში გამომგზავნი ქვეყნის ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

15. გრაფა 16. „წარმოშობის ქვეყანა“ – ჩაიწერება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, რომელთაც წარმოშობის განსხვავებული ქვეყნები აქვთ, გრაფაში ჩაიწერება „სხვადასხვა”, ხოლო თუ დეკლარაციის ძირითადი ფურცლის 34ა გრაფაში მითითებულია „999”, მე-16 გრაფაში საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მოკლე დასახელების ნაცვლად აღინიშნება „999”.

16. გრაფა 17. „დანიშნულების ქვეყანა“ – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

17. გრაფა 17-ა „დანიშნულების ქვეყნის კოდი“ – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

171. გრაფა 17ბ „დანიშნულების ქვეყნის კოდი“ – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

18. გრაფა 18 „სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც ხდება საქონლის მიწოდება გაფორმების საგადასახადო ორგანომდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, სარკინიგზო ვაგონის ნომერი, ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – „იხ. უკანა გვერდზე“. დეკლარაციის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები.

19. გრაფა 19 „კტ“ – აღინიშნება: თუ საქონელი იგზავნება კონტეინერით – 1, ხოლო კონტეინერის ნომრები მიეთითება დეკლარაცის 31-ე გრაფაში; თუ საქონელი არ იგზავნება კონტეინერით – 0.

20. გრაფა 20 „მიწოდების პირობები“ – გრაფის პირველ განყოფილებაში აღინიშნება მიწოდების პირობების ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, მეორე განყოფილებაში მიეთითება გეოგრაფიული პუნქტი (იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდების ადგილი რამდენიმე გეოგრაფიული პუნქტია, მიეთითება პირველი მიწოდების პუნქტი). საქონლის წინასწარი დეკლარირებისას, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ 2 “ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათით სარგებლობის მიზნით, გრაფის მეორე განყოფილებაში ასევე მიეთითება დანიშნულების პუნქტის გეოგრაფიული დასახელება.

იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირდება სასაქონლო პარტია, რომელსაც მიწოდების რამდენიმე (სხვადასხვა) პირობა აქვს, მე-20 გრაფაში აღინიშნება „სხვადასხვა“, ხოლო დეკლარაციის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს მიეთითება მიწოდების პირობების ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-7 ნაწილის შესაბამისად.

21. გრაფა 21 „სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და მონაცემები, რომლითაც საქონელი მიწოდებულ იქნა საქართველოს საბაჟო საზღვრამდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისისა და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა ამგვარი მონაცემები). გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდებამითითება– „იხ. უკანა გვერდზე“. დეკლარაციის ორივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები (მაგალითად: 23 რკინიგზ. ვაგ. - იხ. უკანა გვერდზე). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

22. გრაფა 22 „ვალუტა და საქონლის საერთო ფაქტურული ღირებულება“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება ხელშეკრულებაში (კონტრაქტში), ან საქონლის საერთო ღირებულების დამადასტურებელ სხვა წარმოდგენილ დოკუმენტში მითითებული ვალუტის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ხოლო მარჯვენა განყოფილებაში ციფრებით აღინიშნება ამავე დოკუმენტებში მითითებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) საერთო ღირებულება შესაბამის ვალუტაში.

23. გრაფა 23 „ვალუტის კურსი“ – აღინიშნება 22-ე გრაფის მარცხენა განყოფილებაში მითითებული უცხოური ვალუტის კურსი ეროვნული ვალუტის მიმართ, რომელიც დადგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის.

24. გრაფა 24 „გარიგების სახე“ – აღინიშნება გარიგების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-8 ნაწილის შესაბამისად.

25. გრაფა 25 „ტსს კოდი„ – ჩაიწერება 21-ე გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად ან მიეთითება „0”.

26. გრაფა 26 „სატრანსპორტო საშუალება ქვეყანაში“ – აღინიშნება მე-18 გრაფაში მითითებული სატარანსპორტო საშუალების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად ან მიეთითება „0”.

27. გრაფა 28 „ფინანსური და საბანკო მონაცემები/სხვა ინფორმაცია“ – აღინიშნება:

ა) „GM-0“ იმ შემთხვევაში, თუ ფიტოსანიტარიულ ან/და ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელებისას საქონლის თანხმლები დოკუმენტით სურსათში/ცხოველთა საკვებში დასტურდება 0,9%-ზე მეტი გმო-ს შემცველობა და საქონელი ეტიკეტირებულია დადგენილი წესის შესაბამისად, რაც უფლებამოსილი პირის მიერ ასახულია საერთო ფიტოსანიტარიული ან/და ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტის შენიშვნაში სიმბოლო „GM-0“-ს აღნიშვნით;

ბ) „GM-1“ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი ეტიკეტირებულია, ახლავს თანხმლები დოკუმენტი გმო-ს არსებობის შესახებ და ეტიკეტირებასთან შესაბამისობა არ არის შემოწმებული;

გ) მე-9 გრაფაში მითითებული პირის საბანკო რეკვიზიტები:

გ.ა) ფინანსური და საბანკო მონაცემები, კოდი – მიეთითება ბანკის (ფილიალის კოდი), სადაც მე-9 გრაფაში მითითებულ პირს გახსნილი აქვს ანგარიში;

გ.ბ) ბანკი (ფილიალი) - მიეთითება ბანკის (ფილიალის) დასახელება, სადაც მე-9 გრაფაში მითითებულ პირს გახსნილი აქვს ანგარიში.

28. გრაფა 29 „ საბაჟო გამშვები პუნქტი“ – აღინიშნება საბაჟო გამშვები პუნქტის დასახელება, საიდანაც შემოვიდა საქონელი საქართველოში, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ან მიეთითება „55555”.

29.  გრაფა 30 „საქონლის ადგილმდებარეობა” – საბაჟო საწყობში ან შენახვის სხვა ადგილზე დროებით შენახული საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში აღინიშნება საქონლის შენახვის ადგილის ხუთნიშნა კოდი კლასიფიკატორის მე-12 ნაწილის შესაბამისად. საქონლის წინასწარი დეკლარირებისას გრაფაში აღინიშნება „SGP99“. თუ ერთი მიმღების მისამართით გაგზავნილი, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი საქონლის წარდგენა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე, გრაფაში აღინიშნება „AGR99“. ერთი მიმღების მისამართით გაგზავნილი, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი წინასწარ დეკლარირებული საქონლისათვის „ყვითელი დერეფნის“ განსაზღვრის შემთხვევაში, როდესაც საქონლის განთავსება ხორციელდება საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე, დეკლარაციისათვის შეფასების ნომრის მინიჭებამდე გრაფაში მიეთითება „AGR99“.

30. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა“ – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის ზოგადი აღწერილობა სეს ესნ-ის 11-ნიშნა სასაქონლო პოზიციის დონეზე ან საქონლის დასახელება, ხოლო რაოდენობაში –  1.“; 

31. გრაფა 32 „საქ. №“ – მიეთითება 31-ე გრაფაში დეკლარირებული საქონლის რიგითი ნომერი. მაგალითად: თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, მაშინ დეკლარაციის ძირითად ფურცელში ჩაიწერება – 1, პირველ დამატებით ფურცელზე – 2, 3, 4; მეორე დამატებით ფურცელზე – 5, 6, 7 და ა.შ. ერთი დასახელების საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში იწერება – 1.

32. გრაფა 33 „საქონლის კოდი“ – აღინიშნება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით.

33. გრაფა 34ა „წ.ქ. კოდი” – აღინიშნება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ შეუძლებელია საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადგენა, გრაფაში მიეთითება – „999”.

331. გრაფა 34ბ „წ.ქ. კოდი” – აღინიშნება საქონლის წარმოშობის ქვეყნის ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ შეუძლებელია საქონლის წარმოშობის ქვეყნის დადგენა, გრაფა არ ივსება.

34. გრაფა 35 „ბრუტო (კგ)“ – მთელი რიცხვის სახით აღინიშნება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ბრუტო წონა კილოგრამებში.

35. გრაფა 36 „პრეფ.” – იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) საქონელი წარმოშობილია ქვეყანაში, რომელთანაც დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულება ითვალისწინებს იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლებას, გრაფაში აღინიშნება ამ ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად;

ბ) საქონელი წარმოშობილია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში, გრაფაში აღინიშნება კოდი – „150“ კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად;

გ) საქონელი წარმოშობილია სხვა ქვეყანაში (ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა), გრაფაში აღინიშნება კოდი – „900“.

36. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება „40“, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას ან საქონლის დროებით შენახვას განაცხადით და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად ან განაცხადით საქონლის დროებით შენახვის კოდი – „79“. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია ან განაცხადი არ არსებობს, მაშინ ჩაიწერება „00“. ექსპორტში უკან დაბრუნების პირობით მოქცეული საქონლის იმპორტის შემთხვევაში მეორე ორი ციფრის ადგილზე ჩაიწერება „12“. დაბრუნებული საქონლის იმპორტის შემთხვევაში მეორე ორი ციფრის ადგილზე ჩაიწერება „10“. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

37. გრაფა 38 „ნეტო (კგ)“ – მთელი რიცხვის სახით ჩაიწერება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში. საჭიროების შემთხვევაში, საქონლის ზუსტი წონა (კგ) შესაძლებელია გამოისახოს ათწილადებში, მძიმის შემდეგ ორ ციფრამდე სიზუსტით.

38. გრაფა 39 „კვოტა“ – ივსება კვოტირებულ საქონელზე. ამ გრაფაში აღინიშნება კვოტის ნაშთი მიღებული ნებართვით გათვალისწინებული რაოდენობიდან გამომდინარე (მაგალითად: ნებართვის თანახმად გამოყოფილი კვოტა შეადგენს 1000000 ცალს). საქონლის პირველ პარტიად დეკლარირებულია 400000 ცალი, დეკლარაციის 31-ე გრაფაში ჩაიწერება 400000 ცალი; 39-ე გრაფაში - 1000000. საქონლის შემდგომი პარტიის დეკლარირებისას, რომელიც წარმოებს ამავე ნებართვით გამოყოფილი კვოტის ფარგლებში, 39-ე გრაფაში ჩაიწერება 600000.

39. გრაფა 40 „წინმსწრები დოკუმენტი” – ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც იმპორტში გაცხადებამდე საქონლის მიმართ გამოყენებული იყო სხვა სასაქონლო ოპერაცია. გრაფაში აღინიშნება წინმსწრები საბაჟო დეკლარაციის ნომერი და გაფორმების წელი.

40. გრაფა 41. „დამ. ზომ. ერთეული” – აღინიშნება საქონლის რაოდენობა:

ა) იმ განზომილებაში, რომელიც სეს ესნ-ში შეესაბამება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდს (მაგალითად: საქონლის დასახელებაა – „წნეხამკრეფები”, საქონლის კოდია – 8433 40 100 00, მისი ზომის დამატებითი ერთეულია სეს ესნ-ის მიხედვით – „ცალი“ და რაოდენობაა – 10, გრაფაში ჩაიწერება – 10). თუ საქონელს შეესაბამება ზომის მხოლოდ ძირითადი ერთეული (კგ), მაშინ გრაფა არ ივსება;

ბ) იმ შემთხვევაში, როცა საქონლის იმპორტისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულია იმპორტის გადასახადის ან/და აქციზის განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება საქონლის კონკრეტულ ზომის ერთეულზე, გრაფაში აღინიშნება საქონლის რაოდენობა ამ ერთეულში (მაგალითად: საქონლის დასახელება – „პიროლიზის თხევადი პროდუქტი”, სასაქონლო სუბპოზიცია – 3911 90, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლის შესაბამისად იბეგრება აქციზით: 1 ტონა 400 ლარი; რაოდენობა 45 000 კგ, 45 ტონა, ჩაიწერება – 45.)

41. გრაფა 42 „საქ. ღირებულ.“ – აღინიშნება დეკლარაციის 31-ე გრაფაში მოცემული საქონლის ღირებულება ხელშეკრულების (კონტრაქტის), ან საქონლის საერთო ღირებულების დამადასტურებელი სხვა წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით 22-ე გრაფაში მითითებული ვალუტის შესაბამისად. თუ ღირებულება გამოსახულია ათწილადებში, მაშინ იგი უნდა დამრგვალდეს მძიმის შემდეგ პირველ ორ ციფრამდე სიზუსტით.

42. გრაფა 43 „ს.ღ.მ.“ – ჩაიწერება საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდის ნომერი.

43. გრაფა 44 „დამატ. ინფორმაცია“ – აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.

44. გრაფა 45 „კორექტირება“ – აღინიშნება საქონლის ღირებულების კორექტირების კოეფიციენტი.

45. გრაფა 46 „ საბაჟო ღირებულება“ – აღინიშნება 31-ე გრაფაში მითითებული საქონლის საბაჟო ღირებულება ლარებში. გადაანგარიშება ხდება დეკლარაციის რეგისტრაციის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი სავალუტო კურსით.

46. გრაფა 47 „გადასახადების გამოთვლა“ – გადასახდელების გამოანგარიშება წარმოებს გადასახდელების სახეობების მიხედვით დეკლარაციის ძირითად და დამატებით ფურცლებზე გაცხადებულ საქონელზე ცალ-ცალკე:

ა) გრაფის პირველ სვეტში – „სახე“ – ჩაიწერება გადასახდელის კოდი კლასიფიკატორის მე-4 ნაწილის შესაბამისად;

ბ) გრაფის მეორე სვეტში - „დასაბეგრი ბაზა“ – ჩაიწერება გადასახდელის გამოანგარიშების საფუძველი, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

გ) გრაფის მესამე სვეტში - „განაკვეთი“ – აღინიშნება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახდელის განაკვეთი.

დ) გრაფის მეოთხე სვეტში - „თანხა“ – აღინიშნება გამოანგარიშებული გადასახდელების თანხა.

ე) გრაფის ქვედა ნაწილში „ჯამი“-ის გასწვრივ აღინიშნება მეოთხე სვეტში - „თანხა“-ში მითითებული გადასახდელების თანხების ჯამი.

47. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება“ – ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც იმპორტში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა საწყობის სასაქონლო ოპერაცია ან დროებით ინახებოდა საბაჟო საწყობში/დროებით შენახვის სხვა ადგილზე. გრაფაში აღინიშნება საბაჟო საწყობის/დროებით შენახვის სხვა ადგილის საიდენტიფიკაციო კოდი.

48. გრაფა 54 „ადგილი და თარიღი“ – მიეთითება დეკლარაციის შევსების ადგილი და თარიღი.

49. გრაფა B „დაწვრ. გაანგარიშება“ – სტრიქონში „გადახდილია სულ“ – აღინიშნება დეკლარირებულ საქონლის პარტიაზე გადასახდელების ჯამი.

50. გრაფები: B (გარდა სტრიქონისა – „გადახდილია სულ“) და C ივსება მხოლოდ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ.

51. გრაფა „B” – აღინიშნება შეფასების A ნომერი და გადახდის ქვითრის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ნომერი და მათი მინიჭების თარიღები. შეფასების ნომერთან ერთად დეკლარაციას ავტომატურად ენიჭება შტრიხ-კოდი.

52. გრაფა „C“ „გაფორმების ორგანო” – იმ შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკური ან სხვა მიზეზის გამოდეკლარაციისათვის შტრიხ-კოდის მინიჭება ავტომატურად ვერ ხორციელდება, „C“ გრაფაში საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი სვამს დამღას – „გაშვება ნებადართულია”, დამღაში მითითებულ ადგილზე აწერს ხელს და უთითებს გაფორმების თარიღს.

53. საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანამდე სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის შემთხვევაში, გაფორმების საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი დეკლარაციის მე-40 გრაფაში მიუთითებს მოწმობის ან რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის ან TIR წიგნაკის ნომერს, რომლითაც საქონელი მიეწოდება გაფორმების საგადასახადო ორგანოს, ხოლო დეკლარაციის 44-ე გრაფაში მიუთითებს მოწმობის ან რკინიგზის ელექტრონული აღრიცხვის მოწმობის ან TIR წიგნაკის კოდს კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 31 იანვრის ბრძანება №3701 - ვებგვერდი, 08.02.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 25 აპრილის ბრძანება №17494 - ვებგვერდი, 25.04.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2013 წლის 10 მაისის ბრძანება №19867 - ვებგვერდი, 10.05.2013წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 20 იანვრის ბრძანება №2516 - ვებგვერდი, 27.01.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 19 მარტის ბრძანება №16174 - ვებგვერდი, 24.03.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 15 სექტემბრის ბრძანება №40053 - ვებგვერდი, 19.09.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 15 მაისის ბრძანება №16554 - ვებგვერდი, 20.05.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 22 ივლისის ბრძანება №26645 - ვებგვერდი, 24.07.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 4 აგვისტოს ბრძანება №28959- ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №33218 - ვებგვერდი, 07.09.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანება №44089 - ვებგვერდი, 03.11.2014წ.

 შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 18 მაისის ბრძანება №13442 - ვებგვერდი, 19.05.2016წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №23635 - ვებგვერდი, 03.10.2017წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 4 ოქტომბრის ბრძანება 26822 - ვებგვერდი, 05.10.2017წ.

 

    მუხლი 36. ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

 

 1. ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფები 3, 5, 6, 7, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 54, A, B, C ივსება იმპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი ექსპორტში ექცევა უკან დაბრუნების პირობით, 31-ე გრაფაში ჩაიწერება სიტყვები: „დაბრუნების პირობით”.

2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – ექსპორტი - „ექ“, მეორეში – ციფრული კოდი „1”.

3. გრაფა 2 „ექსპორტიორი” – გრაფაში აღინიშნება საქონლის გამგზავნის შესახებ მონაცემები. თუ საქონლის გამგზავნი იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონის ან ფაქსის (ტელეფაქსის) ნომერი, ხოლო გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ – მისი 9-ნიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. თუ საქონლის გამგზავნი ფიზიკური პირია (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი, გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ – მოქალაქის პირადობის მოწმობაში აღნიშნული პირადი ნომერი, ხოლო არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში – ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი.

4. გრაფა 8 „იმპორტიორი” – გრაფაში აღინიშნება საქონლის მიმღების რეკვიზიტები - იურიდიული პირის ან მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის (ფიზიკური პირის შემთხვევაში - სახელი და გვარი) სახელწოდება და მისამართი.

5. გრაფა 14 „დეკლარანტი/წარმომადგენელი” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარანტის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „№“ ნიშნის შემდეგ აღინიშნება დეკლარანტის 9-ნიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარანტი არის საქონლის მფლობელი, მაშინ შესაძლებელია გრაფაში მიეთითოს „იხ. გრაფა 2”.

6. გრაფა 17 „დანიშნულების ქვეყანა” – გრაფაში მიეთითება იმ ქვეყნის მოკლე დასახელება, კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, რომელიც დეკლარაციის რეგისტრაცის დღისათვის ცნობილი იქნება, როგორც საქონლის დანიშნულების ქვეყანა, რომელშიც მოიხმარება, გამოიყენება და/ან გადამუშავდება საქონელი.

7. გრაფა 17ა „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – გრაფაში აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

71. გრაფა 17ბ „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – გრაფაში აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

8. გრაფა 18 „სატრანსპორტო საშუალება გაგზავნის ადგილზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და შემდეგ აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლებზეც საქონელი დაიტვირთება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე (საბაჟო გამშვებ პუნქტში) მისატანად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება - „იხ. უკანა გვერდზე“; დეკლარაციის სამივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები; (მაგალითად: 01 ა/მ RS-000-GE. 23 რკინიგზ. ვაგ. - იხ. უკანა გვერდზე.) გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ საქონელი გადაიზიდება სხვადასხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, მაშინ ქვეყნის კოდის მაგივრად ჩაიწერება - „000“.

9. გრაფა 21 „სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე“ – გრაფის მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება იმ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა და შემდეგ აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლითაც საქონელი ფაქტობრივად გადაკვეთს საბაჟო საზღვარს (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, საგზაო ტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. თუ საქონელი გადაიზიდება სხვადასხვა ქვეყნებში რეგისტრირებული რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, მაშინ ჩაიწერება – „000“. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება – „იხ. უკანა გვერდზე“. დეკლარაციის სამივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოდან საზღვაო გზით გასატან საყარ საქონელზე დეკლარაცია ივსება სატრანსპორტო საშუალებაში მის ჩატვირთვამდე გრაფაში მიეთითება „255“.

10. გრაფა 29 „საბაჟო გამშვები პუნქტი” – გრაფაში აღინიშნება საბაჟო გამშვები პუნქტის კოდი და დასახელება, საიდანაც უნდა გავიდეს საქონელი საქართველოდან, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი, 29-ე გრაფაში აღნიშნულის ნაცვლად, წარედგინა სხვა საბაჟო გამშვებ პუნქტს, პუნქტის უფლებამოსილი თანამშრომელი 29-ე გრაფაში დაფიქსირებულ მონაცემებს ცვლის იმ საბაჟო გამშვები პუნქტის კოდით და დასახელებით, რომლის გავლითაც საქონელი ტოვებს საქართველოს საბაჟო ტერიტორიას.

101. გრაფა 30 „საქონლის ადგილმდებარეობა” – თუ ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი საქონლის წარდგენა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე, გრაფაში აღინიშნება „AGR99“.

11. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება „10“, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას ან საქონლის დროებით შენახვას განაცხადით და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად ან განაცხადით საქონლის დროებით შენახვის კოდი – „79“. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია ან განაცხადი არ არსებობს, მაშინ ჩაიწერება „00“. გადამუშავების შედეგად მიღებული გადამუშავებული საქონლის ექსპორტის შემთხვევაში პირველი ორი ციფრის ადგილზე ჩაიწერება „10“, ხოლო მეორე ორი ციფრის ადგილზე – „51“. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი ექსპორტში ექცევა უკან დაბრუნების პირობით, პირველი ორი ციფრის ადგილზე ჩაიწერება „12“. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

12. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. გრაფაში აღინიშნება საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე დადებული იდენტიფიკაციის საშუალების (ნიშნის) კოდი (420 ან 421) კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, ხოლო დეკლარაციის უკანა გვერდზე მიეთითება იდენტიფიკაციის საშუალების ნომერი. რამდენიმე იდენტიფიკაციის საშუალების შემთხვევაში მიეთითება თითოეულის ნომერი სრულად, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით, ხოლო თუ ისინი თანმიმდევრობითაა აღებული, პირველი ნომერი ჩაიწერება სრულად, მომდევნო იდენტიფიკაციის საშუალებებზე კი მხოლოდ ნომრ(ებ)ის ბოლო ორი ციფრი, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოიყოფა წილადის ხაზებით. ამასთან, იდენტიფიკაციის საშუალებ(ებ)ის ნომერი/ნომრები მიეთითება მხოლოდ ციფრებით;

13. ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული საქონლის შემთხვევაში (შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გადამუშავების შედეგად მიღებული ან წარმოებული პროდუქტის გარდა): 

ა) გრაფა „A “-ში დეკლარაციის რეგისტრაციის C (სტატისტიკური) ნომრის მინიჭება ნიშნავს დეკლარირების დასრულებას და საქონლის გაშვებას;

ბ) გრაფა „C“ „გამშვები საგადასახადო ორგანო“ – არ შეივსება;

გ) გრაფა „B” – გრაფა ივსება გაფორმების ორგანოს ან დანიშნულების საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ დეკლარაციისათვის შეფასების „ A “ ნომრის მინიჭებით, რაც ნიშნავს დეკლარაციის მიმართ გამოყენებული საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების დასრულებას. შეფასების ნომერთან ერთად დეკლარაციას ავტომატურად ენიჭება შტრიხ-კოდი.

14. ექსპორტის დასრულება დასტურდება დანიშნულების საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ „ASYCUDA“-ს მეშვეობით ელექტრონულად და დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.

15. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოდან საზღვაო გზით გასატან საყარ საქონელზე დეკლარაცია შევსებულია სატრანსპორტო საშუალებაში მის ჩატვირთვამდე, ექსპორტის დასრულებამდე, დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე დეკლარანტის წერილობითი განცხადებით მიმართავის შემდეგ, გაფორმების ორგანო დეკლარაციის:

ა) 21-ე და 25-ე გრაფებში უთითებს შესაბამის მონაცემებს, ხოლო 44-ე გრაფაში – შესაბამის კოდს (მათ შორის, სატრანსპორტო დოკუმენტის კოდს) კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად; ან/და

ბ) თუ დეკლარაციაში საქონლის წონის შესახებ დაფიქსირებული მონაცემები არ ემთხვევა საქონლის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვისას საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილ აქტში მითითებულ მონაცემებს – 31-ე გრაფაში მითითებულ რაოდენობას ან/და 35-ე გრაფაში ან/და 38-ე გრაფაში მითითებულ წონას ცვლის საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის აქტში მითითებული მონაცემების გათვალისწინებით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

      შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 12 თებერვლის ბრძანება №3756 - ვებგვერდი, 19.02.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 22 ივლისის ბრძანება №26645 - ვებგვერდი, 24.07.2015წ.

      შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 აგვისტოს ბრძანება №28705 - ვებგვერდი, 17.08.2015წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 27 ოქტომბრის ბრძანება 29290 - ვებგვერდი, 31.10.2016წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 37. რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

 

 1. რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 54, A და C ივსება საქონლის ექსპორტში დეკლარირებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.

2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” - გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – რეექსპორტი - „რექ”, მეორეში – ციფრული კოდი „1”.

3. გრაფა 13 „მომსახურების საფასური“ – აღინიშნება ციფრი „0“ – მხოლოდ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებისას.

4. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველ ორ ციფრში ჩაიწერება - „11“, მეორე ორი ციფრი აღნიშნავს წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი – „002“ კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

5. გრაფა „ B ” – გრაფა ივსება გაფორმების ორგანოს მიერ დეკლარაციისათვის შეფასების „ A “ ნომრის მინიჭებით, რაც ნიშნავს დეკლარაციის მიმართ გამოსაყენებელი საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების შერჩევას. შეფასების ნომერთან ერთად დეკლარაციას ავტომატურად ენიჭება შტრიხ-კოდი.

6. საქართველოს საქონლის რეექსპორტის შემთხვევაში (როდესაც დადგინდა, რომ იმპორტში მოქცეულ საქონელს აქვს დეფექტი, ან რომლის რაოდენობა, ხარისხი, შეფუთვა ან აღწერილობა არ შეესაბამება გარიგებას და ამ მიზეზით უბრუნდება მომწოდებელს ან მის მიერ მითითებულ სხვა პირს):

ა) გრაფა 46 „საბაჟო ღირებულება” – გრაფაში აღინიშნება 31-ე გრაფაში გაცხადებული საქონლის, წინმსწრებ (იმპორტის) საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული საბაჟო ღირებულება ლარებში. თუ დეკლარირებული საქონელი წინმსწრები საბაჟო დეკლარაციით დეკლარირებული სასაქონლო პარტიის ნაწილია, 46-ე გრაფაში მითითებული საბაჟო ღირებულება იგივე პროპორციით უნდა შეესაბამებოდეს მთლიანი პარტიის საბაჟო ღირებულებას, როგორც დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა მთლიანი პარტიის რაოდენობას;

ბ) გრაფა 47 „გადასახდელების გამოთვლა” – ივსება საქონლის იმპორტში დეკლარირებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად და გრაფაში მითითებული გადასახდელების თანხა ნიშნავს დასაბრუნებელ ან მომავალ ვალდებულებათა ანგარიშში ჩასათვლელ თანხას. თუ დეკლარირებული საქონელი წინმსწრები საბაჟო დეკლარაციით იმპორტში მოქცეული სასაქონლო პარტიის ნაწილია, 47-ე გრაფაში მითითებული გადასახდელების თანხა იგივე პროპორციით უნდა შეესაბამებოდეს წინა საბაჟო დეკლარაციით დეკლარირებული იმპორტის გადასახდელების თანხას, როგორც დეკლარირებული საქონლის რაოდენობა მთლიანი პარტიის რაოდენობას.

7. რეექსპორტის დასრულება დასტურდება დანიშნულების საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ „ASYCUDA“-ს მეშვეობით ელექტრონულად და დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.

8. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოდან საზღვაო გზით გასატან საყარ საქონელზე დეკლარაცია შევსებულია სატრანსპორტო საშუალებაში მის ჩატვირთვამდე, რეექსპორტის დასრულებამდე, დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე დეკლარანტის წერილობითი განცხადებით მიმართავის შემდეგ, გაფორმების ორგანო დეკლარაციის:

ა) 21-ე და 25-ე გრაფებში უთითებს შესაბამის მონაცემებს, ხოლო 44-ე გრაფაში – შესაბამის კოდს (მათ შორის, სატრანსპორტო დოკუმენტის კოდს) კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად; ან/და

ბ) თუ დეკლარაციაში საქონლის წონის შესახებ დაფიქსირებული მონაცემები არ ემთხვევა საქონლის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვისას საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილ აქტში მითითებულ მონაცემებს – 31-ე გრაფაში მითითებულ რაოდენობას ან/და 35-ე გრაფაში ან/და 38-ე გრაფაში მითითებულ წონას ცვლის საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის აქტში მითითებული მონაცემების გათვალისწინებით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 3 აგვისტოს ბრძანება №28705 - ვებგვერდი, 17.08.2015წ .

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 38. საწყობის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

 

 1. საწყობის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15ა, 15ბ, 16, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 54, A, B და C ივსება იმპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.

2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” - გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება - „სხვ.”, მეორეში – ციფრული კოდი „7”.

3. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება „74“, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას ან საქონლის დროებით შენახვას განაცხადით და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად ან განაცხადით საქონლის დროებით შენახვის კოდი – „79“. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია ან განაცხადი არ არსებობს, მაშინ ჩაიწერება „00“. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი „004„ კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

4. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” - გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ 37-ე გრაფაში მითითებულია „7474”, მაშინ 44-ე გრაფაში მიეთითება იმ საბაჟო საწყობ ის საიდენტიფიკაციო კოდი, საიდანაც ხდება საქონლის გამოტანა.

5. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება“ – გრაფის პირველ ნაწილში აღინიშნება საბაჟო საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის საიდენტიფიკაციო კოდი. საბაჟო საწყობში შენახულ საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემისას ახალი მესაკუთრის მიერ წარდგენილ დეკლარაციაში საბაჟო საწყობის საიდენტიფიკაციო კოდს ბოლოში ემატება – „/1„. გრაფის მეორე ნაწილში მიეთითება ციფრი „5000„.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 15 მაისის ბრძანება №16554 - ვებგვერდი, 20.05.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 22 ივლისის ბრძანება №26645 - ვებგვერდი, 24.07.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 39. დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

1. დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15ა, 15ბ,16, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, A, B და C ივსება იმპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.

2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება - „დრი”, მეორეში – ციფრული კოდი „3”.

3. გრაფა 24 „გარიგების სახე” - გრაფაში აღინიშნება გარიგების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის კლასიფიკატორის მე-8 ნაწილის შესაბამისად.

4. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება „34“, მეორე ორ ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას ან საქონლის დროებით შენახვას განაცხადით და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად ან განაცხადით საქონლის დროებით შენახვის კოდი – „79“. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია ან განაცხადი არ არსებობს, მაშინ ჩაიწერება „00“. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

5. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება“ – გრაფის:

ა) პირველ ნაწილში მიეთითება საბაჟო საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის საიდენტიფიკაციო კოდი იმ შემთხვევაში, თუ დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა საწყობის სასაქონლო ოპერაცია;

ბ) მეორე ნაწილში მიეთითება საქონლის დროებითი შემოტანის ვადა დღეებში.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 22 ივლისის ბრძანება №26645 - ვებგვერდი, 24.07.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 40. შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

1. შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 12, 14, 15, 15ა, 15ბ, 16, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, A, B და C ივსება იმპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.

2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება - „იმ”, მეორეში - ციფრული კოდი „5”.

21. გრაფა 30 „საქონლის ადგილმდებარეობა” – თუ ერთი მიმღების მისამართით გაგზავნილი, შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილი საქონლის წარდგენა ხორციელდება საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ტერიტორიაზე, გრაფაში აღინიშნება „AGR99“.

3. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა“ – შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას დამატებით ჩაიწერება „გადამუშავების ვადაა ....... მდე“, ხოლო საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში თავდაპირველ საბაჟო დეკლარაციაში შედის ცვლილება და გრაფაში ჩაიწერება „გადამუშავების ვადა გაგრძელებულია ....... მდე“.

4. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია“ – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად „სასაქონლო ოპერაციას“ და ჩაიწერება „51“, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას ან საქონლის დროებით შენახვას განაცხადით და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად ან განაცხადით საქონლის დროებით შენახვის კოდი – „79“. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია ან განაცხადი არ არსებობს, მაშინ ჩაიწერება „00“. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

 5. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება“ – გრაფის:

ა) პირველ ნაწილში მიეთითება საბაჟო საწყობის/შენახვის სხვა ადგილის საიდენტიფიკაციო კოდი იმ შემთხვევაში, თუ შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა საწყობის სასაქონლო ოპერაცია;

ბ) მეორე ნაწილში მიეთითება საქონლის შიდა გადამუშავების ვადა დღეებში.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2014 წლის 21 ივლისის ბრძანება №34336 - ვებგვერდი, 21.08.2014წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 22 ივლისის ბრძანება №26645 - ვებგვერდი, 24.07.2015წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4 მარტის ბრძანება №5590 - ვებგვერდი, 10.03.2016წ.

     შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 41. გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

1. გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფები 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34ა, 34ბ, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 54, A და C ივსება ექსპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.

2. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – გრაფის პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება - „ექ”, მეორეში – ციფრული კოდი „6”.

3. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა“ – გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას დამატებით ჩაიწერება „გადამუშავების ვადაა ....... მდე“, ხოლო საქონლის გადამუშავების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში თავდაპირველ საბაჟო დეკლარაციაში შედის ცვლილება და გრაფაში ჩაიწერება „გადამუშავების ვადა გაგრძელებულია ....... მდე“.

4. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია” – გრაფაში აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება - „61”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას ან საქონლის დროებით შენახვას განაცხადით და ჩაიწერება ამ სასაქონლო ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად ან განაცხადით საქონლის დროებით შენახვის კოდი – „79“. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია ან განაცხადი არ არსებობს, მაშინ ჩაიწერება „00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

5. გრაფა „ B ” – გრაფა ივსება გაფორმების ორგანოს მიერ დეკლარაციისათვის შეფასების „ A “ ნომრის მინიჭებით, რაც ნიშნავს დეკლარაციის მიმართ გამოსაყენებელი საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების შერჩევას. შეფასების ნომერთან ერთად დეკლარაციას ავტომატურად ენიჭება შტრიხ-კოდი.

6. გარე გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანა დასტურდება დანიშნულების საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ „ASYCUDA“-ს მეშვეობით ელექტრონულად და დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.

7. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება“ – გრაფის მეორე ნაწილში მიეთითება საქონლის გარე გადამუშავების ვადა დღეებში.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 22 ივლისის ბრძანება №26645 - ვებგვერდი, 24.07.2015წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

 

    მუხლი 42. ტრანზიტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გრაფების შევსების წესი

1. ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას დეკლარანტი ავსებს სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შემდეგ გრაფებს: A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15ა, 15ბ, 17, 17ა, 17ბ, 18, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 49, 50, 54. გრაფების: 9, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 34ა, 34ბ, 36, 39, 42, 43, 46, 47 შევსება სავალდებულო არ არის და ივსება დეკლარანტის სურვილის შემთხვევაში, იმპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესაბამისად.

2. გრაფა „A” – აღინიშნება გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს ხუთნიშნა ციფრული კოდი და დასახელება კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. ამავე გრაფაში აღინიშნება დეკლარაციის რეგისტრაციის C (სტატისტიკური) ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი.

3. გრაფა 1 „დეკლარაცია” – პირველ განყოფილებაში ჩაიწერება ოპერაციის დასახელება – ტრანზიტი - „ტრ”, მეორეში – ციფრული კოდი „8”.

4. გრაფა 2 „ექსპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნის რეკვიზიტები: იურიდიული პირის, ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან მათი სტრუქტურული ქვედანაყოფის სახელწოდება და მისამართი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი და გვარი.

5. გრაფა 3 „ფორმები” – პირველ განყოფილებაში აღინიშნება ფურცლის რიგითი ნომერი, მეორეში – დეკლარაციის ფურცლების საერთო რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი ფურცლების ჩათვლით. (მაგალითად, თუ გვაქვს ერთი დეკლარაცია ორი დამატებითი ფურცლით, მაშინ ძირითადი ფურცლის მე-3 გრაფის პირველ განყოფილებაში უნდა აღინიშნოს - 1, მეორე განყოფილებაში - 3, პირველ დამატებით ფურცელში - 2 და 3, მეორეში - 3 და 3).

6. გრაფა 5 „საქონლის რაოდენობა” – მიეთითება დეკლარირებული უკანასკნელი საქონლის რიგითი ნომერი.

7. გრაფა 6 „ადგილების რაოდენობა” – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის (სასაქონლო პარტიის) ადგილების საერთო რაოდენობა, რაც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში. თუ დეკლარირდება მილსადენით ან ელექტროგადამცემი ხაზებით გადაადგილებული საქონელი, გრაფაში ჩაიწერება „1”. საქონლისათვის, რომელიც გადაიზიდება კონტეინერებით, ყუთებით, ქვეშით („პოდდონი”) და ა.შ., მიეთითება რაოდენობა იმ უმცირესი შეფუთვისა, რომელიც მოცემულია სატრანსპორტო დოკუმენტებში, როგორც სატვირთო ადგილი.

8. გრაფა 7 „საცნობარო ნომერი” – აღინიშნება დეკლარანტის მიერ დეკლარაციისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

9. გრაფა 8 „იმპორტიორი” – აღინიშნება საქონლის მიმღების რეკვიზიტები. თუ საქონლის მიმღები იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნია, გრაფაში აღინიშნება მისი სრული სახელწოდება და მისამართი; თუ საქონლის მიმღები ფიზიკური პირია, გრაფაში აღინიშნება მისი სახელი, გვარი, მისამართი.

10. გრაფა 14 „დეკლარანტი/წარმომადგენელი” – გრაფაში აღინიშნება დეკლარანტის სრული სახელწოდება და მისამართი. გრაფის ზედა ნაწილში „№” ნიშნის შემდეგ აღინიშნება წარმომადგენლის ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირებას ახორციელებს საქონლის მფლობელი, მაშინ შესაძლებელია გრაფაში მიეთითოს – „იხ. გრაფა 2”.

11. გრაფა 15 „გამომგზავნი ქვეყანა” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის ნაწილი შესაბამისად. გამომგზავნი ქვეყანა განისაზღვრება სატრანსპორტო დოკუმენტებში მოყვანილი ცნობების საფუძველზე, რომელთა თანახმად ხორციელდებოდა საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვა, ხოლო სასაქონლო ოპერაციის შეცვლის დროს საქონლის დეკლარირებისას, გამომგზავნ ქვეყნად მიიჩნევა წინმსწრები დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში მითითებული ქვეყანა.

12. გრაფა 15ა. „გამომგზავნი ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის ნაწილი შესაბამისად.

121. გრაფა 15ბ. „გამომგზავნი ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება საქონლის გამომგზავნი ქვეყნის ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

13. გრაფა 17 „დანიშნულების ქვეყანა” – მიეთითება დანიშნულების ქვეყნის მოკლე დასახელება კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

14. გრაფა 17ა. „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

 141. გრაფა 17ბ. „დანიშნულების ქვეყნის კოდი” – აღინიშნება დანიშნულების ქვეყნის ასოითი კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

15. გრაფა 18 „სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლითაც ხდება საქონლის მიწოდება დანიშნულების საგადასახადო ორგანომდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისის და ბორტის ნომრები, ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო ნომერი, სარკინიგზო ვაგონის ნომერი და სხვა მსგავსი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში უნდა ჩაიწეროს სატრანსპორტო საშულების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად. გრაფის სრულყოფილად შევსების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კეთდება მითითება - „იხ. უკანა გვერდზე”; დეკლარაციის სამივე ეგზემპლარის უკანა მხარეს აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალებათა ნომრები, მაგალითად: „23 რკინიგზ. ვაგ. - იხ. უკანა გვერდზე”.

16. გრაფა 19 „კონტეინერი” – აღინიშნება: თუ საქონელი იგზავნება კონტეინერით – 1, ხოლო კონტეინერის ნომრები მიეთითება დეკლარაცის 31-ე გრაფაში; თუ საქონელი არ იგზავნება კონტეინერით – 0.

17. გრაფა 21 „სატრანსპორტო საშუალება საზღვარზე” – მარცხენა განყოფილებაში აღინიშნება სატრანსპორტო საშუალების მონაცემები, რომლითაც საქონელი მიწოდებულ იქნა საქართველოს საბაჟო საზღვრამდე (საზღვაო სატრანსპორტო საშუალების დასახელება, საჰაერო ხომალდის რეისისა და ბორტის ნომრები, რკინიგზის ვაგონის ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი, და სხვა ამგვარი მონაცემები). გრაფის მარჯვენა განყოფილებაში მიეთითება სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ქვეყნის ციფრული კოდი კლასიფიკატორის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

18. გრაფა 25 „ტსს კოდი” – ჩაიწერება 21-ე გრაფაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების სახეობის კოდი კლასიფიკატორის მე-9 ნაწილის შესაბამისად.

19. გრაფა 29 „ საბაჟო გამშვები პუნქტი“ – აღინიშნება საბაჟო გამშვები პუნქტის დასახელება, საიდანაც უნდა გავიდეს საქონელი საქართველოდან, კლასიფიკატორის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

20. გრაფა 31 „საქონლის აღწერა და რაოდენობა” – აღინიშნება დეკლარირებული საქონლის ზუსტი მონაცემები შეფუთვასა და მარკირებაზე, რაც იძლევა საქონლის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას. თითოეული მონაცემი ჩაიწერება ახალი სტრიქონით. გრაფაში აღინიშნება სატვირთო ადგილების, მათი შეფუთვისა და მარკირების შესახებ მონაცემები, აგრეთვე ერთი ადგილის შემცველ საქონელთა რაოდენობის, შეფუთვის, დაფასოების, მარკირების შესახებ მონაცემები; კონტეინერებით გადაზიდულ საქონელზე მიეთითება კონტეინერების რაოდენობა და წილადის ხაზის შემდეგ – მათი ნომრები. თუ საქონელს არ უკავია მთელი კონტეინერი, მისი ნომრის შემდეგ ჩაიწერება – „ნაწილი”; აღინიშნება მარკირებულ აქციზურ საქონელზე აქციზური მარკების სერია და რაოდენობა; აღინიშნება საქონლის ზუსტი აღწერილობა: დასახელება, მისი ტექნიკური და ძირითადი კომერციული მახასიათებლები.

21. გრაფა 32 „საქონელი №” – მიეთითება 31-ე გრაფაში დეკლარირებული საქონლის რიგითი ნომერი. (მაგალითად: თუ დეკლარირდება რამდენიმე დასახელების საქონელი, მაშინ დეკლარაციის ძირითად ფურცელში ჩაიწერება – 1, პირველ დამატებით ფურცელზე – 2, 3, 4; მეორე დამატებით ფურცელზე – 5, 6, 7 და ა.შ.) ერთი დასახელების საქონლის დეკლარირებისას გრაფაში იწერება – 1.

22. გრაფა 33 „საქონლის კოდი” – აღინიშნება საქონლის კოდი სეს ესნ-ის მიხედვით ორ ნიშნამდე სიზუსტით სავალდებულოდ, აქციზური საქონლის დეკლარირებისას – თერთმეტ ნიშნამდე სიზუსტით.

23. გრაფა 35 „ბრუტო (კგ)” – მთელი რიცხვის სახით აღინიშნება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ბრუტო წონა კილოგრამებში.

24. გრაფა 37 „სასაქონლო ოპერაცია“ – აღინიშნება ოთხთანრიგიანი და სამთანრიგიანი კოდი. ოთხთანრიგიანი კოდის პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს ძირითად სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება – „80”, მეორე ორი ციფრი – წინმსწრებ სასაქონლო ოპერაციას და ჩაიწერება ამ ოპერაციის კოდი კლასიფიკატორის პირველი ნაწილის შესაბამისად. თუ წინმსწრები სასაქონლო ოპერაცია არ არსებობს, მაშინ იწერება – „00”. სამთანრიგიან კოდში ჩაიწერება გადასახადების გაანგარიშების დამხმარე კოდი კლასიფიკატორის მე-5 ნაწილის შესაბამისად.

25. გრაფა 38 „ნეტო (კგ)” – მთელი რიცხვის სახით ჩაიწერება 31-ე გრაფაში აღწერილი საქონლის ნეტო წონა კილოგრამებში. საჭიროების შემთხვევაში, საქონლის ზუსტი წონა (კგ) შესაძლებელია გამოისახოს ათწილადებში, მძიმის შემდეგ ორ ციფრამდე სიზუსტით.

26. გრაფა 40 „წინმსწრები დოკუმენტი” – ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანზიტში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა სხვა სასაქონლო ოპერაცია. გრაფაში აღინიშნება წინმსწრები საბაჟო დეკლარაციის ნომერი და გაფორმების წელი.

27. გრაფა 41 „დამატებითი ზომის ერთეული” – აღინიშნება საქონლის რაოდენობა იმ განზომილებაში, რომელიც სეს ესნ-ში შეესაბამება საქონლის თერთმეტნიშნა კოდს (მაგალითად: საქონლის დასახელება – „წნეხამკრეფები”, საქონლის კოდი – 8433 40 100 00, მისი ზომის დამატებითი ერთეული სეს ესნ-ის მიხედვით – ცალი, რაოდენობა – 10, გრაფაში ჩაიწერება – 10). თუ საქონელს შეესაბამება ზომის მხოლოდ ძირითადი ერთეული (კგ), მაშინ გრაფა არ ივსება.

28. გრაფა 44 „დამატებითი ინფორმაცია” – აღინიშნება დეკლარაციასთან ერთად წარდგენილი ნებართვის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და დოკუმენტაციის ნომრები კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.

29. გრაფა 49 „საწყობის დასახელება” – გრაფა ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანზიტში დეკლარირებამდე საქონლის მიმართ გამოიყენებოდა საწყობის სასაქონლო ოპერაცია ან დროებით დასაწყობებული იყო საბაჟო საწყობ ში. გრაფაში აღინიშნება საბაჟო საწყობ ის საიდენტიფიკაციო კოდი.

30. გრაფა 50 „პრინციპალი” – აღინიშნება გადამზიდველის რეკვიზიტები. „წარმომადგენლის” გასწვრივ აღინიშნება გადაზიდვაზე პასუხისმგებელი პირის (მძღოლის) სახელი, გვარი და პასპორტის (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვის შემთხვევაში) ნომერი.

31. გრაფა 54 „ადგილი და თარიღი” – მიეთითება დეკლარაციის შევსების თარიღი. მე-14 გრაფაში მითითებული პირი ხელმოწერით ადასტურებს დეკლარაციაში ასახული ტექსტობრივი და ციფრული ინფორმაციის სისწორეს.

32. გრაფები: B, C და D ივსება მხოლოდ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ.

33. გრაფა „ B ” – გრაფა ივსება გაფორმების ორგანოს მიერ დეკლარაციისათვის შეფასების „ A “ ნომრის მინიჭებით, რაც ნიშნავს დეკლარაციის მიმართ გამოსაყენებელი საბაჟო კონტრო ლის ღონისძიების შერჩევას. შეფასების ნომერთან ერთად დეკლარაციას ავტომატურად ენიჭება შტრიხ-კოდი„.

34.ტრანზიტის დასრულება დასტურდება დანიშნულების საბაჟო გამშვები პუნქტის მიერ „ASYCUDA“-ს მეშვეობით ელექტრონულად და დეკლარაციის „D“ გრაფაში სპეციალური აღნიშვნით – „მოხსნილია კონტროლიდან“.

35. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოდან საზღვაო გზით გასატან საყარ საქონელზე დეკლარაცია შევსებულია სატრანსპორტო საშუალებაში მის ჩატვირთვამდე, ტრანზიტის დასრულებამდე, დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე დეკლარანტის წერილობითი განცხადებით მიმართვის შემდეგ, გაფორმების ორგანო:

ა) დეკლარაციის 21-ე და 25-ე გრაფებში უთითებს შესაბამის მონაცემებს, ხოლო 44-ე გრაფაში – შესაბამის კოდს (მათ შორის, სატრანსპორტო დოკუმენტის კოდს) კლასიფიკატორის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, ან/და

ბ) თუ დეკლარაციაში საქონლის წონის შესახებ დაფიქსირებული მონაცემები არ ემთხვევა საქონლის სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვისას საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილ აქტში მითითებულ მონაცემებს – 31-ე გრაფაში მითითებულ რაოდენობას ან/და 35-ე გრაფაში ან/და 38-ე გრაფაში მითითებულ წონას ცვლის საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის აქტში მითითებული მონაცემების გათვალისწინებით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 6 მარტის ბრძანება №5828 - ვებგვერდი, 13.03.2017წ.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2017 წლის 20 აპრილის ბრძანება №10425 - ვებგვერდი, 25.04.2017წ.

 
 

 

თავი VI. საბაჟო დეკლარაციის შემოწმება

    მუხლი 43. საბაჟო დეკლარაციის დოკუმენტური შემოწმება

1. საბაჟო დეკლარაციის შემოწმებას ატარებს საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი, რომლის არჩევასაც უზრუნველყოფს კომპიუტერული პროგრამა, ხოლო კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით არჩევის შეუძლებლობის შემთხვევაში, თანამშრომელს ირჩევს უშუალო ხელმძღვანელი წერილობითი გადაწყვეტილებით, რაც ფორმდება განაცხადზე დადებული რეზოლუციით.

2. საბაჟო დეკლარა ციის შემოწმების ეტაპებია:

ა) დეკლარაციის შევსების სისწორის შემოწმება;

ბ) სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის პირველადი (დოკუმენტური) შემოწმება;

გ) აკრძალვების, შეზღუდვების და გაცხადებულ სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოქცევის პირობების შემოწმება;

დ) საგადასახადო შეღავათების გამოყენების შემოწმება;

ე) საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის შემოწმება;

ვ) გადასახდელების დარიცხვის შემოწმება.

    მუხლი 44. საბაჟო დეკლარაციის შევსების სისწორის შემოწმება

1. საბაჟო დეკლარა ციის შევსების სისწორის შემოწმებისას ყურადღება ექცევა კლასიფიკატორის გამოყენების სისწორეს, გრაფებში მონაცემთა შეტანის სისწორეს, წარმომადგენლის მიერ დეკლარირების განხორციელების შემთხვევაში – წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობას. ამავე ეტაპზე ხდება საბაჟო დეკლარა ციის წარდგენის ვადების შემოწმება.

2. საბაჟო დეკლარა ციაში ისეთი არასწორი მონაცემის გამოვლენისას, რომელიც იწვევს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევი-სათვის პასუხისმგებლობას, მაგრამ არ წარმოადგენს დეკლარაციის ბათილად ან/და ძალადაკარგულად ცნობის საფუძველს, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომელი ახორციელე