ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 386
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/06/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 22, 15/06/2000
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
386
14/06/2000
სსმ, 22, 15/06/2000
000000000.00(0).000.000000
ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №47-48, 31.12.1997) მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტში სიტყვები „2000 წლის 1 ივლისიდან“ შეიცვალოს სიტყვებით „2002 წლის 1 იანვრიდან“.

2. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41(48), 1999 წელი, მუხ. 209) 415-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვების „XXXIII თავისა“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „– ფსიქოტროპული ნივთიერებისა და მისი ანალოგის მიმართ“.

3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი.

2000 წლის 14 ივნისი.

№386_IIს