საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 487
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/07/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 28, 24/07/2000
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
487
13/07/2000
სსმ, 28, 24/07/2000
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის შესახებ” საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №17-18 9 მაისი, 1997) მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ფ” ქვეპუნქტში სიტყვები „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის” შეიცვალოს სიტყვებით “შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის”.

2. საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში სიტყვები „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო” შეიცვალოს სიტყვებით „შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო“, ხოლო სიტყვები „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი” – სიტყვებით „შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი”.

3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2000 წლის 13 ივლისი

№487-რს