საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 481
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/07/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 30, 27/07/2000
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
481
13/07/2000
სსმ, 30, 27/07/2000
000000000.00.000.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1341 მუხლი:

     „მუხლი 1341. ანგარიშსწორების წესი დათხოვნისას

2001 წლის 1 იანვრამდე გათავისუფლებული საჯარო მოსამსახურეებისათვის დაწესებულებიდან კუთვნილი თანხის (გარდა ამ კანონით განსაზღვრული კომპენსაციისა) გაცემა განხორციელდეს დაცულ მუხლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის წესის შესაბამისად.“.

2. 137-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. ამ კანონის 37-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 42-ე მუხლისა და 109-ე მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების მოქმედება შეჩერებულ იქნეს 2000 წლის 1 აგვისტოდან „საქართველოს 2001 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებამდე.“.

II. საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსს (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №6, 1973წ., მუხ. 118) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 248-ე მუხლი:

     „მუხლი 248

2000 წლის 1 აგვისტოდან „საქართველოს 2001 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებამდე შეჩერებულ იქნეს ამ კოდექსის 423 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება იმ ორგანიზაციების მუშაკების მიმართ, რომელთა დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.“

III. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ე. შევარდნაძე.

თბილისი,

2000 წლის 13 ივლისი.

481 რს