„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების თაობაზე

„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 317
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/08/2012
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.016991
317
31/07/2012
ვებგვერდი, 03/08/2012
300160070.10.003.016991
„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №317

2012 წლის 31 ივლისი

ქ. თბილისი

„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესის“ დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 103-ე მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე და „ნორმატიული აქ­ტე­ბის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, დამტ­კიც­დეს თანდართული „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობი­ექტების უწყებ­რივი რეესტრის წარმოების წესი“.

მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №31 დად­გე­ნილება „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებ­რივი რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მე-18 მუხლის მე-7 ნაწილით გათვა­ლის­წინებული ტექნიკური რეგლამენტის გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ‑ მინისტრი       . მერაბიშვილი

 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესი

    მუხლი 1. გამოყენების სფერო

1 . მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებ­რივი რეესტრის წარმოების წესი (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია პრო­დუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბა­მისად და ადგენს მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის უწყებრივ რეესტრში რეგისტრაციის წესს .

2 . მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყე­ბრივ რეესტრს აწარმოებენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გან­ვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იური­დიული პირი ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ( შე­მდგომში სააგენტო ), ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რეს­პუბ­ლიკებში აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების აღმა­სრუ­ლე­ბელი ხელისუფლების უფლებამოსილი დაწესებულებების ორგანო­ე­ბი ( შემდგომში შესაბამისი ორგანოები ) .

3 . უწყებრივ რეესტრში მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების რეგისტრაცია ხორციელდება მათი აღრიცხვისა და სისტემა­ტიზაციის მიზნით .

  4 . რეგისტრაციას ექვემდებარება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თა­ვისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მე - 18 მუხლით განსაზღვრული ყველა მო­მეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი .

    მუხლი 2. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების რეგისტრაცია

1 . მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებ­რი­ ­ ვი რეესტრი წარმოებს როგორც ჟურნალის სახით , ასევე ელექტრონული ფორმით .

2 . მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის მფლო­ბე­ლი ან უფლებამოსილი პირი რეგისტრაციის მიზნით წერილობითი განცხა­დე­ბით მიმართავს სააგენტოს ან შესაბამის ორგანოებს , რომელსაც თან უნდა და­ურთოს ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტაცია :

) ობიექტის მფლობელი;

) ობიექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები;

) ობიექტის ადგილმდებარეობა;

ასევე, არსებობის შემთხვევაში, შემდეგი შინაარსის შემცველი დოკუ­მენტაცია :

) ობიექტის მწარმოებ ლი / მშენებ ლი ;

) ობიექტზე განხორციელებული ტექნიკური ინსპექტირება;

) ინფორმაცია ობიექტზე მომხდარი ავარიის შესახებ;

) პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექ­სის შესაბამისად, სანებართვო ობიექტის ნებართვის ნომერი ან შესაბამისი აქ­ტის ნომერი .

3 . განცხადების შეტანიდან 4 სამუშაო დღის ვადაში სააგენტო ან შე­სა­ბამისი ორგანოები განიხილავენ განცხადებას და თუ დადგინდა , რომ ობი­ექტს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის მე - 18 მუხლის მე - 7 ნაწილის თანახმად გააჩნია შესაბამისი ზღვრული ტექ­ნი­კური პარამეტრები , რომელთა მიხედვითაც იგი მიეკუთვნება მომეტე­ბული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტს, მას ანიჭებენ სარეგისტრაციო ნო­მერს და შეაქვთ მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექ­ტების უწ­ყებრივ რეესტრში .

    მუხლი 3. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანა

1 . სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების შეტანა სავალდებულოა, თუ შეიცვალა ამ წესის მე - 2 მუხლის მე - 2 პუ ქტით გათვალისწინებული მო­ნა­ცემები .

2 . მონაცემებში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობის დადგომიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში ობიექტის მფლობელი ან უფლებამოსილი პირი წარადგენს სააგენტოში ან შესაბამის ორგანოებში სათანადო განც­ხადებას , რომელშიც მიუთითებს გან­ხორ­ციე­ლებულ ცვლილებას და რომელსაც დაურთავს ცვლილების ამსახ­ველ დოკუ­მენტაციას .

3 . ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული ცვლილებებისას საა­გენტო ან შესაბამისი ორგანოები 3 სამუშაო დღის ვადაში ახორციელებენ შე­საბამისი ცვლილების შეტანას მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცვე­ლი ობიექტების უწყებრივ რეესტრში .

4 . ცვლილების შეტანის დროს ადრე რეგისტრირებული მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის სარეგისტრაციო ნომერი და რე­გისტრაციის თარიღი არ იცვლება .

    მუხლი 4. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრიდან ამოღება

1 . მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის ექსპლუა­ტაციიდან გამოსვლისას ან როდესაც ობიექტს აღარ გააჩნია ის ზღვრული ტექნიკური პარამეტრები , რითაც იგი წარმოადგენს მომეტებული ტექნი­კუ­რი საფრთხის შემცველ ობიექტს , ობიექტის მფლობელი ან უფლება­მოსილი პირი წარადგენს შესაბამისი ინფორმაციის შემცველ დოკუმენ­ტა­ციას საა­გენტოში ან შესაბამის ორგანოებში .

2 . ინფორმაციის სააგენტოში ან შესაბამის ორგანოებში წარდგენის შემ­დეგ სააგენტო ან შესაბამისი ორგანოები 4 სამუშაო დღის ვადაში იღებენ გა ­ დაწყვეტილებას ობიექტის უწყებრივი რეესტრიდან ამოღების შესახებ .

3 . ობიექტის უწყებრივი რეესტრიდან ამოღების შემთხვევაში უწყებ­რივ რეესტრში შეიტანება სათანა­დო ჩანაწერი .

    მუხლი 5. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის მონაცემები

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივ რეესტრში ობიექტის რეგისტრაციისათვის შეტანილი უნდა იქნეს შემდეგი მო­­ნა­ცემები :

) საიდენტიფიკაციო ნომერი;

) რეგისტრაციის თარიღი;

) ობიექტის მფლობელი;

) ობიექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები;

) ობიექტის ადგილმდებარეობა;

) ობიექტის მწარმოებ ლი /მშენებელი , ასეთის არსებობის შემთხვე­ვა­ში;

) ობიექტზე განხორციელებული ტექნიკური ინსპექტირება;

) ინფორმაცია ობიექტზე მომხდარი ავარიის შესახებ;  

) პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექ­სის შესაბამისად, სანებართვო ობიექტის ნებართვის ნომერი ან შესაბამისი აქ­ტის ნომერი , ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

) სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია .

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.