სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, გაუქმების, შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობების დამტკიცების შესახებ

  • Word
სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, გაუქმების, შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 598
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 01/08/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/08/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/08/2012
სარეგისტრაციო კოდი 140130000.22.034.016122
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
598
01/08/2012
ვებგვერდი, 01/08/2012
140130000.22.034.016122
სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, გაუქმების, შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (01/08/2012 - 11/02/2013)

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, გაუქმების, შეჩერებული, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის

ბრძანება №598

2012 წლის 1 აგვისტო

ქ. თბილისი

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების" მე-11 პუნქტის „ა" და „ნ" ქვეპუნქტების საფუძველზე , ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. თანდართული სახით დამტკიცდეს „სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობები“.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებისა და მძღოლის მოწმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 10 აგვისტოს №1098 ბრძანება.

 3. ამ ბრძანების ამოქმედებამდე გაცემული „ტრაქტორისტის მართვის მოწმობებს“ იურიდიული ძალა შეუნარჩუნდეთ 2018 წლის პირველ იანვრამდე.

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 აგვისტოდან.

. ახალაია

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესი და პირობები

თავი I . ზოგადი დებულებანი

     მუხლი 1. რეგულირების სფერო

1. ეს წესი არეგულირებს საქართველოში „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით განსაზღვრული კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარების, მართვის უფლების მინიჭების, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენის, მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) და გაუქმების, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოების, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემულ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შეცვლისა და აღიარების წესსა და პირობებს.

2. ეს წესი გამომდინარეობს საერთაშორისო კონვენციებიდან, „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონიდან, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიდან“, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონიდან და სხვა ნორმატიული აქტებიდან.

    მუხლი 2 . ტერმინთა განმარტება

1. ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) სააგენტო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;

ბ) საფასური – „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი სავალდებულო გადასახდელი, დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით, რომელიც გადაიხდება სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის;

გ) მომსახურება – დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე სააგენტოს მიერ ამ წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვული უფლებამოსილების განხორციელება;

დ) სატრანსპორტო საშუალება – „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით განსაზღვრული კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებები;

ე) კატეგორია -„საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებები;

ვ) ქვეკატეგორია -„საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებები;

ზ) საგამოცდო სამსახური – სააგენტოს სტრუქტურული ერთეული ან თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელსაც კანონმდებლობის ან სააგენტოს დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური აქტის საფუძველზე უფლება აქვს განახორციელოს ამ წესის მე-3 მუხლით განსაზღვრული უფლებამოსილებანი;

თ) გამომცდელი -საგამოცდო სამსახურის უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც იბარებს მარვის უფლების მისაღებ (თეორიულ ან/და პრატიკულ) გამოცდას;

ი) დაინტერესებული პირი – ფიზიკური პირი, რომელმაც მომსახურების გაწევის მოთხოვნით მიმართა სააგენტოს;

კ) მძღოლობის კანდიდატი – მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე გასვლის მსურველი პირი, ან პირი რომელიც საგამოცდო სამსახურის მიერ დაშვებული იქნა მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე;

ლ) მართვის მოწმობა – კანონმდებლობით დადგენილი ნიმუშის დოკუმენტი (მოწმობა), რომელიც ადასტურებს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ პირისათვის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების ფაქტს;

მ) ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობა „სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 აპრილის №334 ბრძანებულებით დამტკიებული ფორმის მართვის მოწმობა;

ნ) მართვის მოწმობის დასტური – სათანადოდ დამოწმებული, უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს ან თანამდებობის პირის წერილობითი მიმართვა ან ცნობა, რომელიც ადასტურებს სააგენტოში შსაცვლელად წარმოდგენილი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის გაცემის ან/და მართვის უფლების შეჩერების ან შეწყვეტის(გაუქმების) არარსებობის ფაქტს;

ო) სარეგისტრაციო ჩანაწერი – კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაცემები ან/და ინფორმაცია, რომელიც აისახება მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში;

პ) ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა – საქართველოს კანონმდებლობით გასაზღვრული წესით, უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ასახავს დაინტერესებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისობას მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართავად საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებისადმი;

ჟ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი – ამ წესის მიზნებისათვის ეს ტერმინი მოიცავს:

ჟ. ა) საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში:

ჟ.ა.ა) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას;

ჟ.ა.ბ) ამ წესის მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული გარემოების არსებობისას – საქართველოს მოქალაქის პასპორტს ან საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 2006 წლის 1 აპრილიდან გაცემული მართვის მოწმობას;

ჟ.ბ) უცხოელთა ან მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემთხვევაში – ბინადრობის მოწმობა ან პასპორტი.

2. ამ წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს გააჩნიათ „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქარველოს კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა.

3. ამ წესში გამოყენებული ტერმინები, რომლებსაც აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის სხვა სფეროს ტერმინებისგან განსხვავებული მნიშვნელობა, გამოიყენება, მხოლოდ ამ წესით განსაზღვრული ურთიერთობების რეგულირებისას, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 3. სააგენტოს კომპეტენცია და მომსახურების გაწევის ზოგიერთი თავისებურებანი

1. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩატარებას, მართვის უფლების მინიჭებასა და გაუქმებას, ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენას, აგრეთვე მართვის მოწმობის, ტრამვაის მართვის მოწმობისა და საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემასა (მათ შორის, შეცვლასა და აღდგენას) და გაუქმებას, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის წარმოებას, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემულ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის მოწმობების შეცვლას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სააგენტო. სააგენტო თავის უფლეამოსილებას ახორციელებს საგამოცდო სამსახურების, გამომცდელებისა და სხვა უფლებამოსილი პირების მეშვეობით.

2. კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისას სააგენტოს უფლება აქვს, მატერიალური ან/და ელექტრონული დოკუმენტის სახით შექმნას, მიიღოს, შეინახოს ნებისმიერი დოკუმენტი (მათ შორის, საარქივო მასალა), შეიტანოს სარეგისტრაციო ჩანაწერებში ან ხვა მონაცემებში ცვლილებები ან შესწორებები, გასცეს (გამოსცეს) ნებისმიერი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია, რომელსაც შეიძლება სამართლებრივი შედეგები მოჰყვეს, აგრეთვე გამოიყენოს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა, მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები, ელექტრონული ხელმოწერა, ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალებით ხელმოწერა. ელექტრონულ დოკუმენტს და მის ამონაბეჭდს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც მატერიალურ დოკუმენტს. დოკუმენტზე ელექტრონული ხელმოწერა, აგრეთვე ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალებით ხელმოწერა ითვლება მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი იურიდიული ძალის მქონედ.

3. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მომსახურების გაწევის თაობაზე მიმართოს სააგენტოს ნებისმიერ საგამოცდო სამსახურს, მიუხედავად საქართველოში მისი საცხოვრებელი ადგილისა.

4. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს სააგენტოს ერთ საგამოცდო სამსახურში დაწყებული მომსახურების გაგრძელება მოითხოვოს სააგენტო სხვა საგამოცდო სამსახურში. აღნიშნული გარემოებების არსებობისას საქმისწარმოებისათვის განსაზღვრული დოკუმენტაციის ან/და ინფორმაციის საგამოცდო სამსახურების მიერ ურთერთგაცვლის წესი განისაზღვრება სააგენტოს დირექტორის მიერ.

5. მომსახურების გაწევისათვის საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის, თუ დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილი მოქალაქის პასპორტით ან საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 2006 წლის 1 აპრილიდან გაცემული მართვის მოწმობით შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დადგენა სამოქალაქო რეესტრის ჩანაწერების ამსახველ მონაცემთა ელექტრონული ბაზის მეშვეობით.

6. მომსახურების გაწევისათვის კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავალდებულო არ არის, თუ სააგენტოში აღნიშნული დოკუმენტები ან ამ დოკუმენტებში ასახული ინფორმაცია ინახება ელექტრონული სახით.

7. თუ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სააგენტოს მიერ უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დოკუმენტი მიიღება, თუ იგი კანონმდებლობით დადგენილი წესით ლეგალიზებულია ან დამოწმებულია აპოსტილით.

 8. უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტი სააგენტოში წარდგენილი უნდა იქნეს ქართულად ნათარგმნი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებული ასლების სახით. საგამოცდო სამსახურის თანამშრომელი უფლებამოსილია მიიღოს უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტი სავალდებულო თარგმანის გარეშე, თუ იგი შედგენილია მისთვის გასაგებ ენაზე, ან თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტში და მართვის მოწმობაში პირის პერსონალურ მონაცემები ლათინური ტრანსლიტერაციითაცაა შესრულებული.

თავი II. სატრანსპორტო საშუალებათა კატეგორიები და ქვეკატეგორიები

    მუხლი 4. სატრანსპორტო საშუალებათა კატეგორიები და ქვეკატეგორიები

 1. სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა სამართავად სავალდებულოა შესაბამისი მართვის უფლების მოპოვება, იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

 ა) „A“ − მოტოციკლი;

 ბ) „B“ − ავტომობილი (გარდა იმ სატრანსპორტო საშუალებებისა, რომლებიც მიეკუთვნება „A1“ ქვეკატეგორიას ან „A“ კატეგორიას), რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 3 500 კგ-ს და რომლის დასასხდომი ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა, 8-ს არ აღემატება, აგრეთვე „B“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს, ან „B“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 3 500 კგ-ს;

 გ) „C“ − ავტომობილი (გარდა იმ სატრანსპორტო საშუალებებისა, რომლებიც მიეკუთვნება „D1“ ქვეკატეგორიას ან „D“ კატეგორიას), რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3 500 კგ-ს, აგრეთვე „C“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

 დ) „D“ − ავტომობილი, რომელიც განკუთვნილია მგზავრთა გადასაყვანად და რომლის დასასხდომი ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა, 8-ს აღემატება, აგრეთვე „D“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

 ე) „BE“ − „B“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს და ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, აგრეთვე „B“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3 500 კგ-ს;

 ვ) „CE“ − „C“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს;

 ზ) „DE“ − „D“ კატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს;

 თ) „T“ – სასოფლო-სამეურნეო, სამელიორაციო ან სატყეო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სასოფლო-სამეურნეო მანქანა, აგრეთვე „T“ კატეგორიის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელთან;

 ი) „S“ − საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თვლიანი ან მუხლუხა სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანა, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე არის 6 კმ/სთ-ზე მეტი და 45 კმ/სთ-ზე ნაკლები, აგრეთვე „S“ კატეგორიის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელთან;

 კ) ტრამვაი.

 2. „A“, „B“, „C“, „CE“, „D“ და „DE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა სამართავად სავალდებულოა შესაბამისი მართვის უფლების მოპოვება, იყოფა შემდეგ ქვეკატეგორიებად: :

ა) „A1“ − მოტოციკლი, რომლის ძრავას მუშა მოცულობა არ აღემატება 125 სმ 3 -ს, ხოლო მაქსიმალური სიმძლავრე − 11 კვტ-ს (მსუბუქი მოტოციკლი);

 ბ) „B1“ − მოტორიზებული ტრიციკლი და კვადროციკლი;

 გ) „C1“ − ავტომობილი (გარდა იმ ავტომობილებისა, რომლებიც მიეკუთვნება „D1“ ქვეკატეგორიას ან „D“ კატეგორიას), რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3 500 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 7 500 კგ-ს, აგრეთვე „C1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

 დ) „D1“ − მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტომობილი, რომლის დასასხდომი ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა, აღემატება 8-ს, მაგრამ არ აღემატება 16-ს და რომლის სიგრძე არ აღემატება 8 მეტრს, აგრეთვე „D1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

 ე) „C1E“ – „C1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12 000 კგ-ს;

 ვ) „D1E“ − „D1“ ქვეკატეგორიის ავტომობილი, გადაბმული მისაბმელთან, რომელიც არ არის განკუთვნილი მგზავრთა გადასაყვანად და რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12 000 კგ-ს.

    მუხლი 5. “A” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „A” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები I კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ “A” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „B“ ან „ტრამვაის“ კატეგორიის ან/და “A1” ან „B1“, ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ “A” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. „A” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს:

ა) 21 წლიდან, თუ ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მიღების მოთხოვნამდე არანაკლებ 2 წლით ადრე პირს მინიჭებული აქვს „A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება;

ბ) 24 წლიდან, თუ არ არსებობს ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოება.

3. „A“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს მართოს „A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

     მუხლი 6. „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები I კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „A” ან „ტრამვაის“ კატეგორიის ან „A1” ან „B1“, ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 17 წლიდან.

3. „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს მართოს:

ა) „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება;

ბ) თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 4 250 კგ-ს, აგრეთვე აღნიშნული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელთან, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 4 250 კგ-ს.

    მუხლი 7. „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებიდან ერთი წლის შემდეგ (ამ ვადაში არ ჩაითვლება მართვის უფლების შეჩერების დრო).

2. „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები II კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „D“ კატეგორიის ან „C1“ ან „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 21 წლიდან.

4. „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს:

ა) „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება;

ბ) თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12 000 კგ-ს, აგრეთვე აღნიშნული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელთან, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12 000 კგ-ს.

5. „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს მართვის მოწმობის მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ უფლება აქვს დადგენილი წესით გადაიყვანოს მგზავრები სატვირთო ავტომობილის ძარით, თუ მგზავრთა რაოდენობა, გარდა მძღოლისა, 8-ს არ აღემატება.

6. „C“ და „D“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მიღებიდან სამი წლის შემდეგ უფლება აქვს, დადგენილი წესით მოწყობილი სატვირთო ავტომობილის ძარით გადაიყვანოს 8-ზე მეტი მგზავრი.

    მუხლი 8. „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებიდან ერთი წლის შემდეგ (ამ ვადაში არ ჩაითვლება მართვის უფლების შეჩერების დრო).

2. „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები II კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „C“ კატეგორიის ან „C1“ ან „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 24 წლიდან.

4. „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებთა მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს მართოს „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

შენიშვნა:

სამხედრო სამსახურის ხელმძღვანელობის შუამდგომლობის საფუძველზე, ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მართვის უფლების მინიჭებისათვის დადგენილი მინიმალური ასაკი, შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ არანაკლებ 19 წლისა.

    მუხლი 9. „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელსაც მისი მიღების მოთხოვნის მომენტისათვის აქვს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

2. „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 18 წლიდან.

    მუხლი 10. „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელსაც მისი მიღების მოთხოვნის მომენტისათვის აქვს „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

2. „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 21 წლიდან.

4 „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს:

ა) „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება;

ბ) „BE კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება;

5. „CE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებაც, აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

    მუხლი 11. „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელსაც მისი მიღების მოთხოვნის მომენტისათვის აქვს „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

2. „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 24 წლიდან.

4 „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს:

ა) „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება;

ბ) „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება;

5. „DE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებაც, აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

6. შესახსრებული ავტობუსის მართვა დასაშვებია, მხოლოდ “DE” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირის მიერ.

    მუხლი 12. „T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები III კატეგორიის თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. „T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 17 წლიდან.

    მუხლი13. „S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები III კატეგორიის თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. „S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 18 წლიდან.

    მუხლი 14. „ტრამვაის“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „ტრამვაის“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები I კატეგორიის თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „ტრამვაის“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. „ტრამვაის“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 21 წლიდან.

    მუხლი 15. “A1” ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „A1” ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს – მართვის უფლების მისაღები I კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ “A1” ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „B“, „BE“ ან „ტრამვაის“ კატეგორიის ან „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს – მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ “A1” ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. “A1” ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 17 წლიდან.

    მუხლი 16. „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები I კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „A” ან „ტრამვაის“ კატეგორიის ან „A1” ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 16 წლიდან.

    მუხლი 17. „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებთა მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს იმ პირს, რომელსაც მისი მიღების მოთხოვნის მომენტისათვის აქვს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

2. „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები II კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „D“ კატეგორიის ან „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 18 წლიდან.

 4. „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს მართოს თვლიანი სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორი, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 8 250 კგ-ს, აგრეთვე აღნიშნული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, გადაბმული მისაბმელთან, თუ ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 8 250 კგ-ს.

შენიშვნა:

1. სამხედრო სამსახურის ხელმძღვანელობის შუამდგომლობის საფუძველზე, სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც მოთხოვნის მომენტისათვის არ გააჩნია „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები IV კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

2. პირი, რომელსაც „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მიენიჭა ამ შენიშვნის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წესით და მოთხოვნის მომენტისათვის აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, სხვა კატეგორიის (გარდა „T“, „S“ და „ტრამვაის“ კატეგორიებისა) ან ქვეკატეგორიის მართვის უფლებას მოიპოვებს ამ კატეგორიის ან ქვეკატეგორიისათვის დადგენილი პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი მართვის მოწმობის საფუძველზე.

3. სამხედრო მოსამსახურეს, რომელსაც მინიჭებული აქვს „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება, სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნამდე, აგრეთვე უფლება აქვს:

ა) მართოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი „C“ და „CE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებები;

ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი „C“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების სათანადოდ მოწყობილი ძარით გადაიყვანოს 8-ზე მეტი მგზავრი.

    მუხლი18. „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებიდან ერთი წლის შემდეგ (ამ ვადაში არ ჩაითვლება მართვის უფლების შეჩერების დრო).

2. „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას:

ა) პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები II კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე;

ბ) „C“ კატეგორიის ან „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 21 წლიდან.

    მუხლი 19. „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელსაც მისი მიღების მოთხოვნის მომენტისათვის აქვს „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

2. „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 18 წლიდან.

4 „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს მართოს „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

5. „C1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებაც, აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

    მუხლი 20. „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

1. „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელსაც მისი მიღების მოთხოვნის მომენტისათვის აქვს „D1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

2. „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას პირი მოიპოვებს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწობის გაცემის საფუძველზე.

3. „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება პირს შეიძლება მიენიჭოს 21 წლიდან.

4. „D1E“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს აგრეთვე უფლება აქვს, მართოს „BE“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება.

თავი III. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდა

    მუხლი 21. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაშვებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პირობის შესახებ

1. თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება შეიძლება მიენიჭოს პირს, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა შესაბამისი მართვის უფლების მისაღები (თეორიული ან/და პრაქტიკული) გამოცდა.

2. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე პირი დაიშვება, თუ:

ა) მან გაიარა სათანადო მომზადება მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში (გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა);

ბ) აკმაყოფილებს მოთხოვნილი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მინიჭებისათვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს;

გ) შესრულებული აქვს მოთხოვნილი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მინიჭებისათვის ამ წესით განსაზღვრული მინიმალური ასაკი;

დ) გასულია მართვის უფლების შეჩერების ვადა;

ე) არ არსებობს მართვის უფლების შეწყვეტის (გაუქმების) საფუძველი;

ვ) მოთხოვნის მომენტისათვის არ გააჩნია მოთხოვნილი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება;

ზ) აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა მოთხოვნებს.

3. შეჩერებული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) მართვის უფლების აღდგენისათვის მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარება სავალდებულოა მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

    მუხლი 22. მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულებები

1. გარდა ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა, სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაიშვება მძღოლობის კანდიდატი, რომელმაც დადგენილი სტანდარტებისა და პროგრამების შესაბამისად გაიარა პროფესიული მომზადების კურსები, სათანადოდ აღჭურვილ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე საჯარო ან კერძო დაწესებულებაში (შემდგომში – მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულება).

2. მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულება ვალდებულია ფუნქციონირების დაწყებისთანავე წერილობით მიაწოდოს სააგენტოს ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და სასწავლო პროგრამების შესახებ, აგრეთვე წარუდგინოს მას სწავლების გავლის დამადასტურებელი მოწმობის ნიმუში.

3. მძღოლთა მოსამზადებელმა დაწესებულებამ სწავლების დაწყებიდან არა უგვიანეს 15 დღისა, ჯგუფის რეგისტრაციისათვის სააგენტოში უნდა წარმოადგინოს განაცხადი და მსმენელთა სიები.

4. მძღოლთა მოსამზადებული დაწესებულების მიერ ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სააგენტო უფლებამოსილია არ აღიაროს მის მიერ გაცემული სწავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და უარი განაცხადოს მძღოლობის კანდიდატის გამოცდაზე დაშვებაზე.

5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული ვალდებულებები არ ვრცელდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, რომელიც დაფუძნებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით და ახორციელებს „A“ ან „B“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“ ან „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის სწავლებას.

6. მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში სასწავლო კურსის გავლის დამადასტურებელ დოკუმენტად ჩაითვლება ამ დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი მოწმობა, რომელიც მოქმედებს უვადოდ.

7. მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში მომზადებული ჯგუფების გამოცდაზე დაშვების გრაფიკი განისაზღვრება საგამოცდო სამსახურის მიერ.

 8. „B“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“ ან „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე შეიძლება დაიშვას 18 წელს მიღწეული დამოუკიდებლად მომზადებული მძღოლობის კანდიდატი, რომელსაც არ გაუვლია სათანადო მომზადება მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში.

    მუხლი 23. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისობის დადგენა

1. საგამოცდო სამსახურის თანამშრომელი ვალდებულია განახორციელოს პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისობის დადგენა კანონმდებლობით განსაზღვრული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებისადმი, თუ პირის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ ან/და პრაქტიკულ გამოცდაზე დაშვებისას, აგრეთვე ჩამორთმეული ან შეჩერებული მართვის უფლების აღდგენისას, გამოვლინდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული რომელიმე გარემოება. პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისობის დადგენა ხორციელდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის საფუძველზე.

2. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ ან/და პრაქტიკულ გამოცდაზე დასაშვებად, აგრეთვე ჩამორთმეული ან შეჩერებული მართვის უფლების აღსადგენად ამ წესით განსაზღვრულ წარმოსადგენ დოკუმენტებთან ერთად, პირი ვალდებულია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის კანონმდებლობით დადგენილი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებისადმი შესაბამისობის დადასტურების მიზნით, დამატებით წარმოადგინოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, თუ:

ა) პირი ახორციელებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შეჩერებული მართვის უფლების აღდგენას;

ბ) პირი უფლების რეალიზებას ახორციელებს „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლების აღდგენის შემდეგ;

გ) პირს ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონოდ შეძენის ან შენახვის გასაღების მიზნის გარეშე, ან/და ექიმის დანიშნულების გარეშე ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის დაკისრებული აქვს ადმინისტრაციული სახდელი;

დ) არსებობს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრული გარემოება, როდესაც პირი მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაიშვება სამედიცინო დაწესებულების დიაგნოსტირების საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება ნარკომანიით დაავადების არარსებობის ფაქტი;

ე) ელექტრონული ან მატერიალური დოკუმენტის სახით სააგენტოში დაცულია ინფორმაცია პირზე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭების თაობაზე;

ვ) პირმა წარმატებით ვერ ჩააბარა ფერთა აღქმის ელექტრონული ტესტი.

3. ამ წესით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისას საგამოცდო სამსახურის თანამშრომელს აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება, ვიზუალური დაკვირვების საფუძველზე პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობაში საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენისას მოითხოვოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარმოდგენა.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას სააგენტო და საგამოცდო სამსახურის თანამშრომელი არ არის ვალდებული, დაასაბუთოს დაინტერესებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებისადმი შეუსაბამობის თაობაზე ეჭვის წარმოშობის საფუძველი.

5. სოფლის ან/და დაბის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მძღოლობის კანდიდატებს უფლება აქვთ, „A“, „B“, „C“, „T“, „S“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“, „B1“, და „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბუთის ნაცვლად წარმოადგინონ გამგეობის (მერიის) რწმუნებულის მიერ გაცემული სარეკომენდაციო ბარათი (დანართი №1).

    მუხლი 24. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ გამოცდასთან დაკავშირებული ზოგადი წესები

1. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები გამოცდა (შემდგომში – მართვის უფლების მისაღები გამოცდა) შედგება თეორიული ან/და პრაქტიკული გამოცდისაგან. მართვის უფლების მისაღებ გამოცდას ატარებს საგამოცდო სამსახური, გამომცდელის მეშვეობით. გამოცდის მსვლელობას ზედამხედველობს საგამოცდო სამსახურის უფროსი.

2. გამომცდელი შეიძლება იყოს მხოლოდ სააგენტოს თანამშრომელი, რომელსაც გააჩნია სათანადო ცოდნა და უნარ-ჩვევები, კერძოდ:

ა) თეორიული გამოცდის გამომცდელმა უნდა იცოდეს საგზაო მოძრაობის წესები, უნდა შეეძლოს კანდიდატის თეორიული ცოდნის შეფასება და თეორიული გამოცდის სწორი წარმართვა;

ბ) პრაქტიკული გამოცდის გამომცდელს უნდა შეეძლოს:

 ბ.ა) სატრანსპორტო საშუალების მართვა მაღალი სტანდარტით;

ბ.ბ) იმ პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარება, რომელსაც თვითონ იბარებს;

ბ.გ) საშიში სიტუაციების ამოცნობა და მათზე შესაბამისი რეაგირების მოხდენა, აგრეთვე ინფორმაციის სწრაფი ასიმილირება და ზუსტი გადაწყვეტილების მიღება, აგრეთვე მძღოლობის კანდიდატის პრაქტიკული ცოდნის შეფასება და საგამოცდო პროცესის სწორი წარმართვა;

3. გამომცდელი არ შეიძლება მუშაობდეს, რომელიმე მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში ინსტრუქტორად.

4. მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დასაშვებად, მძღოლობის კანდიდატმა საგამოცდო სამსახურში უნდა წარადგინოს:

ა) ელექტრონული ან მატერიალური სახის განცხადება, რომელშიც მითითებული იქნება იმ სატრანსპორტო საშუალების კატეგორია ან ქვეკატეგორია, რომლის მართვის უფლების მოპოვებაც სურს;

ბ) ფოტოსურათი (ფოტოსურათის გადაღება ხორციელდება საგამოცდო სამსახურში, სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით);

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) საცხოვრებელი ადგილის ამსახველი დოკუმენტი, თუ ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტი არ მოიცავს აღნიშნულ ინფორმაციას;

ე) მომსახურების გაწევისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული საფასურების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

ვ) მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში სათანადო მომზადების გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა);

ზ) მართვის მოწმობა, თუ მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაშვების მოთხოვნამდე მძღოლობის კანდიდატს უკვე მოპოვებული აქვს სხვა კატეგორიის ან/და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებთა მართვის უფლება. ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, დოკუმენტების მიღების შემდგომ, პირს უბრუნდება წარმოდგენილი მართვის მოწმობა და მისი განმეორებით, ჩასაბარებლად წარმოდგენის ვალდებულება წარმოეშვება, მხოლოდ ახალი მართვის მოწმობის გაცემის საფუძვლის წარმოშობისას;

თ) ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, თუ არსებობს ამ წესის 23-ე მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე გარემოება;

ი) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა დოკუმენტები.

5. მძღოლობის კანდიდატის მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში, საგამოცდო სამსახურის თანამშრომელი ახორციელებს წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის შემოწმებას. კანონმდებლობით განსაზღვრული მართვის უფლების მინიჭების შემზღუდავი გარემოების არარსებობის შემთხვევაში, მძღოლობის კანდიდატს ენიჭება უნიკალური ნომერი და ხორციელდება მისი ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია.

6. თუ ამ წესით სხვა რამ არ გამომდინარეობს, მძღოლობის კანდიდატის განცხადება და მის საფუძველზე განხორციელებული რეგისტრაცია იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს მოთხოვნილი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისთვის მინიჭებამდე.

 7. მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მსვლელობისას აკრძალულია უშუალოდ საგამოცდო ოთახში და საგამოცდო მოედანზე სააგენტოს თანამშრომლისა და მძღოლობის კანდიდატების გარდა სხვა უცხო პირთა დასწრება.

 8. მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატს უფლება აქვს თან იქონიოს:

ა) წყალი;

ბ) პირადი ჰიგიენის ნივთები;

გ) საჭიროების შემთხვევაში სხვა ნივთები, თუ არსებობს გამომცდელის წინასწარი თანხმობა.

 9. მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მსვლელობისას მძღოლობის კანდიდატს ეკრძალება:

ა) მობილური ტელეფონის, პეიჯერის ან სხვა ელექტრონული აპარატურის ქონა;

ბ) დამხმარე მასალის – სახელმძღვანელოების, ჩანაწერების, ფურცლების და სხვა მასალების გამოყენება;

გ) გადალაპარაკება, დახმარების გაწევა ან მიღება რაიმე ფორმით, სხვა მძღოლობის კანდიდატებისათვის რაიმე ფორმით ხელის შეშლა;

დ) სამუშაო ადგილის უნებართვოდ დატოვება;

ე) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ამ მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული ნივთების გარდა სხვა ნივთების ქონა;

ვ) გამომცდელის მითითების გარეშე მართვის უფლების მისაღები გამოცდის დაწყება;

ზ) თეორიულ გამოცდაზე, საგამოცდო დროის ამოწურვის შემდეგ ტესტზე მუშაობის გაგრძელება, ხოლო პრაქტიკული გამოცდის დასრულებისას საგამოცდო ავტომობილში დარჩენა;

 თ) არაფხიზელ მდგომარეობაში გამოცხადება;

 ი) წესრიგის დარღვევა, საგამოცდო პროცესის მონაწილე პირის შეურაცხყოფა ან სხვა მსგავი ქმედება.

 10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გამომცდელს უფლება აქვს მძღოლობის კანდიდატი გააძევოს გამოცდიდან. მძღოლობის კანდიდატის გამოცდიდან გაძევების შემთხვევაში მართვის უფლების მისაღები გამოცდა წყდება, ფასდება უარყოფითად და ითვლება ჩაუბარებლად.

 11. გამომცდელს ეკრძალება ლაპარაკით ან რაიმე ქმედებით მძღოლობის კანდიდატის ყურადღების გადატანა საგამოცდო პროცესიდან, აგრეთვე რაიმე სახის მინიშნება ან კარნახი.

 12. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოსაპოვებლად სავალდებულოა მართვის უფლების მისაღები, როგორც თეორიული, ისევე პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება, მძღოლობის კანდიდატს, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა თეორიული გამოცდა უფლება აქვს პარქტიკულ გამოცდაზე გავიდეს თეორიულ გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

 13. მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია ამ წესის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტები წარადგინოს:

 ა) თეორიული გამოცდაზე დაშვებამდე, თუ:

 ა.ა) მართვის უფლების მოსაპოვებლად სავალდებულოა მართვის უფლების მისაღები როგორც თეორიული, ისევე პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება;

 ა.ბ) მართვის უფლების მოსაპოვებლად ან უფლების აღსადგენად სავალდებულოა მართვის უფლების მისაღები, მხოლოდ თეორიული გამოცდის ჩაბარება;

 ბ) პრაქტიკულ გამოცაზე დაშვებამდე, თუ მართვის უფლების მოსაპოვებლად სავალდებულოა, მხოლოდ მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება.

 14. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაშვების საფასური მოიცავს:

 ა) თუ კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოსაპოვებლად სავალდებულოა მართვის უფლების მისაღები, მხოლოდ თეორიული გამოცდის ჩაბარება – პირის თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერად დაშვებას;

 ბ) თუ კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოსაპოვებლად სავალდებულოა მართვის უფლების მისაღები, მხოლოდ პრაკტიკული გამოცდის ჩაბარება – პირის პრაკტიკულ გამოცდაზე ერთჯერად დაშვებას;

 გ) თუ კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოსაპოვებლად სავალდებულოა მართვის უფლების მისაღები, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება:

გ.ა) პირის თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერად დაშვებას, ხოლო მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში პრაქტიკულ გამოცდაზე დაშვებას;

გ.ბ) პირის მიერ პირველ პრაქტიკულ გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, პრაქტიკულ გამოცდაზე ყოველ შემდგომ დაშვებას, მაგრამ არანაკლებ უარყოფითი შეფასების მიღებიდან მე-7 კალენდარული დღისა და არა უგვიანეს თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან 30-ე კალენდარული დღისა.

15. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ბ1“  ქვეპუნქტით განსაზღვრული მართვის უფლების მისაღებ პირველად გამოცდაზე დაშვების საფასური მოიცავს:

ა) მართვის უფლების არმქონე, „სტუდენტური ბარათის“ მფლობელი სტუდენტის, პირველად, მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერად დაშვებას, ხოლო მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში პრაქტიკულ გამოცდაზე დაშვებას;

ბ) პირის მიერ პირველ პრაქტიკულ გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, პრაქტიკულ გამოცდაზე ყოველ შემდგომ დაშვებას, მაგრამ არანაკლებ უარყოფითი შეფასების მიღებიდან მე-7 კალენდარული დღისა და არა უგვიანეს თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან 30-ე კალენდარული დღისა;

გ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით „სტუდენტური ბარათის“ მფლობელი სტუდენტის მიერ მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდაზე დადებითი შეფასებების მიღების შემთხვევაში – მართვის მოწმობის გაცემას.

16. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათი, ვრცელდება მართვის უფლების არმქონე 17 წლის პირის:

ა) პირველად, მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერად დაშვებაზე, ხოლო მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში პრაქტიკულ გამოცდაზე დაშვებაზე;

ბ) პირის მიერ პირველ პრაქტიკულ გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, პრაქტიკულ გამოცდაზე ყოველ შემდგომ დაშვებაზე, მაგრამ არანაკლებ უარყოფითი შეფასების მიღებიდან მე-7 კალენდარული დღისა და არა უგვიანეს თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებიდან 30-ე კალენდარული დღისა.

17. ამ მუხლის მე-14 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტით, მე-15 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტითა და მე-16 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პრაქტიკულ გამოცდაზე დაშვების წესი არ ვრცელდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ძ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურებაზე.

18 აკრძალულია ერთი კალინდარული დღის განმავლობაში „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ძ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების ერთზე მეტჯერ გაწევა.

19. სააგენტო უფლებამოსილია, მძღოლობის კანდიდატის გაფრთხილების გარეშე, სპეციალური აღჭურვილობის მეშვეობით განახორციელოს მართვის უფლების მისაღები გამოცდის მსვლელობის აუდიო და ვიდეო ჩაწერა.

    მუხლი 25. საპრეტენზიო კომისია და მართვის უფლების მისაღებ გამოცდასთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის წესი

1. მართვის უფლების მისაღებ გამოცდასთან დაკავშირებული პრეტენზიები განიხილება სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი საპრეტენზიო კომისის (შემდგომში – კომისია) მიერ. კომისია საპრეტენზიო განაცხადს განიხილავს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით. დასაშვებია სხვადასხვა საგამოცდო სამსახურისათვის სხვადასხვა კომისიის შექმნა.

2. კომისია იხილავს მართვის უფლების მისაღები გამოცდის:

ა) პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს;

ბ) შედეგებთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს.

3. კომისია შედგება მინიმუმ 3 წევრისგან, რომელსაც ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე. კომისია კომპლექტდება სააგენტოს თანამშრომლებით.

4. მართვის უფლების მისაღებ გამოცდასთან დაკავშირებული პრეტენზიების არსებობის შემთხვევაში, მძღოლობის კანდიდატი უფლებამოსილია, გამოცდის დასრულებიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში კომისიის სახელზე საგამოცდო სამსახურში შეიტანოს საპრეტენზიო განაცხადი. საგამოცდო სამსახური ვალდებულია საპრეტენზიო განაცხადი, მიღებიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, გადასცეს კომისიას.

5. მძღოლობის კანდიდატის მიერ საპრეტენზიო განაცხადში მითითებული უნდა იქნეს პრეტენზიის არსი და მისი დასაბუთება, კანდიდატის კონკრეტული მოთხოვნა.

6. კომისია გადაწყვეტილებას იღებს პრეტენზიის წარდგენიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში. გადაწყვეტილების მიღება ხორციელდება კომისიის წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

7. კომისია უფლებამოსილია:

ა) სრულად ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს საპრეტენზიო განაცხადით განსაზღვრული მოთხოვნა;

ბ) სრულად ან ნაწილობრივ არ დააკმაყოფილოს საპრეტენზიო განაცხადით განსაზღვრული მოთხოვნა;

გ) შეცვალოს ან ძალაში დატოვოს გამოცდის შედეგი;

დ) მოსთხოვოს მძღოლობის კანდიდატს მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის რომელიმე საკვალიფიკაციო მოთხოვნის განმეორებით, კომისიის წევრის თანდასწრებით, შესრულება, და ამის მიხედვით შეცვალოს ან ძალაში დატოვოს გამოცდის შედეგი;

 ე) ჩამოართვას ახსნა-განმარტებები;

ვ) უარი განაცხადოს საპრეტენზიო განაცხადის განხილვაზე, თუ:

ვ.ა) იგი წარდგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ;

ვ.ბ) მძღოლობის კანდიდატი არ ასრულებს კომისიის კანონიერ მოთხოვნას;

ვ.გ) საპრეტენზიო განაცხადში არ არის ჩამოყალიბებული მოთხოვნა, ან არ არის დასაბუთებული პრეტენზია ან დარღვეულია პრეტენზიის წარდგენის ვადა;

ვ.დ) საპრეტენზიო განაცხადზე რეკვიზიტების მიუთითებლობის ან არასრულყოფილად მითითების გამო ვერ ხორციელდება პირის იდენტიფიცირება;

ზ) მიმართოს სააგენტოს დირექტრს თანამშრომლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების მოთხოვნით.

 8. კომისიის მიერ ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში გამოცდის შეფასება ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

  9. მიღებულ გადაწყევტილებას კომისია მხარეებს უგზავნის გადაწყვეტილების გამოტანიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში.

10. საპრეტენზიო განაცხადის შეტანით კომისიის მიერ გადწყვეტილების მიღებამდე ჩერდება საგამოცდო პროცედურისათვის ამ წესით დადგენილი ვადები.

11. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყევეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს დადგენილი წესით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან სასამართლოში.

    მუხლი 26. თეორიული გამოცდა

1. მართვის უფლების მისაღები თეორიული გამოცდის ჩატარების მიზანია კანდიდატის სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო თეორიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შემოწმება.

 2. თეორიული გამოცდა ტარდება საგამოცდო სამსახურში, სათანადოთ მოწყობილ საგამოცდო ოთახში. სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შეიძლება დადგენილ იქნეს თეორიული გამოცდის ჩატარების სხვა ადგილიც.

3. კანდიდატის თეორიულ გამოცდაზე დაშვება ხორციელდება საგამოცდო სამსახურის მიერ შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით. თეორიულ გამოცდაზე შეიძლება მიღებულ იქნეს მძღოლობის კანდიდატთა მთელი ჯგუფი ან მისი ნაწილი. მძღოლობის კანდიდატთა რაოდენობა განისაზღვრება საგამოცდო ოთახის ფართობისა და აღჭურვილობის, აგრეთვე ყველა მძღოლობის კანდიდატის ქცევისადმი ზედამხედველობის შესაძლებლობის გათვალისწინებით.

4. კანონმდებლობით განსაზღვრული კატეგორიისა და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა დანიშნულებისა და მართვის თავისებურებების გათვალისწინებით, თეორიული გამოცდა იყოფა I, II, III და IV კატეგორიებად.

5. თითოეული კატეგორიის თეორიული გამოცდა ტარდება ტესტირების მეთოდით, რომელიც ხორციელდება კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით. ტესტი შედგება ილუსტრირებული ან არაილუსტრირებული კითხვებისაგან (ბილეთებისაგან), თავის მხრივ, თითოეულ კითხვას გააჩნია 2-დან 6-მდე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან სწორია მხოლოდ ერთი. თითოეული კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის დადგენილია ტესტზე სამუშაო დრო და გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად საჭირო ტესტის კითხვებზე გასაცემი სწორი პასუხების მინიმალური ოდენობა. თეორიულ გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად მძღოლობის კანდიდატმა ტესტზე სამუშაო დროში უნდა შეძლოს ტესტის კითხვებზე, დადგენილი მინიმალური ოდენობის სწორი პასუხების გაცემა. ტესტის კითხვების შერჩევა, კანდიდატის მიერ ტესტის კითხვებზე გაცემული პასუხების შეჯამება და გამოცდის შედეგის შეფასება ხორციელდება კომპიუტერული პროგრამის მიერ. მძღოლობის კანდიდატისათვის გამოცდის შედეგი ცნობილი ხდება ტესტზე სამუშაო დროის ამოწურვისთანავე, კომპიუტრის მონიტორზე შედეგის ასახვის გზით.

 6. გამონაკლის სახით, სააგენტოს დირექტორის თანხმობით, თეორიული გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს წერილობითი, არაელექტრონული ტესტური მეთოდით. ამ პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მძღოლობის კანდიდატის მიერ ტესტის კითხვებზე გაცემული პასუხები და გამოცდის შეფასება აისახება „საგზაო მოძრაობის წესების საგამოცდო ბარათზე“(დანართი 2).

7. თეორიული გამოცდის დაწყებამდე მძღოლობის კანდიდატებს გამომცდელის მიერ მოკლედ განემარტება გამოცდების ჩატარების წესები და მისი უფლება-მოვალეობები.

  8. კანდიდატს უფლება აქვს თითოეული კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის განკუვნილი ტესტი ჩააბაროს მისთვის სასურველ – ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, ინიგლისურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ ან რუსულ ენაზე.

9. ტესტზე სამუშაო დროის ამოწურვის შემდეგ, მძღოლობის კანდიდატს უფლება აქვს წერილობითი ფორმით მოითხოვოს, თეორიულ გამოცდაზე მხოლოდ მის მიერ დაშვებული შეცდომის ამსახველი ბილეთის კომპიუტერული ამონაბეჭდი.

10. I, II, III და IV კატეგორიების თეორიული გამოცდის ტესტებს შეიმუშავებს სააგენტო ან მისი დავალებით – მესამე პირი.

11. საგენტოს უფლება აქვს I, II, III და IV კატეგორიების თეორიული გამოცდის ტესტები გახადოს საჯარო, თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსების გზით ან სხვა საშუალებით.

    მუხლი 27. ფერთა აღქმის ტესტი

1. თეორიულ გამოცდაზე დაშვებამდე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია გაიაროს ფერთა აღქმის ელექტრონული ტესტი. ტესტი მიზნად ისახავს სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის მძღოლობის კანდიდატის მიერ ფერთა აღქმის (შეგრძნების) შესაბამისობის შემოწმებას. ტესტი შედგება სამი ილუსტრირებული კითხვისაგან, თითოეული ტესტის კითხვა მოიცავს ოთხ სავარაუდო პასუხს, რომლიდანაც სწორია მხოლოდ ერთი. მძღოლობის კანდიდატს ევალება სავარაუდო პასუხებიდან ამოირჩიოს სწორი პასუხი. ფერთა აღქმის ტესტის დადებითი შეფასების მისაღებად საჭიროა 10 წუთის განმავლობაში სამივე კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემა.

2. ის მძღოლობის კანდიდატი, რომელმაც ფერთა აღქმის ტესტის ჩაბარებისას ვერ მიიღო დადებითი შეფასება, თეორიულ გამოცდაზე დაიშვება, მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარმოდგენის შემდგომ.

3. ფერთა აღქმის ტესტს შეიმუშავებს სააგენტო ან მისი დავალებით – მესამე პირი.

4. სწორი პასუხის დაზეპირების გამორიცხვის მიზნით, დაინტერესებულ პირთათვის ფერთა აღქმის ტესტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ტესტირების მსვლელობისას.

    მუხლი 28. I კატეგორიის თეორიული გამოცდა

1. თუ ამ წესით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, I კატეგორიის თეორიული გამოცდა სავალდებულოა ჩააბაროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელსაც სურს:

 ა) „A“, „B“, „BE“ ან ტრამვაის კატეგორიის ან „A1“ ან „B1“, ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვება;

 ბ) ამ წესის 46-ე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით ჩამორთმეული მართვის უფლების აღდგენა.

 2. I კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 30 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 30 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 27 კითხვას.

 3. I კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი მოიცავს გზაზე გადაადგილებისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესებიდან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

) საგზაო მოძრაობის მონაწილის ზოგადი უფლებები და მოვალეობები;

ბ) მძღოლის ზოგადი მოვალეობები;

გ) ქვეითის მოვალეობანი;

დ) მგზავრის მოვალეობანი;

ე) შუქნიშნისა და მარეგულირებლის სიგნალები, სპეციალური სიგნალების გამოყენება;

ვ) საავარიო შუქური სიგნალიზაცია;

ზ) მოძრაობის დაწყება, მანევრირება;

თ) სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგება სავალ ნაწილზე;

ი) მოძრაობის სიჩქარე;

კ) გასწრება, შემხვედრის გვერდის აქცევა;

ლ) სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და დგომა;

მ) გზაჯვარედინის გავლა;

ნ) მოძრაობა რკინიგზის ლიანდაგებზე;

ო) მოძრაობა ავტომაგისტრალზე;

პ) მოძრაობა საცხოვრებელ ზონაში;

ჟ) გარე სანათი ხელსაწყოებითა და ხმოვანი სიგნალებით სარგებლობა;

რ) მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება;

ს) მოთხოვნები ველოსიპედის, მოპედის, საჭაპნე ოთხთვალის (მარხილის) მოძრაობისა და პირუტყვის გადარეკვის მიმართ;

ტ) გზაო ნიშნები და მონიშვნები, საცნობი ნიშნები;

უ) საერთაშორისო მოძრაობა;

ფ) ქვეითთა გადასასვლელები და სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებები;

ქ) საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგად დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მეთოდები და დაზარალებულის ტრანსპორტირების პირობები;

 ღ) საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის დროს მძღოლის მოქმედები;

 ყ) საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა წესები.

     მუხლი 29. II კატეგორიის თეორიული გამოცდა

1. თუ ამ წესით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, II კატეგორიის თეორიული გამოცდა სავალდებულოა ჩააბაროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელსაც სურს „C“, „CE“, „D“ ან „DE“ კატეგორიის ან „C1“, „D1“, „C1E“ და „D1E ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვება.

2. II კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 20 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 20 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 18 კითხვას.

3. II კატეგორიის თეორიული გამოცდა მოიცავს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

ა) მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა და ავტომობილის სხვადასხვა პირობებში მართვა;

ბ) მგზავრთა გადაყვანა;

გ) ტვირთის გადაზიდვა;

დ) მძღოლის მუშაობისა და დასვენების რეჟიმი;

ე) ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვა;

ვ) ხალხის საერთაშორისო გადაყვანა;

ზ) სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების პრიორიტეტი;

თ) საშიში ტვირთების კლასიფიკაცია და იდენტიფიკაცია;

ი) სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა;

კ) საშიში ტვირთის გადატანა;

ლ) ბავშვების გადაყვანა;

მ) ავტომობილზე დასაყენებელი ამოსაცნობი ნიშნები;

ნ) სატვირთო ავტომობილის, ავტობუსისა და სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობის გზაზე მოძრაობისათვის დადგენილი სხვა წესები.

4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საკითხებისა II კატეგორიის თეორიული გამოცდა აგრეთვე ნაწილობრივ მოიცავს I კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის განკუთვნილ საკითხებსაც.

    მუხლი 30. III კატეგორიის თეორიული გამოცდა

1. თუ ამ წესით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული III კატეგორიის თეორიული გამოცდა სავალდებულოა ჩააბაროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელსაც სურს „T“ ან “S” კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვება.

2. III კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 30 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 30 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 27 კითხვას.

3. III კატეგორიის თეორიული გამოცდა მოიცავს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

ა) გზაზე ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების წესები;

ბ) სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ზოგადი დახასიათება;

გ) უსაფრთხოების პირობები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაობის შესრულებისას;

დ) სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანების ზოგადი დახასიათება;

ე) უსაფრთხოების პირობები საგზაო-საამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას.

4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საკითხებისა, III კატეგორიის თეორიული გამოცდა აგრეთვე მოიცვას I კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის განკუთვნილ საკითხებს.

    მუხლი 31. IV კატეგორიის თეორიული გამოცდა

1. IV კატეგორიის თეორიული გამოცდა სავალდებულოა ჩააბაროს „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების არ მქონე მძღოლობის კანდიდატმა (სამხედრო მოსამსახურემ), რომელსაც სურს ამ წესის მე-17 მუხლის შენიშვნის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წესით „C1“ ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მოპოვება.

 2. IV კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტი შეიცავს 30 კითხვას. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად ტესტის სამუშაოდ განსაზღვრული 30 წუთის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა სწორად უნდა უპასუხოს მინიმუმ 27 კითხვას.

3. IV კატეგორიის თეორიული გამოცდა მოიცვას I და II კატეგორიების თეორიული გამოცდების საკითხებს.

    მუხლი 32. მართის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მიღების ორგანიზება

1. პრაქტიკული გამოცდის მიზანია მძღოლობის კანდიდატის მართვის უნარ-ჩვევების გამოვლინება, ავტომობილის მართვის პროცესში თეორიული ცოდნის გამოყენების ეფექტურობის შემოწმება.

2. პრაქტიკული გამოცდის დროს, მძღოლობის კანდიდატმა, საგამოცდო ავტომობილი ისე უნდა მართოს, რომ მასში მჯდომი გამომცდელი თავს უსაფრთხოდ გრძნობდეს. გამომცდელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლობის კანდიდატის მიერ პოზიტიური და ნეგატიური ჩვევების გამოვლენას. პრაქტიკული გამოცდის განმავლობაში გამომცდელს უნდა შეექმნას საერთო სურათი, თუ რამდენად ადაპტირებულად და თავდაჯერებულად მართავს კანდიდატი სატრანსპორტო საშუალებას.

3. პრაქტიკული გამოცდა ტარდება ავტოდრომზე ან დახურულ მოედანზე, რომელიც ამ წესის შესაბამისად აღჭურვილია გამოცდის მისაღებად საჭირო ელემენტებითა და ტექნიკური საშუალებებით.

4. თითოეული კატეგორიისა და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდისათვის დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა გათვალისწინებით, პარქტიკული გამოცდის ავტოდრომი და დახურულ მოედანი, აღჭურვილი უნდა იქნეს შემდეგი საგამოცდო ელემენტებით (შემდგომში - საგამოცდო ელემენტები):

ა) “პარალელური პარკირება“;

ბ) „ზიგზაგი“;

გ) „შეზღუდული სიგანის შემოსაბრუნებელი უბანი“( „მოძრაობის მიმართულების შეცვლა“);

დ) „ბოქსი ავტომობილის უკუსვლით სადგომზე დასაყენებლად“ („უკუსვლით პარკირება“);

ე) „რვიანი“;

ზ)“აღმართი“ (დახრა არანაკლებ 16%-ისა). „აღმართის“ ესტაკადის მოწყობის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებული იქნეს ბუნებრივი რელიეფი. „აღმართიანი“ უბნის ელემენტი ყველა ტიპის ავტომობილებისათვის უნდა აღიჭურვოს ტექნიკური საშუალებებით, რომელიც უზრუნველყოფს მასზე გასვლის უსაფრთხოებას;

თ) „პლატფორმასთან უკუსვლით პარკირების უბანი“;

 ი)„საგაბარიტო წრეში მობრუნება“ (ელემენტის არ არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს „შეზღუდული სიგანის შემოსაბრუნებელი უბანისათვის“ განკუთვნილი ტერიტორია).

5. საგზაო მოძრაობის რეალურ პირობებთან მიახლოების მიზნით, დასაშვებია ავტოდრომზე და დახურულ მოედანზე ორი ან მეტი საგზაო მოძრაობის ზოლიანი გზის, გზაზე მოწესრიგებული ან მოუწესრიგებული გზაჯვარედინის, მოწესრიგებული ან მოუწერიგებელი ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელის ან/და მოწესრიგებული ან მოუწერიგებელი რკინიგზის გადასასვლელის მოწყობა, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისათვის საგზაო ნიშნების დადგმა, საგზაო მონიშვნებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, შესაბამისი სტანდარტების გათვალისწინებით.

6. ავტოდრომზე და დახურულ მოედანზე მიზანშეწონილია გათვალისწინებულ იქნეს საგამოცდო ელემენტების იმგვარი განლაგება, რომლის დროსაც შეიქმნება ორი ან მეტი ავტომობილებით მინიმალურ დროში შესაბამისი მანევრირების ერთდროული შესრულების შესაძლებლობა.

7. ავტოდრომზე ან დახურულ მოედანზე საგამოცდო ელემენტების შეზღუდვის (მონიშვნის) ფარგლების აღსანიშნავად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ღია ფერში შეღებილი სადგარები, ალმები, ლენტები ან/და სხვა მსგავსი მოწყობილობები. ამასთან, მსუბუქი ავტომობილებისათვის განკუთვნილი ელემენტების სადგრების სიმაღლე უნდა შეადგენდეს დაახლოებით 1,2 მეტრს, ხოლო სატვირთო ავტომობილების შემთხვევაში – სადგრების სიმაღლე არ უნდა იყოს ავტომობილის პლატფორმის ქვედა ზღვარზე ნაკლები.

8. ავტოდრომის ან დახურული მოედნის არ არსებობისას, საგამოცდო სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით, პრაკტიკული გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს საგზაო მოძრაობის რეალურ გარემოში, გზაზე (დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტებში) მოძრაობის სხვადასხვა ტიპის სირთულეების პირობებში. გზაზე, გამოცდის ჩასატარებლად წინასწარ შემუშავებული უნდა იქნეს საგამოცდო მარშუტი (შემდგომში - საგამოცდო მარშუტი), ამასთან გზაზე გატარებული დრო გამოყენებული უნდა იქნეს ოპტიმალურად. საგამოცდო მარშრუტი ფორმდება სამარშრუტო რუკის სახით. თითოეულ საგამოცდო მარშრუტს ენიჭება რიგითი ნომერი. კანდიდატთა საგამოცდო დროის შემოკლების მიზნით მიზანშეწონილია, რომ თითოეული მარშრუტი დაიწყოს და დამთავრდეს ერთსა და იმავე ადგილზე.

9. საგამოცდო მარშრუტი მინიმუმ უნდა ითვალისწინებდეს მძღოლობის კანდიდატთა მოქმედების აუცილებელი შემოწმების შესაძლებლობას შემდეგ პირობებში:

ა) „დაუთმეთ გზა” ან „მოძრაობა შეუჩერებლად აკრძალულია” ნიშნებიანი გზაჯვარედინების გავლა;

ბ) გზის მონაკვეთების გავლა, რომლებიც აღჭურვილია სხვადასხვა გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნებით ან მძღოლისათვის განკუთვნილი სხვა ინფორმაციით;

გ) ორი მარცხნივ მოხვევის ან გზაჯვარედინზე ერთი შემობრუნების შესრულება;

დ) ორი მარჯვნივ მოხვევის შესრულება;

ე) გასვლა გზაზე, რომელსაც გააჩნია ორი ან მეტი სამოძრაო ზოლი ერთი მიმართულებით.

 10. გამოცდის ელემენტების შესრულებაზე კონტროლს გამომცდელი აწარმოებს ვიზუალურად ან/და ტექნიკური საშუალებების დახმარებით. ამასთან, გამომცდელი შეიძლება იმყოფებოდეს როგორც საგამოცდო ავტომობილში, ასევე მის გარეთ (გამოცდის მსვლელობაზე მეთვალყურეობისათვის მოსახერხებელ ადგილზე).

11. პრაქტიკულ გამოცდაზე, მძღოლობის კანდიდატის ავტომობილში ჩაჯდომამდე, გამომცდელი ვალდებულია ავტომობილი მოიყვანოს საწყის მდგომარეობაში – გამორთოს ძრავი, გადამცემთა კოლოფის ბერკეტი ჩააგდოს პირველ გადაცემაში, ამოწიოს ხელის მუხრუჭი.

12. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სახიფათო სიტუაციის თავიდან აცილების მიზნით გამომცდელს უფლება აქვს ჩაერიოს ავტომობილის მართვაში.

13. გამოცდის ჩატარების ხანგრძლივობა უნდა იყოს საკმარისი შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის მძღოლობის კანდიდატის ცოდნის სრულყოფილად შეფასებისათვის. რეკომენდირებულია პრაკტიკული გამოცდა მიმდინარეობდეს 25 წუთამდე.

    მუხლი 33. შეზღუდული შესასძლებლობის მქონე პირთათვის პრაქტიკული გამოცდის ორგანიზაციების ზოგიერთი საკითხის შესახებ

1. ავტომატურ გადამცემთა კოლოფის მქონე საგამოცდო ავტომობილზე გამოცდის ჩაბარება შეუძლია მხოლოდ ფიზიკური ნაკლის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს, ექიმ-სპეციალისტის რეკომენდაციის საფუძველზე.

2. იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის (მძღოლობის კანდიდატის) ფიზიკური ნაკლის გამო, პრაქტიკული გამოცდის მიღება უნდა წარმოებდეს მძღოლობის კანდიდატისათვის ადაპტირებული ავტომობილით (მაგალითად სიჩქარის ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის მქონე ან დამატებით სატერფულებით აღჭურვილი ავტომობილით, ან სხვა), საგამოცდო ავტომობილის წარმოდგენა ხორციელდება მძღოლობის კანდიდატის მიერ.

3. თუ ექიმ-სპეციალისტის რეკომენდაციის საფუძველზე, პირი სატრანსპოტო საშუალების სამართავად შეიძლება დაიშვას ,მხოლოდ რაიმე სახის მოწყობილობის გამოყენების (პროთეზი, სათვალე, ყურის სასმენი აპარატი და ა.შ) შემთხვევაში, პირი მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ ასეთი მოწყობილობით.

4. პირს, რომელმაც პრაქტიკული გამოცდა ჩააბარა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ავტომობილზე, შეიძლება მიენიჭოს, მხოლოდ იდენტურად ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება, რის შესახებაც მართვის მოწმობაში კეთდება უფლების შემზღუდავი შესაბამისი ჩანაწერი.

    მუხლი 34. პრაკტიკული გამოცდის შეფასების საერთო წესი

1. პრაქტიკული გამოცდის შეფასება ხორციელდება შემდეგი წესით: გამოცდის დაწყებამდე მძღოლობის კანდიდატს ენიჭება 100 ქულა, რომლიდანაც მძღოლობის კანდიდატის მიერ ამ წესის 35-ე მუხლით განსაზღვრული მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების (შემდგომში – საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, იქვითება საჯარიმო ქულები. პრაქტიკული გამოცდა წარამტებით ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ მძღოლობის კანდიდატი პრაკტიკული გამოცდის ყველა საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნის შესრულების შედეგად არ დააგროვებს 39-ზე მეტ საჯარიმო ქულას და, ამასთან, არ მოხდება მისი დისკვალიფიკაცია ამ წესის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული რომელიმე საფუძვლით.

2. პრაქტიკული გამოცდის შეფასებისათვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ), გამომცდელის მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული საშუალებები (მაგ: გამოცდის მსვლელობის აუდიო- ან/და ვიდეოჩაწერა, ავტომობილზე დამონტაჟებული სენსორული ან/და სხვა ელექტრონული სისტემის მეშვეობით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევის დაფიქსირება ან/და საჯარიმო ქულების დათვლა, სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება და ა.შ ).

3. პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობის აუდიო და ვიდეოჩანაწერის განხორციელების შემთხვევაში, ჩანაწერები, რომელიც უარყოფითად ასახავს შეფასებული გამოცდის მსვლელობას, შეიძლება განთავსდეს სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და შეინახოს იქ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ვებგვერდზე, მძღოლობის კანდიდატის პირადი მონაცემების შესაბამის ველში შეყვანით, შესაძლებელი იქნება აღნიშნული ჩანაწერის ნახვა. ამ წესით აუდიო და ვიდეოჩანაწერის ვებგვერდზე განთავსება ჩაითვლება მძღოლობის კანდიდატისათვის ჩანაწერის გადაცემად.

4. გამოცდის მსვლელობის აუდიო და ვიდეოჩანაწერის სხვა პირზე გადაცემა დასაშვებია მხოლოდ მძღოლობის კანდიდატის წერილობითი თანხმობის ან საჯარო უფლებამოსილი პირის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი მოთხოვნის შემთხვევაში.

    მუხლი 35. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. პრაკტიკული გამოცდის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მოიცავს:

ა) საგამოცდო ელემენტების დადგენილი წესით შესრულებას;

ბ) ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულებას;

2. საგამოცდო ელემენტებია:

ა) „პარალელური პარკირება“ – საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცულ იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

ა.ა) საგამოცდო ელემენტის შესასრულებლად ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ამ წესის დანართი 4-ის პირველი პუნქტში ასახული ტრაექტორიის შესაბამისად;

ა.ბ) საგამოცდო ელემენტის შესრულების დაწყებისას, უკუსვლით მოძრავმა ავტომობილმა არ უნდა გადაკვეთოს შემოსაზღვრული უბნის გარეთ წინ და მარჯვნივ არსებული მონიშვნები;

ა.გ) შემოსაზღვრულ უბანში შესვლისას, პარკირებისას, აგრეთვე შემოსაზღვრული უბნიდან გამოსვლისას ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ისე, რომ არ გადაკვეთოს ან/და არ შეეჯახოს შემოსაზღვრული უბნის მონიშვნებს;

ა.დ) „პარალელური პარკირების“ უბანში გაჩერების შემდეგ ავტომობილი ისე უნდა იდგეს, რომ მისი გარეგანი კონტურები მთლიანად მოექცეს შემოსაზღვრული უბნის შიდა არეალში;

ა.ე) შემოსაზღვრულ უბანში პარკირების დასრულების შემდგომ მის გამოსვლამდე სავალდებულოა ავტომობილის ხელის მუხრუჭის გამოყენება;

ბ) „ზიგზაგი“ – საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცულ იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

ბ.ა) საგამოცდო ელემენტის შესასრულებლად ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ამ წესის დანართი 4-ის მე-2 პუნქტში ასახული ტრაექტორიის შესაბამისად;

ბ.ბ) საგამოცდო ელემენტის შესრულება უნდა დაიწყოს შუაში არსებული პირველი მონიშვნის (სადგარის) მარცხენა მხრიდან შემოვლით;

ბ.გ) საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ზიგზაგურად, შუაში არსებულ მონიშვნებს (სადგრებს) შორის;

ბ.დ) „ზიგზაგში“ მოძრაობა უნდა განხორციელდეს ელემენტის საზღვრების (მონიშვნების) ფარგლების გადაკვეთის ან/და მათთან შეჯახების გარეშე;

ბ.ე) საგამოცდო ელემენტის დაწყებიდან მის დასრულებამდე არ უნდა შეწყდეს (გაჩერდეს) დასახული მიმართულებით ავტომობილის მოძრაობა;

ბ.ვ) საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას აკრძალულია უკუსვლით მოძრაობა;

გ) „შეზღუდული სიგანის შემოსაბრუნებელი უბანი“ („მოძრაობის მიმართულების შეცვლა“) – საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცულ იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

გ.ა) ელემენტის შესასრულებლად ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ამ წესის დანართი 4-ის მე-3 პუნქტში ასახული ტრაექტორიის შესაბამისად;

გ.ბ) ელემენტის შესრულება უნდა დაიწყოს შემოსაზღვრული უბნის წინა მარჯვენა მხრიდან;

გ.გ) ელემენტის შესრულებისას, დადგენილი ტრაექტორიის შესაბამისად, წინ მიმართულებით მოძრაობა უნდა განხორციელდეს სიჩქარის გადაცემათა ერთჯერადი გადართვით;

გ.დ) ელემენტის შესრულებისას, დადგენილი ტრაექტორიის შესაბამისად, უკან მიმართულებით მოძრაობა უნდა განხორციელდეს სიჩქარის გადაცემათა ერთჯერადი გადართვით;

გ.ე) ელემენტი უნდა შესრულდეს შეზღუდვის (მონიშვნის) ფარგლების გადაკვეთის ან/და მათთან შეჯახების გარეშე;

გ.ვ) ელემენტში შემობრუნება უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ავტომობილის გარეთა კონტურები მთლიანად მოექცეს შემოსაზღვრული უბნის შიგნით.

გ.ზ) ელემენტის შესრულება უნდა დასრულდეს საწყისი მხარის პარალელური მარცხენა მხრიდან, შემოსაზღვრული უბნიდან ავტომობილის სრულად გამოსვლით;

დ) „ბოქსი ავტომობილის უკუსვლით დაყენება“ (უკუსვლით პარკირება) – საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცულ იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

დ.ა) საგამოცდო ელემენტის შესასრულებლად ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ამ წესის დანართი 4-ის მე-4 პუნქტში ასახული ტრაექტორიის შესაბამისად;

დ.ბ) უკუსვლით გადაცემის სიჩქარეში გადართვის შემდგომ, მანევრის დაწყებამდე ან მანევრის შესრულებისას, ავტომობილი არ უნდა დაგორდეს დასახული მიმართულების საპირისპიროდ 30-სმ-ზე მეტ მანძილზე;

დ.გ) შემოსაზღვრულ უბანში (ბოქსში) ავტომობილის უკუსვლით შესვლა უნდა განხორციელდეს უკუსვლით გადაცემის ერთჯერადი ჩართვით;

დ.დ) შემოსაზღვრულ უბანში (ბოქსში) გაჩერების შემდეგ ავტომობილი ისე უნდა იდგეს, რომ მისი გარეგანი კონტურები მთლიანად მოექცეს შემოსაზღვრული უბნის (ბოქსის) შიდა არეალში. ავტომობილის შემოსაზღვრულ უბანიდან (ბოქსიდან) გამოსვლა უნდა განახორციელდეს მხოლოდ ამ პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის შესრულების შემდგომ;

დ.ე) შემოსაზღვრულ უბანში (ბოქსში) უკუსვლით შესვლა უნდა განხორციელდეს გვერდით და უკანა მხარეს არსებული საზღვრების (მონიშვნების) ფარგლების გადაკვეთის ან/და მათთან შეჯახების გარეშე;

დ.ვ) შემოსაზღვრული უბნიდან (ბოქსიდან) გამოსვლა უნდა განხორციელდეს გვერდითი და უკანა მხარეს არსებული საზღვრების (მონიშვნების) ფარგლების გადაკვეთის ან/და მათთან შეჯახების გარეშე;

ე) „რვიანი“ – საგამოცდო ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცულ იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

ე.ა) საგამოცდო ელემენტის შესასრულებლად ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ამ წესის დანართი 4-ის მე-5 პუნქტში ასახული ტრაექტორიის შესაბამისად;

ე.ბ) „რვიანში“ მოძრაობა უნდა დაიწყოს შემოსაზღვრული უბნის მარჯვენა მხრიდან;

 ე.გ) „რვიანში“ მოძრაობა უნდა დასრულდეს შემოსაზღვრული უბნის საწყისი მხარის პარალელური მარცხენა მხრიდან, შემოსაზღვრული უბნიდან ავტომობილის სრულად გამოსვლით;

ე.დ) საგამოცდო ელემენტის დაწყებიდან მის დასრულებამდე ავტომობილმა არ უნდა შეწყვიტოს (გაჩერდეს) დასახული მიმართულებით მოძრაობა;

ე.ე) საგამოცდო ელემენტი უნდა შესრულდეს შეზღუდვის (მონიშვნის) ფარგლების გადაკვეთის ან/და მათთან შეჯახების გარეშე;

ე.ვ) საგამოცდო ელმენტის შესრულებისას აკრძალულია უკუსვლით მოძრაობა;

ვ) „აღმართიანი უბანი“ („აღმართი“ )- ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცულ იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

ვ.ა) საგამოცდო ელემენტის შესასრულებლად ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს ამ წესის დანართი 4-ის მე-6 პუნქტში ასახული ტრაექტორიის შესაბამისად;

ვ.ბ) საგამოცდო ელემენტის დასაწყებად, ავტომობილი უნდა გაჩერდეს აღმართზე „სდექ“ ხაზთან (მაგრამ არანაკლებ ხაზამდე ერთი მეტრისა);

ვ.გ) საგამოცდო ელემენტის დაწყებისას, „სდექ“ ხაზიდან დაძვრისას, ავტომობილი არ უნდა დაგორდეს უკან 20 სმ-ზე მეტ მანძილზე;

ზ) „პლატფორმასთან უკუსვლით პარკირების უბანი“ -ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცული იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

ზ.ა) პლატფორმასთან უკუსვლით პარკირება უნდა შესრულედეს სიჩქარის გადაცემათა ერთჯერადი გადართვით, პლატფორმასთან შეჯახების გარეშე;

ზ.ბ) პლატფორმასთან უკუსვლით პარკირება უნდა განხორციელდეს გვერდითა უკანახედვის სარკეების მეშვეობით;

ზ.გ) პლატფორმასთან პარკირების დასრულების შემდეგ, ავტომობილი (სატრანსპორტო საშუალების შემადგენლობა) ისე უნდა იდგეს, რომ მისი (მათი) მარჯვენა მხარეს განლაგებული წინა და უკანა საბურავები მოექცეს პლატფორმასა და მისგან 50 სმ-ზე დაშორებული მონიშვნის შორის;

თ) „საგაბარიტო წრეში მობრუნება“ ელემენტის შესრულებისას სავალდებულოა დაცული იქნეს შემდეგი მოთხოვნები:

თ.ა) ელემენტის შესრულება უნდა დაიწყოს შემოსაზღვრული უბნის წინა მარჯვენა მხრიდან;

თ.ბ) შემოსაზღვრულ უბანში შემობრუნება უნდა განხორციელდეს 360 გრადუსით, უკუსვლით მოძრაობის გარეშე;

თ.გ) ელემენტი უნდა შესრულდეს შეზღუდვის (მონიშვნის) ფარგლების გადაკვეთის ან/და მათთან შეჯახების გარეშე;

თ.დ) ელემენტში შემობრუნება უნდა განხორციელდეს ისე, რომ მოტოციკლის გარეთა კონტურები მთლიანად მოექცეს შემოსაზღვრული უბნის შიგნით.

თ.ე) ელემენტის შესრულება უნდა დასრულდეს საწყისი მხარის პარალელური მარცხენა მხრიდან, შემოსაზღვრული უბნიდან მოტოციკლის სრულად გამოსვლით.,

3. პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობისას დაცული უნდა იქნეს ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული შემდეგი მოთხოვნები:

ა) მძღოლობის კანდიდატს გამოცდის დაწყებიდან მის დასრულებამდე არ უნდა გამოერთოს ავტომობილის ძრავი;

ბ) მძღოლობის კანდიდატს გამოცდის დაწყებიდან მის დასრულებამდე შეკრული უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების ღვედი;

გ) ავტომობილმა არ უნდა იმოძრაოს აწეული ხელის მუხრუჭით;

დ) გამოცდის მსვლელობისას, მძღოლობის კანდიდატს არ უნდა დაუგორდეს ავტომობილი;

ე) გამოცდის მსვლელობისას ელემენტების პარალელური პარკირებისა და აღმართზე მოძრაობის გარდა, არ უნდა იქნეს გამოყენებული ხელის მუხრუჭი;

ვ) მძღოლობის კანდიდატმა უნდა შეასრულოს გამოცდით განსაზღვრული ყველა საგამოცდო ელემენტი;

ზ) საგამოცდო მოედანზე შუქნიშნის არსებობის შემთხვევაში, მძღოლობის კანდიდატი უნდა დაემრჩილოს მის მოთხოვნებს;

თ) მთელი გამოცდის მსვლელობისას ავტომობილმა უნდა იმოძრაოს მდორედ (ძიგ-ძიგის გარეშე).

4. პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატს უნდა შეეძლოს სატრანსპორტო საშუალების მართვასთან დაკავშირებული შემდეგი უნარ-ჩვევების გამოვლენა:

ა) უსაფრთხოების დამცავი ჩაფხუტის მორგება (მხოლოდ „A“ კატეგორიისათვის ან „A1“ და „B1“ ქვეკატეგორიებისათვის);

ბ) მოძრაობის დასაწყებად ავტომობილის მომზადება, კერძოდ: სწორი დასაჯდომი პოზიციის უზრუნველსაყოფად მძღოლის ადგილის გასწორება, სამუხრუჭე და საჭის სისტემების შემოწმება; საბურავების, საბურავების ხრახნების, ფრთების, საქარე მინის, მინების და გამწმენდების, სითხეების (ძრავის ზეთი, გამაგრილებელი, სარეცხი სითხე) მდგომარეობის შემოწმება; საკონტროლო პანელის ინსტრუმენტების შემოწმება;

გ) ავტომობილის სამართავი საშუალებების სწორედ გამოიყენება;

დ) მოხვევის მაჩვენებლების დროულად ჩართვა;

ე) სიჩქარის გადაცემათა დროული და მდორე გადართვის განხორციელება;

ვ) სავალ ნაწილზე ავტომობილის განლაგების სწორედ შეარჩევა;

ზ) მოძრაობის დროს რეკომენდებული სიჩქარის დაცვა;

თ) ავტომობილებს შორის დისტანციისა და ინტერვალის დაცვა;

ი) გაჩერებული ავტომობილისა და სხვა წინაღობათა შემოვლის სისწორის დაცვა;

კ) ზოლიდან ზოლში გადადგილების წესის დაცვა;

ლ) გავლის უპირატესობის მქონე საგზაო მოძრაობის მონაწილეებისათვის გზის დათმობა;

მ) ქვეითად მოსიარულეთა, აგრეთვე რკინიგზის გადასასვლელების გავლისას უსაფრთხოების წესების დაცვა;

 ნ) საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დაცვა;

 ო) მისაბმელის ავტომობილზე მიმაგრება და ჩახსნა, ან ჩახსნა და მიმაგრება. ამასთან მანევრის განხორციელების დროს ავტომობილი უნდა იყოს განლაგებული მისაბმელის გვერდით (და არა ერთ ხაზზე) (მხოლოდ BE, CE ან DE კატეგორიისათვის, აგრეთვე C1E ან D1E ქვეკატეგორიისათვის);

 პ) მოტოციკლის დაქოქვა და ჩაქრობა და მისი დაძვრა ძრავის დახმარების გარეშე (მხოლოდ „A“ კატეგორიისათვის ან „A1“ ქვეკატეგორიისათვის);

 ჟ) მოძრაობა სწორზე გადაცემის გადართვით დაბლიდან მაღალზე და პირიქით (მხოლოდ „A“ კატეგორიისათვის ან „A1“ ქვეკატეგორიისათვის);

 რ) მოტოციკლის მართვა მინიმალური სიჩქარით, საფეხურიდან ფეხის აუღებლად (მხოლოდ „A“ კატეგორიისათვის ან „A1“ ქვეკატეგორიისათვის);

  5. საგამოცდო ელემენტები უნდა შესრულდეს თანმიმდევრულად, ავტომობილში დამონტაჟებული ელექტრონული სისტემის ხმოვანი სიგნალის ან გამომცდელის მითითების შესაბამისად, ამასთან გამომცდელის მითითების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება გამომცდელის მითითებას.

    მუხლი 36. „A“ კატეგორიის, აგრეთვე „B1“ და „A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდა და მისი შეფასების წესი

 1. A“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“ და „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდზე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით შეასრულოს შემდეგი საგამოცდო ელემენტები:

ა.ა) „რვიანი“;

ა.ბ) „ზიგზაგი“;

ა.გ) „საგაბარიტო წრეში მობრუნება“ (მხოლოდ “A“კატეგორიისა და A1“ ქვეკატეგორიისათვის);

ა.დ) „შეზღუდული სიგანის შემოსაბრუნებელი უბანი“ (მხოლოდ B1 ქვეკატეგორიისათვის);

ბ) პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობისას განუხრელად დაიცვას ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები.

2. პრაქტიკულ გამოცდაზე ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩაბარებისას მძღოლობის კანდიდატს ეკისრება საჯარიმო ქულა შემდეგი წესის მიხედვით:

ა) 40 საჯარიმო ქულა – ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი საგამოცდო ელემნტის შესრულების წესის თითოეული მოთხოვნის დარღვევის ყოველ ჯერზე;

ბ) 40 საჯარიმო ქულა – ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული თითოეული მოთხოვნის დარღვევის ყოველ ჯერზე.

    მუხლი 37. „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდა და მისი შეფასების წესი

1. „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდზე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით შეასრულოს საგამოცდო ელემენტები:

ა.ა) „პარალელური პარკირება“;

ა.ბ) „ზიგზაგი“;

ა.გ) „შეზღუდული სიგანის შემოსაბრუნებელი უბანი“ („მოძრაობის მიმართულების შეცვლა“):

ა.დ) „უკუსვლით პარკირება“ (ბოქსში ავტომობილის უკუსვლით დაყენება);

ა.ე) „რვიანი“;

ა.ვ) „აღმართიანი უბანი“ („აღმართი“);

ბ) პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობისას განუხრელად დაიცვას ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;

გ) პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობისას გამოავლენოს ამ წესის 35-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გასაზღვრული უნარ-ჩვევები.

2. პრაქტიკულ გამოცდაზე საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩაბარებისას, მძღოლობის კანდიდატს ეკისრება საჯარიმო ქულა შემდეგი წესის მიხედვით:

ა) 5 საჯარიმო ქულა, ყოველ ჯერზე, თითოეული დარღვევისათვის, თუ დაირღვა ამ წესის 35-ე მუხლის:

ა.ა) მე-2 პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

ა.ბ) მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

ბ) 10 საჯარიმო ქულა, ყოველ ჯერზე, თითოეული დარღვევისათვის, თუ დაირღვა ამ წესის 35-ე მუხლის:

ბ.ა) მე-2 პუნქტის „ა.ბ“, „ბ.ე“, „ბ.ვ“, „დ.ბ“ ან „ვ.გ“ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

ბ.ბ) მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

გ)15 საჯარიმო ქულა, ყოველ ჯერზე, თითოეული დარღვევისათვის, თუ დაირღვა ამ წესის 35-ე მუხლის:

გ.ა) მე-2 პუნქტის „ა.გ“, „ა.ე“, „ბ.ბ“, „ბ.გ“, „ბ.დ“ „გ.ბ“, „გ.გ“, „გ.დ“ „დ.გ“, „დ.დ“, „ე.ბ“, „ე.გ“, „ე.ე“ ან „ე.ვ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

გ.ბ) მე-3 პუნქტის „ა“, ან „გ“ (ყოველ 4 მეტრზე) ან „ე“ ქვეპუნტით დადგენილი მოთხოვნა;

დ) 20 საჯარიმო ქულა, ყოველ ჯერზე, თითოეული დარღვევისათვის, თუ დაირღვა ამ წესის 35-ე მუხლის:

დ.ა) მე-2 პუნქტის „ა.დ“, „გ.ე“’, „დ.ე“ ან „დ.ვ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

დ.ბ) მე-2 პუნქტის „ვ.ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა, თუ ავტომობილმა შეუჩერებლივ გადაკვეთა „სდექ“ ხაზი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მეტრისა;

დ.გ) ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა;

ე) დადგენილ საჯარიმო ქულასთან ერთად დამატებით 15 საჯარიმო ქულა, იმ შემთხვევაში, თუ ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ე“ და „ე.დ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევისას, ავტომობილის გაჩერებას თან ახლავს ძრავის გათიშვა.

    მუხლი 38 „BE“, C, CE, D ან DE კატეგორიის, აგრეთვე C1, C1E, D1 ან D1E ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდა და მისი შეფასების წესი

1. „BE“, C, CE, D ან DE კატეგორიის, აგრეთვე C1, C1E, D1 ან D1E ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატი ვალდებულია ჩააბროს შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით შეასრულოს შემდეგი საგამოცდო ელემენტები:

ა.ა) „უკუსვლით პარკირება“;

ა.ბ) „აღმართიანი უბანი“ („აღმართი“);

ა.გ) „პლატფორმასთან უკუსვლით დაყენება“;

ბ) პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობისას განუხრელად დაიცვას ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;

2. პრაქტიკულ გამოცდაზე ამ მუხლის პირველი პუნქტებით განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩაბარებისას მძღოლობის კანდიდატს ეკისრება საჯარიმო ქულა შემდეგი წესის მიხედვით:

ა) 40 საჯარიმო ქულა – ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი თითოეული საგამოცდო ელემენტის შესრულების წესის თითოეული მოთხოვნის დარღვევის ყოველ ჯერზე;

ბ) 40 საჯარიმო ქულა – ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული თითოეული მოთხოვნის დარღვევის ყოველ ჯერზე.

    მუხლი 39. მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების (დისკვალიფიკაციის) პირობები

1. მართვის უფლების მისაღები გამოცდა უარყოფითად შეფასდება (დისკვალიფიკაცია), თუ:

ა) ამ წესის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტით გათვლისწინებული რომელიმე საფუძვლით მძღოლობის კანდიდატი გაძევებული იქნა მართვის უფლების მისაღები თეორიული ან პრაქტიკული გამოცდიდან;

ბ) მძღოლობის კანდიდატმა მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდისათვის დადგენილი ტესტზე სამუშაო დროის განმავლობაში ვერ უზრუნველყო გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად საჭირო მინიმალური ოდენობის სწორი პასუხების გაცემა;

გ) მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდაზე:

გ.ა) მძღოლობის კანდიდატმა დააგროვა 39-ზე მეტი საჯარომო ქულა;

გ.ბ) მძღოლობის კანდიდატი ქმნის საავარიო სიტუაციას, ვერ უზრუნველყოფს ავტომობილის დროულ გაჩერებას, ან/და დაკარგა ავტომობილის მართვაზე კონტროლი, რის გამოც გამომცდელი იძულებული ხდება ჩაერიოს ავტომობილის მართვაში ან/და შეწყვიტოს გამოცდა;

გ.გ) მძღოლობის კანდიდატმა ვერ უზრუნველყოს საგამოცდო ელემენტის დადგენილი წესით დასრულება;

გ.დ) მძღოლობის კანდიდატის მიერ საგამოცდო ელემენტის შეუსრულებლობის ან გამოცდის მიმდინარეობის გაჭიანურების გამო, ფერხდება საგამოცდო პროცესი ან/და ხელი ეშლება სხვა მძღოლობის კანდიდატებს;

გ.ე) მძღოლობის კანდიდატმა დაარღვია საგამოცდო ელემენტების შესრულების თანმიმდევრობა ან/და გამოტოვა, რომელიმე საგამოცდო ელემენტი ან/და არ დაემორჩილა გამომცდელის კანონიერ მოთხოვნას;

გ.ვ) მძღოლობის კანდიდანტმა ვერ უზრუნველყო ამ წესის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.ვ“ ან „გ.ზ“ქვეპუნქტით განსაზღვრული რომელიმე მოთხოვნის შესრულება;

გ.ზ) საგამოცდო ელემენტის „აღმართის“ შესრულებისას, ავტომობილი „სდექ“ ხაზთან შეჩერების გარეშე გასცდა მას 1 მეტრზე მეტი მანძილით;

გ.თ) საგამოცდო ელემენტის „აღმართის“ შესრულებისას, ავტომობილის 20 სმ მეტად დაგორების შემთხვევაში, მძღოლობის კანდიდატმა დაუყოვნებლივ არ ამოწია ხელის მუხრუჭი;

გ.ი) მძღოლობის კანდიდანტმა ვერ უზრუნველყო ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის შესრულება

გ.კ) პრაქტიკული გამოცდის მსვლელობისას, მძღოლობის კანდიდატის მიერ ამ წესის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა დარღვეულ იქნა მესამედ;

გ.ლ) გამოცდის მსვლელობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, მძღოლობის კანდიდატმა გამოავლინა ამ წესის 35-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული უნარ-ჩვევების დაბალი დონე;

დ) არსებობს ამ წესით განსაზღვრული მართვის უფლების მისაღები გამოცდიდან დისკვალიფიკაციის სხვა საფუძველი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული გარემოების დადგომისთანავე მართვის უფლების მისაღები გამოცდა შეწყდება, ხოლო გამოცდა ჩაუბარებლად ჩაითვლება.

3. მძღოლობის კანდიდატი, რომელმაც წარმატებით ვერ ჩააბარა თეორიული გამოცდა, პრაქტიკულ გამოცდაზე არ დაიშვება.

4. მძღოლობის კანდიდატი, რომელმაც ვერ ჩააბარა თეორიული გამოცდა, ხელახლა თეორიულ გამოცდაზე დაშვებული იქნება უარყოფითი შეფასების მიღებიდან არანაკლებ მე-7 დღისა.

5. მძღოლობის კანდიდატი, რომელმაც ვერ ჩააბარა პრაქტიკული გამოცდა, ხელახლა პრაქტიკულ გამოცდაზე დაიშვებული იქნება უარყოფითი შეფასების მიღებიდან არანაკლებ მეშვიდე დღისა. ეს ვადა შეიძლება შემცირდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ძ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში.

თავი IV. მართვის უფლების მინიჭება, მართვის მოწმობის გაცემა და მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრი

    მუხლი 40. მართვის უფლების მნიჭება და მართვის მოწმობის გაცემა

1. პირს, რომლემაც წარმატებით ჩააბარა მოთხოვილი კატეგორიისათვის ან ქვეკატეგორიისათვის ამ წესით განსაზღვრული მართვის უფლების მისაღები გამოცდა (თეორიული ან/და პრაკტიკული) სააგენტო ანიჭებს შესაბამისი კატეგორიის ან/და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება.

2. სააგენტოს მიერ პირისათვის „A“, „B“, „C“, „D“, „BE“, „CE“, „DE“, „T“, „S“ კატეგორიის ან/და „A1“, „B1“, „C1“, „D1“, „C1E“, „D1E“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭება დასტურდება მართვის მოწმობის გაცემით, ხოლო ტრამვაის მართვის უფლების მინიჭება − ტრამვაის მართვის მოწმობის გაცემით, ამასთანავე:

ა) ყოველი კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭების თარიღად ჩაითვლება ამ კატეგორიისათვის/ქვეკატეგორიისათვის მართვის მოწმობის გაცემის თარიღი;

ბ) ყოველი კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მინიჭებული მართვის უფლების გაუქმების თარიღად ჩაითვლება ამ კატეგორიისათვის/ქვეკატეგორიისათვის მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის დასრულების თარიღი.

 3. პირ, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა მართვის უფლების მისაღები გამოცდა, ვალდებულია, მართვის მოწმობის მიღების მიზნით, გამოცხადდეს საგამოცდო სამსახურში და წარმოადგინოს მართვის მოწმობის გაცემისათვის კანონმდბლობით დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აგრეთვე ახალი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მისაღები გამოცდის წარმატებით ჩაბარებამდე გაცემული მართვის მოწმობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) .

 4. პირის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებამდე, სააგენტოს უფლება აქვს, არ განახორციელოს მართვის მოწმობის დამზადება და გაცემა.

  5. მართვის მოწმობის გაცემად ჩაითვლება სააგენტოს მიერ მინიჭებული კატეგორიისათვის ან ქვეკატეგორიისათვის მართვის მოწმობის დამზადება (დაბეჭდვა) და მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში შესაბამისი ჩანაწერების ასახვა. მართვის მოწმობის გაცემამდე პირი ითვლება მართვის უფლების არმქონედ.

    მუხლი 41. მართვის მოწმობის მოქმედების ვადები

1. გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა, ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობა და ტრამვაის მართვის მოწმობა გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით.

2. ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობა და ტრამვაის მართვის მოწმობა შეზღუდული ვადით გაიცემა:

ა) „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 17 1 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ბ) ექიმი-სპეციალისტის მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობაში მართვის მოწმობის შეზღუდული ვადით გაცემის თაობაზე რეკომენდაციის დაფიქსირების შემთხვევაში, დაინტერესებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის აუცილებელი გადამოწმებისათვის განსაზღვრული ვადით.

3. საერთაშორისო მართვის მოწმობა გაიცემა 3 წლის ვადით.

    მუხლი 42. საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის წესი

1. საერთაშორისო მართვის მოწმობა გაიცემა საქართველოს მოქალაქეზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე და მოქალაქეობის არმქონე პირზე, მართვის მოწმობის საფუძველზე, იდენტური მართვის უფლების კატეგორიებით/ქვეკატეგორიებით და ვრცელდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ ვენის 1968 წლის 8 ნოემბრის კონვენციის მონაწილე ქვეყნების ტერიტორიაზე, დადგენილი წესით.

2. საერთაშორისო მართვის მოწმობა არის “საგზაო მოძრაობის შესახებ” ვენის კონვენციის №7 დანართის შესაბამისად დამზადებული დოკუმენტი.

 3. საერთაშორისო მართვის მოწმობის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა საგამოცდო სასმსახურში უნდა წარმოადგინოს:

 ა) განცხადება;

 ბ) ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობა;

 გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 დ) საფასური გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

  4. შეზღუდული ვადით ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობის საფუძველზე გაცემული საერთაშორისო მართვის მოწმობა გაიცემა ამავე ვადით, მაგრამ არა უმეტეს 3 წლისა.

 5. დაკარგული, დაზიანებული ან ვადაგასული საერთაშორისო მართვის მოწმობის სანაცვლოდ გაიცემა ახალი მოწმობა.

6. დაუშვებელია სააგენტოს მიერ დაზიანებული უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული საერთაშორისო მართვის მოწმობის შეცვლა, ხოლო დაკარგვის შემთხვევაში – მისი აღდგენა.

    მუხლი 43. ერთიანი ნიმუშის ეროვნულ მართვის მოწმობაში ზოგიერთი მონაცემის აღნიშვნის თავისებურების შესახებ

 1. ერთიანი ნიმუშის ეროვნულ მართვის მოწმობაში მონაცემების აღნიშვნა (დატანა) ხორციელდება „სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 აპრილის №334 ბრძანებულებისა და ამ წესის შესაბამისად.

2. პირის მიერ მოპოვებული ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ერთიანი ნიმუშის ეროვნულ მართვის მოწმობაში აღნიშვნა სავალდებულოა, თუ ეს უფლება მოპოვებულ იქნა იმ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებამდე, რომლის ფარგლებშიც დაწესებულია აღნიშნული ქვეკატეგორია.

3. ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობაში სავალდებულოა აღნიშნულ იქნეს პირის მიერ მოპოვებული ამ წესის:

ა) მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

ბ) მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული უფლება;

გ) მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

დ) მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული უფლება;

ე) მე-19 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით განსაზღვრული უფლება;

ვ) მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული უფლება.

4. ერთიანი ნიმუშის ეროვნულ მართვის მოწმობაში სავალდებულო არ არის აღნიშნულ იქნეს პირის მიერ მოპოვებული ამ წესის:

ა) მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული უფლება;

ბ) მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

გ) მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

დ) მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული უფლება;

ე) მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

) მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება.

5. ერთიანი ნიმუშის ეროვნულ მართვის მოწმობაში არ აღინიშნება პირის მიერ მოპოვებული ამ წესის:

) მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

ბ) მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლება;

გ) მე-7 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული უფლება;

დ) მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული უფლება;

6. მართვის მოწმობაში საცხოვრებელი ადგილის გრაფაში შეიძლება მითითოს, მხოლოდ ქალქის ან რაიონი დასახელება.

7. იმ შემთხვევაში, თუ მართვის მოწმობა გაიცემა მოქმედების განუსაზღვრელი ვადით, მართვის მოწმობის შესაბამის გრაფაში გაევლება მოკლე ჰორიზონტალური ხაზი. აღნიშნული წესი აგრეთვე მოქმდებს განუსაზღვრელი ვადით მინიჭებულ თითოეული კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოქმედების ვადის მართვის მოწმობში აღნიშვნისას.

 8. თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობაში ასახული ექიმ-სპეციალისტის რეკომენდაციის საფუძველზე, პირს სატრანსპორტო საშუალებათა მართვაზე დაუწესდა შეზღუდვა დაკავშირებული რაიმე სახის მოწყობილობის ტარებასთან ან სატრანსპორტო საშუალების ადაპტაციასთან, პირზე მინიჭებულ მართვის უფლებას იურიდიული ძალა გააჩნია, მხოლოდ ამ შეზღუდვებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში. ამ პუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვები აისახება მართვის მოწმობის მე-12 გრაფაში კოდირებული სახით, შემდეგი წესით:

ა) 01.01 -სათვალე;

ბ) 01.02 – კონტაქტური ლინზები;

გ) 01.05 -სათვალე ან კონტაქტური ლინზები;

დ) 02.01 -სასმენი აპარატი ერთი ყურისათვის;

ე) 02.02 -სასმენი აპარატი ორივე ყურისათვის;

ვ) 03.01 – ზედა კიდურის პროთეზი;

ზ) 03.02 – ქვედა კიდურის პროთეზი;

თ) 10.10 -ავტომატური გადაცემათა კოლოფი;

ი) 100.01- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის სამართავად ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალება.

9. „საგაზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 17 1 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული აკრძალვა მგზავრთა გადაყვანაზე სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებით, ტაქსით ან/და შემოსავლის (მოგების) მიღების მიზნით, აგრეთვე შრომითი ურთიერთობის საფუძველზე მძღოლად მუშაობაზე, აისახება მათვის მოწმობის მე-12 გრაფაში კოდირებული სახით -100.02.

10. უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობით შეცვლის შემთხვევაში, მართვის მოწმობის მე-12 გრაფაში (ქვედა ნაწილში) კოდირებული სახით მითითებული უნდა იქნეს კოდი (70.) შეცვლილი მართვის მოწმობის ნომერი და გამცემი ქვეყნის საერთაშორისო კოდი (მაგ. 70. 1627959.NL ).

    მუხლი 44. მართვის მოწმობის გაცემის რეესტრი

1. მართვის მოწმობის გაცემის (მათ შორის, შეცვლისა და აღდგენის) თაობაზე შესაბამისი ინფორმაცია აისახება სააგენტოს მიერ წარმოებულ მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში. მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და მართვის მოწმობაში, ტრამვაის მართვის მოწმობაში ან საერთაშორისო მართვის მოწმობაში აღნიშნული მონაცემების შეუსაბამობისას, უპირატესობა ენიჭება მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახულ სარეგისტრაციო ჩანაწერებს.

2. სააგენტო მართვის მოწმობის გაცემის რეესტრს აწარმოებს ელექტრონული სახით.

 3. მართვის მოწმობის გაცემის რეესტრში აისახება შემდეგი სარეგისტრაციო ჩანაწერები:

ა) დადგენილი წესით მართვის მოწმობაში აღსანიშნავი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მონაცემები;

ბ) გაწეული მომსახურებისა და მომსახურების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული სხვა სახის ინფორმაცია.

4. სავალდებულოა მართვის მოწმობთა გაიცემის რეესტრში ასახულ იქნეს მართვის მოწმობის ფლობელი პირის საცხოვრებელი ადგილის სრული დასახელება. ამ მიზნისათვის პირის საცხოვრებელ ადგილად მიიჩნევა მისი საქართველოში რეგისტრაციის ან დროებითი რეგისტრაციის ადგილი. იმ შემთხვევაში, თუ პირს საქართველოში არ გააჩნია რეგისტრაციის ან დროებითი რეგისტრაციის ადგილი, ან იგი რეგისტრირებულია მისამართის მითითების გარეშე, საცხოვრებელ ადგილად შეიძლება ასახული იქნეს:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მისამართი;

ბ) წერილობითი თანხმობის საფუძველზე, საქართველოში განსაზღვრულ მისამართზე რეგისტრირებული სრულწლოვანი პირის რეგისტრაციის ადგილი.

 5. მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, პირი ვალდებულია სარეგისტრაციო ჩანაწერებში შესაბამისი ცვლილების განხორციელების მიზნით მიმართოს სააგენტოს. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სარეგისტრაციო ჩანაწერებში ასახულ საცხოვრებელ ადგილზე გაგზავნილი დოკუმენტი პირს ვერ ჩაბარდა, დოკუმენტი ჩაითვლება ჩაბარებულად.

 6. სააგენტო უფლებამოსილია მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში შეცვალოს ან აღადგინოს დაკარგული სარეგისტრაციო ჩანაწერები, აგრეთვე შეასწოროს აშკარად მცდარი სარეგისტრციო ჩანაწერი. სარეგისტრაციო ჩანაწერის აღდგენა ან შესწორება დასაშვებია, თუ ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტების შეფასებით, შესაძლებელია აღსადგენი ან შესასწორებელი მონაცემების დადგენა.

 7. მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში სარეგისტრაციო ჩანაწერების აღდგენა ან შესწორება შეიძლება განხორციელდეს:

ა) საგამოცდო ოქმების ან სააგენტოში დაცული სხვა დოკუმენტების მიხედვით;

ბ) მართვის მოწმობის მიხედვით;

გ) უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით.

8. სავალდებულოა მართვის მოწმობის შეცვლა, თუ იგი არ შეესაბამება მართვის მოწმობის გაცემის რეესტრში აღდგენილ ან შეცვლილ მონაცემებს.

თავი V . სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების შეჩერება და შეწყვეტა (გაუქმება), ჩამორთმეული უფლების აღდგენა

    მუხლი 45. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერებისა და შეწყვეტის (გაუქმების) საფუძვლები

1. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერების საფუძველია:

ა) პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა;

ბ) სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით ჩამორთმევა;

გ) სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით ჩამორთმევა;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა გარემოებების არსებობა.

2. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეწყვეტის (გაუქმების) საფუძველია:

ა) უფლებამოსილი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუ არსებობს მართვის უფლების შეწყვეტის (გაუქმების) საფუძველი;

ბ) „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 17 1 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ გარემოებათა არსებობა;

გ) პირის გარდაცვალება;

დ) მართვის უფლების მქონე პირის მიერ უფლების გაუქმების მოთხოვნის შესახებ სააგენტოში განცხადების წარდგენა;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა გარემოებების არსებობა.

3. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერება და შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. სააგენტოს თანამშრომელი უფლებამოსილია პირს ჩამოართვას სააგენტოში წარმოდგენილი მართვის მოწმობა:

ა) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1211 მუხლით განსაზღვრული გარემოების გამოვლენისას;

ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული გარემოების არსებობისას;

გ) ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას;

დ) მართვის მოწმობაში ასახული მონაცემების მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში არსებულ სარეგისტრაციო ჩანაწერებთან შეუსაბამობისას;.

ე) მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის გასვლის გამო.

5. პირს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ჩამოერთვა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით, უფლება აქვს მომსახურების გაწევის თაობაზე სააგენტოს მიმართოს, მხოლოდ უფლების ჩამორთმევის ვადის გასვლის შემდგომ.

6. პირის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის განხორციელების შემთხვევაში, მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული უფლება უქმდება ავტომატურად, ამასათან სააგენტო არ არის ვალდებული გადაამოწმოს პირის მოთხოვნის მოტივი და გასაუქმებელ უფლებასათან დაკავშირებით სააგენტოში არსებული დოკუმენტები ან მათი დამზადების სისწორე. შეჩერებული მართვის უფლების მქონე პირს უფლების გაუქმების მოთხოვნით შეუძლია მიმართოს სააგენტოს, მხოლოდ შეჩერებული მართვის უფლების აღდგენის შემდგომ.

7. პირი, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შეუჩერდა მართვის უფლება, შეჩერების მოქმედების ვადის გასვლამდე ან შემცირებამდე და დადგენილი წესით მართვის უფლების აღდგენამდე ჩაითვლება მართვის უფლების არმქონედ.

8. პირს, რომელსაც გაუუქმდა (შეუწყდა) მართვის უფლება, ითვლება მართვის უფლების არმქონედ.

9. უფლებამოსილი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ მართვის უფლების შეჩერების ან შეწყვტის შედეგდ ჩამორთმეული მართვის მოწმობები შესანახად უნდა გადაეგზავნოს საგამოცდო სამსახურს.

    მუხლი 46. შეჩერებული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების აღდგენა

1. ამ წესის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების აღდგენა შესაძლებელია ჯანმთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის საფუძველზე, რომელიც დაადასტურებს პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მის მიერ სატრანსპორტო საშუალების მართვის შესაძლებლობას. ამასთან, ცობის შესაბამისად, მართვის უფლება შეიძლება აღდგენილ იქნეს ნაკლები კატეგორიით.

2. ამ წესის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეჩერებული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების აღდგენა დასაშვებია შეჩერების ვადის გასვლის ან შემცირების შემდეგ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მართვის უფლების აღდგენის შემთხვევაში პირს უბრუნდება ჩამორთმეული მართვის მოწმობა (გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტისა).

3. ამ წესის 45-ე მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით ჩამორთმეული მართვის უფლების აღდგენისა და მართვის მოწმობის მისაღებად სავალდებულოა I კატეგორიის თეორიული გამოცდის ჩაბარება, თუ:

ა) პირს მართვის უფლება ჩამორთმეული აქვს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 116-ე ან 117-ე მუხლებით განსაზღვრული გარემოების არსებობისას;

ბ) პირს მართვის უფლება ჩამორთმეული აქვს სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-2, მე-4, მე-6 და მე-8 ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაულის ჩადენისათვის;

გ) პირს მართვის უფლება ჩამორთმეული აქვს სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე „ნარკოტიკული დანაშაულის წინაამღდეგ ბრძოლის შესახებ, საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით ჩამორთმეული მართვის უფლების აღდგენის შედეგად გაიცემა ახალი მართვის მოწმობა. ჩამორთმეული მართვის უფლების აღდგენა იურიდიულ ძალას იძენს სააგენტოს მიერ ახალი მართვის მოწმობის გაცემიდან. აღნიშნული გარემოების არსებობამდე პირი ითვლება მართვის უფლების არმქონედ.

5. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრული გარემოებების არსებობისას პირი მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაიშვება დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ან/და სამედიცინო დაწესებულების დიაგნოსტირების საფუძველზე, რომლითაც დასტურდება ნარკომანიით დაავადების არარსებობის ფაქტი.

6. „ნარკოტიკული დანაშაულის წინაამღდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, ჩამორთმეული მართვის უფლების აღსადგენად პირი გამოცდაზე დაიშვება უფლების ჩამორთმევის ვადის გასვლისა და სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენის შემთხვევაში.

7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ მიიღება, თუ მისი გაცემიდან სააგენტოში წარმოდგენამდე გასულია 30 კალენდარული დღე.

8. სააგენტოში მართვის მოწმობის მიღებისას (მათ შორის, აღდგენისას, შეცვლისას ან დაბრუნებისას) დაინტერესებული პირი არ ჩაითვლება ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული საფუძვლით მართვის უფლებაჩამორთმეულად, თუ:

ა) სააგენტოში დაცული არ არის უფლებამოსილი ორგანოს ან თანამდებობის პირის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ან/და აღნიშნული საფუძვლით უფლების ჩამორთმევის დამადასტურებელი ელექტრონული სახის დოკუმენტი;

ბ) სააგენტოში დაცული უფლებამოსილი პირის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილებაში მითითებული მონაცემებით ვერ ხორციელდება უფლებაჩამორთმეული პირის იდენტიფიცირება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მართვის უფლების ჩამორთმევაზე გადაწყვეტილების მიმღები უფლებამოსილი ორგანო ან თანამდებობოს პირი, დამატებითი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე დაადასტურებს დაინტერესებულ პირზე სპეციალური უფლების ჩამორთმევის ფაქტს;

გ) „ადმინისტრაციული სახდელისაგან გათავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, პირი გათავისუფლებულია აღნიშნული სახდელისაგან.

თავი VI . მართვის მოწმობის შეცვლა და დაკარგულის აღდგენა

    მუხლი 47. მართვის მოწმობის შეცვლა

1. მართვის მოწმობის შეცვლის საფუძველი შეიძლება იყოს:

ა) მართვის მოწმობის ფლობელის მოთხოვნა;

ბ) უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის საფუძველზე ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობის გაცემა;

გ) მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის გასვლა;

დ) მართვის მოწმობის გამოყენებისთვის უვარგისობა (გაცვეთა, დაზიანება);

ე) მართვის მოწმობაში ასახული რომელიმე მონაცემის შეცვლა ან უზუსტობის გამოსწორბა;

ვ) მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერების შეცვლა ან უზუსტობის გამოსწორება;

ზ) მართვის მოწმობაში აღნიშნული მონაცემების მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერებთან შეუსაბამობა;

თ) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა გარემოებები.

2. მართვის მოწმობის შესაცვლელად პირმა საგამოცდო სამსახურში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) შესაცვლელი მართვის მოწმობა;

დ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

 3. მართვის მოწმობაში აღნიშნული მონაცემების ან/და მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერების შეცვლის საფუძვლის წარმოშობის ან მათში უზუსტობის დადგენის შემთხვევაში, ახალი მართვის მოწმობის შეცვლის თაობაზე განცხადებას, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, ასევე უნდა დაერთოს აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი.

4. იმ შემთხვევაში თუ, ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ შეიცავს მომსახურების გაწევისათვის საჭირო სრულყოფილ ინფორმაციას, სააგენტოს უფლება აქვს გამოსაკვლევი გარემოების დაზუსტების მიზნით, მოსთხოვოს დაინტერესებულ პირს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.

 5. შეცვლილ მართვის მოწმობში, მონაცემები აღინიშნება შესაცვლელი მართვის მოწმობის თაობაზე მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერების, წარმოდგენილი დიკუმენტებისა და მართვის მოწმობის შეცვლის საფუძვლის შესაბამისად.

6. მართვის მოწმობის შეცვლა ახალი მოწმობით არ განხორციედება თუ:

ა) მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრიით არ დასტურდება შესაცვლელი მართვის მოწმობის გაცემის ფაქტი;

ბ) დაინტერესებულ პირს მოთხოვნის მომენტისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეჩერებული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული) აქვს მართვის უფლება;

გ) დაინტერესებულმა პირმა ვერ უზრუნველყო მომსახურების გაწევისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტების წარმოდგენა;

დ) არსებობს მომსახურების გაწევაზე უარის თქმის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გარემოება.

7. საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ 2012 წლის 1 აგვისტომდე გაცემული ძველი ნიმუშის მართვის მოწმობის ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობით შეცვლისას, პირზე მინიჭებული კატეგორიები შეიცვლება ამ წესის დანართი №3-ის შესაბამისად.

8. შეცვლილი მართვის მოწმობა კარგავს იურიდიულ ძალას და ექვემდებარება დადგენილი წესით განადგურებას.

    მუხლი 48. საქართველოს მოქალაქეზე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა და შეცვლის წესი

1. უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეს უფლება აქვს:

ა) უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე, მაგრამ არა უმეტეს მისი საქართველოში შემოსვლიდან ერთი წლისა, საქართველოს ტერიტორიაზე მონაწილეობა მიიღოს საგზაო მოძრაობაში, როგორც მძღოლმა;

ბ) მართვის უფლების მისაღები გამოცდის გარეშე შეცვალოს უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა შესაბამისი კატეგორიის ან/და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობით, მაგრამ არა უგვიანეს შესაცვლელი მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის ამოწურვისა.

 2. უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მფლობელ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც ასევე მინიჭებული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, უფლება აქვს:

 ა) უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე, საქართველოს ტერიტორიაზე მონაწილეობა მიიღოს საგზაო მოძრაობაში, როგორც მძღოლმა;

ბ) მართვის უფლების მისაღები გამოცდის გარეშე, შეცვალოს უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა შესაბამისი კატეგორიის ან/და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობით, მაგრამ არა უგვიანეს შესაცვლელი მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის ამოწურვისა.

3. საქართველოს მოქალაქემ უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის შესაცვლელად უნდა წარმოადგინოს:

ა) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;

ბ) უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა;

გ) მართვის მოწმობის დასტური;

დ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტებისა, სააგენტო უფლებამოსილია დაინტერესებულ პირს დამატებით მოსთხოვოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, თუ არსებობს ამ წესის 23-ე მუხლით განსაზღვრული გარემოება.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ შეიცავს მომსახურების გაწევისათვის საჭირო სრულყოფილ ინფორმაციას, სააგენტოს უფლება აქვს გამოსაკვლევი გარემოების დაზუსტების მიზნით, მოსთხოვოს პირს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.

6. საქართველოს მოქალაქეზე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის შეცვლა არ განხორციელდება, თუ:

ა) ამოწურულია შესაცვლელად წარმოდგენილი, უცხო ქვეყნის მიერ გაცემულ მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა;

ბ) არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გარემოება, რომელიც მოთხოვნის მომენტისათვის პირს უკრძალავს სატრანსპორტო საშუალების მართვას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობაში მითითებული კატეგორიის/ქვეკატეგირიის იდენტური კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლებას ან მოწმობით განსაზღვრული კატეგორიებიდან/ქვეკატეგორიებიდან ითვალისწინებს, მხოლოდ რომელიმეს და დაინტერესებული პირი უარს აცხადებს მართვის მოწმობის ნაკლები კატეგორიით/ქვეკატეგორიით მიღებაზე;

დ) დაინტერესებული პირის მიერ ვერ იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტების სრულყოფილად წარმოდგენა;

ე) თუ არსებობს საქართველოს მიერ გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარემოება, რომელიც ზღუდავს უცხოეთში გაცემული მძღოლის მოწმობის შეცვლას;

ვ) კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.

7. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით, შეცვლილი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა კარგავს იურიდიულ ძალას და შემდგომი განადგურების მიზნით უნდა ჩაბარდეს სააგენტოს.

8. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით, შეცვლილი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა ერთიანი ნიმუშის ეროვნულ მართვის მოწმობასთან ერთად უბრუნდება ფლობელს, ამასთან, შეცვლილი მოწმობა საქართველოს ტერიტორიაზე კარგავს იურიდიულ ძალას.

    მუხლი 49. უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირებზე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედებისა და შეცვლის წესი

1. უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მფლობელ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, უფლება აქვს:

 ა) უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე, მაგრამ არა უმეტეს მისი საქართველოში ბოლო შემოსვლიდან ერთი წლისა, საქართველოს ტერიტორიაზე მონაწილეობა მიიღოს საგზაო მოძრაობაში, როგორც მძღოლმა;

ბ) მართვის უფლების მისაღები გამოცდის გარეშე შეცვალოს უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა შესაბამისი კატეგორიის ან/და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების დამადასტურებელი ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობით, მაგრამ არა უგვიანეს შესაცვლელი მართვის მოწმობის მოქმედების ვადის ამოწურვისა.

2. უცხო ქვეყნის მოქალაქემ ან მოქალაქეობის არმქონე პირმა უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის შესაცვლელად უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) პასპორტი ან ბინადრობის მოწმობა;

გ) უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული შესაცვლელი მართვის მოწმობა;

დ) მართვის მოწმობის დასტური;

ე) საქართველოში რეგისტრაციის ან დროებითი რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ამ წესის 44-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

3. გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტებისა, სააგენტო უფლებამოსილია დაინტერესებულ პირს დამატებით მოსთხოვოს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა, თუ არსებობს ამ წესის 23-ე მუხლით განსაზღვრული გარემოება.

4. საქართველოში უცხო ქვეყნის დიპლომატიურმა თანამშრომლებმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ დოკუმენტებთან ერთად (გარდა ბინადრობის მოწმობისა) დამატებით უნდა წარმოადგინონ სააკრედიტაციო ბარათის ასლი და წერილი საკონსულო დაწესებულებიდან საცხოვრებელი ადგილის მისამართის ჩვენებით.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ შეიცავს მომსახურების გაწევისათვის საჭირო სრულყოფილ ინფორმაციას, სააგენტოს უფლება აქვს გამოსაკვლევი გარემოების დაზუსტების მიზნით, მოსთხოვოს დაინტერესებულ პირს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.

6. უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ან მოქალაქეობის არმქონე პირზე უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის შეცვლა არ განხორციელდება, თუ:

ა) ამოწურულია შესაცვლელად წარმოდგენილი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემულ მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა;

ბ) არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გარემოება, რომელიც მოთხოვნის მომენტისათვის პირს უკრძალავს სატრანსპორტო საშუალების მართვას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობაში მითითებული კატეგორიის/ქვეკატეგირიის იდენტური კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლებას ან მოწმობით განსაზღვრული კატეგორიებიდან/ქვეკატეგორიებიდან ითვალისწინებს, მხოლოდ რომელიმეს და დაინტერესებული პირი უარს აცხადებს მართვის მოწმობის ნაკლები კატეგორიით/ქვეკატეგორიით მიღებაზე;

დ) დაინტერესებული პირის მიერ ვერ იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტების სრულყოფილად წარმოდგენა;

ე) თუ არსებობს საქართველოს მიერ გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარემოება, რომელიც ზღუდავს უცხოეთში გაცემული მძღოლის მოწმობის შეცვლას;

ვ) კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.

 7. ამ მუხლით განსაზღვრული წესით შეცვლილი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობა ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობასთან ერთად უბრუნდება ფლობელს, ამსთან, შეცვლილი მოწმობა საქართველოს ტერიტორიაზე კარგავს იურიდიულ ძალას.

    მუხლი 50. დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის წესი

1. მართვის მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში პირი ვალდებულია განახორციელოს მისი აღდგენა, დაკარგვიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2. დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენდ დაინტერესებულმა პირმა სააგენტოში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის თაობაზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ შეიცავს მომსახურების გაწევისათვის საჭირო სრულყოფილ ინფორმაციას, სააგენტოს უფლება აქვს, გამოსაკვლევი გარემოების დაზუსტების მიზნით, მოსთხოვოს დაინტერესებულ პირს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.

4. დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენა ხდება მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერების შესაბამისად.

5. დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენა არ განხორციელდება თუ:

ა) მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრით არ დასტურდება აღნიშნული მოწმობის გაცემის ფაქტი;

ბ) მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერებით ვერ ხორციელდება მოწმობის მფლობელის ან მისთვის მინიჭებული კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების სრულყოფილი იდენტიფიცირება;

გ) მოთხოვნის მომენტისათვის, პირს შეჩერებული ან შეწყვეტილი აქვს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება;

დ) ჯანმრთელობის მგომარეობის გაუარესების გამო პირს აეკრძალა სატრანსპორტო საშუალების მართა;

ე) კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.

6. თუ საქართველოს მიერ დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, აკრძალულია დაკარგული უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული, მართვის მოწმობის აღდგენა.

7. დაკარგული მართვის მოწმობა, რომლის სანაცვლოდაც გაიცა ახალი მართვის მოწმობა, კარგავს იურიდიულ ძალას.

8. დაკარგული მართვის მოწმობის პოვნის შემთხვევაში, მპოვნელი ვალდებულია ჩააბაროს იგი საგამოცდო სამსახურს, სადაც მოხდება მისი დადგენილი წესით განადგურება.

    მუხლი 51. წარმომადგენლის მეშვეობით მართვის მოწმობის შეცვლა ან დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენა

1. პირი უფლებამოსილია მართვის მოწმობის შეცვლის ან დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის თაობაზე წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს სააგენტოს.

2. წარმომადგენლის მეშვეობით მართვის მოწმობის შესაცვლელად ან დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენად სააგენტოში წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

ა) მართვის მოწმობის შეცვლისათვის ან დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენისათვის ამ წესით განსაზღვრული დოკუმენტები;

ბ) სათანადოდ დამოწმებული, წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. მართვის მოწმობის შეცვლისას ან დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენისას ახალ მართვის მოწმობაში მონაცემები აღინიშნება მართვის მოწმობათა რეესტრში ბოლოს დაფიქსირებული სარეგისტრაციო ჩანაწერების შესაბამისად, ამასთან ახალ მართვის მოწმობის მე-6 და მე-7 გრაფაში დაიტანება შესაცვლელი ან აღსადგენი მართვის მოწმობის გაცემისას სააგენტოში ელექტრონული სახით შექმნილი და დაცული მფლობელის ფოტოსურათი და ელექტრონული საშუალებებით შესრულებული ფლობელის ხელმოწერა.

4. წარმომადგენლის მეშვეობით მართვის მოწმობის შეცვლა ან დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენა არ განხორციელდება, თუ:

ა) წარმოდგენილი არ იქნა კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტები;

ბ) სააგენტოში ელექტრონული სახით დაცული არ არის მართვის მოწმობის ფლობელის ფოტოსურათი ან ელექტრონული საშუალებებით შესრულებული ხელმოწერა;

გ) არსებობს ამ წესით განსაზღვრული მომსახურების გაწევაზე უარის თქმის სხვა საფუძველი.

თავი VII. დოკუმენტების დამზადების, შენახვისა და განადგურების წესი

     მუხლი 52. მართვის მოწმობისა და სხვა დოკუმენტების დამზადება-შენახვის წესი

1. მართვის მოწმობები მზადდება და ივსება კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ქართული და ლათინური შრიფტით, რომელთა მონაცემები აისახება მართვის მოწმობათა გაცემის ელექტრონულ რეესტრში.

2. მართვის მოწმობაში ჩანაწერთა სისწორე და გაცემის საფუძვლიანობა მოწმდება საგამოცდო სამსახურის თანამშრომლების მიერ.

 3. საგამოცდო სამსახურის მიერ მართვის მოწმობაში დაშვებული უზუსტობის არსებობის შემთხვევაში, მოწმობა შეიცვლება კანონით დადგენილი საფასურის გადახდის გარეშე. დაზიანებული მართვის მოწმობა ნადგურდება დადგენი წესით.

 4. ყალბი მძღოლის მოწმობის გამოვლენის მიზნით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ულტრაიისფერი გამოსხივების მქონე ხელსაწყო.

5. გარდაცვლილი პირის მართვის მოწმობა უნდა წარედგინოს სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს. გარდაცვლილის მართვის მოწმობა, გაუქმებისა და მისი მთელ სისქეზე გახვრეტის (პრეფორაციის) შემდეგ უბრუნდება მის წარმდგენ ფიზიკურ პირს (ასეთი სურვილის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო ასეთის არარსებობისას ნადგურდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, ნიმუშის სახით მართვის მოწმობის სხვა პირისათვის გაცემის შემთხვევაში სავალდებულოა მართვის მოწმობის მთელ სისქეზე გახვრეტა (პერფორაცია) ან მასზე ნიმუშზე მიმათითებელი წარწერის დატანა.

 7 მართვის მოწმობების პლასტიკური ბარათები და საერთაშორისო მართვის მოწმობის ბუკლეტები ინახება საგამოცდო სამსახურებში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. საგამოცდო სამსახურებში დაცული დოკუმენტების შენახვისათვის დადგენილია შემდეგი ვადები:

ა) გაუქმებული მართვის მოწმობების, ასევე მომსახურების გაწევისათვის წარმოდგენილი დოკუმენტების შენახვის ვადაა 3 წელი;

ბ) საგამოცდო ოქმები შენახვის ვადაა 10 წელი;

გ) მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრის ჩანაწერების შენახვის ვადაა 60 წელი;

დ) მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოს ან თანამდებობის პირის გადაწყვეტილება შენახული უნდა იქნეს პირის მიერ მართვის უფლების აღდგენიდან მინიმუმ ერთი წლი.

ე) უფლებამოსილი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ მართვის უფლების შეჩერების შედეგდ ჩამორთმეული მართვის მოწმობები შენახული უნდა იქნეს შეჩერების ვადის გასვლიდან მინიმუმ ერთი წელი;

    მუხლი 53. დოკუმენტების განადგურების წესი

1. შენახვის ვადის გასვლის შემდგომ, დოკუმენტები (გარდა მკაცრი აღრიცხვისა) ნადგურდება დაწვის გზით, საგამოცდო სამსახურის მიერ.

2. საგამოცდო სამსახურებში დაცული მკაცრი აღიცხვის დოკუმენტების განადგურება ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამასთან მკაცრი აღიცხვის დოკუმენტების განადგურების მოთხოვნით უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია მიმართოს, როგორც საქართველო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასევე სააგენტომ.

3. სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, შენახვის ვადის გასვლი გამო განადგურებული მართვის მოწმობების აღდგენა შეიძლება განხორციელდეს დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენისათვის განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

თავი VII. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 54. გარდამავალი დებულებანი

1. პირი, რომელსაც T1, T2, T3 ან T4 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მინიჭებული აქვს 2007 წლის 1 თებერვლდან 2012 წლის 1 აგვისტომდე, ამ ბრძანების ამოქმედების შემდგომ A ან/და B კატეგორიის, აგრეთვე A1 ან/და B1 ქვეკატეგორიის მართვის უფლებას მოიპოვებს პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველზე.

2. პირი, რომელსაც C კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მინიჭებული აქვს 2012 წლის 1 აგვისტომდე, ამ ბრძანების ამოქმედების შემდგომ A ან/და B კატეგორიის, აგრეთვე A1 ან/და B1 ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას მოიპოვებს პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველზე.

3. პირი, რომელსაც C კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მინიჭებული აქვს 2012 წლის 1 აგვისტომდე და მოთხოვნის მომენტისათვის აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, CE, D ან DE კატეგორიის, აგრეთვე C1E, D1 ან D1E ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას მოიპოვებს II კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველზე. ამ პუნქტით გათვალისწინებული წესით რომელიმე კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვების შემთხვევაში, ყოველი შემდგომი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვება წარმოებს ამ ბრძანებით დადგენილი საერთო წესის შესაბამისად.

4. პირი, რომელსაც A ან/და B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მინიჭებული აქვს 2012 წლის 1 აგვისტომდე, ამ ბრძანების ამოქმედების შემდგომ, მაგრამ არა უგვიანეს 2012 წლის 1 სექტემბრისა, C კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას მოიპოვებს პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველზე, თუ C კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაკტიკულ გამოცდაზე დაშვების თაობაზე მოთხოვნა სააგენტოს მიერ დაკმაყოფილდა 2012 წლის 1 ივლისიდან 1 აგვისტომდე.

5. პირი, რომელმაც C კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მოიპოვა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული წესით და მოთხოვნის მომენტისათვის აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, CE, D ან DE კატეგორიის, აგრეთვე C1E, D1 ან D1E ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას მოიპოვებს II კატეგორიის თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველზე. ამ პუნქტით გათვალისწინებული წესით რომელიმე კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვების შემთხვევაში, ყოველი შემდგომი კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოპოვება წარმოებს ამ ბრძანებით დადგენილი საერთო წესის შესაბამისად.

6. პირმა, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდა 2012 წლის 1 ივლისიდან 2012 წლის 1 აგვისტომდე, თეორიული გამოცდის შედეგის მოქმედების ვადაში პრაკტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების შესაბამისი კატეგორიის მინიჭება ხორციელდება თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების დღისათვის ამ უფლების მინიჭებისათვის მოქმედი მოთხოვნების (კრიტერიუმების) შესაბამისად.

7. თუ 2012 წლის 1 აგვისტომდე მართვის მოწმობის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე წარმოიშვა მართვის მოწმობის გაცემის საფუძველი, მაგრამ არ განხორციელდა მართვოს მოწმობის გაცემა, სააგენტოს მიერ 2012 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ მათვის მოწმობა გაიცემა გამოცდის წარმატებით ჩაბარების დღისათვის ამ უფლების მინიჭებისათვის მოქმედი მოთხოვნების (კრიტერიუმების) შესაბამისად.

8. ამ წესის მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტითა და მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული უფლება არ ვრცელდება B კატეგორიის მართვის უფლების არმქონე პირებზე, რომლებმაც CE ან DE კატეგორიის ან C1E ან D1E ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მოიპოვეს ამ ბრძანების ამოქმედებამდე.

9. 2013 წლის 1 იანვრამდე ამ წესის 30-ე მუხლის მე-3 პუნქტი გათვალისწინებული III კატეგორიის თეორიული გამოცდის ტესტით განსაზღვრული საკითხების ნაცვლად გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ I კატეგორიის თეორიული გამოცდისათვის დადგენილი საკითხები.

10. 2013 წლის 1 იანვრამდე გამოცდაზე შეიძლება დაიშვებულ იქნს მძღოლობის კანდიდატი, რომელმაც მძღოლთა მოსამზადებელ დაწესებულებაში მომზადება გაიარა ამ ბრძანებამდე არსებული შესაბამისი ან შესაფერისი კატეგორიისათვის განსაზღვრული სასწავლო პროგრამით.

    მუხლი 55. დასკვნითი დებულებანი

ამ წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

დანართი 1

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს

 

სარეკომენდაციო ბარათი

 

 

------------------------------------------------------------------ გამგეობის (მერიის) რწმუნებული (სახელი, გვარი), ვიძლევი რეკომენდაციას მასზედ, რომ შესაძლებლად მიმაჩნია -------------------------------------------------------------------------------------- (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილი) დაშვებულ იქნეს „A“, „B“, „C“, „T“ , „S“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“, „B1“, და „C1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე.

 

 

უფლებამოსილი პირის -------------------------- /                                      /

 ხელმოწერა

 

                                      ---- ---------------------20 წ.

დანართი 2

 

 

 

 

დანართი 3

 

საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ 2012 წლის 1 აგვისტომდე გაცემული ძველი ნიმუშის მართვის მოწმობით მინიჭებული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების კატეგორია

საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ 2012 წლის 1 აგვისტომდე გაცემული ძველი ნიმუშის მართვის მოწმობის ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობით ან „ტრამვაის“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობით შეცვლისას ე ვივალენტური სატრანსპორტო საშუალების კატეგორია

1.

მოტოციკლის მძღოლი

„A“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

2.

“მძღოლი მოყვარული”

„B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

3.

„მესამე კლასის მძღოლ-პროფესიონალი“

„B“ და „C” კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

4.

„მეორე კლასის მძღოლი“

„BE“, „CE“, „DE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

5.

„პირველი კლასის მძღოლი“

„BE“, „CE“, „DE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

6.

„A“, „B“, „C“, ან/და „D“,კატეგორია

 „A“, „B“, „C“, ან/და „D“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

7.

„BCE“ კატეგორიები

„B“, „C“, „BE“, „CE“, კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

8

„CE“ კატეგორიები

 

„C“, „CE“, კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

9

„BDE“ კატეგორიები

B“ „D“ „BE“, „DE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

10

 BCDE“ კატეგორიები

B“, „C“, „D“ „BE“, „CE“, „DE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

11

„CDE“ კატეგორიები

 „C“, „D“ „CE“, „DE“ კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

12

„T1“ კატეგორია

 „T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

13

„T2“ კატეგორია

„S“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

14

„T3“ კატეგორია

„ტრამვაის“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

15

„T4“ კატეგორია

„D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება

16

სხვა კატეგორია

შესაბამისი ევივალენტის მქონე კატეგორია

 

 

 

16. 04/12/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 72 - ვებგვერდი, 06/12/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 15. 09/03/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 18 - ვებგვერდი, 10/03/2021 14. 30/05/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 44 - ვებგვერდი, 30/05/2019 13. 13/05/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 40 - ვებგვერდი, 13/05/2019 12. 10/10/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 115 - ვებგვერდი, 10/10/2018 11. 03/02/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 11 - ვებგვერდი, 07/02/2018 10. 12/07/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 365 - ვებგვერდი, 12/07/2017 9. 30/06/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 335 - ვებგვერდი, 30/06/2017 8. 11/05/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 238 - ვებგვერდი, 13/05/2016 7. 22/12/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1032 - ვებგვერდი, 23/12/2014 6. 12/12/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 991 - ვებგვერდი, 12/12/2014 5. 18/03/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 216 - ვებგვერდი, 19/03/2014 4. 31/12/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 988 - ვებგვერდი, 31/12/2013 3. 25/10/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 832 - ვებგვერდი, 28/10/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 2. 26/06/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 489 - ვებგვერდი, 27/06/2013 1. 11/02/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 99 - ვებგვერდი, 12/02/2013
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.