„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 307
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 280120000.10.003.016975
  • Word
307
27/07/2012
ვებგვერდი, 27/07/2012
280120000.10.003.016975
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №307

2012 წლის 27 ივლისი

ქ. თბილისი

 „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1 . „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის    მე -20 მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად , „სოციალური დახმარების შესა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენი­ლე­ბაში (სსმ, 2006 ., მუხ. 1375 ) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული სოციალური დახმარების პრო­გ­რამის განხორციელების ძირი­თადი პრინციპების , რეინტეგრაციის შემწეო­ბის ოდენობის , შვილო­ბილად აყვანის (მინდობით აღზრდის ) ანაზღაუ­რების ოდენობის , სოცია­ლური დახმარების ოდენობის გაანგარიშების , ღო­ნის­ძიე­ბა­თა დაფინან­სე­ბისა და ანგარიშსწორების , აგრეთვე საქართველოს ოკუპი­რებული ტერი­ტო­რიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევ­ნილ­თა და ლტოლ­ვილთა ყოველთვიური შემწეობის დაფინანსების წე­სის“ მე-11 მუხლში:

1. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 141–146 პუნქტები :

„141 . ქარელის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სო­­­ფელ დვანში მცხოვრები ოჯახების მიმართ გავრცელდეს შემდეგი შეღა­ვათები :

) სააგენტომ განაგრძოს საარსებო შემწეობის გაცემა დანიშ­ნული ოდე­­ნობით;

) ამ პუნქტით გათვალისწინებული იმ ოჯახების მიმართ , რომლებიც არ არიან საარსებო შემწეობის მიმღებნი , გავრცელდეს ამ წესის მე -7 მუხ­ლით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ზღვრული ქულა;

გ) ამ პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოჯახის წევ­რის წერილობითი მომართვის საფუძველზე , ოჯახის დემოგ­რა­ფიული ცვლილების შემთხვევაში (გარდა დაბადების ან გარ­და­ცვალებისა ), საარ­სებო შემწეობის ადმინისტრირება ხორ­ცი­ელ­დე­ბა  ამ წესით , „ქვეყანაში სი­ღატაკის დონის შემცირებისა და მო­სახ­ლეობის სოციალური დაცვის სრულ­ყოფის ღონისძიებათა შე­სახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალურად დაუც­ველი ოჯ­ა­ხების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირე­ბის წესითა“ და „მიზ­ნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გა­ცემის წე­სის დამტკი­ცების შესახებ“ საქართველოს შრომის , ჯანმრთე­ლო­ბისა და სოციალური და­ცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგ­ვის­­ტოს №225/ნ ბრძანებით გათვა­ლის­წინებული დებულებების შე­საბამისად;

) ამ პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ოჯახში წევრის დაბადების ან გარდაცვალების შესახებ ოფიცია­ლუ­რად დადასტუ­რე­ბული ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში , სა­­არსებო შემწეობა გადაანგა­რიშდება ავტომატურად (სოცია­ლურ -ეკონომიკური მდგომარეობის შეფა­სების გარეშე ), ოჯახში არსებულ წე­ვრ­თა რაოდენობის შესაბამისად;

) საქართველოს ადმინისტრაციულ‑ტერიტორიულ ერთეულებში (გო­რის , კასპის , ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულმა – გუბერნატორმა უზ­­რუნველყოს ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქ­ტით გათვალისწინებული ოჯახების სახელობითი (ოჯახის პირობითი ნო­მერი, ოჯახის თითოეული წევრის სახელი , გვარი , პირადი ნომერი , და­ბა­დე­ბის თარიღი და თანხის მიღებაზე უფლებამოსილი წევრი ) სიის სააგენ­ტოსათვის მიწოდება, სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ფორმატით, არა უგვი­ა­ნეს ყოველი თვის 25 რიცხვისა .

142 . ამ მუხლის 141 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად მიწოდე­ბული სია და შესაბამისად დანიშნული საარსებო შემწეობის ოდენობა საა­გენტოს მიერ გადახედვას/გადაანგარიშებას/შეწყ­ვეტას არ ექ­ვემდებარება ,­­ გარდა :

) ამ მუხლის 141 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინე­ბული შემთხვევებისა;

) ოჯახის ყველა წევრის გარდაცვალებისას (ამ შემთხ­ვევაში საარსებო შემწეობის შეწყვეტა ხდება ოჯახის ბოლო წევრის გარდაცვალების მომდევ­ნო თვის პირველი რიცხვიდან ).

143 . ამ მუხლის 141 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწი­ნებული ოჯახების მიმართ საარსებო შემწეობა გაიცეს 2012 წლის აგვის­ტოდან 2012 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ამ ოჯახების მიმართ გავრცელდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების პირობები.

144 . 2012 წლის 1 სექტემბრიდან ამ მუხლის 141 პუნქტის „ბ“ ქვე­პუნქტის შესაბამისად დამატებით შერჩეულ ოჯახებს საარსებო შემწეობა დაენიშნოთ ამ მუხლის 141 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით ფორმირებული დამა­ტებითი სიის სააგენტოში წარდგენის თვიდან.

145. ამ მუხლის 141 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალის­წი­ ნე ული ოჯახის წევრს, თუ იგი წარმოადგენს ისეთი სახელმწიფო გასა­ცემ­ლის მიმღებს, რომელიც გამორიცხავს საარსებო შემწეობის მიღებას, უფ­ლე­ბა აქვს, აირჩიოს ერთ -ერთი გასაცემელი.

146. ამ მუხლის 141 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოჯა­­ხების (შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ) მიერ საარსებო შემ­წეობის დანიშვნის თაობაზე წერილობითი თანხმობის მოპოვება და სააგენტო­სათვის მიწოდება უზრუნველყოს საქართველოს ადმინისტრაცი­ულ‑ტერი­ტორიულ ერთეულებში (გო­რის , კასპის , ქარელისა და ხაშურის მუნიცი­პალიტეტები) სახელმწიფო რწმუნებულმა – გუბერნატორმა .“.

2. მე‑15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„15. ამ მუხლის მე-7, მე-9 პუნქტებითა და 141 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ოჯახებზე არ ვრცელდება ამ წესის მე-5, მე-9, მე-10 მუხლებით, „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მო­სახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ საქა­რთველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენილებით და­მტკიცებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბა­ზის ფორმირების წესითა“ და „მიზნობრივი სოციალური დახმარების და­ნიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვის­ტოს №225/ნ ბრძანებით გათვალისწინებული დებულებები, გარდა ამ მუხ­ლის 81 პუნქტითა და 141 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შე­მ­თხვევებისა.“.

მუხლი 2 . დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .

პრემიერ -მინისტრი                         . მერაბიშვილი