„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 292
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.016966
  • Word
292
26/07/2012
ვებგვერდი, 27/07/2012
330110000.10.003.016966
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №29 2

2012 წლის 2 6 ივლისი

ქ. თბილისი

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული სა­კომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამ­ტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 25/11/2010, მუხლი 2185) შეტანილ იქნეს ცვლი­ლება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული დებულების №3 და­ნ­არ­თში სიტყვები „იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სა­ა­გენ­ტო“ შეიცვალოს შემდეგი სიტყვებით: „იუსტიციის სამინისტროს სა­ხელ­მწიფო სერ­ვისების განვითარების სააგენტო“, ხოლო სიტყვები „იუს­ტი­ციის სა­მი­ნის­ტროს სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო“ – სიტ­ყვე­ბით „იუს­ტი­ცი­ის სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვი­თ­ა­რების საა­გენ­ტო“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      . მერაბიშვილი