„სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 384
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/06/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 23, 23/06/2000
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/02/2010
სარეგისტრაციო კოდი 350.000.000.05.001.000.784
  • Word
384
14/06/2000
სსმ, 23, 23/06/2000
350.000.000.05.001.000.784
„სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №46, 3.12.1997) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. IV თავის სათაურში სიტყვები „ერთიანი სახელმწიფო სტატისტიკური რეგისტრი“ შეიცვალოს სიტყვებით „საქართველოს საწარმოთა და ორგანიზაციათა ერთიანი სახელმწიფო რეგისტრი“;

2. მე-14 მუხლის:

ა) სათაურსა და პირველ პუნქტში სიტყვები „ერთიანი სახელმწიფო სტატისტიკური რეგისტრი“ შეიცვალოს სიტყვებით „საქართველოს საწარმოთა და ორგანიზაციათა ერთიანი სახელმწიფო რეგისტრი“;

ბ) მე-2 და მე-3 პუნქტებში სიტყვები „ერთიანი სახელმწიფო სტატისტიკური რეგისტრის“ შეიცვალოს სიტყვებით „საქართველოს საწარმოთა და ორგანიზაციათა ერთიანი სახელმწიფო რეგისტრის“;

გ) მე-3 პუნქტში სიტყვა „აქტუალობისათვის“ შეიცვალოს სიტყვით „აქტუალიზაციისათვის“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2000 წლის 14 ივნისი.

№384_IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.