„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 247
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 12/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 200230040.22.033.016402
  • Word
247
12/07/2012
ვებგვერდი, 17/07/2012
200230040.22.033.016402
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №247

2012 წლის 12 ივლისი

ქ. თბილისი

 „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანების (სსმ III, 31.12.2010, №172, მუხლი 2550):

1. დანართი №1-ით დამტკიცებულ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნს შემდეგი ცვლილება:

ა) მე-13 მუხლის მე-2 მაგალითი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მაგალითი 2:

ირობა:

პირობები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში, იმ განსხვავებით, რომ ჯონდის გააჩნია საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებულ ერთობლივ შემოსავალთან დაკავშირებული 60%-ის ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა) დამადასტურებელი დოკუმენტები. კერძოდ: ჯონდიმ შეიძინა 80 ათასი ლარის საქონელი, თუმცა მიმდინარე წელს აღნიშნული საქონლიდან მოახდინა მხოლოდ 70 ათასი ლარის საქონლის რეალიზაცია 90 ათას ლარად. ამ შემთხვევაში, ჯონდის მიერ გაწეული ერთობლივ შემოსავალთან დაკავშირებული ხარჯის ოდენობაა 70 ათასი (და არა 80 ათასი) ლარი.

 

შედეგი:

საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი დაიბეგრება მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 3%-იანი განაკვეთით (90000*3%), ხოლო სხვა შემოსავლები – ჩვეულებრივი რეჟიმით.“;

ბ) მე-15 მუხლს:

ბ.ა) მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მაგალითი 1.

 

„მაგალითი 1

პირობა:

ჯონდის მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა 2011 წლის აგვისტოში. სტატუსის მინიჭებამდე ჯონდის  დაქირავებულ თანამშრობლებზე გაცემული ჰქონდა გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი ხელფასები. კალენდარული წლის განმავლობაში (2011წ.) ჯონდის მიერ გაცემულმა სახელფასო ანაზღაურებამ არ გადააჭარბა 25%-ს, შესაბამისად, ჯონდის არ წარმოეშვა გადახდის წყაროსთან დაუბეგრავი ხელფასის გადაანგარიშებისა და საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულება. აღნიშნულიდან გამომდინარე,  ჯონდიმ მიიჩნია, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე (2011 წლის აგვისტომდე) გაცემული და გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი ხელფასებიდან საშემოსავლო გადასახადი ექვემდებარება აღდგენას და დააზუსტა 2011 წლის ყოველთვიური დეკლარაციები (შეიმცირა საშემოსავლო გადასახადის თანხა).

 

შედეგი:

ჯონდის ქმედება მართლზომიერია.“;

 ბ.ბ) დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნქტი:

„10.  მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია საგადასახადო წლის დამთავრებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში  საგადასახადო ორგანოში  წარადგინოს „ინფორმაცია საანგარიშო წლის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ.“;

 

გ) დანართი №2 და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 

დანართი №2

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური

 

მიკრობიზნესის სტატუსის

ს ე რ ტ ი ფ ი კ ა ტ ი №

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ

 

ფიზიკურ პირს –––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           (სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირადი ნომერი

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საქმიანობის სახე)

 

მინიჭებული აქვს მიკრობიზნესის სტატუსი

 

 

 

 

-----------------------

 

 

 

 

 

 

სერტიფიკატის გაცემის თარიღი

 

 

 

-------------------------

 

 

 

 

დან

 

მიკრობიზნესის სტატუსი მინიჭებულია

 

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

 

დანართი №3

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური

მცირე ბიზნესის სტატუსის

ს ე რ ტ ი ფ ი კ ა ტ ი №

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ

 

ფიზიკურ პირს: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                        (სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          პირადი ნომერი

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საქმიანობის სახე)

 

მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი

 

 

 

 

-------------------------

 

 

 

 

 

სერტიფიკატის გაცემის თარიღი

 

 

 

 

-------------------------

 

 

 

 

დან

მცირე ბიზნესის სტატუსი მინიჭებულია

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა“.

 

2. დანართი №2-ით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში „მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიერ დეკლარაციის ფორმის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესი“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) პირველი მუხლის  ”ბ”  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტისას 30 სამუშაო დღის ვადაში;“;

 

ბ)  მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) 23-ე უჯრაში – საშემოსავლო გადასახადი დასაბეგრ შემოსავალზე, რომელიც მიიღება მე-19 უჯრასა და 191 უჯრას შორის სხვაობის  თანხის საშემოსავლო გადასახადის მე-18 უჯრაში მითითებულ განაკვეთზე გამრავლებით.“.

3. დანართი №4-ით დამტკიცებულ „ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, ფიქსირებული გადასახადის გადახდისა და ანგარიშგების და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატის გაცემის წესის შესახებ“ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნს შემდეგი ცვლილება:

ა)     პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8 პუნქტი:

„8.  იმ შემთხვევაში თუ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირი დამატებით ახორციელებს სხვა სახის საქმიანობას, ასეთ შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობასა და დამატებით განხორციელებულ საქმიანობას შორის გაუმიჯნავი ხარჯები დამატებით განხორციელებული საქმიანობის  ფარგლებში მიღებული ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება.“;

ბ)  მე-2 მუხლის:

    ბ.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით გადასახადის გადამხდელი განცხადებით (დანართი №1) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს საქმიანობის ის სახე, რომელზეც გავრცელდება ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმი და ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის მისამართი.“;

ბ.ბ) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;        

ბ.გ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„პირი ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონედ და, შესაბამისად, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელად ითვლება ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.“;

 

გ) მე-4 მუხლ:

გ.ა) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:

41. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატი გაიცემა ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობის თითოეულ მისამართზე ცალ-ცალკე.;

გ.ბ) მე-6  მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:

„61. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 953 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთით დასაბეგრი საქმიანობის ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრისას, საშემოსავლო და მოგების გადასახადებზე საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები არ გაითვალისწინება“;

გ.გ) მე-7 და მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. იმ შემთხვევაში თუ იცვლება განცხადებაში დაფიქსირებული ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახე ან/და ობიექტის რაოდენობა, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია განცხადებით (დანართი №1) მიმართოს საგადასახადო ორგანოს ცვლილების მოთხოვნით, რის შემდეგაც დარიცხვა მომდევნო საანგარიშო პერიოდიდან უნდა განხორციელდეს შემდგომ წარდგენილ განცხადებაში დაფიქსირებული მონაცემების შესაბამისად. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახის ან/და ობიექტის რაოდენობის ცვლილების  შემთხვევაში გადამხდელზე გაიცემა ახალი სერტიფიკატი, ხოლო ძველი სერტიფიკატი ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოსათვის დაბრუნებას (გარდა საქმიანობის სახისა  და  სხვა მისამართზე ობიექტის დამატების შემთხვევისა).

8. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის მისამართის შეცვლის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია ცვლილებებამდე აცნობოს საგადასახადო ორგანოს (დანართი №1). ასეთ შემთხვევაში გადამხდელზე გაიცემა ახალი სერტიფიკატი, ხოლო ძველი სერტიფიკატი ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოსათვის დაბრუნებას.“;

დ) მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3. საქმიანობის განახლების შემთხვევაში პირი ვალდებულია აცნობოს საგადასახადო ორგანოს (დანართი №3) და გადაიხადოს საქმიანობის განახლების თვის ფიქსირებული გადასახადი სრულად.“;

ე) დანართი №1,  №2 და 3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

 

„დანართი №1

----------------------------------------------

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

 

-------- ----------------------------------------------------------

(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

 

                                                                                                                         -----------------------------------

                                                                                                                                                (მისამართი)

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ფიქსირებულ გადასახადზე გადასვლის/ ფიქსირებულ გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის/ობიექტის რაოდენობის/მისამართის ცვლილების თაობაზე

 

გაცნობებთ, რომ ვეწევი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– საქმიანობას.

                                                              (საქმიანობ(ებ)ის სახე)

 

საქმიანობის სახე

დაბეგვრის ობიექტი

ობიექტის რაოდენობა

ობიექტის მისამართი

გადასახადის განაკვეთი ობიექტზე

კუთვნილი გადასახადი

(4 X 6)

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

 

                                                                         

შენიშვნა:

ა) განცხადებაში მონაცემები მიეთითება სრულად,  წინა განცხადების გათვალისწინებით;

ბ) საქმიანობის სახის, ობიექტის რაოდენობის ან/და საქმიანობის მისამართის შეცვლის შემთხვევაში  ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატი ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოსათვის დაბრუნებას (გარდა საქმიანობის სახისა  და  სხვა მისამართზე ობიექტის დამატების შემთხვევისა).

 

გთხოვთ

მომანიჭოთ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი

 

გამიუქმოთ:

 

□ მიკრობიზნესის სტატუსი და ჩაიბაროთ მიკრობიზნესის № ---- სერტიფიკატი

 

□ მცირე ბიზნესის სტატუსი და ჩაიბაროთ მცირე ბიზნესის № ---- სერტიფიკატი.

 

 

 ხელმოწერა . . . . . . . . . . . . . .

 თარიღი „ –– „ „–––––––„ 20 წელი

 

 

დანართი №2

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის

 

ს ე რ ტ ი ფ ი კ ა ტ ი №----

 

სერტიფიკატით  დასტურდება, რომ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------  

                                        

(პირის დასახელება/სახელი და გვარი)                                                                 (საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(საქმიანობის სახე და დაბეგვრის ობიექტის რაოდენობა)

 

ფაქტობრივი მისამართი: ----------------------------------------------------------

 

მინიჭებული აქვს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი

 

 

სერტიფიკატის გაცემის თარიღი                                                   ---------------------

 

პირი ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელია                      ----------------------

 

უფლებამოსილი პირის თანამდებობა და ხელმოწერა                 ---------------------

 

 

დანართი №3

 

----------------------------------------------

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

 

--------------------------------------------------------------------

(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

 

-----------------------------------

 (მისამართი)

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის შეჩერების/განახლების შესახებ

 

 გაცნობებთ, რომ

 

□ შევაჩერე

 

□  განვაახლე

 

ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობა ........................................

 (საქმიანობის სახე)

 

საქმიანობ(ებ)ის ნაწილში.

 

სერტიფიკატ(ებ)ის  ნომერი:  ...................................................

 

საქმიანობის შეჩერების/ განახლების თარიღი   

20.. წლის ..... თვიდან

 

ხელმოწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

თარიღი „ –– „ „–––––––„ 20 წელი“.

 

მუხლი 2

1. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 25 ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

. გვინდაძე