საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 241
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 11/07/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016392
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (17/07/2012 - 12/09/2012)

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №241

2012 წლის 11 ივლისი

ქ. თბილისი

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1. დამტკიცდეს თანდართული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)” დანართთან ერთად.

მუხლი 2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეო- ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №995 ბრძანება.

მუხლი 3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 15 ივლისიდან.

. გვინდაძე

 

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)

    მუხლი 1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის არსი

1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ) მომზადებულია ,,საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2012 წლის რედაქციის საფუძველზე. აღნიშნული ნომენკლატურა დეტალიზებულია თერთმეტი ნიშნით, ეროვნული ეკონომიკის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ) გამოიყენება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სატარიფო და არასატარიფო რეგულირების ღონისძიებათა განსახორციელებლად, სტატისტიკური აღრიცხვის წარმართვის და სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლის სრულყოფისათვის.

3. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით (სეს ესნ) განისაზღვრება საქონლის შემდეგი ჯგუფები:

 

 

კარი I

ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

შენიშვნები I კარისთვის

ჯგუფი 01

ცოცხალი ცხოველები

ჯგუფი 02

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

ჯგუფი 03

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

ჯგუფი 04

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

ჯგუფი 05

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

კარი II

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

შენიშვნები II კარისთვის

ჯგუფი 06

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

ჯგუფი 07

ბოსტნეული და საკვებად ვარგისი ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

ჯგუფი 08

საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი; ციტრუსების კანი ან ნესვის ქერქი

ჯგუფი 09

ყავა, ჩაი, მატე (პარაგვაის ჩაი) და სანელებლები

ჯგუფი 10

მარცვლოვანები

ჯგუფი 11

ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

ჯგუფი 12

ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

ჯგუფი 13

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებელი; გუმფისები, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

ჯგუფი 14

მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

კარი III

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

ჯგუფი 15

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

კარი IV

კვების მზა პროდუქტები; ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი; თამბაქო და მისი შემცვლელები

 

შენიშვნები IV კარისთვის

ჯგუფი 16

მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

ჯგუფი 17

შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი

ჯგუფი 18

კაკაო და პროდუქტები მისგან

ჯგუფი 19

მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლისა ან რძისაგან; ფქვილეული საკონდიტრო ნაწარმი

ჯგუფი 20

ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები

ჯგუფი 21

კვების სხვადასხვა პროდუქტები

ჯგუფი 22

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი

ჯგუფი 23

კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისთვის

ჯგუფი 24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

კარი V

მინერალური პროდუქტები

ჯგუფი 25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

ჯგუფი 26

მადნები, წიდა და ნაცარი

ჯგუფი 27

მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები

 

კარი VI

ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქცია

 

შენიშვნები VI კარისთვის

ჯგუფი 28

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი მიწათა ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

ჯგუფი 29

ორგანული ქიმიური ნაერთები

ჯგუფი 30

ფარმაცევტული პროდუქცია

ჯგუფი 31

სასუქები

ჯგუფი 32

სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; პოლიგრაფიული საღებავი, მელნები, ტუში

ჯგუფი 33

ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

ჯგუფი 34

საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შემადგენლობები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, ,,კბილსამკურნალო ცვილი’’ და შემადგენლობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის

ჯგუფი 35

ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები

ჯგუფი 36

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

ჯგუფი 37

ფოტო - და კინოსაქონელი

ჯგუფი 38

დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები

 

კარი VII

პლასტმასები და მათი ნაწარმი;

კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი

 

შენიშვნები VII კარისთვის

ჯგუფი 39

პლასტმასები და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 40

კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი

 

კარი VIII

დაუმუშავებელი ტყავები, გამოქნილი ტყავი, ნატურალური ბეწვი და მათი ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

ჯგუფი 41

დაუმუშავებული ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი

ჯგუფი 42

ტყავის ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

ჯგუფი 43

ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი

 

კარი IX

მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და მისი ნაწარმი; ჩალის, ალფის ან სხვა მასალის წნული; კალათები და სხვა მოწნული ნაწარმი

ჯგუფი 44

მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

ჯგუფი 45

კორპი და მისი ნაწარმი

ჯგუფი 46

ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

 

კარი X

მასა მერქნის ან სხვა ბოჭკოვანი და ცელულოზური მასალებისგან; რეგენერირებული ქაღალდი ან მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები); ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 47

მასა მერქნის ან სხვა ბოჭკოვანი და ცელულოზური მასალებისგან; რეგენერირებული ქაღალდი ან მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები)

ჯგუფი 48

ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან

ჯგუფი 49

ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი; ხელნაწერები, მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 

კარი XI

ტექსტილის (საფეიქრო) მასალები და ტექსტილის ნაწარმი

 

შენიშვნები XI კარისთვის

ჯგუფი 50

აბრეშუმი

ჯგუფი 51

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი, ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისგან

ჯგუფი 52

ბამბა

ჯგუფი 53

დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები

ჯგუფი 54

ქიმიური ძაფები; ბტყელი და მისგვარი ძაფები ქიმიური ტექსტილის მასალებისგან

ჯგუფი 55

ქიმიური ბოჭკოები

ჯგუფი 56

ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 57

ხალიჩები და იატაკის დანარჩენი ტექსტილის საფარები

ჯგუფი 58

სპეციალური ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანები; გობელენები; გასაწყობი მასალები; ნაქარგები

ჯგუფი 59

ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარვითა ან დუბლირებული; ტექნიკური დანიშნულების ტექსტილის ნაწარმი

ჯგუფი 60

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 61

ტრიკოტაჟის ტანსაცმელი და ტანსაცმელის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 62

ტანსაცმელი და ტანსაცმლის საკუთნოები, გარდა ტრიკოტაჟისაგან, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 63

ტექსტილის დანარჩენი მზა ნაწარმი; ნაკრებები; ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ძონძები

 

კარი XII

ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები და ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ნაკრტენი და მისი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

ჯგუფი 64

ფეხსაცმელები, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

ჯგუფი 65

თავსაბურავები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 66

ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები,ხელჯოხები, ხელჯოხ-საჯდომები, შოლტები, მათრახები

ცხენოსნობისათვის და მათი ნაწილები

ჯგუფი 67

დამუშავებული ნაკრტენი და ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

 

კარი XIII

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მისი ნაწარმი

ჯგუფი 68

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი

ჯგუფი 69

კერამიკული ნაწარმი

ჯგუფი 70

მინა და მისი ნაწარმი

 

კარი XIV

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

ჯგუფი 71

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

 

კარი XV

არაძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმი

 

შენიშვნები XV კარისთვის

ჯგუფი 72

შავი ლითონები

ჯგუფი 73

შავი ლითონების ნაწარმი

ჯგუფი 74

სპილენძი და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 75

ნიკელი და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 76

ალუმინი და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 77

(რეზერვირებულია მომავალში ჰარმონიზებულ სისტემაში შესაძლო გამოყენებისთვის)

ჯგუფი 78

ტყვია და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 79

თუთია და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 80

კალა და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 81

დანარჩენი არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი

ჯგუფი 82

ინსტრუმენტები, სამარჯვები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი ლითონებისაგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან

ჯგუფი 83

დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან

 

კარი XVI

მანქანები, მოწყობილობები და მექანიზმები; ელექტროტექნიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა; სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებლი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

შენიშვნები XVI კარისთვის

ჯგუფი 84

ბირთვული რეაქტორები, ორთქლის ქვებები (ბიოლერები), დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

ჯგუფი 85

ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

კარი XVII

მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, საფრენი აპარატები, მცურავი საშუალებები და ტრანსპორტთან დაკავშირებული მოწყობილობები და დანადგარები

 

შენიშვნები XVI კარისთვის

ჯგუფი 86

რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

ჯგუფი 87

მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობის გარდა; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 88

საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 89

გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

 

კარი XVIII

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; ყველა სახის საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 90

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 91

ყველა სახის საათები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 92

მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

კარი XIX

იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 93

იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

კარი XX

სხვადასხვა სამრეწველო საქონელი

ჯგუფი 94

ავეჯი; ლოგინის საკუთნოები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი საკუთნოები; ლამპები და სანათი მოწყობილობები, სხვა ადგილას და-უსახელებელი ან ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით ან დასახელებით, ან მისამართით და ანალოგიური ნაწარმი; ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

ჯგუფი 95

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 96

სხვადასხვა მზა ნაწარმი

 

კარი XXI

ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

ჯგუფი 97

ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

კარი XXII

კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები;

საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;

 

შენიშვნები XXII კარისათვის

ჯგუფი 98

კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები;

ჯგუფი 99

საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის

    მუხლი 2. ზომის ერთეულები

1. საქონლის რაოდენობის ძირითად ზომის ერთეულს სეს ესნ-ის ყველა პოზიციისათვის წარმოადგენს მასის ერთეული – კილოგრამი.

2. საჭიროების შემთხვევაში, სატარიფო რეგულირების, არასატარიფო რეგულირების (ლიცენზირება, კვოტირება და სხვა), სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების მიზნებისათვის ასევე გამოიყენება ნომენკლატურის მესამე გრაფაში მითითებული დამატებითი ზომის ერთეულები.

3. ცხრილში მოყვანილია სეს ესნ-ში გამოყენებული ზომის ერთეულები, მათი პირობითი აღნიშვნები და კოდები.

 

ზომის ერთეულის
დასახელება

პირობითი
 აღნიშვნა

ზომის
ერთეულის
კოდი

ზომის ერთეული

კილოგრამი

კგ

166

დამატებითი ზომის ერთეული

ბრუტო-რეგისტრული ტონა (2,8316 მ³)

ბრტ

181

გრამი

163

გრამი გაყოფადი იზოტოპებისა

გ გ/ი

306

ტვირთამწეობა ტონებში

ტ ტვა

185

კვადრატული მეტრი

მ²

55

კილოგრამი აზოტისა

კგN

861

კილოგრამი კალიუმის ჰიდროქსიდისა

კგKOH

859

კილოგრამი ნატრიუმის ჰიდროქსიდისა

კგNaOH

863

კილოგრამი კალიუმის ოქსიდისა

კგK2O

852

კილოგრამი წყალბადის პეროქსიდისა

კგH2O2

841

კილოგრამი ფოსფორის ხუთჟანგისა

კგP2O5

865

კილოგრამი 90%-ით მშრალი ნივთიერებებისა

კგ90% მ/ნ

845

კილოგრამი ურანისა

კგU

867

კუბური მეტრი

მ³

113

კიური

კი

305

ლიტრი

112

ლიტრი სუფთა (100 %) სპირტი

ლ100%
სპირტი

831

მეტრი

მ²

6

მეტრული კარატი
(1 კარატი 2*10-4 კგ)

კარ

162

წყვილი

წყვ

715

ასი ცალი

100 ცლ

797

ათასი ცალი

1000 ცლ

798

ცალი

ცლ

796

1000 კილოვატ-საათი

1000კვტ.სთ

246

1000 კუბური მეტრი

1000 მ³

114

1000 ლიტრი

1000 ლ

130

    მუხლი 3. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის ინტერპრეტაციის ძირითადი წესები

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურაში (სეს ესნ) საქონლის კლასიფიკაცია უნდა ხორციელდებოდეს შემდეგი წესების შესაბამისად:

1. კარების, ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების სახელწოდებები მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციის ძიების გასაადვილებლად; იურიდიული მიზნებისთვის საქონლის კლასიფიკაცია განისაზღვრება სასაქონლო პოზიციების ტექსტების მიხედვით და შესაბამისი კარისა და ჯგუფის განმარტებებით და, თუ ამ ტექსტებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, შემდეგი დებულებების შესაბამისად:

2. ა) სასაქონლო პოზიციის დასახელებაში ნებისმიერი მითითება საქონელზე უნდა განიხილებოდეს, მათ შორის, როგორც მითითება ასეთ საქონელზე დაუკომპლექტებელი ან დაუმთავრებელი სახით, იმ პირობით, რომ არსებული სახით დაუკომპლექტებელი ან დაუმთავრებელი საგანი დაკომპლექტებული ან დამთავრებული საგნის ნიშან-თვისებების მატარებელია. ასევე, იგი უნდა განიხილებოდეს როგორც მითითება იმ საგანზე, როგორც დაკომპლექტებულსა და დამთავრებულზე (ან მოექცეს კლასიფიკაციაში, როგორც დაკომპლექტებული ან დამთავრებული, ამ წესის ძალით), თუ წარმოდგენილია აუწყობელ ან დაშლილ მდგომარეობაში;

ბ) სასაქონლო პოზიციის დასახელებაში ნებისმიერი მითითება მასალაზე ან ნივთიერებაზე უნდა განიხილებოდეს, მათ შორის, როგორც მითითება ამ მასალის ან ნივთიერების ნაერთებზე ან ნარევებზე სხვა მასალებსა და ნივთიერებებთან. ნებისმიერი მითითება საქონელზე, რომელიც დამზადებულია მოცემული მასალისგან ან ნივთიერებისგან, უნდა განიხილებოდეს, როგორც მითითება საქონელზე, რიმელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შედგება ასეთი მასალის ან ნივთიერებისაგან. ერთზე მეტი მასალისგან ან ნივთიერებისგან შემდგარი საქონლის კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს მე-3 წესის დებულებების შესაბამისად.

3. იმ შემთხვევაში, თუკი მე-2 პუნქტის ,,ბ’’ წესით ან სხვა მიზეზით საქონელი, გარეგნულად შეიძლება მიეკუთვნოს ორ ან მეტ სასაქონლო პოზიციას, ასეთი საქონლის კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს შემდეგნაირად:

ა) სასაქონლო პოზიციას, რომელიც იძლევა ყველაზე კონკრეტულ კლასიფიკაციას, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმ სასაქონლო პოზიციებთან შედარებით, რომლებიც იძლევა შედარებით ზოგად კლასიფიკაციას. თუმცა, თუ ორი ან მეტი სასაქონლო პოზიციათაგან ყოველი მიუთითებს ნარევებში ან მრავალკომპონენტიან ნაკეთობებში შემავალი მასალების ან ნივთიერებების მხოლოდ ნაწილზე, ან საცალო ვაჭრობისთვის განკუთვნილ ნაკრებებში წარმოდგენილი საქონლის მხოლოდ ცალკეულ ელემენტზე, მაშინ ასეთი სასაქონლო პოზიციები უნდა განიხილებოდეს, როგორც თანაბარმნიშვნელოვანი ამ საქონელთან მიმართებაში, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რომელიმე მათგანი საქონლის უფრო სრულ ან ზუსტ აღწერას იძლევა;

ბ) სხვადასხვა მასალებისგან შედგენილი ნაერთები ან სხვადასხვა კომპონენტებისგან დამზადებული ნაკეთობები ან მრავალკომპონენტიანი ნაკეთობები და საცალო გაყიდვისთვის განკუთვნილი ნაკრებში წარმოდგენილი საქონელი, რომელთა კლასიფიკაციაც არ შეიძლება განხორციელდეს ამ პუნქტის „ა’’ ქვეპუნქტით გათავლისწინებული წესის მიხედვით, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს იმ მასალების ან შემადგენელი ნაწილების მიხედვით, რომლებიც არსებითად განსაზღვრავენ მოცემული საქონლის ხასიათს, იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია ამ კრიტერიუმის გამოყენება;

გ) საქონელი, რომლის კლასიფიკაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ამ პუნქტის ,,ა’’ ან ,,ბ’’ წესების შესაბამისად, კლასიფიცირებულ უნდა იქნეს მოცემული საქონლის კლასიფიკაციისას თანაბრად გამოსაყენებელ სასაქონლო პოზიციებს შორის კოდების ზრდის რიგში ბოლო ადგილზე მოთავსებული სასაქონლო პოზიციით.

 4. საქონელი, რომლის კლასიფიკაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ზემოაღნიშნული წესების მიხედვით, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს იმ სასაქონლო პოზიციით, რომელიც შეესაბამება განსახილველი საქონლის ყველაზე მსგავს (მასთან ყველაზე ახლოს მდგომ) საქონელს.

 5. გარდა ზემოთ მოყვანილი დებულებებისა, ქვემოთ ჩამოთვლილ საქონელთან მიმართებაში გამოყენებული უნდა იქნეს შემდეგი წესები:

ა) შალითები და ფუტლიარები ფოტოაპარატების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, ცეცხლსასროლი იარაღის, სახაზავი ნივთების, სამკაულებისთვის და განსაკუთრებული ფორმის ანალოგიური ტარა (შესაფუთი), განკუთვნილი შესაბამისი ნაკეთობის ან ნაკეთობათა ნაკრებების შესანახად, და გამოსადეგია ხანგრძლივი ვადით გამოყენებისთვის და წარმოდგენილია იმ ნაკეთობებთან ერთად, რომლების შენახვისთვისაც არის განკუთვნილი, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს მათში შეფუთულ ნაკეთობასთან ერთად. თუმცა, ეს წესი არ გამოიყენება იმ ტარის (შეფუთვის) მიმართ, რომელიც, ქმნის რა ერთ მთლიანს შეფუთულ ნაკეთობასთან ერთად, ანიჭებს ამ უკანასკნელს არსებითად განსხვავებულ ხასიათს.

 ბ) ზემოთ აღნიშული ,,ა’’ წესის დებულებების შესაბამისად, საქონელთან ერთად წარმოდგენილი შესაფუთი მასალები ან შესაფუთი კონტეინერები, კლასიფიცირებული უნდა იქნენ ერთობლივად, თუ მათ აქვთ ისეთი სახე, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ასეთი საქონლის შესაფუთად. თუმცა, ამ დებულების გამოყენება არ არის სავალდებულო, თუკი სავსებით ცხადია, რომ ასეთი შესაფუთი მასალები ან შესაფუთი კონტეინერები ვარგისია განმეორებით გამოყენებისთვის.

 6.იურიდიული მიზნებისთვის, საქონლის კლასიფიკაცია რომელიმე სასაქონლო პოზიციის სუბპოზიციებში ხორციელდება ასეთი სუბპოზიციების დასახელებების და სუბპოზიციებთან დაკავშირებული შენიშვნების, ასევე ზემოთ მოყვანილი წესების დებულებათა შესაბამისად, იმ პირობით, რომ მხოლოდ ერთსა და იმავე დონის სუბპოზიციებია შესადარისი. მოცემული წესის მიზნებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე შენიშვნები შესაბამისი კარისა და ჯგუფისთვის, თუ კონტექსტი არ მოითხოვს სხვაგვარად.

კარი I

ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

შენიშვნები:

1. ამ კარში ნებისმიერი მითითება ცხოველის კონკრეტულ გვარზე ან ჯიშზე, მოიცავს მითითებას ამ გვარისა და ჯიშის ახალგაზრდა ცხოველებზეც, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

2. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი ,,გამომშრალი’’ პროდუქტი, ნიშნავს აგრეთვე პროდუქტს, რომელმაც განიცადა დეჰიდრატაცია, ამოორთქვლა და სუბლიმაციური შრობა, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

 

ჯგუფი 01

ცოცხალი ცხოველები

შენიშვნა:

1. ეს ჯგუფი მოიცავს ყველა ცოცხალ ცხოველს, გარდა:

 ა) 0301, 0306, 0307 ან 0308 სასაქონლო პოზიციებში ჩამოთვლილი თევზისა და კიბოსებრთა, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოებისა;

 ბ) 3002 სასაქონლო პოზიციის მიკროორგანიზმების და სხვა პროდუქტების კულტურებისა; და

 გ) 9508 სასაქონლო პოზიციის ცხოველებისა.

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი ზომის ერთეული

0101

ცხენები, ვირები, ჯორები და ჯორცხენები ცოცხალი:

 

 

– ცხენები:

 

0101 21 000 00

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

0101 29

– – დანარჩენი:

 

0101 29 100 00

– – – საკლავი

ცალი

0101 29 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0101 30 000 00

– ვირები

ცალი

0101 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

0102

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები, ცოცხალი:

 

 

– შინაური მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცოცხალი:

 

0102 21

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები:

 

0102 21 100 00

– – – უშობლები (დედალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი პირველ მოგებამდე)

ცალი

0102 21 300 00

– – – ძროხები

ცალი

0102 21 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0102 29

– – დანარჩენი:

 

0102 29 050 00

– – – მასით არა უმეტესი 80 კგ-ისა

ცალი

 

– – – მასით 80 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 160 კგ-ისა:

 

0102 29 210 00

– – – – საკლავი

ცალი

0102 29 290 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – მასით 160 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 300 კგ-ისა:

 

0102 29 410 00

– – – – საკლავი

ცალი

0102 29 490 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – მასით 300 კგ-ზე მეტი:

 

 

– – – – უშობლები (დედალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი პირველ მოგებამდე):

 

0102 29 510 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – – ძროხები:

 

0102 29 610 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 690 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – – დანარჩენი:

 

0102 29 710 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 790 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

 

– კამეჩები:

 

0102 31 000 00

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

0102 39

– – დანარჩენი:

 

0102 39 100 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0102 39 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0102 90

– დანარჩენი:

 

0102 90 300 00

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

 

– – დანარჩენი:

 

0102 90 910 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0102 90 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0103

ღორები ცოცხალი:

 

0103 10 000 00

– წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

 

– დანარჩენი:

 

0103 91

– – მასით 50 კგ-ზე ნაკლები:

 

0103 91 100 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0103 91 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0103 92

– – მასით 50 კგ ან მეტი:

 

 

– – – შინაური სახეობები:

 

0103 92 110 00

– – – – დედალი ღორები მასით არა ნაკლები 160 კგ-ისა, რომლებსაც ერთხელ მაინც დაუყრიათ გოჭები

ცალი

0103 92 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0103 92 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0104

ცხვრები და თხები ცოცხალი:

 

0104 10

– ცხვრები:

 

0104 10 100 00

– – წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

 

– – დანარჩენი:

 

0104 10 300 00

– – – ბატკნები (ერთ წლამდე)

ცალი

0104 10 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0104 20

– თხები:

 

0104 20 100 00

– – წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

0104 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0105

შინაური ფრინველი ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები:

 

 

– მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა:

 

0105 11

– – შინაური ქათამი (Gallus domesticus):

 

 

– – – წინაპართა და დედობრივი შტოების სანაშენე წიწილები:

 

0105 11 110 00

– – – – კვერცხმდებლების შტოები

ცალი

0105 11 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– – – დანარჩენი:

 

0105 11 910 00

– – – – კვერცხმდებლების შტოები

ცალი

0105 11 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0105 12 000 00

– – ინდაურები

ცალი

0105 13 000 00

– – ბატები

ცალი

0105 14 000 00

– – იხვები

ცალი

0105 15 000 00

– – ციცრები

ცალი

 

– დანარჩენი:

 

0105 94 000 00

– – შინაური ქათამი (Gallus domesticus)

ცალი

0105 99

– – დანარჩენი:

 

0105 99 100 00

– – – იხვები

ცალი

0105 99 200 00

– – – ბატები

ცალი

0105 99 300 00

– – – ინდაურები

ცალი

0105 99 500 00

– – – ციცრები

ცალი

0106

ცოცხალი ცხოველები დანარჩენი:

 

 

– ძუძუმწოვრები:

 

0106 11 00

– – პრიმატები:

 

0106 11 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 11 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 12 00

– – ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები (ძუძუმწოვრები Cetacea რიგისა); ლამანტინები და დიუგონები (ძუძუმწოვრები Sirenia რიგისა); სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები (ძუძუმწოვრები Pinnipedia ქვერიგისა):

 

0106 12 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 12 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 13

– – აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი (Camelidae):

 

0106 13 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 13 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 14

– – ბოცვერები და კურდღლები:

 

0106 14 10

– – – ბოცვრები შინაური:

 

0106 14 101 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 14 109 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0106 14 90

– – – დანარჩენი:

 

0106 14 901 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 14 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0106 19

– – დანარჩენი:

 

0106 19 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 19 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 20 00

– რეპტილიები (გველთა და კუთა ჩათვლით):

 

0106 20 001 00

– – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 20 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

 

– ფრინველები:

 

0106 31 00

– – მტაცებელი ფრინველები:

 

0106 31 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 31 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 32 00

– – თუთიყუშისებრნი (თუთიყუშების, არასა და კაკადუს ჩათვლით):

 

0106 32 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 32 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 33

– – სირაქლემები; ემუ (Dromaius novaehollandiae):

 

0106 33 100 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 33 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 39

– – დანარჩენი:

 

0106 39 100 00

– – – მტრედები

ცალი

0106 39 90

– – – დანარჩენი:

 

0106 39 901 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 39 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

 

– მწერები:

 

0106 41

– – ფუტკრები:

 

0106 41 100 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 41 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 49

– – დანარჩენი:

 

0106 49 100 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 49 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 90 00

– დანარჩენი:

 

0106 90 001 00

– – ცხოველები სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 90 009 00

– – დანაჩენი

ცალი

 

ჯგუფი 02

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

შენიშვნა:

1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

ა) 0201–0208 ან 0210 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტები, საკვებად უვარგისი;

ბ) ცხოველების ნაწლავები, ბუშტები ან კუჭები (სასაქონლო პოზიცია 0504) ან ცხოველების სისხლი (სასაქონლო პოზიცია 0511 ან 3002); ან

გ) ცხოველური ცხიმები, გარდა 0209 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა (ჯგუფი 15).

დამატებითი შენიშვნები:

1A. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაუფეშხოებელი ნაკლავი” 0201 10 და 0202 10 სუბპოზიციებში – დაკლული ცხოველების მთლიანი ნაკლავი სისხლისგან დაცლის, გამოშიგვნისა და გატყავების შემდეგ, იმპორტირებადი თავით ან თავის გარეშე, ფეხებით ან უფეხებოდ, სხვა მოუცილებელი სუბპროდუქტებით ან მათ გარეშე. თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის იმპორტირება ხდება თავის გარეშე, მაშინ ეს უკანასნელი მოჭრილი უნდა იყოს ატლანტოკეფური სახსრის არეში. დაუფეშხოებელი ნაკლავის უფეხებოდ იმპორტირებისას უკანასკნელი მოჭრილი უნდა იყოს წინა ტერფისწინატერფის ან უკანა ტერფისწინატერფის სახსარში; ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავი” უნდა შეიცავდეს დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილს ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, ამასთან, კისრის ნაწილი და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდე უნდა შეიცავდნენ 10-ზე მეტ წყვილ ნეკნს;

ბ) ,,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაფეშხოებული ნაკლავი” 0201 10 და 0202 10 სუბპოზიციებში – პროდუქტი, მიღებული დაუფეშხოებელი ნაკლავის კისრის, მკერდის, წელისა და გავის ხერხემლის, აგრეთვე მკერდის ძვლისა და საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის ცენტრებზე სიმეტრიული გაჩეხვით; ,,დაფეშხოებული ნაკლავი” უნდა შეიცავდეს დაფეშხოებული ნაკლვის წინა ნაწილს ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, ამასთან, კისრის ნაწილი და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდე უნდა შეიცავდეს 10-ზე მეტ ნეკნს;

გ) ,,კომპენსირებული ნაოთხალები” 0201 20 200 და 0202 20 100 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის ნაწილი, რომელიც შედგება:

– ან მეათე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი წინა ნაოთხალისაგან, ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, და მესამე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი უკანა ნაოთხალისაგან ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით;

– ან მეხუთე ნეკნის დონეზე მთელი მუცლის ნაწილითა და მკერდით ჩამოჭრილი წინა ნაოთხალისაგან, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით და მერვე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი უკანა ნაოთხალისაგან ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით;

 ,,კომპენსირებული ნაოთხალების” შემადგენელი წინა და უკანა ნაოთხალების მიწოდება საიმპორ-ტოდ უნდა ხდებოდეს ერთდროულად და თანაბარი რაოდენობით, ისე, რომ წინა ნაოთხალების საერთო მასა ტოლი უნდა იყოს უკანა ნაოთხალების საერთო მასისა. ამასთან დასაშვებია საქონლის პარტიის ორი ნაწილის მასებს შორის გარკვეული სხვაობა პარტიის უფრო მძიმე ნაწილის (წინა ან უკანა ნაოთხალების) მასის არა უმეტესი 5%-ისა;

დ) ,,გაუყოფელი წინა ნაოთხალები” 0201 20 300 და 0202 20 300 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილი ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით, რომელიც შეიცავს ნეკნების მინიმუმ ოთხ და მაქსიმუმ ათ წყვილს (ნეკნების პირველი ოთხი წყვილი მთლიანი უნდა იყოს, დანარჩენები შეიძლება იყოს გაჩეხილი), მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

ე) ,,გაყოფილი წინა ნაოთხალები” 0201 20 300 და 0202 20 300 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა ნაწილი ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, კისრის ნაწილით და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ოთხ და მაქსიმუმ ათ ნეკნს (პირველი ოთხი ნეკნი უნდა იყოს მთლიანი, დანარჩენი შეიძლება იყოს გაჩეხილი), მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

ვ) ,,გაუყოფელი უკანა ნაოთხალები” 0201 20 500 და 0202 20 500 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის უკანა ნაწილი ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით, სუკის ნაწილის ჩათვლით, რომელიც შეიცავს მთლიანი ან გაჩეხილი ნეკნების მინიმუმ სამ წყვილს, კანჭით ან კანჭის გარეშე, მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

ზ) ,,გაყოფილი უკანა ნაოთხალები” 0201 20 500 და 0202 20 500 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა ნაწილი ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით, სუკის ნაწილის ჩათვლით, რომელიც შეიცავს სამ მთლიან ან გაჩეხილ ნეკნს, კანჭით ან კანჭის გარეშე, მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;

თ) 1. გადანაჭრები ,,ბეჭი” და ,,ბეჭის ნაწილი სხივის ძვლით” 0202 30 500 ქვესუბპოზიციაში – წინა ნაოთხალის ზურგის ნაწილი, ბეჭის ნაწილის ხერხემლის კიდის ჩათვლით, მიღებული მინიმუმ ოთხი და მაქსიმუმ ათნეკნიანი წინა ნაოთხალისგან დაუფეშხოებელი ნაკლავის გაჩეხვის გზით სწორი ხაზის გასწვრივ პირველი ნეკნის მკერდის ძვლის პირველ სეგმენტთან შენაწევრების წერტილიდან მეათე ნეკნზე დიაფრაგმის გადანაკეცის წერტილამდე;

 2. გადანაჭერი ,,მკერდი’’ 0202 30 500 ქვესუბპოზიციაში – წინა ნაოთხალის ქვედა ნაწილი, მკერდის წინა კიდის და მკერდის უკანა კიდის ჩათვლით.

1B. პროდუქტები მოხსენებული მოცემული ჯგუფის 1A დამატებით შენიშვნებში შეიძლება იყოს წარმოდგენილი როგორც ხერხემალთან ერთად, ასევე მის გარეშე.

1C. 1A პუნქტის შესაბამისად მთლიანი ან გაჩეხილი ნეკნების რაოდენობის განსაზღვრისას იანგარიშება მხოლოდ ის ნეკნები, რომლებიც არ არი მოცილებული ხერხემლისაგან. ხერხემლის არარსებობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ მთელი ან გაჩეხილი ნეკნები, რომლებიც ამოცლილ ხერხემალზე იყო მიერთებული.

2A.ქვემოთ ჩამოთვლილი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი” 0203 11 100 და 0203 21 100 ქვესუბპოზიციებში – დაკლული ღორები შინაური ღორების დაუფეშხოებელი ნაკლავის სახით სისხლისაგან დაცლის, გამოშიგნვის, ჯაგრისა და ჩლიქების მოშორების შემდეგ. დაფეშხოებულ ნაკლავს ღებულობენ მთლიანი დაუფეშხოებელი ნაკლავის გაჩეხვით კისრის, მკერდის, წელისა და გავის ყველა მალის ცენტრზე, აგრეთვე მკერდის ძვლის და საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის ცენტრზე. როგორც დაუფეხშოებელი, ისე დაფეშხოებული ნაკლავი შეიძლება იყოს თავით ან უთავოდ, ფეხებით, თირკმლის ქონით, თირკმელებით, კუდით, დიაფრაგმით ან მათ გარეშე. დაფეშხოებულ ნაკლავს შეიძლება ამოცლილი ან ამოუცლელი ჰქონდეს ზურგის ტვინი, თავის ტვინი და ენა. დაუფეშხოებელ და დაფეშხოებულ დედა ღორების ნაკლავს შეიძლება დატოვებული ან მოშორებული ჰქონდეს ცური (სარძევე ჯირკვლები);

ბ) ,,ბარკალი” (უკანა ბარკალი) 0203 12 110, 0203 22 110, 0210 11 110 და 0210 11 310 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა (კუდის) ნაწილი, ძვლების ჩათვლით, ფეხით და უფეხოდ, კანჭით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

 ბარკალი (უკანა ბარკალი) დაფეშხოებული ნაკლავისაგან გამოიყოფა იმ ხაზის გასწვრივ, რომელიც მოიცავს, ყველაზე მეტი, წელის უკანასკნელ მალას;

გ) ,,წინა კიდე” 0203 19 110, 0203 29 110, 0210 19 300 და 0210 19 600 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა (თავის) ნაწილი თავის გარეშე, ძვლების ჩათვლით, ფეხით, ბეჭის ჩამონაჭრით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

 წინა კიდე დაფეშხოებული ნაკლავისაგან გამოიყოფა იმ ხაზის გასწვრივ, რომელიც მოიცავს, ყველაზე მეტი, მკერდის მეხუთე მალას.

 წინა კიდის ზედა (ზურგის) ნაწილი, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს ბეჭის ძვალს მიმაგრებული კუნთებით (კისრის ნაწილი და გადანაჭერი ახალი ხორცის სახით ან საბეკონე ნახევრის კისრის ნაწილი დამარილებული სახით), ითვლება ბარკლის ჩამონაჭრად, თუ იგი გამოეყოფა წინა კიდის ქვედა (მუცლის) ნაწილს, ყველაზე მეტი, იმ ხაზის გასწვრივ გაჩეხვით, რომელიც გადის უშუალოდ ხერხემლის ქვეშ;

დ) ,,ბეჭი” (წინა ბარკალი), 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11 190 და 0210 11 390 ქვესუბპოზიციებში – წინა კიდის ქვედა ნაწილი, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს ბეჭის ძვალს მასზე მიმაგრებული კუნთებით, ძვლების ჩათვლით, ბეჭის ჩამონაჭრით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

 ბეჭის ძვალი მასზე მიმაგრებული კუნთებით, რომლის იმპორტირება ცალკე ხდება, მიეკუთვნება მოცემულ სასაქონლო პოზიციას, როგორც წინა ბარკლის ნაწილი;

ე) ზემო მკერდი” (კორეიკა) 0203 19 130, 0203 29 130, 0210 19 400 და 0210 19 700 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის ზედა ნაწილი კისრის პირველი მალიდან კუდის მალებამდე, ძვლების ჩათვლით, სუკით, ბეჭის ძვლით, კანქვეშა ქონით, ტყავითა ან მათ გარეშე.

 ზემო მკერდი (კორეიკა) დაფეშხოებული ნაკლავის ქვედა ნაწილისაგან გამოიყოფა უშუალოდ ხერხემლის ქვეშ გამავალ ხაზზე გაჩეხვით;

ვ) ,,მკერდი” 0203 19 150, 0203 29 150, 0210 12 110 და 0210 12 190 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის ქვედა ნაწილი, მოთავსებული უკანა ბარკალსა და წინა ბარკალს შორის, ჩვეულებრივ ცნობილი სახელით ,,სტრიკი” [საბეკონე ნახევრის მკერდის ნაწილი], ძვლებით ან უძვლოდ, მაგრამ კანით და კანქვეშა ქონით;

ზ) ,,საბეკონე ნახევარი” 0210 19 100 ქვესუბპოზიცაში – ღორის დაფეშხოებული ნაკლავი თავის, ყბის, ფერდების, ფეხების, კუდის, თირკმლის ქონის, თირკმელის, სუკის, ბეჭის ძვლის, მკერდის ძვლის, ხერხემლის, თეძოს ძვლისა და დიაფრაგმის გარეშე;

თ) ,,სპენსერი” 0210 19 100 ქვესუბპოზიცაში – საბეკონე ნახევარი უკანა ბარკლის გარეშე, ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამოუცლელი;

ი) ,,ღორის ფერდის 3/4" ,, 0210 19 200 ქვესუბპოზიცაში – საბეკონე ნახევარი წინა კიდის გარეშე, ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამოუცლელი;

კ) ,,ღორის შუა ნაწილი” 0210 19 200 ქვესუბპოზიციაში – საბეკონე ნახევარი უკანა ბარკლის და წინა კიდის გარეშე, ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამოუცლელი;

 მოცემულ ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება აგრეთვე ღორის შუა ნაწილის გადანაჭრები, რომლებიც შეიცავენ ზემო მკერდის (,,კორეიკა”) და მკერდის ქსოვილებს, ღორის შუა ნაწილში მთლიანად მათი ბუნებრივი შემცველობის პროპორციულად.

2B. 2A(ვ) პუნქტში აღნიშნული გადანაჭრების ნაწილები ერთსა და იმავე სუბპოზიციებში ხვდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეიცავენ კანს და კანქვეშა ცხიმს.

 თუ 0210 11 110 და 0210 11 190, აგრეთვე 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 19 300 და 0210 19 600 ქვესუბპოზიციებში მოხვედრილი გადანაჭრები მიღებულია საბე-კონე ნახევრისაგან, რომელსაც უკვე მოცილებული აქვს 2ა (ზ) პუნქტში დასახელებული ძვლები, მაშინ დაჭრის ხაზები უნდა გადიოდნენ შესაბამისად 2ა (ბ, გ, დ) პუნქტებში აღნიშნულ ხაზებზე; ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გადანაჭრები ან მათი ნაწილები უნდა შეიცავდნენ ძვლებს.

2C. 0206 30 300, 0206 49 200 და 0210 99 490 ქვესუბპოზიციები უნდა ჩაირთოს, კერძოდ, შინაური ღორების თავები ან თავების ნახევრები, ტვინით, ყბით ან ენით ან მათ გარეშე და მათი ნაწილები.

 თავის მოცილება დანარჩენი დაფეშხოებული ნაკლავისაგან ხდება თავის პირდაპირი მოჩეხვით თავის ქალის პარალელურად.

 ყბები, ღორის დინგები და ყურები, აგრეთვე თავის მიმდებარე რბილობი, კერძოდ კეფის მხრიდან (ყბების ჩათვლით), მიეკუთვნებიან თავის ნაწილებს. წინა კიდის უძვლო ხორცი (ყბების ჩათვლითხვდება 0203 19 550, 0203 29 550, 0210 19 500 ან 0210 19 810 ქვესუბპოზიციებში) კონკრეტული პირობების გათვალისწინებით.

2D. ,,ღორის კანქვეშა ქონი” 0209 00 110 და 0209 00 190 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნავს ცხოველის კანის ქვეშ დაგროვილ ცხიმს და მასთან დაკავშირებულ ცხიმოვან ქსოვილებს, მიუხედავად იმისა, თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის რომელი ნაწილისაგან არის მიღებული; ნებისმიერ შემთხვევაში ცხიმოვანი ქსოვილების მასა უნდა აღემატებოდეს ტყავის მასას.

 ამ ქვესუბპოზიციებში ჩაირთვება აგრეთვე ტყავისგან მოცილებული ღორის კანქვეშა ქონიც.

2E. 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 12 190 და 0210 19 600–0210 19 890 ქვესუბპოზიციებში პროდუქტები, რომელთაც ხორცში შეფარდება წყალი /ცილა ტოლი ან ნაკლები აქვთ 2,8-ზე (ცილა = აზოტის შემცველობა ხ 6,25), ითვლება ,,გაუწყლოებულად ან შებოლილად”.

3A. 0204 სასაქონლო პოზიციაში გამოყენებული შემდეგი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავი” 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 სუბპოზიციებში და 0204 50 110 და 0204 50 510 ქვესუბპოზიციებში ჩართული – დაკლული ცხოველების მთლიანი დაუფეშხოებელი ნაკლავი სისხლისგან დაცლის, გამოშიგვნის და გატყავების შემდეგ, იმპორტირებადი თავიანად ან თავის გარეშე, ფეხებით ან უფეხებოდ, სხვა მოუცილებელი სუბპროდუქტებით ან მათ გარეშე. თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის იმპორტირება ხდება თავის გარეშე, მაშინ ეს უკანასკნელი მოჭრილი უნდა იყოს ატლანტოკეფური სახსრის არეში. დაუფეშხოებელი ნაკლავის უფეხებოდ იმპორტირებისას, ფეხები მოჭრილი უნდა იყოს მაჯამტევნის ან ტერფისწინატერფის სახსარში;

ბ) ,,დაფეშხოებული ნაკლავი” 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 სუბპოზიციებში და 0204 50 110 და 0204 50 510 ქვესუბპოზიციებში – პროდუქტი, რომელიც მიიღება მთლიანი დაუფეშხოებელი ნაკლავის კისრის, მკერდის, წელისა და გავის ყველა მალის, აგრეთვე მკერდის ძვლისა და საჯდომბოქვენის შენაზარდის ცენტრებზე სიმეტრიული გაჩეხვის შედეგად;

გ) ,,მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები” 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 და 0204 50 530 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილი მკერდით ან მკერდის გარეშე, ყველა ძვლითა და ბეჭებით, ბეჭის ჩამონაჭრით, კისრის ჩამონაჭრით, და ზურგ-კისრის ნაწილით, ხერხემლის მიმართ სწორი კუთხით ჩამოჭრილი, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ხუთ და მაქსიმუმ შვიდ წყვილ მთელ ან გაჩეხილ ნეკნს;

დ) ,,მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალი” 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 და 0204 50 530 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა ნაწილი მკერდით ან მკერდის გარეშე, ყველა ძვლითა და ბეჭით, ბეჭის ჩამონაჭრით, კისრის ჩამონაჭრით, და ზურგ-კისრის ნაწილით, ხერხემლის მიმართ სწორი კუთხით ჩამოჭრილი, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ხუთ და მაქსიმუმ შვიდ მთელ ან გაჩეხილ ნეკნს;

ე) ,,ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და /ან თირკმელის ნაწილები” – 0204 22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 და 0204 50 550 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის დარჩენილი ნაწილი, მისგან მენჯ-ბარძაყის ნაწილების კანჭებით და მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალების თირკმლებით ან მათ გარეშე მოცილების შემდეგ; თირკმლის ნაწილისაგან მოცილებისას ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ ხუთი წელის მალა; ხერხემლის კიდეებისგან მოცილების შემდეგ თირკმლის ნაწილებს უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ ხუთი წყვილი მთელი ან გაჩეხილი ნეკნი;

ვ) ,,ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდე და /ან თირკმლის ნაწილი” – 0204 22 300, 0204 42 300, 0204 50 150 და 0204 50 550 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის დარჩენილი ნაწილი, მისგან მენჯ-ბარძაყის ნაწილის კანჭით და მოკლე წინა ნაოთხალების თირკმლით ან მის გარეშე მოცილების შემდეგ; თირკმლის ნაწილისაგან მოცილებისას ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ხუთი წელის მალა; თირკმლის ნაწილს ხერხემლის კიდისგან მოცილების შემდეგ უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ხუთი მთელი ან გაჩეხილი ნეკნი;

ზ) ,,მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით” – 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 და 0204 50 590 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის უკანა ნაწილი, ყველა ძვლისა და უკანა კანჭების ჩათვლით, ჩამოჭრილი სწორი კუთხით ხერხემლის მიმართ წელის მეექვსე მალის დონეზე უშუალოდ დიაფრაგმის ქვეშ ან გავის მეოთხე მალის დონეზე დიაფრაგმის გავლით საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის მიმართულებით;

თ) ,,მენჯ-ბარძაყის ნაწილი კანჭებით” 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 და 0204 50 590 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა ნაწილი, ყველა ძვლისა და უკანა კანჭის ჩათვლით, ჩამოჭრილი სწორი კუთხით ხერხემლის მიმართ წელის მეექვსე მალის დონეზე უშუალოდ დიაფრაგმის ქვეშ ან გავის მეოთხე მალის დონეზე დიაფრაგმის გავლით საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის მიმართულებით;

3B. მთელი ან გაჩეხილი ნეკნების რიცხვის განსაზღვრისას, 3A პუნქტის შესაბამისად, სათვალავში მიიღება მხოლოდ ხერხემალზე მიმაგრებული ნეკნები.

4. ქვემოთ მოყვანილი ტერმინები აღნიშნავენ:

ა) ,,დაუფეშხოებელი ნაკლავის ძვლებგამოუცლელი ნაწილები” 0207 13 200 – 0207 13 600, 0207 04 200 – 0207 14 600, 0207 26 200 – 0207 26 700, 0207 27 200 – 0207 27 700, 0207 35 210 – 0207 35 630 და 0207 36 210 – 0207 36 630 ქვესუბპოზიციებში – ნაწილები, ყველა ძვლის ჩათვლით;

 (ა) პუნქტში აღწერილი დაუფეშხოებელი ნაკლავის ნაწილები, ოღონდ ნაწილობრივ ძვლებგაცლილი, ჩართულია 0207 13 700, 0207 14 700, 0207 26 800, 0207 35 790 ან 0207 36 790 ქვესუბპოზიციებში;

ბ) ,,ნახევრები” – 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 36 210, 0207 36 230 და 0207 36 250 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნახევრები, მიღებული მკერდისა და ხერხემლის გასწვრივ გაჭრის გზით;

გ) ,,ნაოთხალები” – 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 0207 35 210, 0207 35 230, 0207 35 250, 0207 36 210, 0207 36 230 და 0207 36 250 ქვესუბპოზიციებში – მკერდის ნაოთხალები და ბარკლის ნაოთხალები, მიღებული ნახევრების გაჭრით;

დ) ,,ფრთები მთლიანი, წვრილი ბოლოებით ან მათ გარეშე” 0207 13 300, 0207 14 300, 0207 26 300, 0207 27 300, 0207 35 310 და 0207 36 310 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მხრის, სხივის, იდაყვის ძვლებს მათი მიმდებარე კუნთებით. წვრილი ბოლო, რომელიც მოიცავს მტევნის ძვალს, შეიძლება მოცილებულ იქნეს. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

ე) ,,მკერდები” 0207 13 500, 0207 14 500, 0207 26 500, 0207 27 500, 0207 35 510, 0207 35 530, 0207 36 510 და 0207 36 530 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ქათმის ნაკლავის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მკერდის ძვალსა და ნეკნებს მისი ორივე მხრიდან, მიმდებარე კუნთებით;

ვ) ,,ბარკლები” 0207 13 600, 0207 14 600, 0207 35 610, 0207 35 630, 0207 36 610 და 0207 36 630 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნაწილები, რომლებიც მოიცავენ დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებს მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

ზ) ,,ინდაურის კანჭები” 0207 26 600 და 0207 27 600 ქვესუბპოზიციებში – ინდაურის ნაჭრები, რომლებიც მოიცავენ დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებს მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

თ) ,,ინდაურის ფეხები, გარდა კანჭებისა” 0207 26 700 და 0207 27 700 ქვესუბპოზიციებში – ინდაურის ნაჭრები, რომელებიც მოიცავენ თეძოს მიმდებარე კუნთებით ან თეძოს დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებითა და მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;

ი) ,,ბატის ან იხვის პალეტოტები” 0207 35 710 და 0207 36 710 ქვესუბპოზიციებში – ბატებისა ან იხვების ნაკლავი, გაპუტული და მთლიანად გამოშიგნული, თავებისა და ფეხის ტერფების გარეშე, ჩონჩხის ძვლების (მკერდის ძვლის, ნეკნების, ხერხემლისა და გავის) მოცილების შემდეგ, მაგრამ თეძოს ძვლის, დიდი კანჭის ძვლისა და მხრის ძვლის შენარჩუნებით.

5. მოცემული ჯგუფის ნარევებისათვის ბაჟის სიდიდე უნდა გამოითვლებოდეს შემდეგნაირად:

ა) ნარევებისათვის, რომლებშიც ერთ-ერთი კომპონენტი შეადგენს არანაკლებ 90 მას.%-ისა, გამოიყენება ამ კომპონენტისათვის დაწესებული საბაჟო გადასახადის განაკვეთი;

ბ) სხვა ნარევებისათვის გამოიყენება იმ კომპონენტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთი, რომელიც იძლევა ყველაზე დიდ გადასახადს.

6A. ხორცი სანელებლებით თბური კულინარული დამუშავების გარეშე ჩაირთვება 16 ჯგუფში. ,,ხორცი სანელებლებით’’ არ უნდა ექვემდებარებოდეს თბურ კულინარულ დამუშავებას, ამასთან, სანელებელი უნდა იყოს ან პროდუქტის შიგნით ან მთელ ზედაპირზე, და ის ან უნდა ჩანდეს შეუიარაღებელი თვალით ან ადვილად განისაზღვრებოდეს გემოთი.

6B. 0210 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტები, შენელებული დამზადების პროცესში, ჩაირთვებიან მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში იმ პირობით, რომ სანელებლის დამატებამ არ შეცვალა პროდუქტის განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები.

7. 0210 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები ,,ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში’’ აღნიშნავს ხორცს და საკვებად ვარგის სუბპროდუქტებს, მარილით თანაბრად გაჟღენთილს, მარილის საერთო შემცველობით არანაკლებ 1,2 მას.%.-ისა.

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი ზომის ერთეული

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული:

 

0201 10 000 00

— დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0201 20

– დანარჩენი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

0201 20 200 00

— — ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები

0201 20 300 00

— — დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა ნაოთხალები

0201 20 500 00

— — დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა ნაოთხალები

0201 20 900 00

— — დანარჩენი

0201 30 000 00

— ძვლებგამოცლილი

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული:

 

0202 10 000 00

— დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0202 20

– სხვა გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

0202 20 100 00

— — ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები

0202 20 300 00

— — დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა ნაოთხალები

0202 20 500 00

— — დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა ნაოთხალები

0202 20 900 00

— — დანარჩენი

0202 30

– ძვლებგამოცლილი:

 

0202 30 100 00

— — წინა ნაოთხალები, მთლიანი ან დაჭრილი მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, ამასთან თითოეული ნაოთხალი წარმოდგენილია ერთ ბლოკად; ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები წარმოდგენილია ორ ბლოკად, რომელთაგან ერთი შეიცავს წინა ნაოთხალს, მთლიანს ან დაჭრილს მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, მეორე – უკანა ნაოთხალს, სუკის გამოკლებით, ერთ ნაჭრად

0202 30 500 00

— — ბეჭი და ბეჭის ნაწილი სხივის ძვლით და მკერდი

0202 30 900 00

— — დანარჩენი

0203

ხორცი ღორისა ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

 

– ახალი ან გაცივებული:

 

0203 11

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი:

 

0203 11 100 00

— — — შინაური ღორების

0203 11 900 00

— — — დანარჩენი

0203 12

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 12 110 00

— — — — ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0203 12 190 00

— — — — ბეჭები და მათი გადანაჭრები

0203 12 900 00

— — — დანარჩენი

0203 19

– – დანარჩენი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 19 110 00

— — — — წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0203 19 130 00

— — — — ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი

0203 19 150 00

— — — — მკერდი შუაშრითა და მისი გადანაჭრები

 

– – – – დანარჩენი:

 

0203 19 550 00

— — — — — ძვლებგამოცლილი

0203 19 590 00

— — — — — დანარჩენი

0203 19 900 00

— — — დანარჩენი

 

– გაყინული:

 

0203 21

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი:

 

0203 21 100 00

— — — შინაური ღორების

0203 21 900 00

— — — დანარჩენი

0203 22

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 22 110 00

— — — — ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0203 22 190 00

— — — — ბეჭები და მათი გადანაჭრები

0203 22 900 00

— — — დანარჩენი

0203 29

– – დანარჩენი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0203 29 110 00

— — — — წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0203 29 130 00

— — — — ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი

0203 29 150 00

— — — — მკერდი შუაშრითა და მისი გადანაჭრები

 

– – – – დანარჩენი:

 

0203 29 550 00

— — — — — ძვლებგამოცლილი

0203 29 590 00

— — — — — დანარჩენი

0203 29 900 00

— — — დანარჩენი

0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0204 10 000 00

— ბატკნების დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, ახალი ან გაცივებული

 

– ხორცი ცხვრისა დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:

 

0204 21 000 00

— — დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 22

– – დანარჩენი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

0204 22 100 00

— — — მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 22 300 00

— — — ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 22 500 00

— — — მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

0204 22 900 00

— — — დანარჩენი

0204 23 000 00

— — ძვლებგამოცლილი

0204 30 000 00

— ბატკნების დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, გაყინული

 

– ცხვრის ხორცი დანარჩენი, გაყინული:

 

0204 41 000 00

— — დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 42

– – გადანაჭრები დანარჩენი ძვლებგამოუცლელი:

 

0204 42 100 00

— — — მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 42 300 00

— — — ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 42 500 00

— — — მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

0204 42 900 00

— — — დანარჩენი

0204 43

– – ძვლებგამოცლილი:

 

0204 43 100 00

— — — ბატკნების

0204 43 900 00

— — — დანარჩენი

0204 50

– ხორცი თხის:

 

 

– – ახალი ან გაცივებული:

 

0204 50 110 00

— — — დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 50 130 00

— — — მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 50 150 00

— — — ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 50 190 00

— — — მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

 

– – – დანარჩენი:

 

0204 50 310 00

— — — — გადანაჭრები ძვლებგამოუცლელი

0204 50 390 00

— — — — გადანაჭრები ძვლებგამოცლილი

 

– – გაყინული:

 

0204 50 510 00

— — — დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 50 530 00

— — — მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

0204 50 550 00

— — — ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

0204 50 590 00

— — — მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

 

– – – დანარჩენი:

 

0204 50 710 00

— — — — გადანაჭრები ძვლებგამოუცლელი

0204 50 790 00

— — — — გადანაჭრები ძვლებგამოცლილი

0205 00

ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენების, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0205 00 200 00

— ახალი ან გაცივებული

0205 00 800 00

— გაყინული

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, ცხვრების, თხების, ცხენების, ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0206 10

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული:

 

0206 10 100 00

— — ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – დანარჩენი:

 

0206 10 910 00

— — — ღვიძლი

0206 10 950 00

— — — მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

0206 10 990 00

— — — დანარჩენი

 

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული:

 

0206 21 000 00

— — ენები

0206 22 000 00

— — ღვიძლი

0206 29

– – დანარჩენი:

 

0206 29 100 00

— — — ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – – დანარჩენი:

 

0206 29 910 00

— — — — მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

0206 29 990 00

— — — — დანარჩენი

0206 30 000 00

— ღორისა, ახალი ან გაცივებული

 

– ღორისა, გაყინული:

 

0206 41 000 00

— — ღვიძლი

0206 49

– – დანარჩენი:

 

0206 49 200 00

— — — შინაური ღორების

0206 49 800 00

— — — დანარჩენი

0206 80

– ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი:

 

0206 80 100 00

— — ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – დანარჩენი:

 

0206 80 910 00

— — — ცხენების, ვირების, ჯორებისა და ჯორცხენების

0206 80 990 00

— — — ცხვრებისა და თხების

0206 90

– გაყინული, დანარჩენი:

 

0206 90 100 00

— — ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

 

– – დანარჩენი:

 

0206 90 910 00

— — — ცხენების, ვირების, ჯორებისა და ჯორცხენების

0206 90 990 00

— — — ცხვრებისა და თხების

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

 

– შინაური ქათმის (Gallus domesticus):

 

0207 11

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

 

0207 11 100 00

— — — გაპუტული და ნახევრადგამოშიგნული, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,83 %-იანი წიწილები”

0207 11 300 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, ოღონდ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი წიწილები”

0207 11 900 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 12

– – აუქნელი, გაყინული:

 

0207 12 100 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მადრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი წიწილები”

0207 12 900 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 13

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 13 100 00

— — — — ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 13 200 00

— — — — — ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 13 300 00

— — — — — მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 13 400 00

— — — — — ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 13 500 00

— — — — — მკერდები და მათი ნაჭრები

0207 13 600 00

— — — — — ბარკლები და მათი ნაჭრები

0207 13 700 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 13 910 00

— — — — ღვიძლი

0207 13 990 00

— — — — დანარჩენი

0207 14

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 14 100 00

— — — — ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 14 200 00

— — — — — ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 14 300 00

— — — — — მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 14 400 00

— — — — — ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 14 500 00

— — — — — მკერდები და მისი ნაჭრები

0207 14 600 00

— — — — — ფეხები და მათი ნაჭრები

0207 14 700 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 14 910 00

— — — — ღვიძლი

0207 14 990 00

— — — — დანარჩენი

 

– ინდაურების:

 

0207 24

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:

 

0207 24 100 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები”

0207 24 900 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 25

– – აუქნელი, გაყინული:

 

0207 25 100 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები”

0207 25 900 00

— — — გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი

0207 26

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 26 100 00

— — — — ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 26 200 00

— — — — — ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 26 300 00

— — — — — მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 26 400 00

— — — — — ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 26 500 00

— — — — — მკერდები და მათი ნაჭრები

 

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:

 

0207 26 600 00

— — — — — — კანჭები და მათი ნაჭრები

0207 26 700 00

— — — — — — დანარჩენი

0207 26 800 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 26 910 00

— — — — ღვიძლი

0207 26 990 00

— — — — დანარჩენი

0207 27

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:

 

 

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

 

0207 27 100 00

— — — — ძვლებგამოცლილი

 

– – – – ძვლებგამოუცლელი:

 

0207 27 200 00

— — — — — ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 27 300 00

— — — — — მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

0207 27 400 00

— — — — — ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

0207 27 500 00

— — — — — მკერდები და მათი ნაჭრები

 

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:

 

0207 27 600 00

— — — — — — კანჭები და მათი ნაჭრები

0207 27 700 00

— — — — — — დანარჩენი

0207 27 800 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

0207 27 910 00

— — — — ღვიძლი

0207 27 990 00

— — — — დანარჩენი

 

– იხვების, ბატებისა ან ციცრების:

 

 

– იხვების:

 

0207 41 000 00

— — აუქნელი, ახალი ან გაცივებული

0207 42 000 00

— — აუქნელი, გაყინული

0207 43 000 00

— — ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული

0207 44 000 00

— — ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი

0207 45 000 00

— — გაყინული, დანარჩენი

 

– ბატების:

 

0207 51 000 00

— — აუქნელი, ახალი ან გაცივებული

0207 52 000 00

— — აუქნელი, გაყინული

0207 53 000 00

— — ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული

0207 54 000 00

— — ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი

0207 55 000 00

— — გაყინული, დანარჩენი

0207 60 000 00

— ციცრების

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

 

0208 10

– ბოცვრებისა და კურდღლების:

 

 

– – შინაური ბოცვრების:

 

0208 10 110 00

— — — ახალი ან გაცივებული

0208 10 190 00

— — — გაყინული

0208 10 900 00

— — დანარჩენი

0208 30 000 00

— პრიმატების

0208 40

– ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების):

 

0208 40 100 00

— — ხორცი ვეშაპების

0208 40 900 00

— — დანარჩენი

0208 50 000 00

— რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

0208 60 000 00

— აქლემების და სხვა აქლემებისნაირების (Camelidae)

0208 90

– დანარჩენი:

 

0208 90 100 00

— — შინაური მტრედების

 

– – ნანადირევის, ბოცვრებისა ან კურდღლების გარდა:

 

0208 90 200 00

— — — მწყერების

0208 90 400 00

— — — დანარჩენი

0208 90 550 00

— — ხორცი სელაპების

0208 90 600 00

— — ჩრდილოეთის ირმების

0208 90 700 00

— — ბაყაყის თათები

0208 90 950 00

— — დანარჩენი

0209

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი:

 

 

– ღორის კანქვეშა ქონი:

 

0209 10 110 00

— — ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული ან მარილწყალში

0209 10 190 00

— — ხმელი ან შებოლილი

0209 10 300 00

— — ღორის ქონი, 0209 10 110 00 ან 0209 10 190 00 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნულის გარდა

0209 90 000 00

— დანარჩენი

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი; საკვები ფქვილი ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან:

 

 

– ღორის ხორცი:

 

0210 11

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

 

– – – – დამარილებული ან მარილწყალში:

 

0210 11 110 00

— — — — — ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0210 11 190 00

— — — — — ბეჭები და მათი გადანაჭრები

 

– – – – ხმელი ან შებოლილი:

 

0210 11 310 00

— — — — — ბარკლები და მათი გადანაჭრები

0210 11 390 00

— — — — — ბეჭები და მათი გადანაჭრები

0210 11 900 00

— — — დანარჩენი

0210 12

– – მკერდები (შუაშრით) და მათი გადანაჭრები:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

0210 12 110 00

— — — — დამარილებული ან მარილწყალში

0210 12 190 00

— — — — ხმელი ან შებოლილი

0210 12 900 00

— — — დანარჩენი

0210 19

– – დანარჩენი:

 

 

– – – შინაური ღორების:

 

 

– – – – დამარილებული ან მარილწყალში:

 

0210 19 100 00

— — — — — საბეკონე ნახევრები ან სპენსერები

0210 19 200 00

— — — — — ღორის ფერდის 3/4-ები ან ღორის შუა ნაწილები

0210 19 300 00

— — — — — წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0210 19 400 00

— — — — — მკერდის ნაჭრები (,,კორეიკა”) და მათი გადანაჭრები

0210 19 500 00

– – – – – დანარჩენი

 

– – – – ხმელი ან შებოლილი:

 

0210 19 600 00

— — — — — წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

0210 19 700 00

— — — — — მკერდის ნაჭრები (,,კორეიკა”) და მათი გადანაჭრები

 

– – – – – დანარჩენი:

 

0210 19 810 00

— — — — — — ძვლებგამოცლილი

0210 19 890 00

— — — — — — დანარჩენი

0210 19 900 00

— — — დანარჩენი

0210 20

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი:

 

0210 20 100 00

— — ძვლებგამოუცლელი

0210 20 900 00

— — ძვლებგამოცლილი

 

– დანარჩენი, ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან დამზადებული საკვები ფქვილისა და მსხვილად ნაფქვავი ფქვილის ჩათვლით:

 

0210 91 000 00

— — პრიმატების

0210 92 000 00

— — ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების

0210 93 000 00

— — რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

0210 99

– – დანარჩენი:

 

 

– – – ხორცი:

 

0210 99 100 00

— — — — ცხენის, დამარილებული, მარილწყალში ან ხმელი

 

– – – – ცხვრისა და თხის:

 

0210 99 210 00

— — — — — ძვლებგამოუცლელი

0210 99 290 00

— — — — — ძვლებგამოცლილი

0210 99 310 00

— — — — ჩრდილოეთის ირმების

0210 99 390 00

— — — — დანარჩენი

 

– – – სუბპროდუქტები:

 

 

– – – – შინაური ღორების:

 

0210 99 410 00

— — — — — ღვიძლი

0210 99 490 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის:

 

0210 99 510 00

— — — — — მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

0210 99 590 00

— — — — — დანარჩენი

0210 99 600 00

— — — — ცხვრებისა და თხების

 

– – – – დანარჩენი:

 

 

– – – – – შინაური ფრინველის ღვიძლი:

 

0210 99 710 00

— — — — — — იხვების და ბატების ცხიმიანი ღვიძლი, დამარილებული ან მარილწყალში

0210 99 790 00

— — — — — — დანარჩენი

0210 99 800 00

— — — — — დანარჩენი

0210 99 900 00

— — — საკვები ფქვილი ხორცისა და ხორცის სუბპროდუქტებისგან

 

ჯგუფი 03

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

შენიშვნა:

1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

ა) 0106 სასაქონლო პოზიციის ძუძუმწოვრები;

ბ) 0106 სასაქონლო პოზიციის ძუძუმწოვარათა ხორცი (სასაქონლო პოზიცია 0208 ან 0210);

გ) თევზი (მისი ღვიძლის, ქვირითის ან ხვაშის ჩათვლით) ან კიბოსნაირნი, მოლუსკები ან წყლის სხვა უხერხემლოები, მკვდარი ან კვებისთვის გამოუსადეგარი თავისი ბუნებრივი თვისებების ან მდგომარეობიდან გამომდინარე (ჯგუფი 05); თევზის ფქვილი წმინდა ან უხეში ნაფქვავი ან კვებისთვის გამოუსადეგარი გრანულები თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოების (სასაქონლო პოზიცია 2301); ან

დ) ზუთხისებრთა ხიზილალა ან მისი შემცვლელები დამზადებული თევზის ქვირითისგან (სასაქონლო პოზიცია 1604).

2. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი გრანულები’’ აღნიშნავს პროდუქტს, რომელიც აგლომერირებულია ან უშუალო დაწნეხვით, ან უმნიშვნელო რაოდენობის შემკვრელი ნივთიერების დამატებით.

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი ზომის ერთეული

0301

ცოცხალი თევზი:

 

 

– დეკორატიული თევზი:

 

0301 11 000 00

— — მტკნარი წყლის თევზი

0301 19 000 00

— — დანარჩენი

 

– დანარჩენი ცოცხალი თევზი:

 

0301 91

– – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster):

 

0301 91 100 00

— — — Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster სახეობების

0301 91 900 00

— — — დანარჩენი

0301 92 000 00

— — გველთევზა (Anguilla sрр.)

0301 93 000 00

— — კობრი(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharungodon idellus, Hipophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus)

0301 94 000 00

— — ატლანტიკის თინუსი და წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0301 95 000 00

— — თინუსი სამხრეთის ლურჯი (Thunnus maccoyii)

0301 99 000 00

— — დანარჩენი

0302

თევზი ახალი ან გაცივიებული, თევზის ფილესა და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით:

 

 

– ორაგულისებრნი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 11 000 00

— — კალმახი(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster)

0302 13 000 00

— — ორაგული წყნარი ოკეანის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus)

0302 14 000 00

— — ორაგული ატლანტიკის ოკეანის (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0302 19 000 00

— — დანარჩენი

 

– კამბალასებრნი (Рleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoрhthalmidae და Citharidae), ღვიძლის, ქვირითის და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 21

– – პალტუსი (Reinhardtius hiррoglossoides, Hiррoglossus hiррoglossus, Hiррoglossus stenoleрis):

 

0302 21 100 00

— — — პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hiррoglossoides)

0302 21 300 00

— — — პალტუსი ატლანტიკური (Hiррoglossus hiррoglossus)

0302 21 900 00

— — — პალტუსი წყნარი ოკეანის თეთრკანიანი (Hiррoglossus stenoleрis)

0302 22 000 00

— — კამბალა ზღვის (Рleuronectes рlatessa)

0302 23 000 00

— — ზღვის ენა (Solea sрр.)

0302 24 000 00

— — ტურბოტი (Psetta maxima, Scophthalmidae)

0302 29

– – დანარჩენი:

 

0302 29 100 00

— — — მეგრიმი(Leрidorhombus sрр.)

0302 29 900 00

— — — დანარჩენი

 

– თინუსი (Thunnus გვარისა), სკიპჯეკი, ანუ თინუსი ზოლიანი (Euthynnus (Katsuwonus) рelamis), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0302 31

– – თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი (Thunnus alalunga):

 

0302 31 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 31 900 00

— — — დანარჩენი

0302 32

– – თინუსი ყვითელფარფლიანი (Thunnus albacares):

 

0302 32 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 32 900 00

— — — დანარჩენი

0302 33

– – სკიპჯეკი, ან ზოლიანი თინუსი:

 

0302 33 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 33 900 00

— — — დანარჩენი

0302 34

– – თინუსი დიდთვალა (Thunnus obesus):

 

0302 34 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 34 900 00

— — — დანარჩენი

0302 35

– – ატლანტიკის თინუსი და წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

0302 35 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 35 900 00

— — — დანარჩენი

0302 36

– – თინუსი სამხრეთის, ლურჯი (Thunnus maccoyii):

 

0302 36 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 36 900 00

— — — დანარჩენი

0302 39

– – დანარჩენი:

 

0302 39 100 00

— — — 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

0302 39 900 00

— — — დანარჩენი

 

– ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii), ანჩოუსი (Engraulis spp.), სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus), სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus), სტავრიდა (Trachurus spp.), კობია (Rachycentron canadum), შიმშერი (Xiphias gladius), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

0302 41 000 00

— — ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 42 000 00

— — ანჩოუსი (Engraulis spp.)

0302 43 000 00

— — სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალები ან შპროტი (Sрrattus sрrattus)

0302 44 000 00

— — სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus)

0302 45 000 00

— — სტავრიდა (Trachurus spp.)

0302 46 000 00

— — კობია (Rachycentron canadum)

0302 47 000 00

— — შიმშერი (Xiphias gladius)

 

– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახების თევზები, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

0302 51 000 00

— — ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus)

0302 52 000 00

— — პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

0302 53 000 00

— — საიდა (Рollachius virens)

0302 54 000 00

— — მერლუზა (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0302 55 000 00

— — მინტაი (Theragra chalcogramma)

0302 56 000 00

— — პუტასუ (Micromesistius рoutassou, Micromesistius australis)

0302 59 000 00

— — დანარჩენი

 

ტილაპია (Oreochromis spp.), ლოქო (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
კობრი (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზა (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესი (Lates niloticus) და Channa spp., ღვიძლის , ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

030271 000 00

— — ტილაპია (Oreochromis spp.)

030272 000 00

— — ლოქო (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

030273 000 00

— — კობრი (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
 Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

030274 000 00

— — გველთევზა (Anguilla spp.)

030279 000 00

— — დანარჩენი

 

თევზი დანარჩენი , ღვიძლის , ქვირითისა და ხვაშის
 
გამოკლებით :

 

0302 81

– – ზვიგენები:

 

0302 81 200 00

— — — ზვიგენი ეკლიანი Squalus acanthias

0302 81 500 00

— — — ზვიგენი კატისებრი Scyliorhinus sрр.

0302 81 900 00

— — — დანარჩენი ზვიგენები

0302 82 000 00

— — სკატები (Rajidae)

0302 83 000 00

— — ეშვა (Dissostichus spp.)

0302 84 000 00

— — ლავრაკი (Dicentrarchus spp.)

0302 85 000 00

— — ზღვის კარჩხანა(Sparidae)

0302 89 000 00

— — დანარჩენი

0302 90 000 00

— ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში

0303

თევზი გაყინული, თევზის ფილეს და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ხორცის გამოკლებით:

 

 

– ორაგულისებრნი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის
 გამოკლებით:

 

0303 11 000 00

— — წითელი ან ნერკა (Oncorhynchus nerka)

0303 12 000 00

— — ორაგული წყნარი ოკეანის დანარჩენი (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus)

0303 13 000 00

— — ორაგული ატლანტიკის ოკეანის (Salmo salar) და დუნაის
 ორაგული (Hucho hucho)

0303 14 000 00

— — კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster)

0303 19 000 00

— — დანარჩენი

 

ტილაპია (Oreochromis spp.), ლოქო (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
კობრი (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზა (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესი (Lates niloticus) და Channa spp., ღვიძლის , ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

0303 23 000 00

— — ტილაპია (Oreochromis spp.)

0303 24 000 00

— — ლოქო (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303 25 000 00

— — კობრი (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

0303 26 000 00

— — გველთევზა (Anguilla spp.)

0303 29 000 00

— — დანარჩენი

 

– კამბალასებრნი (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae) ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 31

– – პალტუსი (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

0303 31 100 00

— — — პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 31 300 00

— — — პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglossus)

0303 31 900 00

— — — პალტუსი წყნარი ოკეანის თეთრკანიანი (Hippoglossus stenolepis)

0303 32 000 00

— — ზღვის კამბალა (Pleuronectes platessa)

0303 33 000 00

— — ზღვის ენა (Solea spp.)

0303 34 000 00

— — ტურბოტი (Psetta maxima, Scophthalmidae)

0303 39 000 00

— — დანარჩენი

 

– თინუსი (Thunnus გვარის), სკიპჯეკი, ან თინუსი ზოლიანი (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით:

 

0303 41 000 00

— — თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი (Thunnus alalunga)

0303 42 000 00

— — თინუსი ყვითელფარფლიანი (Thunnus albacares)

0303 43 000 00

— — სკიპჯეკი, ან თინუსი ზოლიანი

0303 44 000 00

— — თინუსი დიდთვალა (Thunnus obesus)

0303 45 000 00

— — ატლანტიკის თინუსი და წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0303 46 000 00

— — თინუსი სამხრეთული ლურჯი (Thunnus maccoyii)

0303 49 000 00

— — დანარჩენი

 

– ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii),სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus), სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus), სტავრიდა (Trachurus spp.), კობია (Rachycentron canadum), შიმშერი (Xiphias gladius), ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

0303 51 000 00

— — ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 53 000 00

— — სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.),
სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus)

0303 54 000 00

— — სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
 Scomber jaрonicus)

0303 55 000 00

— — სტავრიდა (Trachurus spp.)

0303 56 000 00

— — კობია (Rachycentron canadum)

0303 57 000 00

— — შიმშერი (Xiphias gladius)

 

– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახების თევზები, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით :

 

0303 63 000 00

— — ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus)

0303 64 000 00

— — პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

0303 65 000 00

— — საიდა (Рollachius virens)

0303 66 000 00

— — მერლუზა (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303 67 000 00

— — მინტაი (Theragra chalcogramma)

0303 68 000 00

— — პუტასუ (Micromesistius рoutassou, Micromesistius australis)

0303 69 000 00

— — დანარჩენი

 

თევზი დანარჩენი , ღვიძლის , ქვირითისა და ხვაშის
 
გამოკლებით :

 

0303 81

– – ზვიგენები:

 

0303 81 200 00

— — — ზვიგენი ეკლიანი Squalus acanthias

0303 81 500 00

— — — ზვიგენი კატისებრი Scyliorhinus sрр.

0303 81 900 00

— — — დანარჩენი ზვიგენები

0303 82 000 00

— — სკატები (Rajidae)

0303 83 000 00

— — ეშვა (Dissostichus spp.)

0303 84 000 00

— — ლავრაკი (Dicentrarchus spp.)

0303 89 000 00

— — დანარჩენი

0303 90

– ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში:

 

0303 90 100 00

— — ქვირითი და ხვაში დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავისა ან პროტამინის სულფატის წარმოებისათვის

0303 90 900 00

— — დანარჩენი

0304

თევზის ფილე და თევზის ხორცი დანარჩენი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, გაცივიებული ან გაყინული:

 

 

– ფილე ახალი ან გაცივებული ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ს :

 

0304 31 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.)

0304 32 000 00

— — ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
 Ictalurus spp.)

0304 33 000 00

— — ნილოსის ლატესის (Lates niloticus)

0304 39 000 00

— — დანარჩენი

 

დანარჩენი თევზის ფილე , ახალი ან გაცივებული :

 

0304 41 000 00

— — წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკის ოკეანის ორაგულის (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0304 42 000 00

— — კალმახის (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster)

0304 43 000 00

— — კამბალასებრნი (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae) ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის გამოკლებით

0304 44 000 00

— — Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახების თევზები

0304 45 000 00

— — შიმშერი (Xiphias gladius)

0304 46 000 00

— — ეშვა (Dissostichus spp.)

0304 49 000 00

— — დანარჩენი

 

– დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:

 

0304 51 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.- ის

0304 52 000 00

— — ორაგულისებრთასი

0304 53 000 00

— — Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახების თევზების

0304 54 000 00

— — შიმშერი (Xiphias gladius)

0304 55 000 00

— — ეშვა (Dissostichus spp.)

0304 59 000 00

— — დანარჩენი

 

გაყინული ფილე ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.- ის :

0304 61 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.)

0304 62 000 00

— — ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
 Ictalurus spp.)

0304 63 000 00

— — ნილოსის ლატესის (Lates niloticus)

0304 69 000 00

— — დანარჩენი

 

– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახების თევზების გაყინული ფილე:

 

0304 71 000 00

— — ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus)

0304 72 000 00

— — პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

0304 73 000 00

— — საიდა (Рollachius virens)

0304 74 000 00

— — მერლუზა (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304 75 000 00

— — მინტაი (Theragra chalcogramma)

0304 79 000 00

— — დანარჩენი

 

– დანარჩენი თევზების გაყინული ფილე:

 

0304 81 000 00

— — წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკის ოკეანის ორაგულის (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0304 82 000 00

— — კალმახის (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster)

0304 83 000 00

— — კამბალასებრთა (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae)

0304 84 000 00

— — შიმშერის (Xiphias gladius)

0304 85 000 00

— — ეშვასი (Dissostichus spp.)

0304 86 000 00

— — ქაშაყის (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 87 000 00

— — თინუსი (Thunus- ის გვარის ), ზოლიანი თინუსის
(Euthynnus(Katsuwonus) pelamis)

0304 89 000 00

— — დანარჩენი

 

– დანარჩენი, გაყინული:

 

0304 91 000 00

— — შიმშერის (Xiphias gladius)

0304 92 000 00

— — ეშვასი (Dissostichus spp.)

0304 93 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.- ის

0304 94 000 00

— — მინტაი (Theragra chalcogramma)

0304 95 000 00

— — Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახის თევზების, გარდა მინტაისა (Theragra chalcogramma)

0304 99 000 00

— — დანარჩენი

0305

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად ვარგისი:

 

0305 10 000 00

— თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად ვარგისი

0305 20 000 00

— თევზის ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში, ხმელი, დამარილებული ან მარილ­წყალში

 

— თევზის ფილე, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში, მაგრამ შეუბოლავი:

0305 31 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.- ის

0305 32 000 00

— — Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae ოჯახის თევზების

0305 39 000 00

— — დანარჩენი

 

– თევზი შებოლილი, ფილეს ჩათვლით, გარდა თევზების სუბპროდუქტებისა:

 

0305 41 000 00

— — წყნარი ოკეანის ორაგული (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკის ოკეანის ორაგული (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0305 42 000 00

— — ქაშაყი (Cluрea harengus, Cluрea рallasii)

0305 43 000 00

— — კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster)

0305 44 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.- ის

0305 49

– – დანარჩენი:

 

0305 49 300 00

— — — სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0305 49 800 00

— — — დანარჩენი

 

– თევზი ხმელი, გარდა თევზების სუბპროდუქტებისა, დამარილებული ან დაუმარილებელი, მაგრამ შეუბოლავი:

 

0305 51 000 00

— — ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 59

– – დანარჩენი:

 

0305 59 100 00

— — — თევზი Boreogadus saida გვარის

0305 59 300 00

— — — ქაშაყი (Cluрea harengus, Cluрea рallasii)

0305 59 500 00

— — — ანჩოუსი (Engraulis spp.)

0305 59 700 00

— — — პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 800 00

— — — დანარჩენი

 

– თევზი დამარილებული, მაგრამ ნედლი და შეუბოლავი, თევზი მარილწყალში,გარდა თევზების სუბპროდუქტებისა:

 

0305 61 000 00

— — ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 000 00

— — ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63 000 00

— — ანჩოუსი (Engraulis spp.)

0305 64 000 00

— — ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.- ის

0305 69

– – დანარჩენი:

 

0305 69 100 00

— — — თევზი Boreogadus saida სახეობისა

0305 69 300 00

— — — პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglossus)

0305 69 500 00

— — წყნარი ოკეანის ორაგული (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus), ატლანტიკის ოკეანის ორაგული (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

0305 69 800 00

— — — დანარჩენი

 

– ფარფლები, თავები, კუდები, საცურაო ბუშტები და თევზების სხვა საკვები სუბპროდუქტები:

 

0305 71 000 00

— — ზვიგენის ფარფლები

0305 72 000 00

— — თევზების თავები, კუდები, საცურაო ბუშტები

0305 79 000 00

— — დანარჩენი

0306

კიბოსნაირნი, ბაკანში ან ბაკნის გარაშე, ცოცხალი, ახალი, გაცვიებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში;კიბოსნაირნი შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომელებმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; კიბოსნაირნი ბაკანში, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, გაცივებული ან გაუცივებელი, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები კიბოსნაირებისაგან, საკვებად გამოსაყენებლი:

 

 

– გაყინული:

 

0306 11

– – ევროპული ლანგუსტი და დანარჩენი ლანგუსტები (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

0306 11 100 00

— — — ლანგუსტების კუდები

0306 11 900 00

— — — დანარჩენი

0306 12

– – ასთაკვები (Homarus spp.):

 

0306 12 100 00

— — — გამოუშიგნავი

0306 12 900 00

— — — დანარჩენი

0306 14

– – კიბორჩხალები:

 

0306 14 100 00

— — —კიბორჩხალები Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. და Callinectes sapidus სახეობების

0306 14 300 00

— — — კიბორჩხალები Cancer pagurus სახეობის

0306 14 900 00