საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6540-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/06/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 280060000.05.001.016842
  • Word
6540-Iს
22/06/2012
ვებგვერდი, 04/07/2012
280060000.05.001.016842
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახე

მუხლი 1. „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 56, 28.12.2005, მუხ. 390) 241   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 241 . ზედმეტად დარიცხული პენსიის ლეგალიზაცია

1. 2012 წლის 1 ივნისამდე ზედმეტად (არასწორად) გაცემული პენსია ექვემდებარება ლეგალიზაციას.

2. 2012 წლის 1 ივნისამდე ამ კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე პენსიიდან დაკავებული თანხა არ ექვემდებარება დაბრუნებას.“.

მუხლი 2. „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 56, 28.12.2005, მუხ. 433) 381   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 381 . ზედმეტად დარიცხული კომპენსაციის  ლეგალიზაცია

1. 2012 წლის 1 ივნისამდე ზედმეტად (არასწორად) გაცემული კომპენსაცია ექვემდებარება ლეგალიზაციას.

2. 2012 წლის 1 ივნისამდე ამ კანონის 33-ე მუხლის საფუძველზე კომპენსაციიდან დაკავებული თანხა არ ექვემდებარება დაბრუნებას.“.

მუხლი 3 . ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 22 ივნისი.

№6540- I