საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციასა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხის მოწესრიგების შესახებ

  • Word
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციასა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხის მოწესრიგების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 231
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/06/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/06/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 31/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 040150000.10.003.016904
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
231
28/06/2012
ვებგვერდი, 29/06/2012
040150000.10.003.016904
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციასა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხის მოწესრიგების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/06/2012 - 28/07/2016)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №231

2012 წლის 28 ივნისი

ქ. თბილისი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო‑სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციასა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხის მოწესრიგების შესახებ

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსი­ლ­ე­ბ­ისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე‑6 მუხ­ლ­ი­სა და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №509 და­დ­გე­ნი­ლე­ბით დამტკიცებული დანართის მე‑6 მუხლის „უ“ ქვეპუნქტის შე­სა­ბამისად, სასოფლო‑სამეურ­ნეო და­ნ­იშნულების მიწის ნაკვეთებზე სა­კ­უ­­თ­­რების უფლების რეგისტ­რა­ც­ი­ასა და საკადასტრო ინფორმაციის სრუ­ლ­­­ყო­­ფასთან დაკავშირებული ცა­­ლ­კეული საკითხი მოწესრიგდეს შე­მ­დე­გ­ნ­აირად:

1. სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მო­მსახურების საფასურის გადახდის გარეშე განხორციელდეს სასოფლო-სა­მეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთ­რე­ბის უფლების ან მა­ს­ში ცვლილების რეგისტრაცია, თუ სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთზე არ არსებობს „საჯარო რეესტრის შე­სახებ“ ინსტრუქციის შესაბამისად და­ზ­უს­ტებული საკადასტრო მონა­ცე­მი.

2. დაევალოს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, უზ­რუნ­ველყოს სისტემური რეგისტრაციების საფუძვლად არსებული სა­კა­დას­ტრო ინფორმაციების კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შე­საბამისობაში მოყვანა. ამ უფლებამოსილების შესასრულებლად სსიპ – სა­ჯა­რო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია დადოს ხელ­შეკ­­რუ­ლ­ებები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან.

3. საკადასტრო ინფორმაციების კანონმდებლობით დადგენილ მო­თ­ხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის საერთო ღირებულება (კა­ნონ­მდე­ბ­ლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით) დადგინდეს არა უმ­ე­ტ­ეს 3 (სამი) ლარის ოდენობით ერთეულ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც გადა­ხ­დ­ილი უნდა იყოს სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

4. ამ მუხლით განსაზღვრული წესი არ გავრცელდება იმ სასოფ­ლო‑სა­მეურნეო დანიშნულების მიწის რეგისტრაციაზე, რომელიც მდება­რ­ე­ობს თვითმმართველი ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ან სა­რ­ე­კ­რ­ე­აც­იო ტერიტორიაზე.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ‑მინისტრი           ნ. გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.