"ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 162
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/02/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 8, 15/03/2000
სარეგისტრაციო კოდი 470.000.000.05.001.000.731
  • Word
162
24/02/2000
სსმ, 8, 15/03/2000
470.000.000.05.001.000.731
"ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №47-48, 31.12.1997) 154-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 154.

1. სამედიცინო პერსონალისათვის სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ვადა განისაზღვროს არა უგვიანეს 2001 წლის 1 ივნისისა. ცალკეული სპეციალობების მიხედვით გამოცდების ჩაბარების გრაფიკსა და პირობებს ადგენს საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

2. ამ კანონით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე ცალკეულ სპეციალობებში დამოუკიდებელი სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის განხორციელების უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირს, რომელმაც დადგენილი წესით მიიღო შესაბამისი სახელმწიფო სერტიფიკატი.“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2000 წლის 24 თებერვალი.

№162–IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.