„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებებისა და შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №12068 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებებისა და შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №12068 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9744
დოკუმენტის მიმღები შემოსავლების სამსახური
მიღების თარიღი 13/06/2012
დოკუმენტის ტიპი შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/06/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 13/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.00.016095
  • Word
9744
13/06/2012
ვებგვერდი, 18/06/2012
000000000.00.00.016095
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში დამატებებისა და შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №12068 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
შემოსავლების სამსახური

შემოსავლების სამსახურის

ბრძანება №9744

2012 წლის 13 ივნისი

ქ. თბილისი

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის 2742 ბრძანებაში დამატებებისა და შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №12068 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტის დებულების“ (დანართი №10):

 ა) 91 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „კ3“ ქვეპუნქტი:

„კ3) ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევის გამოვლენა;“;

ბ) მე-10 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „პ9“ ქვეპუნქტი:

„პ9) ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევის გამოვლენა;“.

 2. „შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის, გურიისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარის სამმართველოების თანამშრომელთა შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №12068 ბრძანების მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ2“ ქვეპუნქტი:

„რ2) ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევის გამოვლენა;“.

 3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

.  ებანოიძე

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.