ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6245-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/05/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 470070000.05.001.016760
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
6245-Iს
22/05/2012
ვებგვერდი, 08/06/2012
470070000.05.001.016760
ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (24/07/2013 - 20/09/2013)

საქართველოს კანონი

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ

თავი I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. კანონის მიზნები, რეგულირების სფერო და ძირითადი პრინციპები

1. ამ კანონის მიზანია ფიზიკურ პირთა ჯანმრთელობის დაცვა, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესრულება.

2. ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ბრუნვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, ადგენს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ლეგალური ბრუნვის და მათი უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის სამართლებრივ საფუძვლებს და ნარკოლოგიური დახმარების პრინციპებს.

3. ამ კანონის ძირითადი პრინციპებია:

ა) ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების ბრუნვის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შესრულება;

ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვაზე სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

გ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობის ცალკეულ სახეობებზე სახელმწიფოს კომპეტენციის განსაზღვრა;

დ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევების წინააღმდეგ მიმართულ პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა პრიორიტეტულობა და ნარკომანიის პრევენციის სტიმულირება;

ე) სამედიცინო მიზნებისათვის ნარკოტიკულ საშუალებათა ადეკვატური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

    მუხლი 2. საქართველოს კანონმდებლობა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებებისა და ნარკოლოგიური დახმარების თაობაზე

საქართველოს კანონმდებლობა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებებისა და ნარკოლოგიური დახმარების თაობაზე ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს და შედგება ამ კანონისგან, სხვა კანონებისა და მათ საფუძველზე შემუშავებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისგან.

    მუხლი 3. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

ამ კანონის მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ნარკოტიკული საშუალება – ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, ამ ნივთიერების შემცველი მცენარე ან პრეპარატი, რომელიც გაეროს შესაბამისი კონვენციების საფუძველზე შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნარკოტიკულ საშუალებათა I და II სიაში;

ბ) ფსიქოტროპული ნივთიერება – ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, ამ ნივთიერების შემცველი მცენარე ან პრეპარატი, რომელიც გაეროს შესაბამისი კონვენციების საფუძველზე შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა III სიაში;

გ) პრეკურსორი – ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, რომელიც გაეროს შესაბამისი კონვენციების საფუძველზე შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა IV სიის №1 და №2 ცხრილებში;

დ) ფსიქოაქტიური ნივთიერება − ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის ნივთიერება, რომელიც მოქმედებს ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, იწვევს მისი ფსიქიკური მდგომარეობის ცვლილებას და შეტანილია სიებში;

ე) ახალი ფსიქოაქტიური სუბსტანცია − მაღალი სამედიცინო და სოციალური რისკის მქონე ნივთიერება, რომლის კონტროლი არ ხორციელდება გაეროს შესაბამისი კონვენციებით და რომელიც შეტანილია I სიაში;

ვ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი − სიებში შეტანილი, საქართველოში სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის ნებადართული სამკურნალო საშუალება ყველა სავაჭრო დასახელებით, აგრეთვე ფარმაკოლოგიურად აქტიური, ბუნებრივი ან სინთეზური გზით მიღებული ფარმაცევტული სუბსტანცია;

ზ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება – ბუნებრივი ან სინთეზური გზით მიღებული ყველა ნივთიერება, ფარმაცევტული პროდუქტი, მცენარეული მასალა და ნარევი, რომლებიც შეტანილია I, II, III და IV სიაში;

თ) ბრუნვისათვის მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება − საქართველოში სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის აკრძალული, განსაკუთრებით საშიში ნარკოტიკული საშუალება, რომლის გამოყენებაც ნებადართულია მხოლოდ სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო-დიაგნოსტიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით;

ი) ბრუნვისათვის შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალება − საქართველოში სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის ნებადართული ნარკოტიკული საშუალება;

კ) სია (სიები) – საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ჩამონათვალი, რომელიც მოცემულია ამ კანონის №1 დანართში და მისი განუყოფელი ნაწილია;

ლ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების წამლის ფორმა – ნებისმიერი ფორმის ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელშიც ფარმაკოლოგიურად აქტიურია მხოლოდ ერთი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული სუბსტანცია;

მ) პრეპარატი – ნებისმიერ ფიზიკურ მდგომარეობაში არსებული, კომბინირებული სამკურნალო საშუალება, რომელიც ფარმაკოლოგიურად აქტიურ სხვა ნივთიერებასთან (ნივთიერებებთან) ერთად შეიცავს ერთ ან რამდენიმე სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ სუბსტანციას;

ნ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული სუბსტანცია (შემდგომ − ფარმაცევტული სუბსტანცია) – ნებისმიერი წარმოშობის, შესაბამისი ხარისხისა და ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება, რომელიც შეტანილია სიებში და გამოიყენება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების წამლის ფორმისა და პრეპარატის წარმოებისათვის ან/და წამლის მაგისტრალური და ოფიცინალური რეცეპტებით მომზადებისათვის;

ო) ნარევი – ნებისმიერ ფიზიკურ მდგომარეობაში არსებული, უკანონოდ დამზადებული, ნებისმიერი სახეობის, ფორმისა და შემცველობის ნაზავი, რომელიც შეიცავს ერთ ან ერთზე მეტ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებას;

პ) ნარკოტიკული საშუალების ანალოგი – ბუნებრივი ან სინთეზური წარმოშობის უცნობი ნივთიერება, რომლის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ფარმაკოლოგიური მოქმედება მსგავსია ამ კანონით განსაზღვრული ნარკოტიკული საშუალების ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ფარმაკოლოგიური მოქმედებისა;

ჟ) სპეციალური კონტროლი – ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომლებსაც სახელმწიფო იყენებს სიებში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა უკანონო ბრუნვის თავიდან ასაცილებლად;

რ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვა – ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველ მცენარეთა დათესვა, მოყვანა, კულტივირება, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა შექმნა, წარმოება, მომზადება, დამზადება-გადამუშავება, შენახვა, გადაგზავნა, გადაზიდვა (გადატანა), რეალიზაცია (საცალო და საბითუმო), განაწილება, შეძენა, გასაღება, ჩაბარება, გამოყენება, მოხმარება, განადგურება, შემოტანა, გატანა, იმპორტი, ექსპორტი, ტრანზიტი, რეექსპორტი;

ს) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ლეგალური ბრუნვა – ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მცენარეების, სოკოების და სიებში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვა საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით;

ტ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა უკანონო ბრუნვა – ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მცენარეების, სოკოების და სიებში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით;

უ) შექმნა – ნარკოტიკული საშუალების ანალოგის შემუშავება;

ფ) წარმოება – შესაბამისი ნებართვის მქონე ფარმაცევტულ საწარმოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა, მათი წამლის ფორმებისა და პრეპარატების სერიული მიღება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ქ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის მაგისტრალური რეცეპტით მომზადება – აფთიაქში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადება ინდივიდუალური პაციენტისათვის;

ღ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ოფიცინალური რეცეპტით მომზადება – აფთიაქში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადება ფარმაკოპეის შესაბამისად;

ყ) დამზადება-გადამუშავება – ყველა პროცესი, გარდა წარმოებისა და მომზადებისა, რომელთა საშუალებითაც შეიძლება მიღებულ იქნეს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება, აგრეთვე მცენარის, ნივთიერების ან პრეპარატის უცხო მინარევებისაგან გაწმენდა, მისგან სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების გამოყოფა, ამ ნივთიერების კონცენტრაციის შეცვლა;

შ) გადაგზავნა – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილება (გადამისამართება) ნებისმიერი საშუალებით, ამ ნივთიერების გამგზავნის, ადრესატისა და უფლებამოსილი პირის დაუსწრებლად;

ჩ) გადაზიდვა (გადატანა) – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილება ნებისმიერი საშუალებით, მისი განმკარგავის ან მფლობელის მიერ;

ც) საცალო რეალიზაცია – უფლებამოსილი პირის მიერ ფიზიკური პირისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემა სათანადო დანიშნულების საფუძველზე, უფასოდ ან დადგენილი ფასით;

ძ) საბითუმო რეალიზაცია – უფლებამოსილი იურიდიული პირის მიერ იურიდიული პირისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემა სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, უფასოდ ან დადგენილი ფასით;

წ) გასაღება – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით გადაცემა ანაზღაურების სანაცვლოდ ან უფასოდ, მიუხედავად გადაცემის მიზნისა;

ჭ) მოხმარება – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ექიმის დანიშნულებით მოხმარება;

ხ) უკანონო მოხმარება – სიებში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება;

ჯ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიიდან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადმოტანა ან სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე გადატანა;

ჰ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების იმპორტი, ექსპორტი, ტრანზიტი, რეექსპორტი, მიწერით საწყობში/ტერმინალში საქონლის შენახვის რეჟიმში მოქცევა – საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული იმპორტი, ექსპორტი, ტრანზიტი, რეექსპორტი, მიწერით საწყობში/ტერმინალში საქონლის შენახვის რეჟიმში მოქცევა;

1 ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა შემცველი მცენარეები და სოკოები:

1 .ა) კოკას ბუჩქი − Erythroxylon-ის გვარის ნებისმიერი სახეობა;

1 .ბ) ოპიუმის ყაყაჩო (დამაძინებელი ყაყაჩო, ხაშხაში) − Papaver somniferum L-ის სახეობის მცენარე;

1 .გ) მცენარე კანაფი − Cannabis-ის გვარის ნებისმიერი სახეობა;

1 .დ) Loprophora-ს გვარის კაქტუსის ყველა სახეობა;

1 .ე) Echinopsis-ის გვარის კაქტუსის ყველა სახეობა;

1 .ვ) Catha-ს გვარის მხოლოდ Catha edulis-ის სახეობის მცენარე;

1 .ზ) მცენარე ეფედრა − Ephedra-ს გვარის ყველა სახეობა;

1 .თ) Strophariaceae-ს ოჯახის ყველა გვარის სოკო;

2 ) კანაფი – მცენარე კანაფის წვეროები ყვავილებითა და ნაყოფით (გარდა ფოთლებისა და თესლებისა, რომელთაც არ ახლავთ მცენარის წვეროები), თუ მათგან არ არის გამოყოფილი ნებისმიერი დასახელების მქონე ფისი;

3 ) კანაფის ფისი – მცენარე კანაფისგან მიღებული (გამოყოფილი), გაწმენდილი ან გაუწმენდავი ფისი;

4 ) კოკას ფოთოლი – კოკას ბუჩქის ფოთოლი, გარდა იმ ფოთლებისა, რომელთაც მთლიანად აქვთ გამოცლილი ეკგონინი, კოკაინი და ეკგონინის სხვა ნებისმიერი ალკალოიდი;

5 ) სამედიცინო ოპიუმი – გადამუშავებული ოპიუმი, რომელიც სამედიცინო მიზნებისათვის გამოიყენება;

6 ) ოპიუმი – ხაშხაშის (Papaver somniferum) შედედებული რძეწვენი;

7 ) ყაყაჩოს ნამჯა – მოთიბული (მოცელილი) ოპიუმის ყაყაჩოს ყველა ნაწილი, გარდა თესლებისა;

8 ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების შემცველი მცენარისა და სოკოს მიცელიუმის დათესვა – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების შემცველი მცენარის თესლის ბუნებრივ ან ხელოვნურ ნიადაგში შეტანა, ან მცენარის ნერგის დარგვა მიწის ნებისმიერ ნაკვეთზე, მათ შორის, აუთვისებელ მიწაზე, აგრეთვე ხელოვნურ ან/და საოჯახო პირობებში;

9 ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების შემცველი მცენარისა და სოკოს მოყვანა – დათესილი და დარგული მცენარისა და სოკოს მოვლა მათი ფიზიოლოგიური სიმწიფის ფაზის მიღწევის მიზნით;

10 ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების შემცველი მცენარისა და სოკოს კულტივირება – ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მცენარისა და სოკოს სელექცია; მოქმედება, რომელიც მიმართულია მცენარის ან სოკოს ახალი სახეობის ან ჰიბრიდის მიღებისაკენ, რომლებიც ან რომელთა ნაწილებიც შეიცავს ნარკოტიკულ საშუალებას, ფსიქოტროპულ ნივთიერებას ან/და პრეკურსორს;

11 ) შენახვა – ნებისმიერი გამიზნული ქმედება, რომელიც დაკავშირებულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების ფაქტობრივ ფლობასთან შენობაში, სამალავში ან სხვაგვარად, თუ ეს ქმედება დაკავშირებული არ არის მის გადატანასთან, მიუხედავად შენახვის ხანგრძლივობისა;

12 )განაწილება – უფლებამოსილი პირის მიერ პირისათვის მასზე გამოყოფილი კონკრეტული რაოდენობისა და სახეობის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების გადაცემა;

13 ) შეძენა – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების დაუფლება;

14 ) განადგურება – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების გაუვნებლება;

15 ) ჩაბარება – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაცემა;

16 ) ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერებისა და პრეკურსორის ეტალონური სტანდარტული ნიმუშები – მაღალი სიწმინდის მქონე სტანდარტული მეტროლოგიური საშუალება ქიმიური ნივთიერების სახით, რომელსაც ახასიათებს ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერებისა და პრეკურსორის თვისებები და შემადგენლობა;

17 ) აღრიცხვა – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ლეგალური ბრუნვის აღრიცხვის ერთიანი სისტემა;

18 ) ინტერნეტაფთიაქი – ონლაინრეჟიმში მომუშავე პირი, რომელიც ახორციელებს ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციას ან/და მისი რეალიზაციის მიზნით ავრცელებს შესაბამის ინფორმაციას;

19 ) ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულება – სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლისა და ნარკომანიით დაავადებული პირის ნარკოლოგიურ და სამედიცინო-ფსიქოლოგიურ დახმარებას;

20 ) ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების მოხმარების ფაქტის დასადგენად საჭირო პროცედურისათვის თავის არიდება – უფლებამოსილი პირისათვის კლინიკური ან/და ლაბორატორიული გამოკვლევის მოთხოვნაზე უარის თქმა;

21 ) ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების კვოტა – საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებულ ნარკოტიკულ საშუალებებზე, ფსიქოტროპულ ნივთიერებებსა და პრეკურსორებზე საქართველოს წლიური მოთხოვნილების გათვალისწინებით განსაზღვრული და გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტისათვის წარდგენილი ლიმიტი;

22 ) ნარკომანია – დაავადება, რომელიც ხასიათდება I და II სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულებით;

23 ) ფსიქოაქტიურ ნივთიერებაზე დამოკიდებულება − ფიზიოლოგიურ, ქცევით და ფსიქოლოგიურ მოვლენათა ერთობლიობა, რომელიც ყალიბდება ფსიქოაქტიური ნივთიერების განმეორებითი მოხმარების ფონზე და რომლის დროსაც ამ ნივთიერების გამოყენების სურვილი ინდივიდის ფასეულობათა სისტემაში პირველ ადგილზეა, რაც გამოიხატება ფსიქოაქტიური ნივთიერების მოხმარების დაუძლეველი მოთხოვნილებით, მიუხედავად მოხმარების მავნე შედეგის მკაფიოდ გაცნობიერებისა;

24 ) ნარკომანიით დაავადებული პირი – პირი, რომელსაც შესაბამისმა სამედიცინო დაწესებულებამ დაუსვა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულების დიაგნოზი;

25 ) უკანონო მომხმარებელი – პირი, რომელიც ექიმის დანიშნულების გარეშე მოიხმარს I, II ან III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებას, მაგრამ არა აქვს ჩამოყალიბებული მასზე დამოკიდებულება;

26 ) სომატური დაავადების მქონე, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებაზე დამოკიდებული პირი – სომატური ავადმყოფობით დაავადებული პირი, რომელსაც ექიმმა კანონიერად დაუნიშნა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი და რომელსაც ჩამოყალიბებული აქვს მასზე დამოკიდებულება, რასაც ადასტურებს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება;

27 ) სარეაბილიტაციო ღონისძიებები – სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული პირის გამოჯანმრთელებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციისაკენ მიმართულ სამედიცინო და სოციალურ ღონისძიებათა ერთობლიობა;

28 ) სასაწყობო მარაგი – ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტების ის რაოდენობა, რომელიც განკუთვნილია ექსპორტისათვის, ქვეყნის შიგნით სამედიცინო, სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპერტო მიზნებისათვის, მაგისტრალური ან ოფიცინალური რეცეპტით სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადებისათვის, აგრეთვე ამ კანონით ნებადართული იმ სამკურნალო საშუალების წარმოებისათვის, რომელიც შეიცავს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ სუბსტანციას (სუბსტანციებს);

29 ) სპეციალური სასაწყობო მარაგი – სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული ფარმაცევტული პროდუქტების ის რაოდენობა, რომელიც ინახება სპეციალური სახელმწიფოებრივი მიზნებისა და საგანგებო/განსაკუთრებული გარემოებებისათვის;

30 ) ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო – მაკოორდინირებელი ორგანო, რომლის მიზანია ქვეყანაში ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული სამედიცინო, სოციალური და ეკონომიკური ზიანის შემცირებისაკენ მიმართული ეფექტიანი და კოორდინირებული უწყებათაშორისი თანამშრომლობის უზრუნველყოფა;

31 ) საქართველოს კომპეტენტური ეროვნული ორგანო (კომპეტენტური ორგანო) – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული კომპეტენტური სამსახური.

    მუხლი 4. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა სიები და მათში ცვლილებებისა და   დამატებების შეტანა

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები, მათზე დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მაღალი პოტენციალის, მათი გავრცელების, ზემოქმედების ხანგრძლივობის, სოციალური მნიშვნელობისა და ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის საშიშროების მიხედვით, შეტანილია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა I, II, III და IV სიაში :

ა) I სია − ბრუნვისათვის მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებები − უმაღლესი სამედიცინო და სოციალური რისკის მქონე ნარკოტიკულ საშუალებებ , აგრეთვე სამედიცინო და სოციალური რისკის თვალსაზრისით მათთან გათანაბრებულ სხვა ნივთიერებები, რომელთა ბრუნვა საქართველოს ტერიტორი ზე მკაცრად არის შეზღუდული;

ბ) II სია − ბრუნვისათვის შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებები − მაღალი სამედიცინო და სოციალური რისკის მქონე, საქართველოს ტერიტორიზე სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის ნებადართულ ნარკოტიკულ საშუალებებ , მათ წამლის ფორმებ , აგრეთვე სამედიცინო და სოციალური რისკის თვალსაზრისით მათთან გათანაბრებულ სხვა ნივთიერებები, რომელთა ბრუნვა საქართველოს ტერიტორიაზე შეზღუდულია ;

გ) III სია − ფსიქოტროპული ნივთიერებები − საშუალო სამედიცინო და სოციალური რისკის მქონე, საქართველოს ტერიტორიზე სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის ნებადართულ ფსიქოტროპულ ნივთიერებებ , მათ წამლის ფორმებ , აგრეთ ვე სამედიცინო და სოციალური რისკის თვალსაზრისით მათთან გათანაბრებულ სხვა ნივთიერებები ;

დ) IV სია − პრეკურსორები − ნივთიერებებ (პრეკურსორებ), რომლებიც ხშირად გამოიყენება ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო დამზადებისათვის.

2. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა სიები მოცემულია ამ კანონის 1 დანართში და მის განუყოფელ ნაწილია .

3. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები სიებში შეტანილია მათი საერთაშორისო არარეგისტრირებული (გენერიული) დასახელებით ან/და ქიმიური დასახელებით ან/და არარეგისტრირებული ტრივიალური დასახელებით. სიებს ავტომატურად მიეკუთვნება მათში შეტანილ ნივთიერებათა , აგრეთვე მათი მარილების, ეთერების, ფუძეებისა და იზომერების წამლის ფორმები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში, ნებისმიერი სავაჭრო დასახელებით, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული გამონაკლის ი შემთხვევე ბის .

4. ადგილობრივი ნარკოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური და კრიმინოგენული სიტუაციის გათვალისწინებით, სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში, დასაშვებია სიებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, კერძოდ, რომელიმე სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების ერთი სიიდან მეორეში გადატანა, სიიდან ამოღება ან სიაში ახალი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების დამატება.

5. სიებში ცვლილების ან/და დამატების შეტანის საფუძველია:

ა) გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალური შეტყობინება;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებების, საექსპერტო-კრიმინალისტიკური, სასამართლო-საგამოძიებო ან/და სამართალდამცავი ორგანოების ხელთ არსებული, სტატისტიკურად დადასტურებული ინფორმაცია კონკრეტული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების სოციალური საფრთხის შემცველი უკანონო მოხმარების ფაქტებზე.

6. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა სიებში ცვლილებები და დამატებები შეაქვს საქართველოს პარლამენტ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი რეკომენდაციის გათვალისწინებით.

7. მცენარის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების ან სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის სიებისათვის მიკუთვნების საკითხის განსაზღვრისას სახელმძღვანელო დ გამოიყენება მხოლოდ სიები ან/და კომპეტენტური ორგანოს განმარტებები.

    მუხლი 5. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა კონტროლის რეჟიმი

1. I სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება ექვემდებარება კონტროლის უფრო მკაცრ რეჟიმს, ვიდრე II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება.

2. II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება ექვემდებარება კონტროლის უფრო მკაცრ რეჟიმს, ვიდრე III სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერება.

3. IV სიის №1 ცხრილში შეტანილი პრეკურსორი ექვემდებარება კონტროლის უფრო მკაცრ რეჟიმს, ვიდრე IV სიის №2 ცხრილში შეტანილი პრეკურსორი.

4. საჭიროების შემთხვევაში, იმ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების, მათ შორის, პრეპარატების, კონტროლის რეჟიმს და ლეგალური ბრუნვის წესებს, რომლებიც არ არის შეტანილი სიებში, განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

5. აკრძალულია საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების იმ სიაში გადატანა, რომელზედაც დაწესებულია ნაკლებად მკაცრი კონტროლი, ვიდრე ეს საერთაშორისო მოთხოვნებით არის გათვალისწინებული.

    მუხლი 6. უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებულ   სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა   და მათი შემცველი პრეპარატების მცირე, დიდი და  განსაკუთრებით დიდი ოდენობები

1. უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებულ I, II და III სიში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობები განისაზღვრება ამ კანონის 2 დანართი და მის განუყოფელ ნაწილ ია .

2. I და II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების წამლის ფორმის (ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა და სხვა) ოდენობა განისაზღვრება გრამებში, სუფთა ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით, მ ის ი შემავსებლების (შაქარი, წყალი, სახამებელი და სხვა) გარეშე, ხოლო პრეპარატის ან ნარევის შემთხვევაში – იმ ნივთიერების გარეშე, რომელიც არ ექვემდებარება სპეციალურ კონტროლს.

3. თუ უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული პრეპარატი ან ნარევი შეიცავს ორ ან რამდენიმე სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებას, ოდენობა განისაზღვრება იმ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით, რომლის უკანონო ბრუნვ ისათვის (დადგენილი ოდენობით) გათვალისწინებულია სასჯელის უფრო მკაცრი ზომა.

4. ოდენობა არ განისაზღვრება III და IV სიაში შეტანილ ნივთიერებათა წამლის ფორმებზე ( გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა ), აგრეთვე იმ პრეპარატებზე , რომლებიც არ არის შეტანილი სიებში.

5. უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებულ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა მცირე, დიდ და განსაკუთრებით დიდ ოდენობებში ცვლილებებ შეაქვს საქართველოს პარლამენტ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი რეკომენდაციის გათვალისწინებით.

 

თავი II. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ბრუნვის სფეროში სახელმწიფოს კომპეტენცია და მათი უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ საქმიანობის სახელმწიფო კოორდინაცია

    მუხლი 7. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ბრუნვის სახელმწიფო რეგულირება

საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ბრუნვის სახელმწიფო რეგულირებას ახორციელებენ მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოები.

    მუხლი 8. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ლეგალური ბრუნვის სფეროში სახელმწიფო კომპეტენცია

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ლეგალურ ბრუნვაზე კონტროლს და ზედამხედველობას ახორციელებენ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოები საამისოდ უფლებამოსილი სამსახურების მეშვეობით.

2. II სიაში შეტანილი ფარმაცევტული პროდუქტის გამოსაწერი რეცეპტის ბლანკების საჭირო რაოდენობით დამზადებას უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

3. საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალურ ბრუნვასა და ნარკოლოგიური დახმარების ხარისხზე კონტროლს ახორციელებენ მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების ხელმისაწვდომობას საჭირო რაოდენობითა და ფორმით, სამედიცინო, სამეცნიერო და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა მიზნებისათვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

მუხლი 9. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების კვოტები

საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებულ ნარკოტიკულ საშუალებებზე, ფსიქოტროპულ ნივთიერებებსა და IV სიის №1 ცხრილში შეტანილ პრეკურსორებზე სახელმწიფო კვოტებს (საჭიროების შემთხვევაში კვოტებში ცვლილებებ შეტანას) საქართველოს წლიური მოთხოვნილების გათვალისწინებით განსაზღვრავს კომპეტენტური ორგანო და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად დასამტკიცებლად წარუდგენს გაეროს ნარკოტიკებ ის კონტროლის საერთაშორისო კომიტეტს.

    მუხლი 10. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა-მარკირება

1. პირობები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა-მარკირება, განისაზღვრება ამ კანონითა და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

2. საქართველოში წარმოებული, აგრეთვე საქართველოში შემოტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვის ფორმა უნდა გამორიცხავდეს მისი მთლიანობის დაურღვევლად წამალთან ან/და ფარმაცევტულ სუბსტანციასთან შეხების შესაძლებლობას.

    მუხლი 11. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს  დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ოპულარიზაცია და   რეკლამა

1. აკრძალულია საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა სიებში შეტანილი ნივთიერებების ყოველგვარი პოპულარიზაცია და რეკლამა ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების შექმნის, მოხმარების, გამოყენების ა და მათი შეძენის ადგილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რეკლამის მიზნით წიგნების, ბროშურებისა და მასობრივი ინფორმაცი ის საშუალებების, მათ შორის, ინტერნეტის, გამოყენება, გარდა სპეციალიზებული პროფესიული ლიტერატურისა.

2. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების რეკლამა გულისხმობს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა საშუალებით და ფორმით გავრცელებულ მასალას ან/და ქმედებას, რომლის მიზანია ამ ნივთიერების გამოყენების პროპაგანდა.

3 . აკრძალულია:

ა) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების რეკლამა;

ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების მოსახლეობისათვის რეკლამის მიზნით დარიგება.

    მუხლი 12. ანგარიშგება საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ლეგალურ ბრუნვთან დაკავშირებული საქმიანობის შესახებ

1. ყველა სახელმწიფო ორგანო და პირი, რომლეიც საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებენ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, ვალდებულია კომპეტენტურ ორგანოს წარუდგინოს ინფორმაცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესით .

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით.

მუხლი 13. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა

საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული ოპერაციები აღრიცხებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

1. ქვეყაში ნარკომანიის გავრცელების, ნარკოტიკ ული საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული სამედიცინო, სოციალური და ეკონომიკური ზიანის შემცირების მიზნით და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ეფექტ იანი და კოორდინირებული უწყებათაშორისი თანამშრომლობის უზრუნველ ყოფის მიზნით იქმნება ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო (შემდ გომ – საბჭო).

2. საბჭოს ორგანიზაციულ -სამართლებრივი ფორმა, შემადგენლობა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება საბჭოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.

3. საბჭო უფლებამოსილია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი დაწესებულებ ებიდან მოითხოვოს მუშაობისათვის საჭირო დოკუმენტაცია.

4. საბჭო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით.

5. ქვეყანაში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა უკანონო მოხმარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებისა და შეფასების, აგრეთვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდოლოგიების დანერგვის მიზნით საბჭო უზრუნველყოფს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა უკანონო მოხმარებისა და უკანონო ბრუნვის მონიტორინგის სისტემის შექმნას და მისი ფუნქციონირების ხელშეწყობას.

6. მონიტორინგის სისტემა უზრუნველყოფს:

ა) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა უკანონო მოხმარების ეპიდემიოლოგიური და სტატისტიკური მაჩვენებლების განსაზღვრას, უკანონო მოხმარებით და ნარკომანიით გამოწვეული სამედიცინო და საზოგადოებრივი ზიანის შეფასებას და განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაგეგმვას, აგრეთვე გატარებული ქმედითი ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასებას;

ბ) საერთაშორისო დონეზე შესაბამის ორგანიზაციებთან ინფორმაციის გაცვლას და ანგარიშგების წარმოებას;

გ) „ადრეული გაფრთხილების სისტემაში“ მონაწილეობას.

7. მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების წესს და მონიტორინგის განმახორციელებელ დაწესებულებას განსაზღვრავს საბჭო.

 

თავი III. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა გამოყენების სფერო

    მუხლი 15 . საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ბრუნვის ცალკეულ სახეობათა აკრძალვა

1. გარდა სასწავლო, სამეცნიერო - კვლევით, საექსპერტო და კრიმინალისტიკურ საქმიანობ აში გამოყენებისა , საქართველოში აკრძალულია :

) I სიაში შეტანილი ნარკოტიკული საშუალების ბრუნვა ;

) I და II სიაში შეტანილი ნარკოტიკული საშუალების ანალოგის შექმნა ;

) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების დამზადება - გადამუშავება .

2. აკრძალულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა საფოსტო გზავნილით (გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა ), აგრეთვე საფოსტო ყუთის ან ბანკის მისამართით.

3. აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალების :

) შემოტანა მიწერითი საწყობის / საბაჟო ტერმინალის მისამართით ;

) გატანა მიწერითი საბაჟო საწყობის / საბაჟო ტერმინალის მისამართით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იმპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემულ წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტში მითითებულია კონკრეტული მიწერითი საბაჟო საწყობი / საბაჟო ტერმინალი ;

) ტრანზიტი ;

) რეექსპორტი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაცია ახორციელებს პროგრამით გათვალისწინებულ საქმიანობას ;

) წარმოება ;

) გადაგზავნა .

4. აკრძალულია აგრეთვე :

) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული იმ ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია , რომელსაც არა აქვს ჩატარებული სერიული კონტროლი ( სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის სერიულ კონტროლს უზრუნველყოფს იმპორტიორი ) ;

) პირის მიერ ინტერნეტაფთიაქის მეშვეობით სიებში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა შეძენა ან / და რეალიზაცია ;

) II სიაში შეტანილი ფარმაცევტული პროდუქტის ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება ;

) ფარმაცევტული სუბსტანციის ფიზიკურ პირზე გაცემა - რეალიზაცია ;

) ნარკოტიკული დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის, ნარკომანიით დაავადებული პირის ან/და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო მომხმარებლის მიერ საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობა ;

) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების შემცველი მცენარისა და სოკოს მიცელიუმის დათესვა , მოყვანა და კულტივირება .

    მუხლი 16. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით გამოყენება

1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს იმ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტ ებ ის ჩამონათვალსა და რაოდენობას, რომელთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით გამოყენება ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საჰაერო, საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტში, მათ შორის, საერთაშორისო რეისების შესრულებისას .

2. ნებისმიერი ტრანსპორტით საერთაშორისო რეისის შესრულებისას   საერთაშორისო ღონისძიების (ველოსპორტი , ავტორალი და სხვა ), მათ შორის , უცხო ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთობლივი სამხედრო წვრთნის, ჩატარებისას, შესაბამისად, მგზავრთა თვის და ღონისძიებში მონაწილე პირთათვის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით ნებადართულია (თუ ამას ითვალისწინებს ჩასატარებელი ღონისძიება) II და III სი ში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველო ში შემოტანა და საქართველო დან გატანა . ეს პროცესი არ განიხილება იმპორტად , ექსპორტად ან ტრანზიტად .

3. ამ მუხლის მე -2 პუნქტით გათვალისწინებული საერთაშორისო ღონისძიების დაწყებამდე დაინტერესებული ორგანიზაცია ( უწყება ) წერილობით მიმართავს საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს , რის საფუძველზე და საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემვალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების სამსახურის მისამართით გასცემს შესაბამის წერილს , რაც სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გატარების ან გატარებაზე უარის თქმის საფუძველია .

    მუხლი 17 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა სასწავლო , სამეცნიერო - კვლევით , საექსპერტო და კრიმინალისტიკურ საქმიანობაში გამოყენება

სასწავლო, სამეცნიერო- კვლევით, საექსპერტო და კრიმინალისტიკურ საქმიანობაში ნებადართულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა გამოყენება სახელმწიფო დაწესებულების და კომპეტენტური ორგანოს მიერ უფლებამოსილი იურიდიული პირის მიერ.

    მუხლი 18 . საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ვეტერინარულ საქმიანობ ისათვის ლეგალური ბრუნვის წესები

ვეტერინარული სამსახურებისა და ცხოველთა ჭერის საქმიანობისათვის საჭირო საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა ლეგალური ბრუნვის წესს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით ამტკიცებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი .

 

    მუხლი 19 . ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველო ში შემოტანა და საქართველო დან გატანა

1. ფიზიკურ პირს ( მათ შორის , საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტრანზიტით მიმავალ ფიზიკურ პირს) უფლება აქვს, მკურნალობის მიზნით თან იქონიოს ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები სათანადო სამედიცინო და საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებთან ერთად.

2. თუ ფიზიკური პირი ვერ ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას , მაგრამ მკურნალობის გასაგრძელებლად საჭიროებს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტს , ავადმყოფის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხდება საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული წესით .

3. ფიზიკური პირის ( მათ შორის , საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტრანზიტით მიმავალი ფიზიკური პირის) მიერ ინდივიდუალური საჭიროებისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში შემოტანა, საქართველო დან გატანა ან საქართველოს ტერიტორიის გავლით სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე გადატანა არ განიხილება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტული პროდუქტის იმპორტ ად , ექსპორტ ად ან ტრანზიტად .

4. ფიზიკური პირის მიერ ინდივიდუალური საჭიროებისათვის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველო ში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის წესს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან − შემოსავლების სამსახურთან შეთანხმებით ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

 

თავი IV. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვასთან დაკავშირებული საქმიანობის ცალკეული სახეობების განხორციელება

    მუხლი 20 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ეგალურ ბრუნვ ასთან დაკავშირებული სანებართვო საქმიანობა და ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ძირითადი მოთხოვნები

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული სანებართვო საქმიანობა რეგულირდება ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად .

2. ნებართვას არ საჭიროებს სამედიცინო მომსახურების გამწევი სუბიექტის მიერ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული იმ ფარმაცევტული პროდუქტის გამოყენება, რომელიც სამედიცინო მომსახურების ნაწილია.

    მუხლი 21. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება

III და IV სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტ ებ ის წარმოების უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე იურიდიულ პირს .

    მუხლი 22. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის აფთიაქში მომზადება

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის მაგისტრალური რეცეპტით მომზადების უფლება აქვს შესაბამისი ნებართვის მქონე აფთიაქს .

2. აფთიაქს ეკრძალება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ოფიცინალური რეცეპტით მომზადება .

3. შესაბამისი ნებართვის მქონე აფთიაქს უფლება აქვს , ოფიცინალური რეცეპტით მოამზადოს III სიაში შეტანილი ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი ის პრეპარატი , რომელიც არ არის შეტანილი სიებ ში .

    მუხლი 23 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა დამზადება - გადამუშავება

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა დამზადება - გადამუშავების უფლება აქვ მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილ სასწავლო , სამეცნიერო - კვლევით , საექსპერტო და კრიმინალისტიკურ დაწესებულებ ებ .

მუხლი 24 . საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა შენახვა

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა შენახვის უფლება აქვს შესაბამისი საქმიანობის განმახორციელებელ პირს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით , აგრეთვე ფიზიკურ პირს, თუ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტული პროდუქტი ექიმის დანიშნულების საფუძველზეა შეძენილი.

2. საქართველოში აკრძალულია ნარკოტიკული საშუალებების საბაჟო საწყობში შენახვა საწყობის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებით.

    მუხლი 25 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენა

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენის უფლება აქვთ :

) ფიზიკურ პირს ( მხოლოდ შესაბამისი რეცეპტის საფუძველზე );

) შესაბამისი უფლების მქონე პირს შესაბამისი უფლების მქონე პირისაგან (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე), საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობის განსახორციელებლად .

    მუხლი 26 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა გადაგზავნა

საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალულია I და II სიში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების გადაგზავნა .

    მუხლი 27 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა გადაზიდვა ( გადატანა )

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა გადაზიდვის ( გადატანის ) უფლება აქვ ამ ნივთიერებების ბრუნვაზე უფლებამოსილ იურიდიულ პირს მათი შეძენის დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან ერთად .

2. იურიდიული პირის მიერ II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტული პროდუქტის გადაზიდვა ხორციელდება მხოლოდ პოლიციის დაცვის თანხლებით .

3. ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, II სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტული პროდუქტი გადაიტანოს ის შეძენის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად . ასეთი დოკუმენტის ფორმას და გაცემის წესს ამტკიცებს საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო .

    მუხლი 28. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საცალო რეალიზაცია

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ფიზიკურ პირზე საცალო რეალიზაციის უფლება აქვს შესაბამისი ნებართვის მქონე პირს , კანონმდებლობით დადგენილი რეცეპტის საფუძველზე.

მუხლი 29 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა საბითუმო რეალიზაცია

სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა საბითუმო რეალიზაციის უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე იურიდიულ პირს შესაბამისი უფლების მქონე იურიდიულ პირზე , კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე .

    მუხლი 30 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის იმპორტი (ექსპორტი )

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის იმპორტის ( ექსპორტის ) განხორციელების უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამისი საქმიანობისა და ნებართვის მქონე იურიდიულ პირს .

2. ნარკოტიკული საშუალების შემოტანამდე (გატანამდე) შემომტანი (გამტანი) იურიდიული პირი ვალდებულია მიიღოს წინასწარი ნებართვა, რომელსაც გასცემს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

3. ფსიქოტროპული ნივთიერების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელებამდე იურიდიული პირი ვალდებულია მიიღოს წინასწარი ნებართვა, რომელსაც გასცემს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

4. ნარკოტიკული საშუალების წინასწარი ნებართვის გარეშე საქართველოში შემოტანის ან ფსიქოტროპული ნივთიერების წინასწარი ნებართვის გარეშე იმპორტის მცდელობისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს ტვირთის დაბრუნებას მიმწოდებლის ხარჯით.

5. სანებართვო მოწმობის გაცემამდე სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის იმპორტი (ექსპორტი) წინასწარ თანხმდება ექსპორტიორი (იმპორტიორი) ქვეყნის უფლებამოსილ ორგანოსთან, რისთვისაც კომპეტენტური ორგანო გასცემს წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტს .

6. წინასწარ შეთანხმებას საჭიროებს ყველა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების იმპორტი (ექსპორტი) , აგრეთვე საქართველოში წარმოებული პრეპარატების ექსპორტი , მიუხედავად იმისა, შეტანილია თუ არა ისინი სიებში .

7. წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი გაიცემა იმ შემთხვევაშიც , თუ ამას მოითხოვს მწარმოებელი ან / და ექსპორტიორი (იმპორტიორი) ქვეყანა , მიუხედავად იმისა, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი საქართველოში ექვემდებარება თუ არა სპეციალურ კონტროლს .

8 . წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტში უნდა მიეთითოს :

) იმპორტიორი (ექსპორტიორი) ორგანიზაციის დასახელება, მისი იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართები ;

) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საერთაშორისო არარეგისტრირებული (გენერიკული ) და სავაჭრო დასახელებები ( თუ ასეთები არსებობს );

) საიმპორტო (საექსპორტო) რაოდენობა (სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების იმპორტის ან ექსპორტის შემთხვევაში წამლის ფორმა , დოზის ერთეული , რაოდენობა );

) ტრანსპორტის სახეობა , რომლითაც ხორციელდება ტვირთის საქართველოში შემოტანა (საქართველოდან გატანა );

) იმპორტის ( ექსპორტის ) მიზანი ;

) დოკუმენტის გაცემის თარიღი და მოქმედების ვადა .

9 . ექსპორტის შემთხვევაში წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტში დამატებით უნდა მიეთითოს იმპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი ეროვნული კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული წინასწარი საიმპორტო შეთანხმების დოკუმენტის ნომერი და მისი გაცემის თარიღი .

10 . ამ წესის ფარგლებში ნებადართულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული იმ ფარმაცევტული პროდუქტების ექსპორტი , რომელთაც გაუვიდათ საქართველოში რეგისტრაციის ვადა .

11 . სასწავლო , სამეცნიერო - კვლევითი, საექსპერტო და კრიმინალისტიკური საქმიანობის უფლებამოსილების მქონე იურიდიულ პირებს უფლება აქვთ, განახორციელონ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა იმპორტი , შესაბამისად , მხოლოდ სასწავლო , სამეცნიერო - კვლევითი , საექსპერტო და კრიმინალისტიკური საქმიანობის განსახორციელებლად. ამ შემთხვევაში იმპორტი ხორციელდება მხოლოდ წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტის საფუძველზე და დამატებით სანებართვო დოკუმენტის გაცემას არ საჭიროებს .

12 . საქართველოში წარმოებული იმ პრეპარატების ექსპორტი, რომლებიც არ არის შეტანილი სიებში , ხორციელდება წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტის საფუძველზე და დამატებით სანებართვო მოწმობის გაცემას არ საჭიროებს .

13 . საიმპორტო (საექსპორტო) ოპერაციის დასრულებისთანავე შესაბამისი საგადასახადო ორგანო კომპეტენტურ ორგანოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწვდის ინფორმაციას სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა იმპორტის (ექსპორტის ) შესახებ , ფაქტობრივად იმპორტირებულ ( ექსპორტირებულ ) ნივთიერებათა დასახელების , რაოდენობისა და იმპორტის (ექსპორტის) განხორციელების თარიღის მითითებით .

14. კომპეტენტური ორგანო ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი ორგანოს მომართვის შემთხვევაში საერთაშორისო ნორმებით გათვალისწინებული წესით აწვდის მას ინფორმაციას ფაქტობრივად იმპორტირებულ ნივთიერებათა დასახელებისა და რაოდენობის შესახებ .

15. საქართველოში შემოტანილ და საქართველოდან გასატან ნარკოტიკულ საშუალებას, აგრეთვე იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელებისათვის განკუთვნილ ფსიქოტროპულ ნივთიერებას, რომელთაც არ ახლავთ შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, დააკავებენ საგადასახადო ორგანოები .

16. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საექსპორტო ოპერაციის განხორციელების შემდეგ კომპეტენტური ორგანო იმპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოდან საერთაშორისო ნორმებით გათვალისწინებული წესით გამოითხოვს ინფორმაციას ფაქტობრივად იმპორტირებული ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების , რაოდენობისა და იმპორტის განხორციელების თარიღის შესახებ .

17 . იმპორტის (ექსპორტის) სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებისას სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ფაქტობრივ რაოდენობასა და სანებართვო მოწმობაში მითითებულ რაოდენობას შორის შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო აკავებს საქონელს და ამის თაობაზე აცნობებს კომპეტენტურ ორგანოს , რის შემდეგაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისა და ფინანსთა სამინისტროების შესაბამისი სამსახურები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში სწავლობენ მიზეზებს და მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად .

18. ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების იმპორტისა და ექსპორტის წესი მტკიცდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით .

19. IV სიაში შეტანილი პრეკურსორის იმპორტისა და ექსპორტის განხორციელების წესს ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა .

20. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული იმ საბაჟო გამშვები პუნქტების ნუსხას, რომლებიდანაც ნებადართულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

21 . საფოსტო გზავნილით ნებადართულია :

) საექსპერტო დანიშნულების სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერების საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა ;

) „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სარეგისტრაციო ნიმუშების, რეფერენს - სტანდარტებისა და ეტალონური სტანდარტული ნიმუშების იმპორტი და ექსპორტი .

22 . საქართველოში სტიქიური უბედურების ან სხვა საგანგებო სიტუაციის დროს სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში შემოტანა (საქართველოდან გატანა) ხორციელდება წინასწარი შეთანხმების გარეშე. ამ დროს შემოტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალების ლეგალურ ბრუნვაზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული კონტროლის რეჟიმი .

2 3. თავისუფალ პორტებსა და ზონებში (თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ბრუნვაზე დაწესებულია ისეთივე ზედამხედველობა და კონტროლი, როგორიც საქართველოს ტერიტორიის სხვა ნაწილებში , თუმცა დასაშვებია უფრო მკაცრი ზომების მიღებაც .

    მუხლი 31. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გამოსაწერი რეცეპტის სპეციალური ბლანკის შეძენა, შენახვა, აღრიცხვა, გაცემა და რეცეპტის გამოწერა

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის გამოწერა ნებადართულია საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ რეცეპტის სპეციალურ ბლანკზე , მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით .

2. რეცეპტის გამოსაწერი სპეციალური ბლანკის შეძენის, შენახვის, აღრიცხვის, გაცემისა და რეცეპტის გამოწერის წესებს ამტკიცებს საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო .

3. რეცეპტის სპეციალურ ბლანკზე გამოსაწერი ფარმაცევტული პროდუქტების (მათ შორის, იმ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტების, რომლ ებ იც არ არის შეტანილი სიებში) ჩამონათვალს ამტკიცებს საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო .

4. შესაბამისი სერტიფიკატის მფლობელ ექიმს უფლება აქვს, რეცეპტის სპეციალურ ბლანკზე გამოწეროს სიებში შეტანილი, საქართველოში რეგისტრირებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი.

5. ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის ნებადართულია საქართველოში დაურეგისტრირებელი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოწერა.

    მუხლი 32 . სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა განადგურება

1. განადგურებას ექვემდებარება :

) სამართალდამცავი ორგანოების მიერ უკანონო ბრუნვიდან ან მფლობელობიდან ამოღებული, სიებში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები, ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მცენარეები ;

) ავადმყოფის მკურნალობისათვის გაცემული და დაბრუნებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი ;

) სამედიცინო, საექსპერტო, სასწავლო და ვეტერინარული საქმიანობისას გამოყენებულ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა ნარჩენები ;

) ვადაგასული ან/და ნებისმიერი ზემოქმედების შედეგად გაუვარგისებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები ;

ე) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები − საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

2. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებებს ანადგურებს საამისოდ უფლებამოსილი იურიდიული პირი ან სახელმწიფო ორგანო .

 

თავი V. შეზღუდვები ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მიმართ

    მუხლი 33 . პროფესიებსა და საქმიანობებზე დადგენილი შეზღუდვები

1. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ფიზიკურ პირთა ჯანმრთელობის, მორალური ფასეულობების , ადამიანის უფლებებისა და სხვა კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ და I და II სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა უკანონო მომხმარებელთა მიმართ საქართველოში დადგენილია შეზღუდვა ცალკეულ პროფესიებსა და საქმიანობებზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროფესიათა და საქმიანობათა ნუსხას ამტკიცებს და ნარკოლოგიური შემოწმების პერიოდულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა .

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დადგენილ საქმიანობ ების განმახორციელებელთათვის და პროფესიების წარმომადგენელთა თვის I, II და III სიში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მოხმარების ფაქტზე სავალდებულოა პერიოდული შემოწმება. აღნიშნული პროფესიების მუშაკებისათვის I და II სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა უკანონო მოხმარების ფაქტი სამსახურიდან დათხოვნის საფუძველი, გარდა იმ შემთხვევისა , როცა პირი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტს სამკურნალო მიზნით, შესაბამისი უფლების მქონე ექიმის დანიშნულებით მოიხმარ და არსებობს ამის დამადასტურებელი სამედიცინო დოკუმენტაცია .

 

თავი VI. ნარკოლოგიური დახმარება

    მუხლი 34 . ნარკოლოგიური დახმარების ზოგადი პრინციპები

1. ნარკომანიით დაავადებული პირის, I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პროგრამები ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლებიდან.

2. ნარკომანიით დაავადებულ პირს , I, II და III სიში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა მომხმარებელს ნარკოლოგიური დახმარება გაეწევა შესაბამის ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში, გაცხადებულად, კონფიდენციალურად ან ანონიმურად , ნებაყოფლობით . არასრულწლოვან პაციენტს ნარკოლოგიური დახმარება გაეწევა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

3. ნარკომანიით დაავადებულ პირის, I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებ ათა მომხმარებლის ნარკოტიკული საშუალებებით მკურნალობა აკრძალულია, გარდა სასიცოცხლო ჩვენებისა, სტაციონარის პირობებში შესაბამისი სტანდარტის, გაიდლაინის ან პროტოკოლის მიხედვით ნარკოტიკული დამოკიდებულების მოხსნის პერიოდისა, აგრეთვე ნარკომანიის ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამის განხორციელებისა .

4 . ნარკომანიის ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამით მკურნალობის მეთოდიკას განსაზღვრავს საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო .

5. ნარკომანიით დაავადებული პირის სავალდებულო სამედიცინო დახმარების სახეებია :

) ნარკოტიკული დამოკიდებულების მოხსნა თავისუფლების დროებითი შეზღუდვის ან პატიმრობაში ყოფნის შემთხვევაში ;

) მკურნალობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში .

6. ნარკომანიით დაავადებულ პირის, I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლის გამოკვლევის, შემოწმების, ექსპერტიზის, დიაგნოსტირების, მკურნალობის, რეაბილიტაციისა და მეთვალყურეობის წესებს განსაზღვრავს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

    მუხლი 35 . ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულება

ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულება ახორციელებს I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლისა და ნარკომანიით დაავადებული პირის ნარკოლოგიურ და სამედიცინო-ფსიქოლოგიურ დახმარებას. ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებას მიეკუთვნება სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ამ მომსახურებას აწვდის სტაციონარულ ან/და ამბულატორიულ პირობებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

    მუხლი 36 . ნარკომანიით დაავადებული პირის გამოვლენა , აღრიცხვა და I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მიღების ფაქტის დადგენა

1. I, II და III სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების მიღების ფაქტი დგინდება კლინიკური ან/და ლაბორატორიული გამოკვლევის საფუძველზე.

2. I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მოხმარების, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, დადგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

3. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ უფლებამოსილი დაწესებულება ქმნის საქართველოში ნარკომანიით დაავადებული პირებისა და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლების ერთიან საინფორმაციო ბანკს.

4. ერთიანი საინფორმაციო ბანკის ფუნქციონირების წესს და იმ სახელმწიფო ორგანოთა და იურიდიულ პირთა სიას, რომლებისთვისაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ერთიან საინფორმაციო ბანკში მოთავსებული ინფორმაცია, ადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

5. საქართველოში ნარკომანიით დაავადებული პირებისა და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლების ერთიან საინფორმაციო ბანკში თავსდება ინფორმაცია საქართველოში ნარკომანიით დაავადებული პირებისა და I, II და III სიაში შეტანილ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მომხმარებლების შესახებ. ბანკში მოთავსებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

6. ყველა სახელმწიფო ორგანო, იურიდიული პირი და ინდივიდუალური მეწარმე, რომლებიც ახორციელებენ საქართველოს ტერიტორიაზე ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების მომხმარებელთა, ნარკომანიით დაავადებულ პირთა გამოკვლევას, დიაგნოსტირებას, შემოწმებას, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარებას, ვალდებულია აწარმოოს მათი აღრიცხვა დადგენილი წესის შესაბამისად და დადგენილ ვადებში მიაწოდოს ინფორმაცია ერთიან საინფორმაციო ბანკს.

7. ანონიმური მომსახურების ან/და მკურნალობის შემთხვევაში ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებას უფლება აქვს, ერთიან საინფორმაციო ბანკში ინფორმაცია გააგზავნოს პერსონალური მონაცემების გარეშე. ასეთი მონაცემები არის საექიმო საიდუმლოება, რომლის განსაიდუმლოება ხდება მხოლოდ პაციენტის თანხმობით ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. ნარკომანიით დაავადებული პირის დიაგნოსტირებას ახდენს ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე დაწესებულება კომისიური წესით, არანაკლებ სამი ექიმი-ნარკოლოგის მონაწილეობით, რის შედეგადაც ნარკომანიით დაავადებულ პირზე ორ ეგზემპლარად დგება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი სააღრიცხვო ბარათი. ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება ერთიან საინფორმაციო ბანკს, ხოლო მეორე რჩება დაწესებულებაში.

    მუხლი 37. ნარკომანიით დაავადებული პირის მკურნალობა

1. ნარკომანიით დაავადებულ პირს მკურნალობა უტარდება ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში დადგენილი სტანდარტის ან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ან აღიარებული კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) შესაბამისად.

2. საკუთარი სახსრებით ნებაყოფლობითი მკურნალობის შემთხვევაში ნარკომანიით დაავადებულ პირს უფლება აქვს, დადგენილი წესით შეინარჩუნოს ანონიმურობა. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მკურნალობის შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

3. ანონიმური მკურნალობის შემთხვევაში ნარკომანიით დაავადებული პირი ვალდებულია სამედიცინო დაწესებულებას დადგენილი წესით წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. ასეთი საბუთის საფუძველზე მას ენიჭება სპეციალური კოდი, რომლის გაშიფვრა ხდება მისი თანხმობით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. პაციენტის მიერ პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის, მისთვის სპეციალური კოდის მინიჭებისა და კონფიდენციალურობის დაცვის წესებს ადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

თავი VII. გარდამავალი დებულებანი

    მუხლი 38. კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებები

1. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს ამავე კანონის ამოქმედებამდე მიღებული სამართლებრივი აქტები, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კანონს.

2. ამ კანონის ამოქმედებიდან 8 თვის ვადაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან შეთანხმებით დაამტკიცოს ამ კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო შესაბამისი სამართლებრივი აქტები.

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით შეიმუშაოს და დაამტკიცოს:

ა) ვეტერინარული სამსახურისა და ცხოველთა ჭერის საქმიანობისათვის საჭირო საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა გამოყენების წესი;

ბ) სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის ნარკოტიკული საშუალების, ფსიქოტროპული ნივთიერებისა და პრეკურსორის შემცველი მცენარეებისა და სოკოების მიცელიუმის დათესვის, მოყვანისა და კულტივირების წესი.

4. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს ცალკეულ პროფესიათა და საქმიანობათა ნუსხა, რომელთა განხორციელებისას აუცილებელია ნარკოლოგიური შემოწმება, და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილ ნივთიერებათა მოხმარების ფაქტზე პერიოდული, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შემოწმების წესი.

5. ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭო შეიმუშაოს მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების წესი.

    მუხლი 39. კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასაუქმებელი ნორმატიული აქტები

ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს 2002 წლის 5 დეკემბრის კანონი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №33, 23.12.2002, მუხ. 162);

ბ) „უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობების ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2003 წლის 23 ივლისის №2557-რს დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №82, 6.08.2003, მუხ. 727).

 

თავი VIII. დასკვნითი დებულება

    მუხლი 40. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ . სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 22 მაისი.

№6245-Iს

შეტანილი ცვლილებები:

საქართველოს 2013 წლის 24 ივლისის კანონი №845 – ვებგვერდი, 13.08.2013წ.

დანართი №1

სია I

ბრუნვისათვის მკაცრად შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებები

 

ნივთიერების დასახელება

 

ქიმიური დასახელება

 

1

(+)-ლიზერგიდი (ლსდ, ლსდ-25)

(+)-LYSERGIDE (LSD, LSD-25)

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8 β -carboxamide

2

1-ამინოინდანი *

1-AMINOINDAN

1H-Inden-1amine,  2,3-dihydro

3

1-ფეა  *

1-PEA

1-Phenylethylamine

4

2-დფმპ *

2-DPMP

2-diphenylmethylpiperidine

5

2- ან 3-ფლუოროამფეტამინი *

2-or 3-FLUOROAMPHETAMINE

 

6

2,4-დმა *

2,4-DMA

2,4-dimethoxy-alpha-methylbenzeneethanamine

7

2,5-დმა *

2,5-DMA

2,5- dimethoxy- alpha-methylbenzeneethanamine

8

2-ამინოინდანი *

2-AMINOINDAN

1H-Inden-2-amine, 2,3-dihydro

9

2-ფეა *

2-PEA

2-phenethylamine

10

2ც-ბ-ფლაი *

2C-B-FLY

8-bromo-2,3,6,7-benzo-dihydro-difuran-ethylamine

11

2ც-პ *

2C-P

2,5-dimethoxy-4-(n)-propylphenethylamine

12

2ც-ტ-4 *

2C-T-4

2,5-dimethoxy-4-isopropylthiophenethylamine

13

3-მეთილთიოფენტანილი

3-METHYLTHIOFENTANYL

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

14

3-მეთილფენტანილი

3-METHYLFENTANYL

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

15

3-ფლუორომეთკათინონი *

3-FLUOROMETHCATHINONE

 

16

3-ფმა *

3-FMA

3-fluoromethamphetamine

17

4-აცო - დიპტ *

4-ACO-DIPT

4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamin

18

4-აცო - დმტ *

(4-ACO-DMT)

4-acetoxy-N,N-dimethyltryptamine

19

4-აცო - მეტ *

4-ACO-MET

4-acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine

20

4-მა *

4-MA

4-methylamphetamine

21

4-მეთილამინორექსი

4-METHYLAMINOREX

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

 

22

4-ჰო-დეტ *

4-HO-DET

4-hydroxy-N,N- diethyltryptamine

23

4-ჰო-დიპტ *

4-HO-DIPT

4-hydroxy-N,N-diisopropyltryptamine

24

4-ჰო-მეტ *

4-HO-MET

4-hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamin

25

5-მეო-ამტ *

5-MEO-AMT

5-Methoxy-_-methyltryptamine

26

5-მეო-დალტ *

5-MEO-DALT

N,N-diallyl-5-methoxytryptamine

27

5-მეო-დეტ *

5-MEO-DET

5-Methoxy-N,N-diethyltryptamine

28

N-ჰიდროქსი მდა

N-HYDROXY MDA

(±)-N[α -methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine

29

ალფამეთადოლი

ALPHAMETHADOL

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

30

ალფა - მეთილ - 4 - მეთილთიოფენეტილამინი

4-MTA

α-methyl-4-methylthiophenethylamine

 

31

ალფა - მეთილთიოფენტანილი

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

32

ალფა - მეთილფენტანილი

ALPHA-METHYLFENTANYL

N-[1-(α -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

33

ალფამეპროდინი

ALPHAMEPRODINE

α -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

34

ალფაცეტილმეთადოლი

ALPHACETYLMETHADOL

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

35

აცეტილ - ალფა - მეთილფენტანილი

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

 

36

აცეტილმეთადოლი

ACETYLMETHADOL

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

37

აცეტორფინი

ACETORPHINE

3-O-acetyltetrahydro-7α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

(derivative of thebaine)

(თებაინის წარმოებული)

38

ბეზიტრამიდი

BEZITRAMIDE

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

39

ბენზეთიდინი

BENZETHIDINE

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

40

ბენზილმორფინი

BENZYLMORPHINE

3-benzylmorphine

 

41

ბეტამეთადოლი

BETAMETHADOL

β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

 

42

ბეტამეპროდინი

BETAMEPRODINE

β -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

43

ბეტაპროდინი

BETAPRODINE

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

44

ბეტაცეტილმეთადოლი

BETACETYLMETHADOL

β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

45

ბეტა - ჰიდროქსი -3- მეთილფენტანილი

BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL

N-[1-(β -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

46

ბეტა - ჰიდროქსიფენტანილი

BETA-HYDROXYFENTANYL

N-[1-(β -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

47

ბკ-პმმა/მეთედრონი *

BK-PMMA/METHEDRONE

4-Methoxymethcathinone

48

ბკ-მბდბ  *

BK-MBDB

2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one

49

ბროლამფეტამინი

BROLAMFETAMINE (DOB)

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

50

ბრომო-დრაგონფლაი *

BROMO-DRAGONFLY

Bromo-benzodifuranyl-isoprophylamine

51

ბუფოტენინი *

BUFOTENINE

3-(2-dimethylaminoethyl)-1H-indol-5-ol

52

გელბისი  *

GELBES

1-(3-chlorophenyl)-4-(3Chloropropyl)piperazine hydrochloride

53

გლაუცინი *

GLAUCINE

6aS)-1,2,9,10 tetramethoxyaporphine

54

დ2პმ *

D2PM

(S)-(-)-_,_-Diphenyl-2-pyrrolidinylmethanol

55

დბზპ *

DBZP

1, 4-Dibenzylpiperazine

56

დეზომორფინი

DESOMORPHINE

Dihydrodesoxymorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

57

დეტ

DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

 

58

დიამპრომიდი

DIAMPROMIDE

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

59

დიპტ  *

DIPT

diisopropyltryptamine

60

დიმეფეპტანოლი

DIMEPHEPTANOL

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

 

61

დიჰიდროეტორფინი

DIHYDROETORPHINE

7,8-dihydro-7α -[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine

(derivative of etorphine)

(ეტორფინის წარმოებული)

62

დიჰიდრომორფინი

DIHYDROMORPHINE

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

63

დმა

DMA

(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

 

64

დმტ

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

 

65

დმჰპ

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

66

დოეტ

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

 

67

დოი *

DOI

 

68

დპია  *

DPIA

Di-(_-phenylisopropyl)amine

69

ეკგონინი

ECGONINE

 

its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine

ეკგონინის რთული ეთერები და მისი წარმოებულები, რომელთა ეკგონინად ან კოკაინად გარდაქმნა შესაძლებელია

70

ეთილკათინონი/სუბკოკა I *

ETHYLCATHINONE/SUBCOCA I

2-Ethylamino-1-phenylpropan-1-one

71

ეთილმეთილთიამბუტენი

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE

 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

 

72

ეტაქუალონი *

ETAQUALONE

3-(2-ethylphenyl)-2-methyl-quanazolin-4-one

73

ეტიციკლიდინი

ETICYCLIDINE (PCE)

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

 

74

ეტონიტაზენი

ETONITAZENE

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

75

ეტორფინი

ETORPHINE

tetrahydro-7α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

(derivative of thebaine)

(თებაინის წარმოებული)

76

ვანოქსერინი *

VANOXERINE

1-[2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine

77

ეტრიპტამინი

ETRYPTAMINE

3-(2-aminobutyl)indole

 

78

თიოფენტანილი

THIOFENTANYL

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

 

79

იზომეთადონი

ISOMETHADONE

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

 

80

კავა*

KAVA

Piper methysticum

81

კათინონი

CATHINONE

(–)-(S)-2-aminopropiophenone

 

82

კანაფი

CANNABIS

“Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding theseeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated.

კანაფი (Cannabis) − მცენარე კანაფის წვეროები ყვავილებით და ნაყოფით (ფოთლებისა და თესლების გარდა, რომელთაც თან არ ახლავთ მცენარის წვეროები), თუ მათგან არ არის გამოყოფილი ნებისმიერი დასახელების ფისი

83

კანაფის ექსტრაქტი და ნაყენი

(EXTRACTS AND TINCTURS OF CANNABIS)

 

84

კანაფის ზეთი

(CANNABIS OIL)

 

The oil of cannabis derivedin any way

მცენარე კანაფისგან ნებისმიერი გზით მიღებული ზეთი

85

კანაფის ფისი

(CANNABIS RESIN)

 

Crude and/or purified cannabis resin obtained from the cannabis plant

მცენარე კანაფისგან გამოყოფილი, გასუფთავებული ან/და გაუსუფთავებელი ფისი

86

კეტობემიდონი

KETOBEMIDONE

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

 

87

კოდოქსიმი

CODOXIME

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

88

 

კოკას ფოთოლი

COCA LEAF

 

the leaf of the coca bush (plant material), except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed

კოკას ფოთოლში იგულისხმება კოკას ბუჩქის ფოთოლი, გარდა იმ ფოთლებისა,   რომლებიდანაც მთლიანად არის გამოდევნილი ეკგონინი, კოკაინი და   ეკგონინის სხვა ნებისმიერი ალკალოიდი  

89

კრატომი *

KRATOM

Mitragynin/7α -Hydroxy-7H-mitragynin/Paynanthein

90

ლევომეტორფანი

LEVOMETHORPHAN

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

 

91

ლევომორამიდი

LEVOMORAMIDE

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

92

ლევოფენაცილმორფანი

LEVOPHENACYLMORPHAN

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

 

93

ლიზერგინის მჟავა

LYSERGIC ACID

((8ß)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)

94

ლსა *

LSA

(8 β )-9,10-didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxamide

95

მდე , N- ეთილ მდა

MDE, N-ETHYL MDA

(±)-N-ethyl-α -methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

96

მდმა

MDMA

(±)-N,α -dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

97

მდპპფ *

MDPPP

3',4'-methylenedioxy-α -pyrrolidinopropiophenone

98

მდფვ *

MDPV

1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidinyl-pentan-1-one

99

მდჰოეთ *

MDHOET

3,4-methylenedioxy-N-(2-hydroxyethyl)amphetamine

100

მეთადონის სინთეზის შუალედური პროდუქტი

METHADONE INTERMEDIATE

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

 

101

მეთილდეზორფინი

METHYLDESORPHINE

6-methyl-Δ 6-deoxymorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

102

მეთილდიჰიდრომორფინი

METHYLDIHYDROMORPHINE

6-methyldihydromorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

103

მეთილონი *

METHYLONE

3,4-methylenedioxymethcathinone

104

მეთკათინონი (ეფედრონი)

METHCATHINONE (EPHEDRONE)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

 

105

მეოპპ *

MEOPP

1-(4-methoxyphenyl) –piperazine

106

მესკალინი

MESCALINE

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

 

107

მეტაზოცინი

METAZOCINE

2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

 

108

მეტამფეპრამონი *

METAMFEPRAMONE

N,N-dimethylcathinone

109

მეტოპონი

METOPON

5-methyldihydromorphinone

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

110

მეფედრონი/სუბკოკა II *

MEPHEDRONE/SUBCOCA II

2-Methylamino-1-p-tolylpropan-1-one

111

მიპტ  *

MIPT

N-Methyl-N-isopropyltryptamine

112

მიროფინი

MYROPHINE

Myristylbenzylmorphine

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

113

მმდა

MMDA

5-methoxy-α -methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

114

მორამიდის სინთეზის შუალედური პროდუქტი

MORAMIDE INTERMEDIATE

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

115

მორფერიდინი

MORPHERIDINE

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

116

მორფინ -N- ოქსიდი

MORPHINE-N-OXIDE

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

117

მორფინის მეთობრომიდი და მორფინის სხვა ხუთვალენტიანი აზოტური წარმოებულები, მათ შორის, მორფინ-N-ოქსიდის წარმოებულები, რომელთაგან ერთ-ერთი

N-ოქსი-კოდეინია

MORPHINE METHOBROMIDE AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE DERIVATIVES INCLUDING IN PARTICULAR THE MORPHINE-N-OXIDE DERIVATIVES, ONE OF WHICH IS CODEINE-N-OXIDE

 

 

118

მფპპ

MPPP

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

 

119

მქფპ *

MCPP

1-(3-chlorophenyl)piperazin)/CPP (chlor-phenyl-piperazine

120

ნ-აცეტილ-დობ *

N-ACETYL-DOB

N-Acetyl-4-bromo-2,5-dimethoxyamphetamine

121

ნ-დესმეთილსიბუტრამინი *

N-DESMETHYLSIBUTRAMINE

 

122

ნ-ეთილ-2ც-ბ *

N-ETHYL-2C-B

N-ethyl- 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzeneethanamine

123

ნმფეა *

NMPEA

N methyl Phenylethylamine

124

ნორაციმეთადოლი

NORACYMETHADOL

(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

125

ნორლევორფანოლი

NORLEVORPHANOL

(-)-3-hydroxymorphinan

 

126

ნორმორფინი

NORMORPHINE

demethylmorphine

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

127

ოდტ  *

ODT

o-desmethyltramadol

128

ოპიუმი (ამფიონი)

OPIUM 

 

The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L.)

დამაძინებელი ყაყაჩოს (მცენარე  Papaver somniferum L) შედედებული რძეწვენი

129

ოპიუმი ექსტრაქციული,

მათ შორის: 

ა) ნარკოტიკული საშუალებების (მორფინი, კოდეინი, თებაინი, ორიპავინი) შემცველი ნებისმიერი სახეობის მცენარიდან წყლიანი გამონაწვლილი, გამონახარში, გამონაცემი, ნაყენი ან ამოქროლების შედეგად მიღებული მშრალი ნაშთი;

ბ) დამაძინებელი ყაყაჩოსგან ნებისმიერი გზით მიღებული, ნარკოტიკულად აქტიური ალკალოიდები;

გ) ყაყაჩოს ნამჯისგან კუსტარულად დამზადებული ნებისმიერი პრეპარატი

 

130

ოპიუმის ექსტრაქტი

(EXTRACT OPIUM)

 

131

ოპიუმის ნაყენი

(TINCTURA OPII)

 

132

ოქსიმორფონი

OXYMORPHONE

14-hydroxydihydromorphinone

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

133

პარა - ფლუოროფენტანილი

PARA-FLUOROFENTANYL

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

 

134

პარაჰექსილი

PARAHEXYL

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

135

პეთიდინის სინთეზის შუალედური პროდუქტი A

PETHIDINE INTERMEDIATE A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

 

 

136

პეთიდინის სინთეზის შუალედური პროდუქტი B

PETHIDINE INTERMEDIATE B

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

 

 

137

პეთიდინის სინთეზის შუალედური პროდუქტი C

PETHIDINE INTERMEDIATE C

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

 

 

138

პეპაპ

PEPAP

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

 

139

პიმინოდინი

PIMINODINE

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

140

პმა

PMA

p-methoxy-α-methylphenethylamine

 

141

პპფ *

PPP     

α-pyrrolidinopropiophenone

142

პროპერიდინი

PROPERIDINE

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

143

პროჰეპტაზინი

PROHEPTAZINE

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

144

პსილოცინი, პსილოტსინი

PSILOCINE, PSILOTSIN

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

 

145

პსილოციბინი

PSILOCYBINE

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

146

პფბტ *

PFBT

3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate

147

პ-ფლუოროამფეტამინი *

P-FLUORAMPHETAMINE

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

148

პფფპ  *

PFPP

p-Fluorophenylpiperazine

149

პქფპ *

PCPP

1-4 chloro phenyl piperazine

150

რაცემეთორფანი

RACEMETHORPHAN

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

 

151

რაცემორამიდი

RACEMORAMIDE

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

152

როლიციკლიდინი

ROLICYCLIDINE (PHP, PCPY)

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

 

153

სალვია დივინორუმი *

SALVIA DIVINORUM

 

154

სტპ , დომ

STP, DOM

2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine

 

155

ტენამფეტამინი (მდა)

TENAMFETAMINE (MDA)

α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

 

156

ტენოციკლიდინი

TENOCYCLIDINE (TCP)

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

 

157

ტეტრაჰიდროკანაბინოლები, შემდეგი იზომერები და მათი სტერეოქიმიური ვარიანტები:

tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants:

 

 

 

 

 

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol;  (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol;  (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol; 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol;  (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3- pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

158

ტმა-6 *

TMA-6

2,4,6-trimethoxyamphetamine

159

ტმა

TMA

(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine

 

160

ფენამპრომიდი

PHENAMPROMIDE

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide

 

161

ფენომორფანი

PHENOMORPHAN

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

 

162

ფენოპერიდინი

PHENOPERIDINE

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

163

ფლეფედრონი *

FLEPHEDRONE

p-fluormethcathinone

164

ფურეთიდინი

FURETHIDINE

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

165

ცპ 47,497 *

CP 47,497

5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

166

ცპ 47,497-ც6 ჰომოლოგი *

CP 47,497-C6 HOMOLOGUE

5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

167

ცპ 47,497-ც8 ჰომოლოგი *

CP 47,497-C8 HOMOLOGUE

5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

168

ცპ 47,497-ც9 ჰომოლოგი *

CP 47,497-C9 HOMOLOGUE

5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol

169

ჯვჰ-018 *

JWH-018

Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon

170

ჯვჰ-073 *

JWH-073

1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole

171

ჯვჰ-200 *

JWH-200

1-[2-(4-morpholino)ethyl]-3-(1-naphthoyl)indole

172

ჯვჰ-250 *

JWH-250

1-pentyl-3-(2-methoxyphenylacetyl)indole

173

ჯვჰ-398 *

JWH-398

1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole

174

ჰარმინი *

HARMINE

7-Methoxy   1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole

175

ყაყაჩო დამაძინებელი

PAPAVER SOMNIFERUM

 

176

ყაყაჩოს ნამჯა

POPPY STRAW

all parts(except the seeds) of the opium poppy, after mowing

მოცელილი დამაძინებელი ყაყაჩოს ყველა ნაწილი, გარდა ყაყაჩოს თესლებისა

177

ყაყაჩოს ნამჯის კონცენტრატი

CONCENTRATE OF POPPY STRAW

 the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade, (“Poppy straw”: all parts (except the seeds) of the opium poppy, after mowing)

(მასალა, რომელიც მიიღება ყაყაჩოს ნამჯისაგან მაშინ, როცა ყაყაჩოს ნამჯა განიცდის მასში შემავალი ალკალოიდების კონცენტრირების პროცესს, თუ ეს მასალა ხდება ვაჭრობის საგანი)

178

ყაყაჩოს ნამჯის ექსტრაქტი

EXTRACT OF POPPY STRAW

     

დამაძინებელი ყაყაჩოს ნამჯისგან ნებისმიერი გზით მიღებული, ნარკოტიკულად აქტიური ალკალოიდები, აგრეთვე ყაყაჩოს ნამჯისგან კუსტარულად დამზადებული ნებისმიერი პრეპარატი

179

ყაყაჩოს (დამაძინებელი ყაყაჩოს) ნებისმიერი სახის ნაყენი და რძეწვენი

THE COAGULATED JUICE AND TINCTURS OF POPPY STRAW    

 

180

ყველა იმ სახეობის ყაყაჩო და მისგან მომზადებული პროდუქტი, რომელიც არ არის დამაძინებელი ყაყაჩო, მაგრამ შეიცავს ამ სიაში მითითებულ ნარკოტიკულ საშუალებას  

 

181

ჰეროინი

HEROIN

diacetylmorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

182

ჰუ-210 *

HU-210

1,1-dimethylheptyl-11-hydroxytetrahydrocannabinol

 

შენიშვნები:

1. I სიას მიეკუთვნება აგრეთვე:

ა) მასში შეტანილ ნივთიერებათა იზომერები, თუ ასეთი იზომერების არსებობა შესაძლებელია მოცემული კონკრეტული ქიმიური აღნიშვნის ფარგლებში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რომელიმე ნივთიერების იზომერი სპეციალურად არის ამოღებული ამ სიიდან;

ბ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა მარტივი და რთული ეთერები, თუ ასეთი ეთერების არსებობა შესაძლებელია;

გ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა იზომერებისა და მარტივი და რთული ეთერების  მარილები, თუ ამგვარი მარილების არსებობა შესაძლებელია;

დ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა წამლის ფორმები, თუ ამგვარი წამლის ფორმების არსებობა შესაძლებელია;

ე) მასში შეტანილ ნივთიერებათა ეტალონური სტანდარტული ნიმუშები;

ვ) ნარევი.

2. I სიას არ მიეკუთვნება ლევომეტორფანის და ლევორფანოლის იზომერები, შესაბამისად, დექსტრომეტორფანი [(+)-3-methyl-N-methylmorphinan] და დექსტრორფანი [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan], რომლებიც სპეციალურად არის ამოღებული ამ სიიდან.

3.  ვარსკვლავით (* ) აღნიშნულია ახალი ფსიქოაქტიური სუბსტანცია.

სია II

 

ბრუნვისათვის შეზღუდული ნარკოტიკული საშუალებები

 

 

ნივთიერების დასახელება

 

ქიმიური დასახელება

 

1

2 ს -

2 C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

 

2

ალილპროდინი

ALLYLPRODINE

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

3

ალფაპროდინი

ALPHAPRODINE

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

4

ალფენტანილი

ALFENTANIL

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

5

ამინეპტინი

AMINEPTINE

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl) amino]heptanoic acid

6

ამობარბიტალი

AMOBARBITAL

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

 

7

ამფეტამინი

AMFETAMINE (amphetamine)

(±)-α-methylphenethylamine

 

8

ანილერიდინი

ANILERIDINE

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

9

აცეტილდიჰიდროკოდეინი

ACETYLDIHYDROCODEINE

(derivative of codein)

(კოდეინის წარმოებული)

10

ბუპრენორფინი

BUPRENORPHINE

 

2l-cyclopropyl-7-α -[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14- endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

11

ბუტალბიტალი

BUTALBITAL

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

 

12

ბუტორფანოლი

BUTORPHANOL

17-cyclobutylmethyl-morphinan-3,14-diol

 

13

გლუტეთიმიდი

GLUTETHIMIDE

2-ethyl-2-phenylglutarimide

 

14

დექსამფეტამინი

DEXAMFETAMINE (dexamphetamine)

(+)-α-methylphenethylamine

 

15

დექსტრომორამიდი

DEXTROMORAMIDE

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine

(dextro-rotatory isomer of moramide)

(მორამიდის მარჯვნივ მბრუნავი იზომერი)

16

დექსტროპროპოქსიფენი

DEXTROPROPOXYPHENE

 

α -(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

(Dextro-rotary isomer of propoxyphene)

(პროპოქსიფენის მარჯვნივ მბრუნავი  იზომერი)

17

დიეთილთიამბუტენი

DIETHYLTHIAMBUTENE

3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

18

დიმეთილთიამბუტენი

DIMETHYLTHIAMBUTENE

3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

19

დიმენოქსადოლი

DIMENOXADOL

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

20

დიოქსაფეტილ ბუტირატი

DIOXAPHETYL BUTYRATE

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

21

დიპიპანონი

DIPIPANONE

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

22

 

დიფენოქსილატი

DIPHENOXYLATE

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

23

დიფენოქსინი

DIFENOXIN

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

24

დიჰიდროკოდეინი

DIHYDROCODEINE

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

25

დრონაბინოლი

DRONABINOL

ამ საერთაშორისო არარეგისტრირებული სახელით აღინიშნება delta-9-tetrahydro-cannabinol-ის მხოლოდ ერთი სტერეოქიმიური იზომერი, კერძოდ,

(-)-trans-delta-9-tetrahydro-cannabinol-ი

This international non-proprietary name refers to only one of the stereochemical variants of delta-9-tetrahydrocannabinol, namely (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol

 

 

 

 

 

 

 

 

26

დროტებანოლი

DROTEBANOL

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol

 

27

ეთილმორფინი

ETHYLMORPHINE

3-ethylmorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

28

ეტოქსერიდინი

ETOXERIDINE

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

29

ზიპეპროლი

ZIPEPROL

α -(α -methoxybenzyl)-4-(β -methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

30

თებაინი

THEBAINE

(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)

(ოპიუმის ალკალოიდი; მას აგრეთვე შეიცავს მცენარე Papaver bracteatum)

31

თებაკონი

THEBACON

Acetyldihydrocodeinone (acetylatedenol form of hydrocodone)

32

კათინი

CATHINE (+)-norpseudoephedrine

(+)-(S)- α -[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

 

33

კლონიტაზენი

CLONITAZENE

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

34

კოდეინი

CODEINE

3-methylmorphine

(derivate of morphine, alkaloid contained in opium & poppy straw)

(მორფინის წარმოებული; ალკალოიდი, რომელსაც შეიცავს ოპიუმი და ყაყაჩოს ნამჯა)

35

კოკაინი

COCAINE

methyl ester of benzoylecgonine

(an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)

(ალკალოიდი, რომელსაც შეიცავს კოკას ფოთლები ან რომელიც მიიღება სინთეზური გზით ეკგონინიდან )

36

ლევამფეტამინი

LEVAMFETAMINE (levamphetamine)

(–)-(R)-α -methylphenethylamine(amphetamine(-)isomer

37

ლევომეტამფეტამინი

LEVOMETHAMPHETAMINE

(–)-N,α-dimethylphenethylamine

 

38

ლევორფანოლი

LEVORPHANOL

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

 

39

მეთაქვალონი

METHAQUALONE

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

 

40

მეთადონი

METHADONE

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

 

41

მეთილფენიდატი

METHYLPHENIDATE

methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

 

42

მეტამფეტამინი

METAMFETAMINE (methamphetamine)

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine

 

43

მეტამფეტამინის რაცემატი

METAMFETAMINE  RACEMATE

(methamphetamine racemate)

(±)-N,α-dimethylphenethylamine

 

 

44

მეკლოქვალონი

MECLOQUALONE

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

 

45

მორფინი

MORPHINE

the principal alkaloid of opium and of opium poppy

(ოპიუმის ან ოპიუმის (დამაძინებელი) ყაყაჩოს ძირითადი ალკალოიდი)

46

ნალბუფინი

NALBUPHINE

(–)-17-(cyclobutylmethyl)- 4,5α -epoxymorphinan- 3,6α ,14-triol hydrochloride

47

ნიკოდიკოდინი

NICODICODINE

6-nicotinyldihydrocodeine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

48

ნიკოკოდინი

NICOCODINE

6-nicotinylcodeine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

49

ნიკომორფინი

NICOMORPHINE

3,6-dinicotinylmorphine

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

50

ნორკოდეინი

NORCODEINE

N-demethylcodeine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

51

ნორმეთადონი

NORMETHADONE

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

52

ნორპიპანონი

NORPIPANONE

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

53

ორიპავინი

ORIPAVINE

3-O-demethylthebaine

 

54

ოპიუმი სამედიცინო

OPII MEDICINALIS

 

55

ოქსიკოდონი

OXYCODONE

14-hydroxydihydrocodeinone

(derivate of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

56

პანტოპონი

PANTOPON

 

57

პაპავერიტუმი (ომნოპონი)

PAPAVERITUM (OMNOPON)

 

58

პეთიდინი

PETHIDINE

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

59

პენტაზოცინი

PENTAZOCINE

 

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

60

პენტობარბიტალი

PENTOBARBITAL

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

61

პირიტრამიდი

PIRITRAMIDE

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide

62

პროპირამი

PROPIRAM

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

63

რაცემორფანი

RACEMORPHAN

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

64

რემიფენტანილი

REMIFENTANIL

1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

65

სეკობარბიტალი

SECOBARBITAL

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

66

სუფენტანილი

SUFENTANIL

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

67

ტილიდინი

TILIDINE

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

68

ტრამადოლი

TRAMADOL

(1R,2R)-rel-2-[(dimethylamino)methyl]- 1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol

69

ტრიმეპერიდინი

TRIMEPERIDINE

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

 

70

ფენადოქსონი

PHENADOXONE

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

71

ფენაზოცინი

PHENAZOCINE

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

72

ფენეტილინი

FENETYLLINE

7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

 

73

ფენმეტრაზინი

PHENMETRAZINE

3-methyl-2-phenylmorpholine

 

74

ფენტანილი

FENTANYL

7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

 

75

ფენციკლიდინი

PHENCYCLIDINE (PCP)

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

76

ფლუნიტრაზეპამი

FLUNITRAZEPAM

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

77

ფოლკოდინი

PHOLCODINE

morpholinylethylmorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)

78

ციკლობარბიტალი

CYCLOBARBITAL

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

 

79

ჰიდროკოდონი

HYDROCODONE

dihydrocodeinone

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული )

80

ჰიდრომორფინოლი

HYDROMORPHINOL

14-hydroxydihydromorphine

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)  

81

ჰიდრომორფონი

HYDROMORPHONE

dihydromorphinone

(derivative of morphine)

(მორფინის წარმოებული)  

82

ჰიდროქსიპეთიდინი

HYDROXYPETHIDINE

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

 

შენიშვნები : II  სიას მიეკუთვნება:

ა) მასში შეტანილ ნივთიერებათა იზომერები, თუ ასეთი იზომერების არსებობა შესაძლებელია მოცემული კონკრეტული ქიმიური აღნიშვნის ფარგლებში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რომელიმე ნივთიერების იზომერი სპეციალურად არის ამოღებული ამ სიიდან;

ბ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა მარტივი და რთული ეთერები, თუ ასეთი ეთერების არსებობა შესაძლებელია;

გ)  მასში შეტანილ ნივთიერებათა იზომერების და მარტივი და რთული ეთერების  მარილები, თუ ამგვარი მარილების არსებობა შესაძლებელია;

დ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა და მათი მარილების წამლის ფორმები (საქართველოში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული) ნებისმიერი სავაჭრო დასახელებით, თუ ამგვარი წამლის ფორმების არსებობა შესაძლებელია;

ე) შემდეგი ნარკოტიკული საშუალებების პრეპარატები:

ე.ა) აცეტილდიჰიდროკოდეინის, დიჰიდროკოდეინის, კოდეინის, ნიკოდიკოდინის, ნიკოკოდინის, ნორკოდეინის, ფოლკოდინისა და ეთილმორფინის შემცველი კომბინირებული პრეპარატები,  მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ მათი რაოდენობა დოზის ერთეულზე შეადგენს 100 მგ-ს და 100 მგ-ზე მეტს, ხოლო განუყოფელ პრეპარატებში კონცენტრაცია 2,5 პროცენტი და 2,5 პროცენტზე მეტია;

ე.ბ) პროპირამის შემცველი ის კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც დოზის ერთეულზე შეიცავს 100 მგ და 100 მგ-ზე მეტ პროპირამს, რომელიც შეერთებულია არანაკლებ ამავე რაოდენობის მეთილცელულოზასთან;

ე.გ) პერორალურად მისაღები, დექსტროპროპოქსიფენის შემცველი ის კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც დოზის ერთეულზე შეიცავს 135 მგ და 135 მგ-ზე მეტ დექსტროპროპოქსიფენს, ან როცა განუყოფელ პრეპარატებში მისი კონცენტრაცია 2,5 პროცენტი და 2,5 პროცენტზე მეტია, მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს პრეპარატი არ უნდა შეიცავდეს „ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა თაობაზე“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1971 წლის კონვენციით გათვალისწინებულ რომელიმე ნივთიერებას;

ე.დ) კოკაინის შემცველი ის კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს 0,1 პროცენტზე მეტ კოკაინს კოკაინ-ფუძეზე გადაანგარიშებით;

ე.ე) ოპიუმის ან მორფინის შემცველი ის კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს 0,2 პროცენტზე მეტ მორფინს უწყლო მორფინ-ფუძეზე გადაანგარიშებით;

ე.ვ) დიფენოქსინის შემცველი ის კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს     0,5 მგ და 0,5 მგ-ზე მეტ დიფენოქსინს და ატროპინის სულფატის იმ რაოდენობას, რომელიც ეკვივალენტურია დიფენოქსინის დოზის 5 პროცენტისა;

ე.ზ) დიფენოქსილატის შემცველი ის კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავს 2,5 მგ და 2,5 მგ-ზე მეტ დიფენოქსილატს (დიფენოქსილატ-ფუძეზე გადაანგარიშებით) და ატროპინის სულფატის იმ რაოდენობას, რომელიც ეკვივალენტურია დიფენოქსილატის დოზის 1 პროცენტისა;

ე.თ) Pulvis ipecacuanhae et opii compositus :

ე.თ.ა) 10 პროცენტი ოპიუმის ფხვნილი;  

ე.თ.ბ) 10 პროცენტი იპეკაკუანას ფესვი, რომელიც კარგად არის შერეული 80 პროცენტ ნებისმიერ სხვა ინგრედიენტთან  ფხვნილის  სახით,  რომელიც  არ  შეიცავს  რომელიმე ნარკოტიკულ საშუალებას;

ე.ი) მასში შეტანილ ნივთიერებათა  ეტალონური სტანდარტული ნიმუშები.

 

სია III

 

ფსიქოტროპული ნივთიერებები

 

ნივთიერების დასახელება

 

ქიმიური დასახელება

 

1

ალობარბიტალი

ALLOBARBITAL

5,5-diallylbarbituric acid

2

ალპრაზოლამი

ALPRAZOLAM

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

3

ამინორექსი

AMINOREX

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

4

ამფეპრამონი

AMFEPRAMONE (DIETHYLPROPION)

2-(diethylamino)propiophenone

5

ბარბიტალი

BARBITAL

5,5-diethylbarbituric acid

6

ბენზფეტამინი

BENZFETAMINE (benzphetamine)

N-benzyl-N,α -dimethylphenethylamine

7

ბრომაზეპამი

BROMAZEPAM

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

8

ბროტიზოლამი

BROTIZOLAM

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s- triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

9

ბუტობარბიტალი

BUTOBARBITAL (BUTOBARBITAL)

5-butyl-5-ethylbarbituricacid

10

დელორაზეპამი

DELORAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

11

დიაზეპამი

DIAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one

12

ეთილ ლოფლაზეპატი

ETHYL LOFLAZEPATE

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4- benzodiazepine-3-carboxylate

13

ეთილამფეტამინი

ETILAMFETAMINE

(N-ETHYLAMPHETAMINE)

N -ethyl-α-methylphenethylamine

 

14

ეთინამატი

ETHINAMATE

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

 

15

ეთქლორვინოლი

ETHCHLORVYNOL

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

 

16

ესტაზოლამი

ESTAZOLAM

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

17

ვინილბიტალი

VINYLBITAL

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

18

ზოლპიდემი

ZOLPIDEM

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide

19

თიანეპტინი

TIANEPTINE

 

(RS)-7-(3-chloro-6-methyl-6,11-dihydrodibenzo [c,f][1,2]thiazepin-11-ylamino) heptanoic acid S,S-dioxide

20

კამაზეპამი

CAMAZEPAM

 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate 

(ester)

21

კეტაზოლამი

KETAZOLAM

 

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H- [1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

22

კეტამინი

KETAMINE

(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-

(methylamino)cyclohexanone

23

კლობაზამი

CLOBAZAM

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine- 2,4(3H,5H)-dione

24

კლონაზეპამი

CLONAZEPAM

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one

25

კლორაზეპატი

CLORAZEPATE

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3- carboxylic acid

26

კლოტიაზეპამი

CLOTIAZEPAM

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H- thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

27

კლოქსაზოლამი

CLOXAZOLAM

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo- [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

28

ლეფეტამინი

LEFETAMINE (SPA)

(–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

 

29

ლოპრაზოლამი

LOPRAZOLAM

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8- nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

30

ლორაზეპამი

LORAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

31

ლორმეტაზეპამი

LORMETAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl- 2H-1,4-benzodiazepin-2-one

32

მაზინდოლი

MAZINDOL

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol

33

მედაზეპამი

MEDAZEPAM

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine

34

მეზოკარბი

MESOCARB

3-(α -methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

35

მეთილფენობარბიტალი

METHYLPHENOBARBITAL

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

 

36

მეთიპრილონი

METHYPRYLON

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

 

37

მეპრობამატი

MEPROBAMATE

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

 

38

მეფენორექსი

MEFENOREX

N -(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine

 

39

მიდაზოლამი

MIDAZOLAM

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5- a][1,4]benzodiazepine

40

 

გამა-ოქსიერბო მჟავა

GHB

γ-hydroxybutyric acid

 

41

ნიმეტაზეპამი

NIMETAZEPAM

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one

42

ნიტრაზეპამი

NITRAZEPAM

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

43

ნორდაზეპამი

NORDAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

44

ოქსაზეპამი

OXAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

45

ოქსაზოლამი

OXAZOLAM

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b- phenyloxazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

46

პემოლინი

PEMOLINE

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

 

47

პინაზეპამი

PINAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

48

პიპრადროლი

PIPRADROL

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

 

49

პიროვალერონი

PYROVALERONE

4'-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone

 

50

პრაზეპამი

PRAZEPAM

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

51

პრეგაბალინი

PREGABALIN

(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid

 

52

რელადორმი

RELADORM

Cyclobarbital 0.1g + Diazepam 0.001g

 

53

სეკბუტაბარბიტალი

SECBUTABARBITAL

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

 

54

ტემაზეპამი

TEMAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

55

ტეტრაზეპამი

TETRAZEPAM

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

56

ტრიაზოლამი

TRIAZOLAM

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]  benzodiazepine

57

ფენაზეპამი

PHENAZEPAM

7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

58

ფენდიმეტრაზინი

PHENDIMETRAZINE

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

 

59

ფენკამფამინი

FENCAMFAMIN

N -ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

 

60

ფენობარბიტალი

PHENOBARBITAL

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

 

61

ფენპროპორექსი

FENPROPOREX

(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile

 

62

ფენტერმინი

PHENTERMINE

α ,α-dimethylphenethylamine

 

63

ფლუდიაზეპამი

FLUDIAZEPAM

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

64

ფლურაზეპამი

FLURAZEPAM

 

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3- dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

65

ქლორდიაზეპოქსიდი

CHLORDIAZEPOXIDE

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4- oxide

66

ჰალაზეპამი

HALAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

67

ჰალოქსაზოლამი

HALOXAZOLAM

 

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b- tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

 

შენიშვნები: III სიას მიეკუთვნება:

ა) მასში შეტანილ ნივთიერებათა და მათი მარილების წამლის ფორმები (საქართველოში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული) ნებისმიერი სავაჭრო დასახელებით, თუ ამგვარი წამლის ფორმების არსებობა შესაძლებელია;

ბ)  მასში შეტანილ ნივთიერებათა ეტალონური სტანდარტული ნიმუშები.

სია IV

პრეკურსორები

 

ცხრილი №1

 

ნივთიერების დასახელება

 

ქიმიური დასახელება

 

1

1-ფენილ - 2 - პროპანონი

1-PHENYL-2-PROPANONE

(1-phenyl-2-propanone)

 

2

3,4-მეთილენედიოქსიფენილ - 2 - პროპანონი

3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-PROPANONE

(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)

 

3

N-აცეტილანტრანილის მჟავა

N-ACETYLANTHRANILIC ACID

(benzoic acid, 2-(acetylamino)-)

 

4

ერგომეტრინი

ERGOMETRINE

(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8ß(S)])

5

ერგოტამინი

ERGOTAMINE

(ergotaman-3',6',18'-trione,12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-,(5 ))

6

ეფედრინი

EPHEDRINE

([R-(R*,S*)]--[1-(methylamino)ethyl]benzenemethanol

 

7

იზოსაფროლი

ISOSAFROLE

(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)

 

8

კალიუმის პერმანგანატი

POTASSIUM PERMANGANATE

(permanganic acid (HMnO4), potassium salt)

 

9

ნორეფედრინი

NOREPHEDRINE

(R*,S*)-µ-(1-aminoethyl)benzenemethanol

 

10

პიპერონალი

PIPERONAL

(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)

 

11

საფროლი

SAFROLE

(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-)

 

12

ფსევდოეფედრინი

PSEUDOEPHEDRINE

([S-(R*,R*)]--[1-(methylamino)ethyl] benzenemethanol)

13

ფენილძმარმჟავა

PHENYLACETIC ACID

(benzeneacetic acid)

 

14

ძმარმჟავაანჰიდრიდი

ACETIC ANHYDRIDE

(acetic oxide)

 

 

შენიშვნ ები: IV სიის 1 ცხრილს მიეკუთვნება:

ა) მასში შეტანილ ნივთიერებათა მარილები, თუ ამგვარი მარილების არსებობა შესაძლებელია;

ბ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა და მათი მარილების წამლის ფორმები (საქართველოში რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული) ნებისმიერი სავაჭრო დასახელებით, თუ ამგვარი წამლის ფორმების არსებობა შესაძლებელია;

გ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა  ეტალონური სტანდარტული ნიმუშები.

ცხრილი №2

 

ნივთიერების დასახელება

 

ქიმიური დასახელება

 

1

ანტრანილის მჟავა

ANTHRANILIC ACID

(2-aminobenzoic acid)

 

2

აცეტონი

ACETONE

(2-propanone)

 

3

გოგირდმჟავა კონცენტრირებული

SULPHURIC ACID

 

(sulfuric acid)

 

4

ეთილის ეთერი

ETHYL ETHER

(1,1'-oxybis[ethane])

 

5

ქლორწყალბადმჟავა კონცენტრირებული

HYDROCHLORIC ACID

 

(hydrochloric acid)

 

6

მეთილეთილკეტონი

METHYL ETHYL KETONE

(2-butanone)

 

7

პიპერიდინი

PIPERIDINE

(piperidine)

 

8

ტოლუოლი

TOLUENE

(benzene, methyl-)

 

 

შენიშვნები: IV სიის №2 ცხრილს მიეკუთვნება:

ა) მასში შეტანილ ნივთიერებათა მარილები (გარდა გოგირდმჟავასა და მარილმჟავას მარილებისა), თუ ამგვარი მარილების  არსებობა შესაძლებელია;

ბ) მასში შეტანილ ნივთიერებათა ეტალონური სტანდარტული ნიმუშები.

დანართი №2

საქართველოს 2013 წლის 24 ივლისის კანონი № 845 – ვებგვერდი, 13 .0 8 .2013წ.

უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მცირე , დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობების ნუსხა

 

მცენარის, ნივთიერებისა და პრეპარატის დასახელება

ოდენობა (გრამებში)

 

 

მცირე

დიდი

განსაკუთრებით დიდი

1

2

3

4

5

ნარკოტიკული საშუალებები

1

ალილპროდინი

-

1

1

2

ალფამეთადოლი

-

1

1

3

ალფა-მეთილთიოფენტანილი

-

1

1

4

ალფა-მეთილ-4- მეთილთიოფენეტილამინი

-

1

1

5

ალფა-მეთილფენტანილი

-

1

1

6

ალფამეპროდინი

-

1

1

7

ალფაპროდინი

-

1

1

8

ალფაცეტილმეთადოლი

-

1

1

9

ალფენტანილი

-

1

1

10

ამინეპტინი

0,1

1

10

11

ამობარბიტალი (ბარბამილი)

 

1

1

12

ამფეტამინი

-

1

1

13

ანილერიდინი

-

1

1

14

აცეტილ-ალფა-მეთილფენტანილი

-

1

1

15

აცეტილდიჰიდროკოდეინი

-

1

1

16

აცეტილმეთადოლი

-

1

1

17

აცეტორფინი

-

1

1

18

ბეზიტრამიდი

-

1

1

19

ბენზეთიდინი

-

1

1

20

ბენზილმორფინი

-

1

1

21

ბეტამეთადოლი

-

1

1

22

ბეტამეპროდინი

-

1

1

23

ბეტაპროდინი

-

1

1

24

ბეტაცეტილმეთადოლი

-

1

1

25

ბეტა-ჰიდროქსი-3- მეთილფენტანილი

-

1

1

26

ბეტა-ჰიდროქსიფენტანილი

-

1

1

27

ბროლამფეტამინი (დობ)

-

1

1

28

2 ს-ბ (4-ბრომო-2,5-დიმეთოქსი-ფენეტილამინი)

-

1

1

29

ბუპრენორფინი

0,0012

0,012

0,12

30

ბუტალბიტალი

0,005

0,05

0,5

31

ბუტორფანოლი

0,02

0,2

2

32

გლუტეთიმიდი (ნოქსირონი)

1

10

100

33

დეზომორფინი

-

1

1

34

დეტ

-

1

1

35

დექსამფეტამინი

-

1

1

36

დექსტრომორამიდი

-

1

1

37

დექსტროპროპოქსიფენი

-

1

1

38

დიამპრომიდი

-

1

1

39

დიეთილთიამბუტენი

-

1

1

40

დიმეთილთიამბუტენი

-

1

1

41

დიმენოქსადოლი

-

1

1

42

დიმეფეპტანოლი

-

1

1

43

დიოქსაფეტილ ბუტირატი

-

1

1

44

დიპიპანონი

-

1

1

45

დიფენოქსილატი

-

1

1

46

დიფენოქსინი

-

1

1

47

დიჰიდროეტორფინი

-

1

1

48

დიჰიდროკოდეინი

-

1

1

49

დიჰიდრომორფინი

-

1

1

50

დმა (2,5-დიმეთოქსიამფეტამინი)

-

1

1

51

დმტ (დიმეთილტრიფტამინი)

-

1

1

52

დმჰპ (დიმეთილჰეპტილპირანი)

-

1

1

53

დოეტ (2,5-დიმეთოქსი-4-ეთილ-ამფეტამინი)

-

1

1

54

დრონაბინოლი

0,002

0,02

0,2

55

დროტებანოლი

-

1

1

56

N-ეთილ მდა (ფუძე და მარილები)

-

1

1

57

ეთილმეთილთიამბუტენი

-

1

1

58

ეთილმორფინი

0,6

6

60

59

ეკგონინი

-

0,02

0,02

60

ეტამინალ ნატრიუმი

0,6

6

60

61

ეტიციკლიდინი

-

1

1

62

ეტონიტაზენი

-

1

1

63

ეტორფინი

-

1

1

64

ეტოქსერიდინი

-

1

1

65

ეტრიპტამინი

-

1

1

66

ზიპეპროლი

0,5

5

50

67

თებაინი

-

1

1

68

თებაკონი

-

1

1

69

თიოფენტანილი

-

1

1

70

იზომეთადონი

-

1

1

71

კათინი (ნორფსევდოეფედრინი)

-

1

1

72

კათინონი

-

1

1

73

კანაფი (მცენარე)

10

50

250

74

კანაფის ექსტრაქტი და ნაყენი

-

1

1

75

კანაფის ზეთი

-

1

1

76

კანაფის ფისი

0,05

0,5

5

77

კეტობემიდონი

-

1

1

78

კლონიტაზენი

-

1

1

79

კოდეინი (ფუძე და მარილები)

0,2

2

20

80

კოდეინ-N-ოქსიდი

-

1

1

81

კოდოქსიმი

-

1

1

82

კოკაინი (ფუძე და მარილები)

0,06

0,6

6

83

d-კოკაინი

0,06

0,6

6

84

კოკას ფოთოლი (გარდა იმ ფოთლებისა, რომლებიდანაც მთლიანად არის გამოდევნილი ეკგონინი, კოკაინი და ეკგონინის სხვა ნებისმიერი ალკალოიდი)

− გამომშრალი

− ნედლი

 

 

 

5

10

 

 

 

25

50

 

 

 

125

250

85

ლევამფეტამინი

-

1

1

86

ლევომეტორფანი

-

1

1

87

ლევომეტამფეტამინი

-

1

1

88

ლევომორამიდი

-

1

1

89

ლევორფანოლი

-

1

1

90

ლევოფენაცილმორფანი

-

1

1

91

ლიზერგინის მჟავა, მისი წარმოებულები და პრეპარატები, მათ შორის, ლიზერგიდი

-

0,0002

0,0002

92

მარიხუანა

− გამომშრალი

− ნედლი

 

5

10

 

50

100

 

500

1000

93

მდმა

(3,4-მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინი)

-

1

1

94

მეთადონი (ფუძე და მარილები)

0,2

1

1

95

D - მეთადონი

-

1

1

96

L - მეთადონი

-

1

1

97

მეთადონის სინთეზის შუალედური პროდუქტი

-

1

1

98

მეთაქვალონი (ფუძე და მარილები)

-

1

1

99

4-მეთილამინორექსი

-

1

1

100

მეთილდეზორფინი

-

1

1

101

მეთილდიჰიდრომორფინი

-

1

1

102

3-მეთილთიოფენტანილი

-

1

1

103

მეთილფენიდატი

-

1

1

104

3-მეთილფენტანილი

-

1

1

105

მეთკათინონი (ეფედრონი)

-

1

1

106

მეკლოქვალონი

-

1

1

107

მესკალინი

-

0,0006

0,0006

108

მეტაზოცინი

-

1

1

109

მეტამფეტამინი (ფუძე და მარილები, მიუხედავად თანმხლები ნივთიერებების არსებობისა)

-

1

1

110

მეტამფეტამინის რაცემატი

-

1

1

111

მეტოპონი

-

1

1

112

მიროფინი

-

1

1

113

მმდა (5-მეთოქსი-3,4-

მეთილენდიოქსიამფეტამინი)

-

1

1

114

მორამიდის შუალედური პროდუქტი

-

1

1

115

მორფერიდინი

-

1

1

116

მორფინი (ფუძე და მარილები)

0,04

0,4