საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 63
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/12/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 47(54), 09/12/1999
სარეგისტრაციო კოდი 210020000.05.001.000707
  • Word
63
09/12/1999
სსმ, 47(54), 09/12/1999
210020000.05.001.000707
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები (პარლამენტის უწყებანი №17-18, 9 მაისი, 1997):

1. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ფ“ ქვეპუნქტში სიტყვები „ჯანმრთელობის დაცვის“ შეიცვალოს სიტყვებით „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის“; ხოლო „ჟ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. ძალაში დარჩეს სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების მინისტრისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტები საქართველოს კანონმდებლობასთან ამ აქტების შესაბამისობაში მოყვანამდე, ხოლო მათში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა მოხდეს საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით.

II. საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში სიტყვები „ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო“ და „სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების სამინისტრო“ შეიცვალოს სიტყვებით „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო“, ხოლო სიტყვები „ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი“ და „სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების მინისტრი“ – სიტყვებით „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი“.

III. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ე. შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 9 დეკემბერი.

63Iს