“საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
“საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2388
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/09/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 43(50), 21/09/1999
სარეგისტრაციო კოდი 050.000.000.05.001.000.688
  • Word
2388
09/09/1999
სსმ, 43(50), 21/09/1999
050.000.000.05.001.000.688
“საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №28(35), 1999 წელი) მე-14 მუხლის პირველ პუნქტს ბოლოში დაემატოს შემდეგი წინადადებები: დაუშვებელია გაზეთში, ჟურნალში ან სხვა პერიოდულ გამოცემაში შესული ნაწარმოების გამოყენება სხვა პირის მიერ ამ გაზეთის, ჟურნალის ან პერიოდული გამოცემის გამომცემლის ან ასეთი ნაწარმოების ავტორის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. პრესაში ან მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებაში გამოქვეყნებული ექსკლუზიური მასალის სხვა საინფორმაციო საშუალების მიერ გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია იმ საინფორმაციო საშუალების დამოწმება, რომელშიც ეს მასალა პირველად გამოქვეყნდა.“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი  ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 9 სექტემბერი.

№2388-Iს