„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 163
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/04/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/05/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2012
სარეგისტრაციო კოდი 280120000.10.003.016836
  • Word
163
30/04/2012
ვებგვერდი, 03/05/2012
280120000.10.003.016836
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 163

2012 წლის 30 აპრილი

. თბილისი

სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის 145 დადგენილებაში (სსმ, 2006 წელი, მუხლი 1375) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკიცებულ „სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების ძირითადი პრინციპები , რეინტეგრაციის შემწეობის ოდენობის , შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების ოდენობის , სოციალური დახმარების ოდენობის გაანგარიშების, ღონისძიებათა დაფინანსებისა და ანგარიშსწორების, აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და ლტოლვილთა ყოველთვიური შემწეობის დაფინანსების წესის:

1. მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ღატაკ ოჯახს საარსებო შემწეობის დანიშვნის უფლება ეძლევა სარეიტინგო ქულის მინიჭების თვიდან მეორე თვეს (თვეთა ათვლისას სარეიტინგო ქულის მინიჭების მომდევნო თვე ითვლება პირველ თვედ).“.

2. მე-11 მუხლის მე‑6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 და 62 პუნქტები:

„61. ღატაკ ოჯახებს, რომელთაც სარეიტინგო ქულა მინიჭებული აქვთ 2012 წლის აპრილსა და მაისში, საარსებო შემწეობ დაენიშნებათ და მიეცემათ 2012 წლის 1 ივლისიდან.

62. 2012 წლის 1 ივლისიდან ღატაკ ოჯახებს, რომელთაც სარეიტინგო ქულა მინიჭებული აქვთ ამ მუხლის 61 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის შემდეგ, საარსებო შემწეობა დაენიშნებათ და მიეცემათ ამ წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 ივლისიდან.

პრემიერ‑მინისტრი ნ . გილაური