„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 137
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 30/04/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/04/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016360
  • Word
137
30/04/2012
ვებგვერდი, 30/04/2012
190040000.22.033.016360
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №137

2012 წლის 30 აპრილი

ქ. თბილისი

  ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. ბიუჯეტის     შემოსულობების        სახაზინო კოდების და მტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ 3-ში ( ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები ) შეტანილ იქნცვლილება და სახაზინო კოდი 1083 შემდეგ (დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან) დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი:

 

დღგ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა ფულადი ვალდებულების გადახდევინების მიზნით საქონლის აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაციიდან

 

1084“

 

.


მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

. გვინდაძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.