„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6013-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/04/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/04/2012
სარეგისტრაციო კოდი 430050000.05.001.016683
  • Word
6013-Iს
10/04/2012
ვებგვერდი, 20/04/2012
430050000.05.001.016683
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №20, 04. 05. 2005, მუხ. 143 ) 61 1 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. მასწავლებელს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2014 წლის ბოლომდე მოიპოვებს საბაზო/საშუალო საფეხურის საგნის მასწავლებლის სერტიფიკატს, უფლება აქვს, ასწავლოს შესაბამისი საგანი დაწყებითი საფეხურის მე-5 და მე-6 კლასებში.“.

მუხლი 2. ამ კანონის ამოქმედებამდე არჩეულ საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრებს უფლებამოსილება შეუწყდეთ 2013 წლის 1 თებერვალს.

მუხლი 3 . ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 10 აპრილი.

№6013-I