„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 136
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/04/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/04/2012
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.016809
136
12/04/2012
ვებგვერდი, 18/04/2012
200250000.10.003.016809
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

  საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 13 6

2012 წლის 12 აპრილი

. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პი­რის შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასუ ­ რე ­ ბისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ ­ რობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკი ­ ცე ­ ბული „სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფა ­ სურე ­ ბი ­ სა და მათი განაკვეთების“ :

1. მე-12 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

12

ფიზიკური პირისათვის საფოსტო გზავნილით გადაადგილებული აქციზური საქონლის გაფორმებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება (ვალდებული პირის სახელით აქციზისა და აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების გადახდის ჩათვლით)

 

აქციზის განაკვეთის ათმაგი ოდენობა, არანაკლებ

10 ლარისა .

 

2. 6 1-ე გრაფ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„61

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნით თავის მიერ წარ­დგე­ნილი მოძრავი ქონების (გარდა 62-ე და 63-ე გრაფებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) (საქონლის) საბაზრო (საცალო, საბითუმო) ან/და სატარიფო ღირებულების განსაზღვრა

 

 

1 სახეობის ობიექტი

100 ლარამდე

– 10 ლარი,

100-დან 10000 ლარამდე

– 25 ლარი,

10 000 ლარის ზევით –

150 ლარი“.

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი               . გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.