„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5969-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 27/03/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2012
სარეგისტრაციო კოდი 300010000.05.001.016671
5969-Iს
27/03/2012
ვებგვერდი, 12/04/2012
300010000.05.001.016671
„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ “ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ “ საქართველოს კანონის ( საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №74, 24.12.2010, მუხ. 456 ) მე-3 მუხლი ს მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანა ექსპორტის გადასახდელით.“ .

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ . სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 27 მარტი.

№5969-I

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.