საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2257
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/07/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 35(42), 28/07/1999
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.641
  • Word
2257
20/07/1999
სსმ, 35(42), 28/07/1999
020.000.000.05.001.000.641
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 1654 მუხლის მე-2 ნაწილში სიტყვები საბროკერო კომპანიების მმართველების, ბროკერების ან იმ პირების მიერ შეიცვალოს სიტყვებით პირის მიერ, ხოლო მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 ნაწილი:

7. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ჩატარებული შემოწმების დროს ემიტენტის მიერ არსებითი მოვლენის შესახებ ინფორმაციის, ჩანაწერის ან დოკუმენტის დამალვა ან ფალსიფიცირება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარამდე.

2. 1655 მუხლის მე-7 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

3. 1659 მუხლის მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 20 ივლისი.

№2257რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.