„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2255
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/07/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 34(41), 21/07/1999
სარეგისტრაციო კოდი 040.170.280.05.001.000.639
  • Word
2255
20/07/1999
სსმ, 34(41), 21/07/1999
040.170.280.05.001.000.639
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებსაქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №1(8), 1999 წელი) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 23- მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. ბირჟის, რეგისტრატორის ან ცენტრალური დეპოზიტარის ის თანამშრომელი, რომელსაც ხელი მიუწვდება კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე, არ შეიძლება იმავდროულად საბროკერო კომპანიაში ეწეოდეს ისეთ საქმიანობას, რომლისთვისაც საჭიროა ბროკერის ლიცენზია, და პირიქით.“, ხოლო მე-3–6 პუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს მე-4–7 პუნქტბად.

2. 24- მუხლის პირველი პუნქტისქვეპუნქტში სიტყვა აღიარებულიაშეიცვალოს სიტყვებითკომისიის მიერ განცხადების განხილვის პერიოდში აღიარებული უნდა იქნეს“.

3. 28- მუხლის მე-2 პუნქტის.ქვეპუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვათუ“.

4. 48- მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. კომისია შედგება ხუთი წვრისაგან, რომელთაც უნდა ჰქონდეთ საჯარო სამსახურში მუშაობის, იურიდიული ან სამეწარმეო საქმიანობის პრაქტიკული გამოცდილება, ანდა წარმოადგენდნენ ექსპერტებს ამ სფეროში. კომისიის ხუთივე წევრს, აგრეთვე მათგან ერთ-ერთს კომისიის თავმჯდომარედ თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი და ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს კომისიის წევრთაგან ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარე“.

5. 52- მუხლის:

) მე-2 და მე-5 პუნქტებში სიტყვებისფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილისშემდეგ დაემატოს სიტყვებიან ანგარიშვალდებული საწარმოს“;

) მე-3 პუნქტში სიტყვებისფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებად მონაწილესშემდეგ დაემატოს სიტყვებიან ანგარიშვალდებულ საწარმოს“.

6. 55- მუხლს:

) სათაურში სიტყვისადმინისტრაციულიშემდეგ დაემატოს სიტყვებიდა სისხლისსამართლებრივი“;

) დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წესების დამამძიმებელ გარემოებებში დარღვევისათვის შეიძლება დადგენილ იქნეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა“.

7. 56- მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. კომისიის სამი წევრის უფლებამოსილება განისაზღვრება შესაბამისად 5, 4 და 3 წლის ვადით. კომისიის ფუნქციონირების დაწყების მიზნით კომისიის პირველი შემადგენლობის სრულ ფორმირებამდე კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს 5 წლის ვადით დანიშნული კომისიის წევრი. კომისია მუშაობას იწყებს ამ სამი წევრის დანიშვნისთანავე“, ხოლო მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები:

„4. კომისიის პირველ შემადგენლობაში კომისიის ორ წევრად, შესაბამისად არა უმეტეს 1 და 2 წლის ვადით, საქართველოს პრეზიდენტს უფლება აქვს, დროებითი ღონისძიების სახით, თანამდებობაზე პირდაპირ დანიშნოს მაღალგანვითარებული ფინანსური და საფონდო ბაზრის რეგულირების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილების მქონე და კონკურსის საფუძველზე შერჩეული უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე.

5. კომისიის ხუთივე წევრის დანიშვნისთანავე კომისია იღებს გადაწყვეტილებას კომისიის წევრთაგან კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.“; მე-4–8 პუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს მე-6–10 პუნქტებად.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 20 ივლისი

№2255-რს