„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5915-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/03/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/03/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/05/2012
სარეგისტრაციო კოდი 210020100.05.001.016628
  • Word
5915-რს
20/03/2012
ვებგვერდი, 23/03/2012
210020100.05.001.016628
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 5.09.2003, მუხ. 195) მე-7 მუხლის :

ა) 121  და 122  პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

121 . რადიოაქტიური მასალების შეძენის და გადაცემის ნებართვა – 20 ლარი.

122 . რადიოაქტიური მასალების, ნედლეულის, რომლებიდანაც შესაძლებელია ბირთვული მასალის მიღება ან წარმოება, დანადგარების, რომლებიც შეიცავს რადიოაქტიურ ნივთიერებებს, ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-ჰაუს იმპორტის, ექსპორტი, აგრეთვე რადიოაქტიური წყაროების ექსპორტი, იმპორტი და ტრანზიტი ნებართვა – 40 ლარი.“;

ბ) 122 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 123  პუნქტი:

„123 . რადიოაქტიური ნარჩენების ექსპორტის ნებართვა 40 ლარი.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან.

 

საქართველოს პრეზიდენტი            . სააკაშვილი

თბილისი,

2012 წლის 20 მარტი.

№5915 რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.